lördag 25 september 2021

Min vänster


Min vänster är en del av det stora upplysningsprojektet som bottnar i det sena 1700-talets tänkande och omvälvningar. Det var de franska och amerikanska revolutionerna, som lade grunden för idéerna om jämlikhet, solidaritet, demokrati och individens frihet.

Det finns inga andeväsen

Gudar, andar, jävlar och djinner må finnas som sociala konstruktioner. Som sociala konstruktioner kan de ha betydelse för mänskligt handlande. Religioner och vidskepelse har genom historien använts för att disciplinera människorna. De är därigenom inte oviktiga för samhället. De sociala konstruktioner som växt upp kring gudatron innehåller levnadsregler. Dessa kan ha innehåll som liknar upplysningens värden. Det kristna kärleksbudskapet är ett sådant. Religioner kan om sådana regler lyfts fram ha positiva konsekvenser, liksom att deras regler kan anpassas efter makten och förtrycka människorna.

Andeväsen är sociala konstruktioner, och kan som sådana ha sociala konsekvenser. Men de existerar inte i den objektiva världen.

Vetenskapen ger oss kunskap om den objektiva världen

Människans kunskap om den objektiva världen bygger på vetenskapen. Vetenskapen är en metod där teorier samspelar med observationer i den objektiva världen. Teoretiska, generella, påståenden växer fram ur iakttagelser av regelbundenheter i verkligheten. Ur de teoretiska påståendena härleds hypoteser som är påståenden som kan jämföras med nya iakttagelser. Om hypotes och iakttagelse inte stämmer måste de teoretiska satserna justeras eller rent av förkastas. Genom upprepade sådana kretslopp mellan teori och iakttagelser förfinas kunskapen.

Mänskligt handlande styrs också av sociala konstruktioner

Den vetenskapliga metoden har utvecklats inom naturvetenskapen men kan också tillämpas på det mänskliga handlandet. Men föreställningen att kunskapen om mänskligt handlande kan fullständigt knytas samman med kunskapen om naturvetenskapliga fenomen är en chimär. Människan skiljer sig från de naturvetenskapliga fenomenen genom att hon har känslor, förmåga att anpassa sitt handlande för att uppnå mål och förmågan att lära. Hon styrs också av de sociala konstruktionerna och de strukturer som dessa bildar. Vi måste därför vara medvetna om att den vetenskapliga metod som utvecklats inom naturvetenskapen kan ge kunskap också om människorna och samhället, men att den kunskapen alltid kommer att vara mindre säker.

Sociala strukturer är inga sammansvärjningar

På kort sikt är vi alla strukturernas fångar. Särskilt sega är de förgivettagna strukturerna, de som vi knappt är medvetna om, och som vi saknar begrepp för att resonera om. Sådana strukturer kan vara de som skapas av vidskepelse och tron på andeväsen, kapitalismen, patriarkatet som underordnar kvinnor, nationalismen och rasismen. I ett längre perspektiv kan strukturerna förändras. Det sker dels genom deras inneboende dynamik, men också genom medvetandegörande och kamp.

I brist på medvetande om strukturerna kan det ligga nära till hands att skylla på sammansvärjningar. Det kan vara föreställningar om att vetenskaplig kunskap är tillkommen, inte genom vetenskaplig metod, utan genom att mäktiga krafter köpt forskare. Mer bisarra föreställningar är att makten finns hos till exempel en judisk sammansvärjning.

Tron på sammansvärjningar sammanfattas som konspirationsteorier. Dit hör till exempel nationalismen, rasismen, klimatförnekelsen, anti-vaccinationsrörelsen. Sådana konspirationsteorier tar avstånd från grunderna för mänsklig kunskap och vänder blicken bort från de förtryckande strukturerna.

Min vänster

  • Är en del av upplysningsprojektet
  • Bygger på värden om jämlikhet, solidaritet, demokrati och individens frihet
  • Tar avstånd från idéer om att andeväsen existerar i den objektiva världen
  • Har som utgångspunkt att kunskap kan vinnas genom den vetenskapliga metod som är ett samspel mellan teoretiska satser och iakttagelser
  • Accepterar att kunskap om människorna och samhället måste ta hänsyn till sociala konstruktioner och strukturer
  • Genom medvetandegörande och kamp kan strukturerna förändras
  • Konspirationsteorier vänder blicken från de processer som kan förändra strukturerna och är därmed reaktionära

 

torsdag 23 september 2021

September Song

 Idag lyssnar vi på Jimmy Durantes version av Kurt Weills fina "September Song".
tisdag 21 september 2021

Andra världskriget avslutades av en tysk amiral och allmän rösträtt infördes i Sverige av Högern

I september 1939 anföll Nazi-Tyskland Polen. Detta var början på andra världskriget som pågick till 1945. Mellan 50 och 85 miljoner människor beräknas ha dödats. Våren 1945 landsteg allierade styrkor i Normandie. Samtidigt ryckte Röda Armén fram österifrån. Det var uppenbart att det nazistiska tyska riket häll på att falla samman. Inför det kommande sammanbrottet begick Adolf Hitler självmord i sin bunker i Berlin. Hitler hade i sitt ”politiska testamente” utnämnt amiralen Karl Dönitz till rikspresident och överbefälhavare. Den tredje maj uppmanade Dönitz från sitt högkvarter i Flensburg till fortsatt motstånd. Fyra dagar senare tvingades han meddela Tysklands villkorslösa kapitulation. Andra världskriget var slut i Europa.

Karl Dönitz avslutar andra världskriget

Tysklands rikspresident och överbefälhavare Karl Dönitz har meddelat att Tyskland har kapitulerat. Amiralen Karl Dönitz blev därmed den som avslutade andra världskriget.

Andra kammaren i Sveriges riksdag infördes 1866. Rösträtten var till att börja med utomordentligt inskränkt. Endast män över 21 år hade rösträtt och bara om de hade en viss inkomst eller förmögenhet. Drygt 20 procent av den vuxna manliga befolkningen hade rösträtt. Man inkomsterna ökade och därmed växte andelen röstberättigade och var 1908 kring 60 procent av vuxna män. En folklig rösträttsrörelse krävde allmän rösträtt. I riksdagen drevs kravet av Socialdemokraterna och Liberalerna. Högern motsatte sig alla krav. Riksdagsmän valdes med majoritetsval i enmansvalkretsar. I de nya grupperna av väljare var Socialdemokraterna och Liberalerna starka. Om man införde allmän rösträtt skulle Högern med majoritetsvalsystemet i det hela komma att utplånas. I detta läge beslöt högerregeringen under ledning av statsministern Arvid Lindman att införa allmän rösträtt för män, men proportionella (istället för majoritetsval). Lindman insåg att det var oundvikligt med allmän rösträtt och ville med det nya valsättet rädda Högern.

Arvid Lindman (H) inför demokratin

Högerregeringen under Arvid Lindman har beslutat att alla vuxna män ska ha rösträtt till riksdagens andra kammare. Högern införde därmed demokratin i Sverige.

I oktober 2020 gick Skinnskattebergs kommunchef till våldsam attack mot det socialdemokratiska kommunalrådet. Kommunalrådet beskylldes för brottslig verksamhet och en lång rad andra felsteg och regelbrott. Den borgerliga oppositionen hakade på och krävde att kommunalrådet skulle polisanmälas. En extern utredning kom fram till att praktiskt taget ingen av beskyllningarna hade fog för sig. Särskilt avspisades påståendena om brottslighet. Kommunchefen anmälde också två socialdemokratiska politiker, däribland kommunalrådet, för kränkande särbehandling i en lång rad fall. En utredning avvisade de flesta av dessa påståenden. Moderaterna krävde kommunalrådets avgång eftersom hon ”utsatt kommunchefen för kränkningar”

Dålig arbetsmiljö i Skinnskatteberg sedan kommunalrådet kränkt kommunchefen

En utredning har slagit fast att det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén har utsatt kommunchefen för kränkande behandling. Kommunchefen jobbar inte kvar längre och arbetsmiljön i kommunen är dålig.

Jodå, visst finns det många sanningar. Men jag tror inte att någon på allvar skulle påstå att de första två exemplen är en bra och sanningsenlig beskrivning av hur det gick till när andra världskriget tog slut eller när Sverige fick allmän rösträtt.

Däremot fortsätter P4 Västmanland att tjata om att alla problem i arbetsmiljön i Skinnskattebergs kommun skulle bero på att kommunalrådet ska ha utsatt kommunchefen för en kränkning. Detta hände senast idag. Så här professionellt hanterades rekryteringen av en ny kommunchef i Skinnskatteberg:

Reportern: Men om man tittar i backspegeln så har det ju varit fnurror på tråden och problem mellan dig o tidigare kommunchefen, utredningar och konfliktfyllda relationer och ett fall av kränkande särbehandling. Det visade den här utredningen på att du har begått. Hur tar ni hänsyn till det förflutna när ni letar ny kommunchef?

Lena Lovén Rolén: Det fungerar alldeles utmärkt med den tillförordnade kommunchefen. Nu pekar du på vad jag är anklagad för, men det går bra att fråga mig vad det här står för. Den här kränkande särbehandlingen den är utredd och det går bra att läsa bara, så förstår man vad det här handlar om.

Reportern: Men som jag har förstått det så pekade det på ett fall där det var kränkande särbehandling, amen, där det var kränkande särbehandling som du begått. Men spelar roll. Det var ju mycket negativ publicitet och jag undrar hur gör ni för att bli så attraktiva som möjligt som arbetsgivare efter en sådan här händelse?

Lena Lovén Rolén: Det var inga konstigheter. Jag beskrev händelsen på Facebook eftersom vi är en transparent kommun. Jag fick en tråd på händelsen, som man kan få på sociala medier, så därav detta. Inget annat ledde till kränkande särbehandling.


Fredsmannen Karl Dönitz, Demokraten Arvid Lindman och
mobbaren Lena Lovén Rolén


måndag 20 september 2021

Det var olagligt av Skinnskattebergs fullmäktige att fatta beslut med handuppräckning

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslöt i november 2019 att sänka kommunalskatten med den i och för sig löjliga summan 5 öre per skattekrona. För en normalinkomsttagare motsvarar det ungefär 12:50 i månaden. Alltså inte ens snuspengar. Det hela var bara ett led i de borgerligas kampanj för att utsätta det socialdemokratiska minoritetsstyret för förödmjukelser genom nederlag i omröstningar.

Kruxet var bara att omröstningen genomfördes genom handuppräckning. Så kan det inte gå till i fullmäktige. Enligt den fastställda arbetsordningen ska omröstningar ske genom upprop av ledamöterna. Först ska de båda viceordförandena rösta. Därefter följer övriga ledamöter i den ordning de står på en särskild uppropslista. Ordföranden röstar alltid sist.

Syftet med den här lite krångliga proceduren är att det ska kunna dokumenteras hur varje ledamot har röstat. Det kan ju vara viktigt att veta, när väljarna en gång ska utkräva ansvar av sina valda ombud. Vid handuppräckningen hade sekreteraren ungefär 20 sekunder på sig att avgöra och anteckna hur var och en röstat. Det står knappast inom mänsklig förmåga.

Jag tyckte därför att det vore rimligt att Förvaltningsrätten fick uttala sig om det verkligen var lagligt att göra på det här sättet, och strunta i alla regler om hur omröstningar ska gå till. Den karamellen har nu domstolen sugit på i nästan två år.

Utslaget är solklart. Nej, så får man inte göra. Så här skriver rätten i domen:

Det är ostridigt att det aktuella röstningsförfarandet inte skett enligt vad som anges i arbetsordningen för fullmäktige i Skinnskatteberg. Beslutet har därför inte tillkommit på ett lagligt sätt. Det faktum att fullmäktige godtagit det aktuella förfarandet föranleder inte till någon annan bedömning, eftersom arbetsordningens föreskrifter är bindande för fullmäktiges arbetsformer. Av arbetsordningen framgår inte någon möjlighet att avvika från denna i enskilda fall.

Beslut som inte har tillkommit på ett lagligt sätt ska upphävas. Men rätten anser att resultatet av den olagliga omröstningen skulle ha blivit detsamma om man gjort rätt. I just det här fallet beslöt rätten därför att inte upphäva beslutet. Det finns stöd i lagen för att göra så. Sen kan man ju också konstatera att beslutet senare har verkställts av skattemyndigheten, så det skulle nog vara svårt att rätta till den saken.

Så kommunfullmäktige slapp undan med bara svansen svedd den här gången. Men det är viktigt att det slås fast, att i demokratin måste man hålla sig till lagar och regler.

 

Den olagliga omröstningen
Bild Staffan Bjerstedt, Fagersta-Posten

tisdag 14 september 2021

22 timmar i Karlstad

Årets värmländska resa är avklarad. Målet var förstås i första hand Lars Lerins Sandgrund. Besöket på Sandgrund avslutade en 22-timmars vistelse i den värmländska huvudstaden som annars tillbringades på Stadshotellet. Också det en upplevelse. Men efter 20 timmar på Stadshotellet var åtminstone jag lite trött. Men Ingrid var förstås entusiastisk. Och Lerin är ju alltid Lerin.


Det turkiska badet

Mr Burns

Hotellet har numera turkiskt bad. Detta var en upplevelse. Vi var visserligen de                                        enda gästerna där, så vi fick full uppmärksamhet av personalen, som ömsom frågade om vi ville ha ett glas vatten, ömsom försökte sälja på oss diverse kosmetika, vin och andra drycker, ömsom gav instruktioner och ömsom undrade hur vi mådde (de var kanske oroliga). Viss framgång hade de i sina försök. Vi köpte en liten påse med lite krämer och mojs för 350 kronor. Det enda riktigt användbara var en liten brun tvål. Vi kolkade också i oss varsitt glas prosecco. Eftersom vi var de enda gästerna i det turkiska badet tyckte Ingrid vid utvärderingen att vi väl kunde ha struntat i badkläderna. 

Men si, så lätt går det inte. En bit in i ceremonierna kom nämligen ett större sällskap in i lokalerna för att studera verksamheten. Det visade sig vara Mr Montgomery Burns, chefen för hela verket, med ett hov av springpojkar och –flickor. Det kunde ha gått lika illa som när vi en gång på det glada 70-talet for med VPK i Upplands Väsby till Mariehamn. Efter hotellbastun sam vi i hotellets pool. Eftersom det var på 70-talet hade ingen baddräkt eller –byxor. Det blev lite jobbigt när vi upptäckte att allt var synligt från gatan genom stora perspektivfönster. Ingen utom kamrat H hade upptäckt det. Han hade draperat sig ordentligt. ”Sippt!” tyckte vi andra.

Besöket i turkiska badet avslutades i den uppvärmda takpoolen med utsikt över Klarälven. Om det varit tomt i turkiska badet var det desto mer folk på taket. Där fanns ju dessutom en bar. Massor med folk. Vi var de enda i badrock och badkläder. Och vilka minglade där, om inte Mr Burns med hov.

 

Tyvärr Bishop’s: Det kan inte bli mer än två grisar

Det var en tvårätters middag på måndag kväll på Bishop’s Arms. Det var fritt val från pubmenyn av för- och varmrätt. Ingrid tog in vitlöksbröd som bedömdes som okej. Själv tog jag puffade grissvålar. En jättelik portion som mest smakade luft. Övriga alternativ på smårättsmenyn var än mer säregna.


Varmrätten blev gödkalv (det låter väl mums). Köttet gick an, men tillbehören var märkliga. Det var bland annat en rejäl klyfta i stort sett rå vitkål. Den tenderade att växa i munnen likt folkskolebambans rotfruktsbit. Allt var upplagt och smakade efter principen vilja men inte kunna. Trevligt bemötande och rask framkörning kunde tyvärr inte balansera upp huvudintrycket. Det blir inte mer än två grisar.

Tidigare matrecensioner

Fem grisar Matkonsulatet 


Fyra grisar
 Högsjö wärdshusNya serveringen, ÄngelsbergKlostergatans vin och delikatess, Lund, KungsörstorpKohlswa herrgårdDjäknebergets restaurangGrythyttans gästgivargårdWärdshuset Gaggeska gården,  Bryggans Bar och CaféVästeråsPressklubbenGripsholms VärdshusUlvsby herrgård, Sunne, Konserthusterrassen, VästeråsLa Cantina, Södertälje, Zorbas taverna, Kolsva, Söders HjärtaLake Lodge, Karlskoga, Nya HattfabrikenFärna herrgårdTolvsbo bergsmansgårdVatten, Skärhamn

 

Tre grisar Vinöns wärdshusWärdshuset EngelbrektKolbäcks GästgivargårdBjerreds Saltsjöbads kallbadhusBlå Kök och BarKarlstad, Pinchos, GöteborgBrasserie ElverketHjälmaren, Årsta, Agrill, Västerås, Laxmi, Västerås, Värdshuset Stopet, Grängesberg


Två grisar Wanbo herrgårdBrasseri Stadsparken, Västerås, Hotell Scheele, KöpingHyttans caféSäfsen

 

måndag 13 september 2021

Läs om maktkampen i Strömfors (femte delen)

 


Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Nu finns boken om maktkampen i Strömfors. Den publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det femte avsnittet. Externa utredare avvisar alla anklagelser som riktas mot kommunalrådet. Nästa del kommer att publiceras den 11 oktober. En extern revisionsbyrå kopplas in för att undersöka anklagelserna. I stort sett avvisas samtliga beskyllningar. För gratis nedladdning av hela boken, klicka här

Trevlig läsning!

 

Kapitel 5                 Externa utredare inte lika missnöjda

Den externa utredning som kommunstyrelsen beslutade om beställdes och genomfördes av en renommerad multinationell revisionsbyrå. Ett team från byrån arbetade med att intervjua berörda och gå igenom dokument. Arbetet resulterade i en omfattande och ambitiös rapport. Och det blev förstås inte billigt. Det har uppgivits att utredningen kostade Strömfors kommun en halv miljon kronor. Utredningsrapporten överlämnades till kommunen den 3 mars 2021 och presenterades vid ett extra möte med kommunstyrelsen den 8 mars. I huvudsak avvisas eller tonas anklagelserna i ”Förstudien” ned. Utredningen måste ha uppfattats som ett allvarligt bakslag för kommunchefen men också för de politiker som ställt upp till stöd för henne.

Den allvarligaste anklagelsen som riktades mot kommunalrådet i ”Förstudien” var att hon med ansökan om projektmedel från länsstyrelsen gjort sig skyldig till ”trolöshet mot huvudman” ett brott som kan leda till två år i fängelse. Anklagelsen från kommunchefen, som framförallt backats upp av de Konservativas gruppledare Bosse Söderberg, är ett allvarligt hot mot kommunalrådets ställning. Det är nämligen så, att om en politiker har blivit dömd för ett brott där minst två års fängelse finns i straffskalan, så kan fullmäktige avsätta den dömda politikern. Man behöver alltså inte vara dömd till två år i finkan. Det räcker att man är dömd till ett brott där straffet kan bli två års fängelse eller mer.

Utredarna skriver att de inte har funnit något som tyder på att det finns anledning att misstänka att kommunalrådet gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman. Det finns inget i utredningen som tyder på att kommunalrådet har missbrukat sin förtroendeställning eller orsakat kommunen någon ekonomisk skada. Både missbruk av förtroendeställning och ekonomisk skada måste vara där för att det ska vara frågan om trolöshet mot huvudman.

Det här måste ha varit en rejäl smäll för kommunchefen och hennes stödtrupper, eftersom den allvarligaste beskyllningen mot kommunalrådet blir alldeles pulveriserad.

En annan beskyllning som utredarna viftar bort är den där kommunalrådet påstås ha lagt sig i beslutet om att ordna färre feriearbeten. Beslutet har inte ifrågasatts av kommunalrådet, skriver de. Kommunalrådets inhopp skulle enligt ”Förstudien” ha medfört merarbete för personalchefen och kommunchefen. Utredningen konstaterar: Den ökade arbetsbelastningen förefaller vara isolerad till några få individer och verkar inte överdriven eller orimlig med utgångspunkt i situationen och de berörda personernas roller. Alltså: Om har de här jobben får man räkna med att det ibland kan bli lite mer jobb.

Kommunalrådet frias även när det gäller påståendet att hon när det gällde rekryteringen av en ny sektorchef lagt sig i på ett sätt som skulle ha brutit mot ett antal lagar, till och med ett par grundlagar och ett EU-direktiv. Generöst nog hade ”Förstudiens” författare avstått från att kräva polisanmälan trots att hen misstänkte betydligt allvarligare brottslighet än ”trolöshet mot huvudman”. Inget har framkommit, skriver utredarna, som tyder på lagbrott.

Kommunalrådet påstås okänsligt ha kontaktat den sökandes nuvarande arbetsgivare för att få referenser. Kommunalrådet själv påstår att detta är ljug. Hon hade istället, menade hon kontaktat en vän som arbetat i samma verksamhet som den sökande det gällde. Utredarna slår fast att det inte

kan bekräftas att kontakten hade varit med den sökandes arbetsgivare. Dessutom skriver de att det normalt inte finns något som hindrar att en kontakt med en arbetssökandes arbetsgivare tas även om denne inte är uppgiven som referens.

I de här tre händelserna blir bedömningen i utredningen att kommunalrådet inte kan lastas. I de övriga tre händelserna är utredarna mer kritiska mot kommunalrådet, även om de aldrig riktigt når upp till samma nivå av kritik som ”Förstudien” gjorde.

När det gällde det påstådda stoppet av investeringen i solceller där ”Förstudien” menar att kommunalrådet begått en ”allvarlig överträdelse” skriver utredarna att det ”Av våra genomförda intervjuer framgår …  att ingen av de involverade uppfattar KSO:s[1] möte med sektorcheferna som att KSO på egen hand beslutat att trotsa verkställighet av kommunstyrelsens beslut att investera i solceller.” Däremot tycker utredarna att det hade varit mer formellt riktigt att kalla till ett extra möte med kommunstyrelsen. Påståendet om en ”allvarlig överträdelse” framstår, skriver de som överdrivet.

Den andra händelsen är där kommunalrådet på egen hand vid ett möte med bland annat brandchefen skulle ha beslutat om nya utredningar inför byggandet av en ny brandstation. Ett sådant beslut borde, tycker utredarna, fattas av kommunstyrelsen. Kommunalrådet borde därför ha inkallat ett möte med styrelsen. Det här är också i ”Förstudien” ett fall av rundning. Kommunchefen visste inget och var inte med vid mötet.

När det gäller rundningen menar utredningen att för att undvika otydlighet borde frågan ha förankrats med kommunchefen. Men de konstaterar samtidigt att ”därmed inte sagt att KSO aldrig kan prata med någon annan chef eller medarbetare i organisationen.” De tycker också att man ska ta hänsyn till att kommunalrådet var ny i rollen och ”därför inte hade full kännedom om den gängse rutinen.”

När det slutligen är frågan om vem som skulle betala för kostnaderna i ett LSS-ärende är utredarna mer kritiska. De tycker inte att det är lämpligt att ifrågasätta vem som ska betala för ett ärende där beslut redan finns. Det kan också finnas risker för brott mot sekretessen att öppna upp ett avgjort ärende. Däremot tycks ärendet inte i någon större utsträckning ha belastat personalen vid vård- och omsorgssektorn.

Klockan 13:34 den 8 mars, alltså några timmar innan det extra kommunstyrelsemötet där den externa utredningen presenterades skickade kommunchefen ett mail till revisionsbyrån med en rad invändningar mot slutrapporten. Det handlade framförallt om faktafel som hon ansåg fanns i rapporten. I de flesta fall var det påpekanden på sådan detaljnivå, att de knappast skulle ha kunnat påverka bedömningar och slutsatser. Kopior av mailet gick till kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare. Huvudsakligen innebar invändningarna påståenden om faktafel i rapporten.

Klockan 17 samma dag sammanträdde kommunstyrelsen. Majoriteten bestående av de borgerliga partierna och Fosterlandspartiet beslöt då att ”sända tillbaka rapporten till byrån med kommunchefens synpunkter för korrigering.” De arbetarpartistiska ledamöterna reserverade sig mot beslutet. Revisionsbyrån meddelade att de inte tänkte göra några förändringar i rapporten, som var deras slutrapport.

Icke desto mindre har byråns utredare gjort en del korrigeringar med utgångspunkt i de av kommunchefens synpunkter, som de som de själva skriver ”funnit … vara relevanta”. Inte i något fall har dock utredarnas bedömningar ändrats. Denna slutversion av rapporten levererades till kommunen den 16 april.

 [1] KSO betyder kommunstyrelsens ordförande, d v s kommunalrådet 

lördag 11 september 2021

Total förvirring om vad som finns utanför tullarna

I den pågående processen för att utse efterträdare till Stefan Löfven bestämmer sig de socialdemokratiska partidistrikten ett efter ett för att föreslå finansministern Magdalena Andersson. Radio och TV rapporterar. I den rapporteringen råder en i det närmaste total förvirring om Sverige utanför tullarna.

Häromdagen fick vi veta att Socialdemokraterna i Örebro, Västmanland och Uppsala län nu bestämt sig. Vad kan ha menats med det?

Örebro är en av Sveriges större städer, och residensstad i Örebro län, som består av landskapet Närke, en del av landskapet Västmanland och en snutt av landskapet Värmland. Om man meddelar att (S) i Örebro har bestämt sig, menar man då att det är (S) i Örebro kommun eller (S) i länet [utöver Örebro kommunerna Karlskoga, Degerfors (i Värmland), Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg (i Västmanland), Kumla, Hallsberg, Askersund, Lekeberg och Laxå (i Närke)]? Troligen är det det senare, d v s Örebro län som avses, men hur man kan komma på idén att kalla alla elva övriga kommunerna i länet ”Örebro” är svårbegripligt.

Landskapet Västmanland består av kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås, Kungsör (som till häften ligger i Södermanland) samt de fyra kommunerna i Örebro län Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg.

När man rapporterar om vad (S) i Västmanland har gjort, är det mer precist att säga i Västmanlands län. Annars kommer ju Lindesberg m fl med, kommuner som man dessutom redan har kallat ”Örebro”.

Egentligen blev det bara rätt om Uppsala län, som i nyhetsrapporteringen inte kallas ”Uppsala” utan just ”Uppsala län”. Men det ligger ju närmare Norrtull förstås, så de kan ju ha hört talas om staden Uppsala. Den riktiga grodan i sammanhanget är det ju förstås snillet Bernadotte för, som i ett berömt tal i Arboga 1985 började med ”Kära Örebroare!”. Men man förväntar sig ju mer av journalisterna än av statsöverhuvudet.

Örebro län och Västmanlands län (från Wikipedia)


 

tisdag 7 september 2021

Vart tog tidningen vägen?


Fylld av förväntan gick Ingrid till brevlådan idag. Men ack! Inte fanns där den tidning som borde ha varit där. Förmodligen är det tidningstjuven som återigen varit framme. Nu har det gått 250 dagar av året 2021. Av dessa har Dagens Nyheter legat i brevlådan på utgivningsdagen 167 dagar. Det är 66,8 procent det. Lite lite kan det tyckas. Men även tidningstjuven ska ju ha sitt.

 Utdelningsstatistik för DN år 2021 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

6

2,4

- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen

65

26,0

- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen

5

2,0

- vardagar, utebliven tidning

7

2,8

Dagar med tidning på rätt dag

167

66,8

 

fredag 3 september 2021

Osaklig och partisk rapportering av krisen i Skinnskatteberg? P4 Västmanland anmält till granskningsnämnden.

P4 Västmanland rapporterade den 25 augusti om påstådda arbetsmiljöproblem i Skinnskattebergs kommun. Dessa kopplades direkt samman med att kommunchefen i en konsultrapport ansågs ha utsatts för kränkande särbehandling av två socialdemokratiska politiker. Denna händelse var endast början på slutet av en konflikt som pågått sedan i oktober 2020 där kommunchefen och den borgerliga oppositionen tillsammans attackerat kommunens politiska ledning. Om denna förhistoria nämndes inte ett ord i radions nyhetsrapportering. Då jag anser att P4 Västmanland därigenom brutit mot både kravet på saklighet och opartiskhet har jag anmält programmet till Granskningsnämnden. Här nedan följer min anmälan.


Sveriges Radio P4 Västmanland rapporterade med början kl 0630 den 25 augusti 2021 om påstådda arbetsmiljöproblem i Skinnskattebergs kommun. Rapporteringen upprepades därefter i följande nyhetssändningar under förmiddagen. Citat ur nyhetsinslaget:

”Det var i april som en rapport slog fast att den dåvarande kommunchefen utsatts för kränkande särbehandling av både kommunstyrelsens ordförande och fullmäktiges dåvarande ordförande, båda socialdemokrater [] P4 Västmanland har kontaktats av kommunanställda som vill vara anonyma som bland annat säger att de är otroligt besvikna över att den förra kommunchefen inte jobbar kvar och att de är rädda att det kommer att vara fortsatt rörigt så länge den nuvarande politiska ledningen sitter kvar.”

Kommunstyrelsens förste vice ordförande gavs tillfälle att kommentera inslaget. Hon sade då att arbetsmiljöarbetet är i fokus i kommunen och att hon inte hört något om det missnöje som nått radion. I senare sändningar kommenterades inslaget också av kommunstyrelsens ordförande som i princip redovisade samma svar.

Genom att ordföranden och vice ordföranden på detta sätt fått kommentera skulle man kunna hävda att opartiskhetskravet är uppfyllt. Mina invändningar har att göra med hur radion i sin rapportering helt avstått från att kontextualisera händelsen.

Detta har hänt:

I oktober 2020 framkom från kommunrevisionens ordförande ett dokument där kommunchefen anklagade kommunstyrelsens ordförande för ett antal regelbrott och felaktigheter, däribland en misstanke om att ordföranden skulle ha begått förmögenhetsrättsligt brott (trolöshet mot huvudman).

En avgörande roll i tillkomsten av detta dokument spelades av kommunrevisionens sakkunniga biträde. Det visade sig att revisionsbiträdet via ett bulvanarrangemang utfört mycket omfattande konsulttjänster beställda av kommunchefen. För detta beroendeförhållande tilldelades revisionsbiträdet senare en erinran av Skyrevs (Sverige kommunala yrkesrevisorer) certifieringsnämnd. Revisorn valde också att i förtid säga upp sitt avtal med kommunrevisionen. Upphandlingen av konsulttjänsterna utöver uppdraget som revisionsbiträde utreds för närvarande av konkurrensverket som misstänkt otillåten direktupphandling.

Oppositionsledamöter i kommunstyrelsen drev på för att kommunstyrelsens ordförande skulle polisanmälas för trolöshet mot huvudman. Styrelsen beslöt dock att anklagelsedokumentet skulle utredas av externa konsulter. Denna konsultrapport avvisade i huvudsak samtliga anklagelser. Med särskild emfas avvisades påståendet om förmögenhetsrättsligt brott.

I november hade kommunchefen anmält kommunstyrelsens ordförande och fullmäktiges ordförande för kränkande särbehandling. Också denna anmälan utreddes av externa konsulter. I inte mindre än tolv fall hade kommunchefen enligt sin anmälan utsatts för kränkande särbehandling. Utredarna avvisade i sin rapport i april 2021 nio av dessa påståenden. I tre fall ansåg de att kränkande särbehandling hade förevarit.

En närmare granskning av dessa tre fall ger vid handen, att man kan dra graden av allvarlighet i kränkningarna i tvivelsmål. Saken är med andra ord inte så tydlig som framgick av radions rapportering den 25 augusti (”en rapport slog fast att den dåvarande kommunchefen utsatts för kränkande särbehandling”).

Den aktuella händelsen kommer över huvud i ett annorlunda ljus insatt i denna kontext. Agerandet från den dåvarande kommunchefen har sedan oktober 2020 varit inriktat på anklagelser riktade mot kommunstyrelsens ordförande. På olika sätt har oppositionspolitiker understött detta agerande. Om kommunchefen och dessa oppositionspolitiker hade haft framgång skulle det med stor sannolikhet ha lett fram till att den politiska ledningen i kommunen hade bytts ut.

Den bild som rapporteringen den 25 augusti förmedlar är en där socialdemokratiska politiker mobbat ut kommunens ledande tjänsteman och därmed förgiftat arbetsmiljön i kommunförvaltningen. En alternativ bild som framträder om händelsen satts in i den skisserade kontexten är att kommunchefen i samråd med eller åtminstone understödd av den politiska oppositionen försökt byta ut kommunens politiska ledning.

De kontextuella förhållandena var på inget sätt okända för redaktionen. Den reporter som svarade för inslagen den 25 augusti fick redan i slutet av januari och början av februari ta del av all då föreliggande dokumentation vilken också i början av mars kompletterades med den första konsultrapporten. Hon bör därför ha varit väl medveten om de konkurrerande bilderna. Icke desto mindre väljer hon den 25 augusti att enbart redovisa den bild som den politiska oppositionen fört fram.

Genom att avstå från att nyansera bilden av händelseförloppet genom kontextualisering menar jag att P4 Västmanland brutit mot saklighetskravet. Genom att bara framhålla den bild som framförts av den politiska oppositionen har P4 Västmanland också brutit mot opartiskhetskravet.

 


onsdag 1 september 2021

Soppskryt

 


Idag plockade vi lite drygt 2 kilo Karl JohanVerkligheten överträffar dikten


Med P4 Västmanland som megafon har någon (vet inte och vill heller inte veta vem, låt oss kalla hen för ”Hans”) försökt blåsa liv i försöket att kapa Skinnskattebergs kommun. ”Hans” önskar sig tillbaka den förra kommunchefen, som efter att kapningen misslyckats sa upp sig. ”Någon ordning blir det inte med den nuvarande politiska ledningen” menar hen. Till viss del har försöket att uppväcka kapningskonflikten lyckats. I topp på augustilistan ligger ett gammalt inlägg om saken samt ett nytt inlägg om upplivningsförsöket. Detta innebär att boken om ”Maktkamp i Strömfors” som i två månader i rad toppat mest-lästa-listan har fått flytta ned. Eftersom det är en uppdiktad historia som uppvisar stora likheter med försöket att kapa Skinnskattebergs kommun kan man säga att verkligheten trumfar dikten. Men intresset för Strömfors är fortfarande stort. Många har laddat ned boken (3:e plats) och många har läst fjärde delen (9:e plats). Ladda ned hela boken gratis du också. Klicka här!

Antal besökare var i augusti 461 (997 i juli). Av dessa var 246 (629) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,39 (1,57) och genomsnittlig tid per besök var 82 (117) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Österrike, Finland. Frankrike och Nederländerna. Ströbesökare dök upp från Island, Norge och Tyskland.

De tio mest visade inläggen i augusti:

 

1

Illaluktande härva i Skinnskattebergs kommun (4:a)

2

Borgerligt försök blåsa liv i politiska krisen i Skinnskatteberg (ny)

3

Maktkamp i Strömfors (1:a)

4

Tyska kyrkan i Gunnilbo (2:a)

5

S eller inte? Heter det Karlstad Universitet eller Karlstads Universitet? (ny)

6

Körstämman i Skinnskatteberg (8:a)

7

Var ligger egentligen hjärtat av Bergslagen? (ny)

8

Wallboardfabriken: Ett drama i två akter (ny)

9

Läs om maktkampen i Strömfors (fjärde delen) (ny)

10

Åter till mitten (ny)