fredag 26 februari 2021

AW för att fira vårens ankomst

 

Vårens ankomst firas med AW utomhus: Linschips och gindrink. I luften ganska kallt.


torsdag 25 februari 2021

Från Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg 16 februari

Varken kommunen eller lokalpressen är särskilt intresserade av att medborgarna får veta vad som pågår i kommunen. Vad som går ut i kommunens informationstidning 0222:an filtreras av kommunchefen Marie Tollefsen Markström. Jag tycker att det är viktigt att invånarna får veta vad som beslutas i de politiska organen. Här kommer en rapport om viktiga frågor som behandlades av kommunstyrelsen den 16 februari.

Socialdemokraterna: Kommunrevisionens biträde var jävig

Jag har flera gånger här berättat om hur kommunrevisionens biträde Camilla Karlsson som utarbetade den anklagelsekrift mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén som utlöste den ännu pågående politiska krisen i kommunen var jävig. Karlsson hade via en bulvan gjort affärer med kommunchefen för inemot 2 miljoner kronor.

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen har med anledning av detta gjort följande anteckning till kommunstyrelsens protokoll:

Skinnskattebergs kommuns dåvarande sakkunniga biträde till revisionens make ägde det bolag från vilket vi köpte betydande ekonomichefskonsulttjänster för att belopp på 1.750 tusen kr 2020 (två dagar i veckan från vår-dec). På ekonomichefskonsultens Linkedinsida finns att läsa att denne gör uppdrag åt sakkunnige biträdes bolag. Kravet på fullständig opartiskhet blir svår att hävda då det skall ställas utom alla tvivel att den sakkunnige biträdet åt revisionen inte skall ha någon annan kontakt med kommunen än dialogen med revisionen och politiken vid rapportering. Vid en granskning skall uppgifter utlämnas av förvaltningen. Detta är något revisionen kan titta på inför bokslutet.

Myrsteg mot seniorboende på Klockarbergsvägen 8. Högern helt emot.

En omvandling av hyreshuset på Klockarbergsvägen 8 till seniorboende har varit en aktuell fråga under flera år. Kontakter med Statens Bostadsomvandling AB har varit framgångsrika och har nu kommit så långt att förvaltningen behöver 700 000 kr för en förstudie. Den högerextrema moderate gruppledaren Bo Öberg har hela tiden stretat emot och har istället försökt få huset sålt till någon privat aktör. Vad sådant kan leda till har vi sett många exempel på i grannkommunerna (vanskötsel och social dumpning).

Förra gången ärendet om SBO var uppe lyckades oppositionen anförd av samme Öberg hejda processen genom att ge förvaltningen ett stort antal utredningsuppdrag som skulle utföras innan man gick vidare.

Förvaltningen föreslog att man istället skulle upphandla ett nytt bostadsförsörjningsprogram, som skulle ge svar på bland annat de frågor som nu ställdes. Kommunen är enligt Bostadsförsörjningslagen skyldig att varje mandatperiod fastställa riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har ännu inte skett under den här mandatperioden.

Bo Öberg yrkade nu avslag både på förslaget om fortsatt utredning av omvandlingen av Klockarbergsvägen 8 och om ett nytt bostadsförsörjningsprogram.

Socialdemokraternas Pentti Lahtinen, ordförande i tekniska utskottet, yrkade bifall till förslaget om fortsatt utredning av SBO-omvandlingen. Kommunstyrelsens ordförande, också socialdemokrat, ville istället att hela frågan skulle skickas tillbaka till förvaltningen för att få svar på vilka tidigare ställda frågor som ännu var obesvarade. Det blev också kommunstyrelsens beslut.

73 procent av kommunerna kan ha livsmedelsstrategi. Inte genomförbart i Skinnskatteberg

Vänsterpartiet hade i en motion föreslagit att kommunen ska utarbeta en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande). Som exempel på vad som kan finnas i en sådan nämndes köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Kommunstyrelsen beslöt att säga nej till förslaget med motiveringen att ”motionen innehåller skallkrav som i det stora hela inte är genomförbara.”

Skinnskattebergs kommunstyrelse gör därmed en helt annan bedömning än vad man gjort i tre fjärdedelar av alla andra kommuner. I senaste kommunranking från tidskriften ”Aktuell Hållbarhet” svarar 73 procent av kommunerna att de har beslutat en sådan livsmedelsstrategi. Men i Skinnskatteberg vet man bättre!

Det gick bättre med förslag om måltiders klimatpåverkan

Däremot gick det bättre med en andra motion från Vänsterpartiet om att kommunen ska följa upp måltidsverksamhetens klimatpåverkan. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå fullmäktige att bifalla motionen.

Ett litet steg på vägen mot en modern flaggpolicy?

Det har länge varit en skamfläck för Skinnskattebergs kommun att man inte flaggar officiellt för de nationella minoriteterna samer, romer och tornedalingar samt för hbtq-personer på deras respektive högtidsdagar.

Kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) föreslog nu att förvaltningen skulle få i uppdrag ”att göra en liten omvärldsanalys vad gäller just flaggning av nationella minoriteter/Pride samt flaggningens ungefärliga kostnader för kommunen som Politiken sedan kan ta ställning till. Om relevans, även beakta vår kommuns storlek.”

Detta fick den samlade högern att gå i taket. Bo Öberg (M), Anders Nordenbris (”L”) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) gick alla emot förslaget. Däremot stödde Centerns Helena Norrby förslaget, så nu får förvaltningen se hur det är i grannkommunerna (några exempel kan vara Fagersta, Norberg och Region Västmanland som alla har en sådan policy, sedär var den lilla omvärldsanalysen klar).

Högerextremisterna Öberg, Nordenbris och Bergstedt kommer säkert att fortsätta att sätta sig på tvären. De kommer säkert att påstå att det blir för dyrt. Åtminstone Öberg och Bergstedt har tidigare velat anslå miljoner till kommunens marknadsföring. Jag för min del tror att deras motstånd mot nationella minoriteter och hbtq-personer beror på något annat.

 

onsdag 24 februari 2021

Spritbussar

Spritbussar var tidigare under 10-talet ett känt begrepp. En buss hyrdes och fylldes med målvakter. Sen bar det av till Nordtyskland där var och en av målvakterna försågs med en ranson till ”sitt bröllop” eller ”sin 50-årsdag”. Ofta gick det bra. Man kunde slinka förbi tullen. Väl hemma med spriten kunde det genomföras andra affärer. Kanske öppnade man minuthandel hemma i garaget, eller så såldes spriten vidare till mindre nogräknade restauratörer.

2017 genomfördes en aktion med flera samverkande myndigheter som betraktas som väldigt framgångsrik. ”Spritbussarna har slutat rulla” kunde en vanlig rubrik se ut. Men det finns fortfarande ljushuvuden som försöker. Gränshindren i anslutning till coronasmittan har gjort det ännu besvärligare. Men går det så går det! Snillets klassiska motto.

Ännu pågår rättegångar mot bussmugglare, och ännu fylls tullverkets förråd med beslagtagen bussprit.

Busslördag 20 februari 2021

Högerextremister vill minska antalet valda i Skinnskatteberg

Minska kommunfullmäktige med tio ledamöter. Det är förslaget i en cirkulärmotion som högerextremisterna i Sverigedemokraterna har lagt fram i fullmäktige i en rad småkommuner, däribland i Skinnskatteberg. Orsaken till att de vill minska antalet valda är enligt motionen att det är för dyrt, och att flertalet inte yttrar sig på mötena, utan bara följer partilinjen. I en kommentar i Fagersta Nyheter får motionärerna medhåll av Centerns gruppledare Helena Norrby som skriver: ”vi är ett fåtal som springer upp till talarstolen och yttrar åsikter (i princip bara vi gruppledare).”

Hur stämmer de här påståendena med verkligheten? Efter en genomgång av Skinnskattebergs fullmäktiges protokoll från förra året kan man konstatera att 17 av de 31 ledamöterna någon gång yttrat sig i fullmäktige. Det stämmer dock i så måtto att gruppledarna är bland de mer flitiga i talarstolen. Så här ser gruppledarnas topplista ut:

Ledamot

Antal ärenden

Lena Lovén Rolén (S)

33

Bo Öberg (M)

29

Fredrik Skog (V)

23

Ewa Olsson Bergstedt (SD)

8

Helena Norrby (C)

6

Carina Sándor (L)

5

 

De här svarar för att ha yttrat sig i sammanlagt 104 ärenden. Men faktum kvarstår, att elva andra ledamöter yttrade sig i sammanlagt 40 ärenden. Två ledamöter smet sig in som katter bland hermelinerna; socialdemokraterna Pentti Lahtinen (10 ärenden) och Aneth Arvidsson (9 ärenden). Socialdemokraten Roger Ingvarsson var lika flitig i talarstolen som den tystaste av gruppledarna.

Påståendet om att det bara är de sex gruppledarna som säger något i fullmäktige är med andra ord en sanning med så omfattande modifikation, att den närmast får betraktas som en lögn.

Hur är det då med kostnaden? De tio ledamöter som SD och C vill bli av med kostade under förra året omkring 25 000 kronor i sammanträdesarvoden. Om man inte samtidigt med en minskning av fullmäktige skulle ändra reglerna för partistöd, handlar det minskade partistödet med 40 000 kronor. Sammanlagt är det en besparing på cirka 65 000 kronor. I en budget på sisådär 300 miljoner är det svårt att påstå att 65 000 kronor är mycket pengar. Om C och SD verkligen vill ha ett tips på hur man kan spara in på demokratin kan jag föreslå att man slutar med val. Sverigedemokraterna skulle ju därigenom också kunna närma sig sitt nationalsocialistiska ideal.

Om regeln hade tillämpats i 2018 års val skulle följande fullmäktigeledamöter ha åkt ut: Staffan Strid (M), Ulf Kjellin (C), Susanne Karlsson (L), Solveig Hammarström (L), Pentti Lahtinen (S), Ann-Christine Andersson (S), Klaus Jesse (S), Helena Cederberg (V), Sari von Walden (SD) och Pär Hultman (SD). Åtminstone Pentti Lahtinen och Klaus Jesse finns bland dem som yttrade sig i fullmäktige förra året och som skulle ha tystats av C och SD.

Fullmäktige i Skinnskatteberg. Fredrik Skog i talarstolen.

Man kan förstås också ställa sig frågan varför det sett ur demokratins synvinkel är bra med många än med få valda. Ja, om det nu vore så att det var bättre för demokratin med få valda, skulle det ju faktiskt vara så, att det bästa vore om man bara hade en, eller till och med ingen vald. Åter till tredje riket så att säga.

Man kan vända på steken och fråga om det finns några demokratifördelar med flera valda? Om man ser de förtroendevalda som en kontaktväg för väljarna är det uppenbart att ju färre valda, desto trängre blir det på den kontaktvägen. Med 31 valda går det 141 skinnskattebergare på varje vald till fullmäktige. Efter minskningen till 21 valda blir motsvarande tal 208. Det är en ökning med nästan 50 procent. Sannolikheten att man ska ha en fullmäktigeledamot i bekantskapskretsen minskar och den tid det tar för ledamöterna att hålla kontakt med väljarna ökar. Möjligheten för den vanliga medborgaren att föra fram synpunkter och krav till de valda minskar. Det är svårt att se det demokratiska i en sådan utveckling.

Det blir inte bättre av att de som inte kommer med bland de valda brukar vanligtvis är de som står längst ned på listan. Och det är oftast inte de redan förut väl representerade grupperna, infödda vita medelålders män med medelklassyrken. Minskningar av antalet valda går oftast ut över underrepresenterade grupper.

Så kan man ställa frågan om det bara är prat i fullmäktiges talarstol som räknas? Den erfarenhet jag själv har av politiskt arbete pekar på att mycket viktigt politiskt arbete sker i partiernas fullmäktigegrupper. De som inte är så talföra i fullmäktige deltar oftast i partigruppens möten och bidrar där med fakta, åsikter och argument. Det är ju där som den förkättrade ”partilinjen” ofta bestäms. De som Sverigedemokraterna och Centern nu vill kasta ut kan inte längre bidra till att utforma partiets politik. Moderaterna, Centern och Vänsterpartiet skulle med minskningen få enpersoners partigrupper. Bosse, Helena och Fredrik skulle på egen hand och efter eget huvud få ta ställning till hur partiet ska agera i de kommunala beslutsorganen. Inte i alla dessa fall vore det en förbättring.

Säg nej till SD:s och Centerns propåer om minskat antal valda. Det skulle leda till att flera röster tystades i kommunalpolitiken, att det blir svårare att föra fram fakta och åsikter till de valda, att underrepresenterade grupper blir än mer underrepresenterade och att än färre medlemmar i partierna kan vara med och påverka partiets ståndpunkter. Allt för att tjäna 65 000 kronor om året och politiska poäng bland de väljare som lurats att tro att deras valda ombud är en tärande elit.

 

Tidningstjuven tillbaka!


Tidningstjuven har varit borta i mer än tre månader. Nu är hen äntligen tillbaka. Fredagens tidning saknades i brevlådan. Snodd?  Nu har det gått 50 dagar av det nya året 2021. Av dessa 50 dagar har vi haft Dagens Nyheter i lådan på utgivningsdagen i 33 dagar. Det motsvarar en träffsäkerhet på 66 procent.

 Utdelningsstatistik för DN år 2021 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

2

4

- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen

14

28

- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen

0

0

- vardagar, utebliven tidning

1

2

Dagar med tidning på rätt dag

33

66

 

måndag 15 februari 2021

Det hände i februari i Skinnskatteberg

 1953 Ungkarlshotell brann

Tjugoåtta personer blev utan bostad genom en häftig brand i Skinnskatteberg natten till onsdagen. På två timmar ödelades ett ungkarlshotell tillhörigt AB Statens skogsindustrier. De 28 inneboende, till större delen utlänningar, måste rädda sig i nattdräkter genom fönstren. Det mesta av deras ägodelar gick förlorat. De flesta hade inget försäkrat. (DN 9/2 1952)

1959 Uppsagda vid Riddarhytte AB

På måndag gör de 30 uppsagda vid Riddarhytte AB sitt sista skift. De är samtliga ogifta ungdomar och torde inte bli alltför svåra att placera i annat arbete. Fem har redan erhållit anställning vid Statens Skogsindustrier i Skinnskatteberg, ett 20-tal gifta kvinnor som varit sysselsatta med mineralulltillverkning har redan slutat arbetet. (DN 20/2 1959)

1960 Kvinnliga timmerskiljare

SKINNSKATTEBERG i februari.

Kl 6.30 på morgonen i 22 graders köld kommer en liten tapper skara kvinnliga timmerskiljare ilande i stövlar och korta jackor med de isiga båtshakarna i högsta hugg. De arbetar i timmerbommen i Skinnskattebergs sågverk.

I ett reportage berättar tidningen att sågverket i Skinnskatteberg är det enda i Sverige som har mer än 20 procent kvinnlig arbetskraft. Trots det hårda arbetet är det fint hemma hos arbeterskorna. Tidningen vet att berätta att

Hemmet är så fint som ett dockskåp. Vardagsrummet har kristallkrona i taket, pendyl på väggen, fönsternischer med marmorskivor och vackra möbler…De kvinnliga timmerskiljarna hinner förutom sitt hårda jobb med att baka åt sig själva, både matbröd, vetebröd och småkakor till söndagen … Och ser efter att porslinsblomman växer som den ska runt hela väggen. (DN 28/2 1960)

1960 Fortsatt egen kommun

Att Skinnskatteberg skall bestå som kommunal enhet är glädjande, säger man i kommunen som nu har 6 500 invånare. Som alternativ till ett självständigt Skinnskattebergsblock hade diskuterats att föra kommunen till Fagersta stad … Men inom kommunen har man svårt att se vad som skulle vinnas med ett sådant sammanförande. Enda motivet till ett sådant steg tode vara en fortsatt befolkningsminskning, men trenden är enligt prognosen stigande i Skinnskatteberg som särskilt under 1950-talet utbyggts till ett verkligt kommuncentrum. (DN 28/2 1960)

1973 Stockbåt funnen i Skärsjön

Från Sjöhistoriska museet meddelas att en s k stockbåt har konserverats. Båten hade hittats i våras av sportdykare i Skärsjön i Skinnskatteberg. Eftersom båten omöjligen skulle klara en vinter i sjön bärgades den och fördes till Sjöhistoriska museet. C14-analyser visar att båten är omkring 600 år gammal.

Det är möjligt att båtsugna ortsbor sedan har försökt använda farkosten för avsett ändamål, för sent i höstas hittades den uppdragen på grunt vatten. (DN 11/2 1973)


1974 Mystisk älgdöd

Fyra oförklarliga dödsfall bland älgar har inträffat i trakterna mellan Skinnskatteberg och Koloten i Bergslagen. En totalblind älg har dessutom avlivats i samma område… Samtliga djur hittades i närheten av en sjö som nyligen rotenonbehandlats för utrotning av s k skräpfisk. Liknande fynd av döda älgar har gjorts tidigare, bl a i Simtuna mellan Enköping och Sala där sex älgar påträffats och i Mjölbytrakten där fyra älgar hittades. (DN 26/2 1974)

1976 Spricka i gruva stängde väg

Länsväg 602 mellan Skinnskatteberg och Riddarhyttan i Bergslagen måste på fredagen spärras av för all trafik sedan vägen på en halv kilometer översvämmats av halvmeterhögt slamvatten. Vattnet kommer från Bäcke gruva som ligger intill vägen. En spricka har uppstått i övre berglagret i gruvan och gruvans slamvatten tränger ut och orsakar omfattande översvämningar. (DN 14/2 1976)

 

Det var då det

I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här

 

måndag 8 februari 2021

Insändare i Fagersta-Posten idag om den politiska krisen i Skinnskatteberg

Läs gärna min insändare i Fagersta-Posten om den ännu pågående politiska krisen i Skinnskattebergs kommun. Krisen är ett allvarligt hot mot den kommunala demokratin: Kommunrevisionen har punkterats genom att revisionens sakkunniga biträde försatt sig i ekonomiskt beroende av förvaltningsledningen och kommunens ledande tjänsteman har agerat för att avsätta den politiska ledningen.


lördag 6 februari 2021

Även regionen hyllar nationella minoriteter

 


Idag är det samernas nationaldag. Nu i veckan kommer regionstyrelsen i Region Västmanland (landstinget) att besluta att regionen ska uppmärksamma de nationella minoriteterna och hbtq-personer genom att flagga på regionens officiella flaggstänger på deras respektive högtidsdagar.

- Att flagga i samband med dessa dagar och evenemang, är ett sätt att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse för mänskliga rättigheter, mångfaldens betydelse, och alla människors lika värde, säger Denise Norström (S) regionstyrelsens ordförande till Västerås Nyheter.

Det är inte en uppfattning som delas av alla. Skinnskattebergs kommun följer istället exemplet från SD-styrda Sölvesborg och vägrar att uppmärksamma de nationella minoriteterna och hbtq-personer. Fy!måndag 1 februari 2021

Stort intresse också i januari för kuppförsöket i Skinnskatteberg

 


Även om julhelgerna inneburit en liten andningspaus för kuppmakarna i Skinnskatteberg (trafiken på sajten har minskat något i jämförelse med december) domineras fortfarande tio-i-topp-listan av kommunchefens pågående försök att avsätta det socialdemokratiska kommunalrådet. Sju av de tio mest lästa inläggen handlar om det fräcka kuppförsöket. Än är den politiska krisen i kommunen inte över.

Antal besökare var i januari 670 (1 067 i december). Av dessa var 383 (569) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,36 (1,51) och genomsnittlig tid per besök var 49 (84) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Finland och Portugal. Ströbesökarna kom från Argentina, Danmark, Kanada, Norge, Pakistan och Österrike.

 De tio mest visade inläggen i januari:

 

 1

Ännu en månad i kuppmakarnas tecken (ny)

2

Kuppförsöket i Skinnskatteberg: Fingrarna i syltburken (9:a)

3

Inte bara Dan Eliasson ("Knulla i Bangkok") på Spaniensemester (ny)

4

Försvinn Marie! Vi vill inte ha dig här (1:a)

5

Oredan i Skinnskatteberg: Konkurrensverket utreder otillåten direktupphandling (ny)

6

Upphandlingsbrott i Skinnskattebergs kommun? (5:a)

7

Illaluktande härva i Skinnskattebergs kommun (7:a)

8

Det hände i januari i Skinnskatteberg (ny)

9

Skinnskattebergs budget: S och L gör upp. Vem lurar vem? (3:a)

10

Var trettonde manlig Olsson heter Jan (ny)