söndag 28 maj 2017

Doris tjuvstartar sommarlovet

Full fart i gungan
Underbar manick i skulpturparken, Galleri Astley

Spegel i träd, skulpturparken
Honungsmelon på strandenPraeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


torsdag 25 maj 2017

Fingrarna i liten syltburk gav böterDagens Nyheter kunde i tisdags rapportera om en kvinna som dömts av Skaraborgs tingsrätt för olovligt förfogande till
2 500 kronor i böter. Hon hade fått 2 000 kronor för mycket på sitt konto och behöll och använde pengarna. Först efter nio månader betalade hon tillbaka pengarna. Denna lilla slick i syltburken tyckte alltså tingsrätten var värd
2 500 kronor i böter. Jojomensan.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.måndag 22 maj 2017

Revisionen prickar Skinnskattebergs kommunstyrelse för hantering av Skolinspektionens beslut

Tre av Skinnskattebergs fem revisorer riktar i sin revisionsberättelse för 2016 en anmärkning mot kommunstyrelsen för hur man har hanterat skolinspektionens kritik mot kommunen. Jag har tidigare skrivit om skolinspektionens kritik och hur kommunen har hanterat den. Klicka här för att läsa det tidigare inlägget.

Revisorernas kritik bygger på tre punkter:

 • Kommunstyrelsen hade ingen koll på Skolinspektionens kritik. Ledande politiker kände inte ens till beslutet. Inga åtgärder vidtogs för att rätta till bristerna i skolan. När man fått förlängd tid att rätta till felen visade det sig att det var otillräckligt: Myndigheten underkände åtgärderna.
 • Skolinspektionens kritik handlade om brister i elevhälsan, brister i hur anmälningar om kränkande behandling hanterades och brister i kvalitetsarbetet. I alla dessa avseenden drev kommunen en verksamhet som inte uppfyllde Skollagens krav.
 • Efter underkännandet av försöken att rätta till bristerna fick kommunstyrelsen beviljat ännu mer tid. Men om man inte lyckades rätta till felen efter denna tid riskerade man böter på nästan en miljon kronor.

Revisorerna skriver i revisionsberättelsen:

Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för dess hantering av brister i skola och förskola som framkommit vid Skolinspektionens granskning. Kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll, brutit mot flera bestämmelser i skollagen samt utsatt kommunen för ekonomisk risk.


Revisionsberättelsen ska nu behandlas av kommunfullmäktige måndagen den 5 juni kl 18. Mötet äger rum i sessionssalen i kommunhuset (ingång från länsväg 233). Kom gärna och hör hur diskussionen går. Mötet är öppet för allmänheten.


Kommunstyrelsen har fått yttra sig över revisionens kritik och håller delvis med om att den är berättigad. I sitt yttrande skriver Kommunstyrelsen:

Vi delar synpunkten att kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll vad gäller Skolinspektionens granskning avseende skola och förskola.

Två av de politiskt tillsatta revisorerna – Sara Pettersson Ruyter (M) och Anders Nordenbris (L) – delar inte revisorsgruppens flertals uppfattning att kommunstyrelsen ska ha en anmärkning. Ironiskt nog är de därmed mer förlåtande gentemot kommunstyrelsen än vad den är själv.

Fullmäktige ska fatta beslut om även fullmäktige, likt de tre revisorerna, ska rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen.

Kom och hör debatten i kommunfullmäktige!


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


onsdag 17 maj 2017

Skinnskattebergs ledning tvingas riva upp munkavlebeslut

Kommunstyrelsen beslutade i början av mars om uppgifter för kommunchefen. Av beslutet framgår att kommunchefen ansvarar för alla kontakter med journalister. Eftersom detta innebär att ingen annan, som inte fått kommunchefens uppdrag, får tala med journalister strider beslutet mot grundlagen. Jag överklagade då beslutet till Förvaltningsrätten som har att se till att kommunerna inte fattar beslut som är olagliga. Inför risken att få det olagliga beslutet upphävt av domstolen har nu kommunstyrelsen beslutat att själv upphäva det.

Alla kommunanställda har rätt att anonymt lämna meddelanden till journalister. Det är förbjudet att försöka ta reda på vem som haft kontakt med media, och om man vet vem som haft sådana kontakter är det förbjudet med repressalier mot hen. Om kommunchefen ska kunna ansvara, d v s ställas till ansvar för kontakter med journalister måste han veta vem som sagt vad till en journalist. Endast kommunchefen själv och den som fått hans tillåtelse kan då lämna meddelanden till pressen. Om han ska kunna ta ansvar för vad andra sagt, måste han bryta mot efterforskandeförbudet.

Det är alltså alldeles uppenbart att bestämmelsen om vem som ”är ansvarig för kontakter med journalister” strider mot Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Det är förstås tillåtet för en kommun att utse en officiell talesperson, men det får inte inskränka på personalens meddelarfrihet. JO har i tidigare fall sagt att om man på det här sättet utser en talesperson är det viktigt att man är väldigt tydlig med vad det innebär och vad det inte innebär.
Kommunstyrelsens folkpartistisk-sverigedemokratiska majoritet har nu insett att det tidigare beslutet troligen skulle stoppas av domstolen. Man har därför själva beslutat att dra tillbaka beslutet.

Det är en klok åtgärd.

Tidigare inlägg om tystnadskulturen i Skinnskattebergs kommun

Om du vill läsa överklagandet till Förvaltningsrätten, klicka på ”Överklagande munkavlebeslut” under rubriken ”Sidor” i vänstermenyn.

Läs också i Fagersta-Posten om Kommunstyrelsens beslut 


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. 


Variation av Norges nationalsång

Norges nationalsång som den uppfördes inför matchen mellan Norge och Puerto Rico i handbolls-VM 2015. Klicka här.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

måndag 15 maj 2017

Nollorna del 10: En rankning till där Fp+Sd-alliansen kört Skinnskatteberg i botten

Fagersta-Posten rapporterar idag att Skinnskatteberg åkt ned fem platser i tidningen Fokus kommunrankning av vilken kommun det är bäst att bo i. Nu intar kommunen bottenplatsen. Ännu en rankning där alliansen mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna lyckats köra kommunen i botten. Tidigare har de lyckats med företagsklimatet och skolan.

Tragiskt att se. Även om jag inte håller med Fokus om att Skinnskatteberg är Sveriges sämsta kommun att bo i.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.tisdag 9 maj 2017

En oberoende kommunrevision?

Kommunernas revisorer utses av kommunfullmäktige på förslag av de politiska partierna. Det innebär normalt att revisorerna är medlemmar eller åtminstone sympatisörer till de olika partierna som ju också befolkar fullmäktige, styrelsen och nämnderna. Revisorernas uppdrag är att kritiskt granska styrelsens och nämndernas verksamhet för att göra det möjligt att utkräva ansvar av dem. Granskningen och bedömningen av ansvarigheten förutsätts vara partipolitiskt oberoende. Det kan ju kanske annars vara lockande att fortsätta det partipolitiska spelet in i kommunrevisionen: de revisorer som tillhör oppositionspartierna kan lockas att fälla de styrande, medan de revisorer som tillhör de styrande partierna omvänt kan vara lockade att se genom fingrarna och fria de styrande.

Om det blir på det sättet förlorar den kommunala revisionen sin trovärdighet. Att det är en uppenbar risk framgår både av att det finns en rad exempel från olika kommuner där revisorer utsatts för påtryckningar från sina partikollegor, och av debatten. I debatten har förra chefen för Riksrevisionsverket Inga-Britt Ahlenius spelat en viktig roll. Hon tillskrivs felaktigt uttalandet att bara Sverige och Nordkorea har ett sådant system. Icke desto mindre är det problematiskt med de av partierna utsedda granskarna.

De kommunala revisorerna ska en gång om året uttala sig om den verksamhet som kommunstyrelsen och nämnderna bedriver: Har man haft en godtagbar styrning och kontroll? Är räkenskaperna rättvisande? Har man följt lagar och regler? Har man verkställt fullmäktiges beslut? Är verksamheten effektiv – får medborgarna valuta för skattepengarna? I den revisionsberättelse som lämnas varje år ska revisorerna dra slutsatsen av svaren på sådana frågor. Ska styrelsen och nämnderna beviljas ansvarsfrihet, och om så, med eller utan anmärkningar.

Nästan alltid är revisorerna eniga om att godkänna styrelsens och nämndernas förvaltning utan anmärkningar
Vanligast är att revisorerna i full enighet föreslår att styrelse och nämnder ska få ansvarsfrihet utan anmärkningar. Det finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner, alltså sammanlagt 310 stycken. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för en databank om ansvarsprövning. Under åren 2010 till 2015 registrerades revisionsberättelser med anmärkning och/eller avstyrkt ansvarsfrihet 152 gånger av totalt 1 860 gånger (310 kommuner under 6 år). Andelen så kallade ”orena revisionsberättelser” var alltså bara åtta procent. I 92 procent av fallen var man överens om att inte göra några anmärkningar.

Särskilt intressant i perspektiv av eventuell partipolitisering är de fall där revisorerna inte kommit överens, utan lämnat två eller flera revisionsberättelser. Detta inträffade i 28 av de 152 fallen (18 procent och 1,5 procent av samtliga 1 860 fallen). En granskning av dessa mycket sällsynta fall kunde ge en fingervisning om i vilken utsträckning partipolitiska hänsyn har styrt bedömningarna. Hur har revisorer som företräder majoritets- respektive minoritetspartier gjort sina bedömningar?

Jag har tittat på 32 sådana delade revisionsberättelser där det har föreslagits att styrelsen och/eller nämnder ska få en anmärkning. I många av de fall där det riktas anmärkningar föreslås också nekad ansvarsfrihet. De 32 revisionsberättelserna är för tiden 2011 – 2015 (före 2011 är det i flera fall svårt att knäcka partikoden) och kommer från 14 olika kommuner. Man kan ordna revisionsberättelserna efter vilka revisorer som har skrivit under dem i tre grupper:

Majoritetsrepresentanter: Den eller de revisorer som skrivit under tillhör kommunens styrande parti(er). I den här gruppen finns 11 revisionsberättelser.

Oppositionsrepresentanter: Den eller de revisorer som skrivit under tillhör den politiska oppositionen i kommunen. Åtta revisionsberättelser hör till den här gruppen.

Blandade: Undertecknarna representerar både styrande partier och oppositionspartier. Hit hör 13 revisionsberättelser.

Revisorer från majoritetspartierna är nästan lika ofta kritiska som revisorer från oppositionen
Frågan är nu om ansvarsfrågorna hanteras olika i de här tre olika fallen.

Av de elva ”blandade berättelserna” riktas anmärkningar i fyra. I tre berättelser föreslår man att det inte ska beviljas ansvarsfrihet medan slutligen fyra tillstyrker ansvarsfrihet utan anmärkningar. I de åtta ”majoritetsberättelserna” riktas anmärkningar i fem, avstyrks ansvarsfrihet i två medan slutligen två är helt friande. I de 13 ”oppositionsberättelserna” riktas anmärkningar i sex fall, avstyrks ansvarsfrihet i sex fall och ingendera i ett fall.

Ett sätt att göra jämförelserna rättvisande är att räkna om till procent:

Anmärkning
Ej ansvarsfrihet
Friande
Blandade
36,4
27,3
36,4
100,1
Majoritet
62,5
25
12,5
100
Opposition
46,2
46,2
7,7
100,1

Kanske lite förvånande är majoritets- och oppositionsrapporterna mer lika varandra än de liknar de blandade rapporterna. Det är markant att de blandade rapporterna mycket hellre friar än de som lämnats av majoritets- respektive oppositionsföreträdarna. De blandade grupperna friar tre gånger så ofta som majoritetsgrupperna och nästan fem gånger så ofta som oppositionsgrupperna.

Oppositionen tenderar att vara lite strängare än majoriteten. Det är vanligare att oppositionsrepresentanter avstyrker ansvarsfrihet, medan den är vanligare att majoritetsföreträdare riktar anmärkningar och friar, men skillnaderna är som sagt större i jämförelse med de grupper som innehåller revisorer som representerar både majoriteten och oppositionen.

Utan tvivel finns det tecken i dessa data som tyder på partipolitisering, men åtminstone jag hade väntat mig ett tydligare utslag. I någon mening är därför analysen positiv för systemet med förtroendevalda kommunrevisorer.

Annorlunda i Skinnskatteberg: Här friar revisorer från de styrande partierna alltid kommunstyrelsen från anmärkningar
Skinnskattebergs kommun har fem revisorer:
 • Henry Bäck (V)
 • Karin Lindström (MP)
 • Christina Stenberg (S)
 • Sara Pettersson Ruyter (M)
 • Anders Nordenbris (L)

Eftersom kommunen nu styrs av en koalition mellan de borgerliga och Sverigedemokraterna så får de tre första (Henry, Karin och Christina) räknas till oppositionen och de båda andra (Sara och Anders) till majoriteten.

Både i fjol och i år har det varit omöjligt för revisionsgruppen att enas om en revisionsberättelse. Förra året handlade anmärkningarna om de felaktiga arvodesutbetalningarna till kommunalrådet. I år handlar det om hur skolinspektionens beslut om förelägganden har hanterats i kommunen.

I revisionsberättelsen för 2015 fanns tre revisionsberättelser:
 • Henry föreslog att kommunstyrelsen inte skulle få ansvarsfrihet.
 • Karin och Christina riktade en anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande.
 • Sara ville helt fria kommunstyrelsen och dess ordförande (den plats Anders nu sitter på var vakant förra året)

I år finns två revisionsberättelser som alltså avser år 2016:
 • Henry, Karin och Christina riktar en anmärkning mot kommunstyrelsen.
 • Sara och Anders friar kommunstyrelsen helt.

Översatt i samma termer som i den förra tabellen ser det alltså ut så här i Skinnskatteberg dessa båda år:

Anmärkning
Ej ansvarsfrihet
Friande
Majoritet
2
Opposition
2
1

Det ser med andra ord ganska annorlunda ut än i riksmaterialet. Majoritetsföreträdarna friar alltid kommunstyrelsen. Detta tyder på en mer långtgående partipolitisering än vad som är vanligt i kommunerna. Om man skärskådar de fem olika revisionsberättelserna kan man konstatera att en av anmärkningarna riktar sig mot hela kommunstyrelsen och även den nekade ansvarsfriheten avser hela kommunstyrelsen, det vill säga kritiken riktas mot samtliga ledamöter från alla partier. En av anmärkningarna riktar sig enbart mot kommunstyrelsens ordförande.

I huvudsak kritiserar ”oppositionsrevisorerna” på det här sättet politiker både från majoriteten (L, C, M, Sd) och från oppositionen (S, V, Mp). Det är därför knappast rimligt att påstå att det är dessa revisorer som svarar för partipolitiseringen av kommunrevisionen. De friande revisionsberättelserna från majoritetsföreträdarna friar visserligen samtliga som kritiseras av oppositionsföreträdarna, men det är väl inte en alltför vild gissning att det inte är av omtanke om de socialdemokratiska, vänsterpartistiska och miljöpartistiska politikerna som de tar avstånd från kritiken.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


måndag 1 maj 2017

Första maj 2017

Själva firade vi med hundratals kamrater i solskenet på Djäkneberget i Västerås.Och glöm inte: "Skyr du mödan feg och svag, förestår dig nederlag, fångenskap och döden"

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Dags för strövtåg?

På strövtåg
När nu sommaren äntligen börjar närma sig ökar intresset för strövtåg i hembygden. Två inlägg från den två-tre år gamla succéserien ”Strövtåg i Hedströmsdalen” har letat sig in på topplistan för april. Det ena handlar om skogsfinnarnas begravningsseder medan det andra inlägget rör Kolsvas vackra röda fältspatsgrus.

Antal besökare var i april 337 (410 i mars). Av dessa var 199 (233) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,30 (1,33) och genomsnittlig tid per besök var 62 (61) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Brasilien, Finland, Norge, Italien och Frankrike. Ströbesökarna var från Argentina, Australien, Chile, Hongkong, Kirgizistan, Nya Zeeland, Portugal och Ryssland.

De tio mest visade inläggen i april:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.