måndag 29 juni 2015

Nu är tidningstjuven riktigt i farten

Både Dagens Nyheter och Bärgslagsbladet för idag var försvunna. DN:s träffprocent (andel dagar med tidning i brevlådan på rätt utgivningsdag) är nu 60 procent.

Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.

söndag 28 juni 2015

Doris sommarlov i Västanhed

Doris har varit på sommarlov i Västanhed. Det har väl inte varit badväder så det har fått räcka med att sprätta med fötterna i Hedströmmen. Däremot har sandlådan bjudit på attraktioner. Det har också ritats och målats, inte bara på papper utan också i ansikten och andra kroppsdelar. Trevliga mellanmål med glass och chips har förgyllt tillvaron. Sista morgonen firades Doris tvåårsdag med glass, presenter och Barnkanalen i sängen. Efter en två timmars tupplur fastspänd i bilbarnstol fortsatte firandet i Stockholm med stort kalas. Bland de presenter jubilaren överöstes med var en av de mest uppskattade hennes första prinsessklänning.

Hipp hipp hurra!

Med fötterna i Hedströmmen
I sandlådan
Teckning
Doris och mormor kattmålade
Glassmellis
Fredagsmys i soffan
Tvåårsdagens morgon
I prinsessklänningen

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

torsdag 25 juni 2015

Inbrott i brevlåda: Tidning stulen

Det har varit tjuvar i farten. Dagens DN saknades i vår brevlåda idag. Nu har vi hittills i år kunnat hämta tidningen i lådan på utgivningsdagen 104 dagar, vilket motsvarar 60,5 procent.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

fredag 19 juni 2015

Trollen i farten igen om Skinnskattebergs kommunalrådslön


På midsommarnatten dansar trollen på Landsbergets topp. I Skinnskattebergs fullmäktige börjar de redan två veckor tidigare. Fullmäktige har slutligen avgjort den segdragna frågan om kommunalrådets lön och tjänstgöring. Detta har föranlett en protokollsanteckning från de borgerligas grå eminens.


En kort rekapitulation av vad som har förevarit:

  • Efter valet 2014 var det parlamentariska läget sådant att de rödgröna var störst, medan de borgerliga kunde få majoritet i samverkan med de rasistiska Sverigedemokraterna.
  • Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet erbjöd de borgerliga ett blocköverskridande styre. Detta avvisades.
  • På samma sätt avvisades förslag om att största minoritetsblocket (= de rödgröna) skulle styra liksom i den senare Decemberöverenskommelsen.
  • De borgerliga anförda av den populistiska folkpartisten Carina Sándor valde istället att ta makten tillsammans med rasisterna.
  • För att hålla Socialdemokraterna lugna hängde hon ut ett fett bete: Sossarna skulle få ett 75 procent oppositionsråd. För att det inte skulle bli för dyrt minskades också kommunalrådets arvode och tjänstgöring till 75 procent. Enligt uppgift var Socialdemokraterna inte informerade och högg inte heller på betet.
  • Under våren beslöt fullmäktige på Sándors eget förslag att höja arvodet och tjänstgöringen för kommunalrådet (= hon själv) till 100 procent. Så snart beslutet var fattat började hon ta ut den högre lönen.
  • Grova fel i beslutsprocessen gjorde att Förvaltningsrätten upphävde fullmäktiges beslut.
  • Vid fullmäktige den 8 juni gjordes beslutet om, nu utan några lagöverträdelser. Fp+Sd-alliansen tvingades dock backa. Det högre arvodet skulle inte som Sándor föreslagit utgå även för den tid som fullmäktigebeslutet om 75 procents arvode och tjänstgöring gällde, utan först från och med den 8 juni.

Här kunde denna sorglustiga historia ha varit slut om det inte vore för det oblyga försöket att med en protokollsanteckning skriva om historien. I dokumentet tas för Skinnskattebergs borgerliga gamla inövade grepp: Ovarsamhet med sanningen, en oortodox demokratisyn, populism, opportunism och inträde i en offerroll.

Så här står det i protokollsanteckningen:

Under hösten 2014, då kommande års budget skulle tas, pågick kontakter och förhandlingar mellan olika partier i Skinnskatteberg i syfte att nå en så bred och hållbar överenskommelse som möjligt om styret i vår kommun de kommande fyra åren.
Av den anledningen föreslog Alliansen i sitt budgetförslag att avsätta medel motsvarande 1 ½ kommunalrådsarvode för de kommande fyra åren. Det pågick förhandlingar mellan Alliansen och socialdemokraterna (S) om att dela makten och styra tillsammans och fördela kommunalrådsarvodet och de många förpliktelser som följde med uppdraget mellan blocken.

Påståendet om förhandlingar mellan S och de borgerliga om att dela makten och styra tillsammans är enligt all information jag har fått ett rent påhitt. Här demonstreras med andra ord ovarsamhet med sanningen.

Det som erbjöds Socialdemokraterna var inte en uppdelning av kommunalrådsarvode utan en tjänst som oppositionsråd. Det är en befängd idé att ett oppositionsråd skulle vara något slags hjälpreda till kommunalrådet (fördela de många förpliktelser som följde med uppdraget). Oppositionens uppgift i en demokrati är inte att hjälpa den styrande majoriteten. Tvärtom. Oppositionens uppgift är att göra livet lite besvärligare för makthavarna. Här demonstrerar trollen sin oortodoxa demokratisyn.

När det första beslutet i våras togs att öka kommunalrådets arvode och tjänstgöring till heltid deltog Carina Sándor själv i beslutet, både i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Detta kallas jäv och är inte lagligt. Förvaltningsrätten beslöt därför att upphäva beslutet. Reglerna om jäv är tillkomna för att förhindra korruption och oegentligheter.

När samma beslut togs i fullmäktige vägrade fullmäktiges ordförande att medge minoriteten att återremittera ärendet. Kommunallagen föreskriver att om en tredjedel av fullmäktige röstar för återremiss ska det bli beslutet. Femton av 30 närvarande fullmäktige (alltså mycket mer än en tredjedel) röstade för återremiss. Ordföranden – troligen styrd av en kombination av maktfullkomlighet och allmän tafflighet – medgav inte återremiss. Därför beslöt Förvaltningsrätten att upphäva beslutet. Regeln om minoritetsåterremiss är tillkommen för att skydda minoriteter från övergrepp.

Så här står det i protokollsanteckningen:

Det här är ett ”icke-ärende” som borde justerats redan vid årets första KS-sammanträde utan större åthävor. Istället har S, V och MP sett en möjlighet att via byråkratiska medel skada Alliansens kommunalråd så mycket som möjligt ekonomiskt.Vi från alliansen frågar oss, hur kan de rödgröna vara stolta över denna hantering, vad har vunnits? Att gömma sig bakom byråkrati och hela tiden hitta nya förslag för att försämra och tidsförskjuta, har det fört det politiska arbetet i Skinnskattebergs kommun framåt?

Det är tydligt att ”byråkrati” här används som skällsord. Det som avses är kommunallagens regler om jäv och minoritetsåterremiss. Det skulle med andra ord vara byråkratiskt och förkastligt att hävda att regler tillkomna som skydd mot korruption, oegentligheter och maktmissbruk ska följas. Här demonstreras populism. Är det kommunledningens åsikt att det är onödig "byråkrati" att följa lagen?

Det som också demonstreras är opportunism – att vända kappan efter vinden. När Carina Sándor 2009 överklagade beslutet att den gången avsätta henne som kommunalråd till Förvaltningsrättens föregångare, Länsrätten, hördes inte ett ljud om byråkrati. Så här skrev hon på sin blogg ”Känns otroligt skönt att vi hade lagen på vår sida”. När Carina Sándor också 2009 överklagade beslutet att lägga ned Heds skola till Länsrätten, hördes inte heller ett ljud om byråkrati. När den ena överklagar handlar det om att följa lagen. När den andre överklagar är det ”byråkrati”.

Slutligen ikläder man sig villigt offermanteln. Det är av elakhet som de rödgröna tycker att lagar ska följas. Syftet är bara att skada Carina Sándor ekonomiskt:

De rödgröna har med detta ärende visat, hur illa man kan bete sig mot människor med andra politiska åsikter än en själv. En förlorar 62.500 kronor på att arbeta heltid…

Förmodligen kommer man omedvetet sanningen nära fast i ett annat perspektiv. Det här har svidit. Och det har svidit där det gör riktigt ont. I plånboken.

Det är bara de egna som blir fastknutna i svansen.


Hoajaj ajaj buff. 

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


onsdag 17 juni 2015

Bergslagens politiska ekologi: Kommunalpolitikens förvandling i Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun är en av de bergslagskommuner där den socialdemokratiska monoliten har rämnat. I ett tidigare inlägg har vi kunnat konstatera att det också är en av de kommuner där monolitens krackelering har lett till mest parlamentarisk turbulens. Efter valet 2014 har kommunen kommit att styras av en allians mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna. Denna förbryllande och för många rent stötande politiska omfamning ska här granskas med utgångspunkt i valresultaten.

Socialdemokraternas resultat i kommunalvalen sedan 1970 har kraschat fyra gånger. Varje sådan krasch har varit något större än den föregående. Den första kraschen kom i valet 1976 när de socialdemokratiska rösterna minskade med 9,4 procentenheter. I mellantiden till nästa störtdykning 1991 skedde det en viss återhämtning med sammanlagt 7,8 procentenheter. Inför valet 1991 var man alltså nästan uppe i samma nivå som före 1976 års stora nederlag. Men nu försvann 9,7 procentenheter. Återhämtningen i valet 1994 blev bara 6 procent innan den var dags för nästa stora tillbakagång.


I valet 1998 förlorade man rekordstora 11,3 procentenheter. Bara 4 procentenheter återhämtades 2002 och 2006 var det dags igen med 12,8 procentenheters förlust. Valen 2010 och 2014 har inte inneburit någon återhämtning. Sammanlagt 0,2 procent har försvunnit. 

Figur 1. Socialdemokraterna i Skinnskatteberg. Förändring av kommunalvalsresultat från föregående val (procentenheter)
Man skulle kunna sammanfatta denna utveckling så att de fyra katastrofvalen 1976, 1991, 1998 och 2006 kommit allt tätare och förlusterna har ökat allt eftersom. Återhämtningarna mellan katastrofvalen har blivit allt mindre, från nästan hela 1976 års tapp till kraschen 1991 till en dryg tredjedel av 1998 års förlust till 2006 års nederlagsval. Än så länge ser det ut som om det efter valet 2006 har blivit en stabilisering på den lägre nivån kring 37 – 38 procent. Är raset från det tidiga 70-talets 63 – 64 procent fullbordat? Och vad har hänt däremellan?

I valet 1976 fick ett lokalt parti ”Demokraterna i Skinnskatteberg” mandat i fullmäktige. Det lokala partiet tog i 1976 års val 10,6 procent av rösterna, alltså något mer än vad Socialdemokraterna förlorade i samma val. I de följande två valen fick Demokraterna 9,3 procent (1979) och 8,1 procent (1982). I valet 1985 var Demokraterna utraderade.

Valförlusterna 1991 och 1998 var i mycket kopplade till rikstrenden, även om det var tydligt att det lokala genomslaget var större. Den lokala förlusten 1991 var 1,7 gånger större än förlusten på riksnivå och 1998 års lokala nedgång i Skinnskatteberg var 1,3 gånger större än i riksdagsvalet. Valförlusten 2006 blev dock hela 2,7 gånger så stor som i riksdagsvalet i hela landet. Det är tydligt att det hände något specifikt lokalt i 2006 års val. Det som hände var att det blåstes nytt liv i det för 20 år sedan avsomnade lokalpartiet. Det nya lokala partiet ”Skinnskattebergsdemokraterna” erövrade hela 13,7 procent av rösterna. Det kan jämföras med Socialdemokraternas nedgång med 12,8 procentenheter. Den rimliga tolkningen är att de väljare som lämnade Socialdemokraterna i 2006 års val gick till Skinnskattebergsdemokraterna.

Figur 2. Kommunalvalsresultat i Skinnskatteberg 1998 - 2014
Luften gick ur Skinnskattebergsdemokraterna i valet 2010. Från 13,7 procent av rösterna rasade det till 1,5 procent. Det försvann 12,2 procentenheter för det lokala partiet. Lustigt nog nästan på pricken vad Socialdemokraterna hade förlorat till Skinnskatetbergsdemokraterna i valet innan (12,8 procent). Men det blev ingen återgång till Socialdemokraterna. Istället rusade Folkpartiet som ökade med hela 19,6 procentenheter. Det var inte bara det lokala Skinnskattebergsdemokraterna som svaldes av Folkpartiet. Övriga borgerliga partier minskade – Moderaterna med 3,5 procentenheter, Centern med 4,6 och Kristdemokraterna med 1 procentenhet. Summan av Skinnskattebergsdemokraternas och de borgerliga småpartiernas förluster blir 21,3 procentenheter. Det ligger nära till hands att förmoda att huvuddelen av dessa väljare gick till Folkpartiet.

Bakom Folkpartiets succé låg utvecklingen under föregående mandatperiod. Efter valet 2006 hade de tre rödgröna partierna tillsammans 49,8 procent av väljarna bakom sig. Med tanke på Skinnskattebergsdemokraternas bakgrund som samlingspunkt för missnöjda Socialdemokrater borde väl också deras väljare räknas till politikens vänstersida som då samlade 63,5 procent. Men samtidigt var det ju inte att tänka på att Socialdemokrater och utbrytarpartiet Skinnskattebergsdemokraterna skulle kunna regera tillsammans. Resultatet blev till mångas häpnad att det lokala partiet slog sig samman med de borgerliga. Den nya koalitionen hade bara 48,5 procent av väljarna bakom sig men majoritet i kommunfullmäktige: 16 mandat mot 15 för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Folkpartiet ryckte med sin populistiska företrädare Carina Sándor åt sig ledningen i den nya koalitionen. Den höll emellertid bara en kort tid. I budgetarbetet inför 2009 bytte Skinnskattebergsdemokraterna sida och enades med Socialdemokraterna och Vänstern om en skattehöjning. Den nya konstellationen formerade sig som ny majoritetskoalition och Sándor avsattes. Stämningen var upphetsad. Sándors anhängare talade om diktatur och statskupp. Genom att överklaga till Länsrätten försökte hon hålla sig kvar vid makten trots att en ny majoritet hade bildats. Till många häpnad gjorde domstolen den tolkningen att majoritetsförhållandena i fullmäktige inte hade ändrats: Alla partier hade ju samma antal mandat som förut. Med denna rättstolkning gjordes det omöjligt att tillämpa möjligheten att avsätta kommunstyrelsens ordförande på grund av ändrade majoritetsförhållanden annat än efter ett val.

Lex Carina

Våren 2009 tvangs dock Sándor att avgå sedan hon insett det omöjliga att styra mot en fientlig fullmäktigemajoritet. Den rättsliga tolkningen upplevdes som så stötande från demokratisk synvinkel, att det föranledde en ändring av kommunallagen. Denna lex Carina som gäller från 2013 stadgar i ett tillägg till 6 kapitlet 15 §:

”Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium.”

Trots Skinnskattebergsdemokraternas kollaps behöll den nya konstellationen makten i 2010 års val med 16 fullmäktigemandat mot de borgerligas 15. I valet 2014 förlorade Miljöpartiet det ena av sina två mandat. Istället ökade det rasistiska Sverigedemokraterna med ett mandat till två.
De tre rödgröna partierna samlade 49,5 procent av rösterna och 15 mandat i fullmäktige. De tre borgerliga fullmäktigepartierna fick 47,3 procent och 14 mandat i fullmäktige. Det rasistiska SD hade 7,7 procent av rösterna. Den situation som uppstod liknade situationen i riksdagen och i ett stort antal andra kommuner. I riksdagen stabiliserades efter den s k decemberöverenskommelsen doktrinen att den största av de båda minoriteterna (rödgröna respektive borgerliga) skulle bilda regering. Samma lösning kom man fram till i ungefär en tredjedel av de kommuner där SD intog en s k vågmästarställning. I de övriga gjordes olika blocköverskridande koalitioner för att blockera ut rasisterna.

Carina Sándor erbjöds båda dessa modeller, men valde istället att gå samman med Sverigedemokraterna. Tillsammans fick de borgerliga och SD majoritet i fullmäktige och Sándor kunder återta den kommunalrådsroll som gått förlorad fem år tidigare. Att en folkpartist med partiets liberala och antifascistiska tradition kan bilda samarbetskoalition med ett parti med rötter i nazismen har för många framstått som förbryllande. Att överhuvudtaget ta med SD i kommunstyret är unikt. Endast ett annat fall är känt i landet, men där var det en moderat som sökte stöd hos SD.

Jag ska här föreslå en tänkbar förklaring till detta oortodoxa handlande. Det är slående när vi betraktar diagrammet i figur 2 att de drygt 12 procent av väljarna som försvann när Socialdemokratin splittrades 2006 aldrig har återvänt. De tre rödgröna partierna har i de tre valen 2006, 2010 och 2014 fått nästan exakt lika mänga röster: 49,8, 49,7 och 49,5 procent i de tre valen. Samma stabilitet präglar förstås det andra blocket. Däremot har sammansättningen av motståndarblocket ändrats mellan de tre valen. I valet 2006 var Skinnskattebergsdemokraterna, Folkpartiet, Centern och Moderaterna ungefär likstora. I nästa val dominerade däremot Folkpartiet och i valet 2014 kom SD in på scenen som näst största parti efter Folkpartiet i det borgerliga blocket.

Det går inte att avgöra från valresultaten hur väljarströmmarna har gått. Men de båda blockens stabilitet är onekligen bestickande. Det är inte otroligt att de väljare som försvann från Socialdemokraterna 2006 först gick till Skinnskattebergsdemokraterna och efter att detta parti kollapsat till Folkpartiet 2010 och till stor del vidare till Sverigedemokraterna 2014.

En tredjedel av Fp:s kommunala väljare är sverigedemokrater

Valresultatet i kommunalvalen 2006 – 2014 skiljer sig ganska mycket från hur samma väljare har betett sig i de samtidiga riksdagsvalen. Av Folkpartiets kommunalvalssuccé med nästan 30 procent syns inte mycket i riksdagsvalet. Bara 5,1 procent av kommunens väljare valde Folkpartiet i riksdagsvalet. För Sverigedemokraterna är det tvärtom: 18,2 procent i riksdagsvalet men bara 7,7 procent i kommunalvalet.

Inte heller här kan man med säkerhet avgöra hur väljarströmmarna mellan de båda valen har gått. Men vi kan se vad resultatet blir av ett plausibelt antagande. Låt oss anta att för varje parti gäller att de väljare som röstat på partiet i båda valen motsvarar det minsta av röstetalen i riksdags- respektive kommunalvalet.

Med ett sådant antagande har 38,6 av Skinnskattebergs väljare röstat på Socialdemokraterna i båda valen. Motsvarande för övriga partier är 7,7 för Sverigedemokraterna, 6,4 för Vänsterpartiet, 6,1 för Centern, 5,3 för Moderaterna, 5,1 för Folkpartiet, 3 för Miljöpartiet och 1 procent för Kristdemokraterna.

Miljöpartiet, Vänstern och Folkpartiet har fått fler röster i kommunalvalet än i riksdagsvalet. Nästa antagande är att när det gäller de borgerliga (Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna) och Sverigedemokraterna har de som röstat på respektive parti bara i riksdagsvalet valt Folkpartiet i kommunalvalet. Om man lägger ihop dessa förmodade väljarströmmar med de drygt fem procent som valt Folkpartiet i båda valen får vi 24,1 procent. Man kan anta att resterande 5,8 procentenheter kommer från Socialdemokratiska riksdagsväljare.

Figur 3. Skattning av röstande på Folkpartiet i kommunalvalet 2014 fördelade efter röstning i riksdagsvalet

Med dessa rimliga antaganden kan man fördela Folkpartiets succéartade kommunalvalsresultat efter hur dessa väljare röstat i riksdagsvalet. Fördelningen återges i Figur 3. Det framgår att det följer av de gjorda antagandena att mer än en tredjedel av Carina Sándors väljare har valt Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. Något mindre än en tredjedel har föredragit Moderaterna i riksdagsvalet. Bara en sjättedel är folkpartister.

Två tredjedelar av Sándors väljare skulle alltså vara sverigedemokrater och moderater. Mer än hälften av dessa har tyckt att deras åsikter i riksdagen bäst företräds av sådana som Jimmie Åkesson och Björn Söder, men att deras åsikter i kommunen bäst företräds av Carina Sándor.
De rödgröna partierna har markerat starkt mot det rasistiska och nynazistiska SD. Ett motsvarande agerande från Sándors sida skulle innebära att hon tar avstånd från agerandet hos en tredjedel av sina egna väljare. Den här överlappningen av väljarkårerna kan vara en del av förklaringen till den oortodoxa, rent av stötande, alliansen mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna i Skinnskattebergs kommunalpolitik.

Tidigare inlägg i serien ”Bergslagens politiska ekologi”

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.måndag 15 juni 2015

Måndagstjuven på banan igen!

Ordningen återställd. Tidningstjuven som ett tag varierat sig och stulit vår tidning på olika veckodagar har återgått till sin gamla vana att lägga rabarber på måndagstidningen. Nu har det gått 166 dagar av 2015. Av dessa har vi haft Dagens Nyheter i brevlådan på utgivningsdagen 101 dagar, vilket motsvarar 60,8 procent.

Utdelningsstatistik för DN år 2015 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
7
4,2
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
41
24,7
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
3
1,8
- vardagar, utebliven tidning
14
8,4
Dagar med tidning på rätt dag
101
60,8Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


fredag 12 juni 2015

Emi på sommarlov i Västanhed

Emi har varit på en sommarlovsvecka i Västanhed. På Svenska Flaggans dag kom också Linnea. Med deras mödrar firade vi på Karmansbo marknad. Tjejerna bankade ut kapsyler i klensmedjan och pysslade om den uppstoppade smeden i labbi. Jag hann lagom fram till scenen för att höra den nye miljöpartistiske landshövdingen säga: "till sist vill jag avsluta...". Sen sjöng Hanna, jag och dansbandets frontman nationalsången. Han uppmanade till att vi skulle sjunga den alla tillsammans, men jag kunde inte se eller höra någon annan i publiken som sjöng.

Under resten av veckan var Emi ivrigt sysselsatt med sådant som att bestiga stora stenen och inrätta ett bo åt älvorna under schersminen. När hon inte strömmade Barnkanalen på paddan så gigabyten sprutade ur öronen.

Trevligt.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


fredag 5 juni 2015

Fuck Danmark

Längesen vi firade Danmark. Kan vara dags igen. Vi gör det genom att lyssna på Paragraf 119 med "Fuck Danmark".


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.


tisdag 2 juni 2015

Arbogas rasistbröllop på första plats

För första gången på länge finns inte den populistiska folkpartipolitikern Carina Sándor bland toppositionerna på listan över mest lästa inlägg. Inlägget om hennes självbeslutade löneförhöjning har halkat ned ända till sista plats på tio i topp. Men hennes koalitionspartner, det rasistiska partiet Sverigedemokraterna kommer i alla fall med. Mest intresse i maj väckte inlägget om hur Arboga gör reklam för sig genom att arrangera ett ”medeltida” bröllop mellan två ledande sverigedemokrater.


Antal besökare var i maj 817 (598 i april). Av dessa var 625 (355) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,36 (1,36) och genomsnittlig tid per besök var 60 (83) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Nederländerna, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Norge, Sydkorea, Kenya, Ryssland och Turkiet. Ströbesökarna var från Brasilien, Costa Rica, Israel, Italien, Japan, Kina, Saudiarabien, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Österrike.

De tio mest visade inläggen i maj:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.