torsdag 28 februari 2019

Ingen skugga får falla på Cæsars hustru

Det är det här huset det gäller
I höstas var det klappat och klart med ett nytt majoritetsstyre i Skinnskatteberg bestående av Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. I början av december hoppade Centern av samarbetet utan att ge några trovärdiga besked om orsaken. Detta ledde så småningom fram till ett socialdemokratiskt minoritetsstyre som har stora problem att hantera den parlamentariska situationen. Det är inte uteslutet att Socialdemokraterna tvingas kasta in handduken och lämna över till en majoritet av Folkpartiet ("Liberalerna"), Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centern.

Nu vill samma majoritet att en av de ledande centerpartisternas firma ska få köpa en kommunal fastighet för ungefär halva priset. Det innebär en direkt gåva från skattebetalarna på åtminstone ett par hundra tusen kronor.

Jag är övertygad om att dessa händelser inte har med varandra att göra. Men någon skulle ju kunna få för sig att det är så. Och om kommunen gäller precis som om Cæsars hustru, att hon inte ens får misstänkas.


PRO:s frågesport

Regionfinal i Norra Västmanland för PRO:s frågesportturnering idag. Här är
PRO Riddarhyttans vinnande lag. Nästa länsfinal i Surahammar den 25 april.

onsdag 27 februari 2019

Olaglig försäljning av kommunal fastighet i Skinnskatteberg?


Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg har beslutat sälja en industrifastighet till två företag som bedriver verksamhet i den. Det finns också ett par lägenheter i huset. Det fanns två förslag. Det ena innebar att fastigheten skulle säljas enligt det bud som förtagarna hade lämnat, d v s 400 000 kronor inklusive kostnad för avstyckning. Enligt det andra förslaget skulle en mäklare som gjort en oberoende värdering lägga ut fastigheten på marknaden. Mäklaren hade värderat fastigheten till 775 000 kronor inklusive avstyckning. Det första förslaget vann efter omröstning där Folkpartiet (”Liberalerna”), Sverigedemokraterna och Moderaterna röstade ja. För det andra förslaget röstade Socialdemokraterna. Frågan går nu till kommunfullmäktige för slutligt beslut den 11 mars.

Skillnaden mellan de båda förslagen kan alltså vara så stor som 375 000 kronor. Det kan förmodligen ses som ett stöd till de båda företagen. Sådant stöd till enskilda företag är förbjudet.

Enligt kommunallagen (2:2) ska kommuner behandla sina medlemmar lika. Det är den s k likställighetsprincipen. Enligt samma lag (2:8) är det inte tillåtet att ge stöd till enskilda näringsidkare. Om fullmäktige fattar det här beslutet kan varje kommunmedlem överklaga det till Förvaltningsrätten i Uppsala, som kan upphäva beslutet.

De 375 000 kronorna kan också ses som otillåtet statsstöd enligt EU-rätten. All försäljning av mark och byggnader till underpris och som inte föregåtts av öppet anbudsförfarande eller om det ligger under marknadsvärdet som det fastställts i en oberoende värdering ska prövas av kommissionen. Vem som helst kan anmäla affären till EU-kommissionen. Om kommissionen bedömer den som otillåtet statsstöd blir köparen återbetalningsskyldig. De båda fastighetsköparna skulle då bli tvungna att betala upp till 375 000 kronor med ränta till kommunen.

Det anmärkningsvärda är att den ena köparen är ett aktiebolag vars styrelseordförande är ersättare i kommunstyrelsen och ledamot av kommunfullmäktige för ett av de borgerliga oppositionspartierna.

8 mars firas i Riddarhyttan och Skinnskatteberg


lördag 23 februari 2019

Idag för 91 år sedan: Färre luffare i Skinnskatteberg


Dagens Nyheter har talat bland andra med landsfiskalen i Skinnskattebergs distrikt i Västmanland, P. Nohre. Där i trakten har på senare år antalet luffare märkbart sjunkit. För sin del var landsfiskalen övertygad om att antalet kringvandrande bettlare nu inte uppgår till mer än högst 50 procent av antalet för några år sedan. Siffran har sjunkit år för år. Tidvis äro luffarna alldeles borta, men så dyka de upp på nytt, men som sagt, i påfallande mindre omfattning än tidigare. (DN 23/2 1928)

Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. Jag kommer framöver att här föra in inlägg från detta unika material.

Tidigare inlägg:fredag 22 februari 2019

S-styret i Skinnskatteberg röstas ned i viktiga frågor


Den nya kommunstyrelsen i Skinnskatteberg har haft sammanträde. Det är socialdemokraterna som har den politiska ledningen av kommunen, men utan att ha majoritet vare sig i kommunstyrelsen eller fullmäktige. Socialdemokraterna har fem platser, medan oppositionen, som alltså är i majoritet har sex platser. Dessa fördelas: Två folkpartister (”liberaler”), två sverigedemokrater, en moderat och en centerpartist.

Detta första sammanträde i kommunstyrelsen kan ses som ett test på hur minoritetsstyret fungerar. På föredragningslistan stod 20 ärenden. I femton av dessa fanns bara ett förslag. Om man tittar särskilt på dessa femton visar det sig att sju är sådana där inga egentliga beslut tas; de noteras, godkänns eller läggs till handlingarna.

Summa summarum fattades det 13 egentliga beslut. Oenighet mellan partierna förelåg i fem av dessa. Jag skulle tro att den här fördelningen mellan informationsärenden, ärenden där alla är överens och ärenden där man är oense är ganska typisk en svensk kommunstyrelse.

Låt oss särskilt se på hur det gick i de fem oeniga frågorna:

 • En folkpartist (”liberal”) och en moderat hade överklagat fullmäktiges budgetbeslut. Kommunen skulle nu yttra sig till förvaltningsrätten. Folkpartiet föreslog att kommunen skulle hålla med de som överklagade, medan socialdemokraterna föreslog att kommunen skulle motsätta sig överklagandet. Det blev omröstning där det folkpartistiska förslaget vann med sex röster mot fem. De sex som röstade för det folkpartistiska förslaget var Folkpartiet (”Liberalerna”), Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centern.
 • Det skulle beslutas som övergripande mål för kommunen. Socialdemokraterna hade ett förslag och Moderaterna och Folkpartiet (”Liberalerna”) ett annat. Det blev omröstning där det folkpartistiskt-moderata förslaget vann med sex röster mot fem. De sex som röstade för det vinnande förslaget var Folkpartiet (”Liberalerna”), Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centern.
 • Beslut skulle fattas om försäljning av en kommunal fastighet. Socialdemokraterna föreslog att mäklare skulle anlitas för att bjuda ut fastigheten på marknaden. Moderaterna föreslog att fastigheten skulle säljas bums till bl a en centerpartistisk ersättare i kommunstyrelsen. Det blev omröstning där det moderata förslaget vann med sex röster mot fem. De sex som röstade för det vinnande förslaget var Folkpartiet (”Liberalerna”), Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centern.
 • Kommunen skulle yttra sig över förslag från kommunalförbundet Vafab om ny avfallstaxa. Egentligen fanns bara ett förslag, men Centern hade ett tilläggsförslag. Både huvudförslaget och tilläggsförslaget bifölls.
 • Det tekniska utskottet hade tagit initiativ till installation av energi- och vattensnåla duschar. Ledningsutskottet hade föreslagit att styrelsen skulle lägga ärendet till handlingarna medan moderaterna bums ville installera snålduschar i kommunens idrottshallar. Utan omröstning avslogs M-förslaget.

I tre av de fem frågorna där det fanns olika ståndpunkter bland partierna blev det omröstning och oppositionen bestående av de borgerliga och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak och vann. Åtminstone två av dessa frågor får man nog säga är viktiga frågor: överklagandet av budgeten och övergripande mål för kommunen.

Att det socialdemokratiska minoritetsstyret förlorar dessa viktiga frågor är illavarslande. Jag har tidigare skrivit om förutsättningarna för att ett arrangemang med minoritetsstyre ska fungera. Det  kommer inte att gå om oppositionen ständigt i centrala frågor försöker besegra minoritetsstyret. Om inte oppositionen väljer att antingen driva opposition men undvika att agera så att de själva får makten, eller att oppositionen och den styrande minoriteten kan komma överens om förslag som man kan enas om. Då kommer det att gå över styr.

I de tre aktuella frågorna i Skinnskattebergs kommunstyrelse har oppositionen valt den första linjen; den som är förödande för minoritetsstyret och som tydligt pekar fram mot ett maktskifte där oppositionen får ta över styret.

Sitta kvar eller avgå? Konsekvenser på olika arenor
Den svenske statsvetaren Gunnar Sjöblom diskuterade de olika arenor där politiska partier agerar:
 • Väljararenan, där partiet strävar efter att få så många röster som möjligt
 • Den parlamentariska arenan, där partiet strävar efter sådana positioner att de får så mycket inflytande över besluten som möjligt
 • Den interna arenan, där partiledningen strävar efter att hålla ihop partiet

Statsvetaren Axel Hadenius kompletterade Sjöbloms modell med
 • Implementeringsarenan, där partiet strävar efter att få så stort inflytande som möjligt över förvaltningen.

Om det fortsätter så här att det socialdemokratiska minoritetsstyret genomgående blir nedröstat i viktiga frågor måste man ställa sig frågan om vad konsekvenserna blir på de olika arenorna. Den socialdemokratiska minoriteten har två handlingsalternativ: att sitta kvar eller att avgå och lämna över till de borgerliga och Sverigedemokraterna.

Utfallet av handlingsalternativen för socialdemokraterna

Sitta kvar
Avgå
Väljararenan
Skamfilat rykte av att ständigt bli överkörda. Kan leda till färre röster. Positivt skulle vara att man kan hävda att ”vi klarade en hel mandatperiod”

Skamfilat rykte av att inte ha klarat av styret. Kan leda till färre röster.
Parlamentariska arenan
Får inte igenom sina förslag
Får inte igenom sina förslag
Den interna arenan
Försvagad ställning för ledningen, men troligen ingen splittring
Försvagad ställning för ledningen, men troligen ingen splittring
Implementeringsarenan
Nära daglig kontakt med förvaltningsledningen. Kan ge visst inflytande åtminstone kortsiktigt. Om inte förvaltningen ger upp och börjar hantera oppositionsledaren som den verkliga politiska ledningen
Den nära kontakten med ledningen avbryts. Minskat inflytande

Utfallet av handlingsalternativen för den borgerliga oppositionen

S-minoriteteten sitter kvar
S-minoriteten avgår
Väljararenan
Kan visa på Socialdemokraternas svaghet. Kan ge fler röster.
Kan visa på Socialdemokraternas svaghet. Kan ge fler röster.
Tydligt samarbete med SD kan leda till en viss väljarflykt.
Parlamentariska arenan
Får igenom sina förslag
Får igenom sina förslag
Den interna arenan
Otåliga grupper som vill att man ska ta makten kan splittra
Tydligt samarbete med SD kan leda till försvagad ställning framför allt på högre nivåer i partiet, särskilt för C och L
Implementeringsarenan
Om inte förvaltningen ger upp och börjar hantera oppositionsledaren som den verkliga politiska ledningen relativt svag ställning
Tar makten över förvaltningen

Den enda fördel som S kan ha av att sitta kvar i minoritetsstyret är den mer direkta kontakten med kommunens förvaltning som man får. I övrigt är förmodligen konsekvenserna av det ena eller andra handlandet negativa och troligen ungefär desamma oavsett vad man gör.

För de borgerliga är ett maktövertagande positivt, men de har också en stark ställning som opposition. Det som talar för ett maktövertagande är egentligen bara detsamma som gör att S skulle vilja behålla minoritetsstyret – den nära direkta och dagliga kontakten med kommunens förvaltning. Men kanske ska man ställa sig frågan varför förvaltningen och dess ledning skulle vilja fortsätta att samarbeta med ett kommunalråd som inte kan påverka de politiska besluten. Är det inte lika bra då, att etablera en nära relation med oppositionsledaren som ett slags skuggkommunalråd?

På den interna arenan finns det risk för negativa konsekvenser av båda handlingsalternativen, men de är olika. Om man fortsätter att opponera men inte tar över styret blir det slitningar med de otåliga som helst vill ta makten och struntar i om det sker i samarbete med Sverigedemokraterna eller ej. I den andra vågskålen ligger hur det skulle uppfattas på högre nivåer i Folkpartiet (”Liberalerna”) och Centern om deras lokala företrädare går in i en direkt koalition med Sverigedemokraterna. Detta är inte bara en teoretisk fråga eftersom Folkpartiets lokala ledare som fikar efter att bli kommunalråd också har plats i Folkpartiets partistyrelse. Hur mycket av hennes politiska kapital i partiet kostar det om hon går ihop med Sverigedemokraterna i en tid när partiet centralt i avståndstagande från just SD ingått i regeringsunderlaget för en socialdemokratisk regering?

Oavsett hur det går med det socialdemokratiska minoritetsstyret i kommunen är det bra för de borgerliga. Möjligen kan man resonera så, att riskerna på den interna arenan av ett maktövertagande är större för de borgerliga. De skulle då bli sittande med Svarte Petter, d v s SD.

Den nuvarande situationen är otillfredsställande för båda sidor och det är svårt att se att den kan fortsätta i fyra år. Om man trots det ska ge ett råd till det socialdemokratiska minoritetsstyret, skulle det nog vara att avgå, under förutsättning att man verkligen lyckas sätta Svarte Petter i famnen på Carina Sándor.

Finns det några lösningar?
Det finns också andra mer okonventionella lösningar, där man från båda sidor erkänner att det nuvarande blev en totalt misslyckad lösning. Man kan då riva upp uppgörelsen, starta om på nytt och försöka få till en mer stabil lösning som håller SD borta från makten. Det måste då handla om ett blocköverskridande majoritetsstyre. Det alternativa och mest radikala förslaget är att göra om valet och därigenom förändra förutsättningarna för koalitionsprocessen. Om minst två tredjedelar i fullmäktige röstar för det, kan det faktiskt bli ett extra val i kommunen. Ett extraval nationellt var det ingen som trodde skulle ge något fundamentalt annat resultat än det ordinarie valet. I kommunen är situationen annorlunda. Det var betydligt snävare marginaler i det ordinarie valet. I riksdagsvalet fattades det 9 – 10 procentenheter för båda blocken till majoritet. I Skinnskattebergs kommun fattades det ungefär 4 procent för vänsterblocket (S+V).

De tre möjliga lösningarna skulle vara:
 • Ta om koalitionsprocessen med mål att få till en blocköverskridande majoritetskoalition
 • Försök få ihop 21 fullmäktigeröster för ett extraval
 • Låt de borgerliga ta över, men med den viktiga förutsättningen att de har en öppen koalition med SD.

Noter
Sjöblom Gunnar 1968 Party strategies in a multiparty system Lund: Studentlitteratur
Hadenius Axel 1979 ”Politiska aktörers preferenser” Statsvetenskaplig Tidskrift Vol 82 No 3


torsdag 21 februari 2019

Idag för 80 år sen: Skottlossning i godtemplarlokalen


VÄSTERÅS, måndag. T.T. Vid en danstillställning i godtemplarlokalen i Skinnskatteberg i lördags kväll blev 25-årige skogsarbetaren Ingemar Jansson skjuten med en revolver. Skottet avlossades av kolaren Alex Larsson, också han i 25-årsåldern.

Jansson befann sig ute i förstugan då Larsson närmade sig och genom kavajfickan avlossade ett revolverskott mot Jansson. Denne kände en stöt i magen, men avlägsnade sig efter en stund utan att nämna något om saken för någon. De omkringstående trodde att knallen härrörde från en leksakspistol.
       Först på söndagseftermiddagen sökte den skadade läkarhjälp, och långt därefter anhölls Larsson i Gisslarbo, där han arbetar som kolare. Han förklarade att han varit så berusad att han inte varit herre över sina handlingar. Han säger sig icke ha vetat att revolvern var laddad och påstår för övrigt att det var ett vådaskott.
       Jansson infördes till Centrallasarettet i Västerås. Tarmslingorna äro genomborrade av revolverkulan, och bukhinneinflammation har uppstått. Det är ovisst om han kan räddas till livet. (DN 21/2 1939)
Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. Jag kommer framöver att här föra in inlägg från detta unika material.

Tidigare inlägg:

tisdag 12 februari 2019

Om inte Carina samarbetar går S-styret i Skinnskatteberg åt pipsvängen


Resultatet av konstitueringen i Skinnskattebergs kommun blev att Socialdemokraterna bildade minoritetsstyre. Om det var samtliga partier överens. Inga motkandidater till kommunalrådsposten ställdes upp mot Socialdemokraternas Lena Lovén Rolén.

I en insändare i Fagersta-Posten häromdagen uttrycker Lena Lovén Rolén efter halvannan månad på kommunalrådsposten sin besvikelse över oppositionens bristande samarbetsvilja:
… den främsta ambitionen från L och M med stöd av SD är att till varje pris bromsa det kommunala utvecklingsarbetet genom att försöka driva igenom sin budget trots att S, V och C – budgeten antogs av KF i december. Vi försöker få till en dialog men L och M sitter med armarna i kors och säger nej. Var konstruktiva i era förslag eller styr själva!
Dåliga förutsättningar för framgångsrikt minoritetsstyre
I en skrift från organisationen Sveriges Kommuner och landsting har statsvetaren Johan Wänström undersökt hur minoritetsstyren i kommunerna fungerar. Wänströms övergripande slutsats är ”att minoritetsstyren kan fungera riktigt bra under förutsättning att det inte finns några samarbetssvårigheter mellan kommunens ledande politiker.”

Han ställer upp fyra förutsättningar för att minoritetsstyret ska bli framgångsrikt:
 • Alla ledande politiker överens om eller åtminstone accepterar att ett minoritetsstyre lett av ett specifikt parti är den bästa lösningen under det rådande parlamentariska läget.
 • Ledarna för de stora politiska partierna har lätt att samarbeta med varandra.
 • Ledarna för de stora politiska partierna ett starkt mandat/förtroende från sina partigrupper.
 • Det en tradition och kultur av samarbete över parti- och blockgränserna i kommunen.
Om alla fyra förutsättningarna är uppfyllda finns det goda förutsättningar. Ju fler tydliga nej desto större blir utmaningarna för minoritetsstyret.

I fallet Skinnskatteberg är det troligt att svaret är nej på tre av de fyra frågorna. Man är från oppositionens sida inte redo att acceptera S-minoritetsstyret, ledarna för de stora partierna har svårt att samarbeta och det finns en polariserad politisk kultur.

Hoppande majoriteter är politiskt eller matematiskt uteslutna
Om det nu inte går att samarbeta för att åstadkomma breda överenskommelser kan ett minoritetsstyre hanka sig fram genom att komma överens i olika frågor än åt vänster och än åt höger. S-styrets möjligheter att tillämpa en sådan strategi är begränsade. Åt höger skulle man kunna göra överenskommelser med antingen Folkpartiet (”Liberalerna”) eller Sverigedemokraterna. Det senare är nog politiskt ogörligt. Det vore också ”högerut” gå att komma överens med både Centern och Moderaterna. Med kännedom om lokala moderata företrädares ganska extrema hållning är nog också detta politiskt ogörligt.

Åt vänster finns bara Vänsterpartiet, och även om det förmodligen vore lätt att komma överens mellan Socialdemokraterna och Vänstern så blir det ingen majoritet i kommunfullmäktige av det.

Oppositionen försöker omedelbart ta makten
Wänström har efter intervjuer i tio kommuner kunnat iaktta tre olika roller som oppositionen spelar:
 • Man försöker avsätta styret för att själv komma till makten under mandatperioden
 • Man accepterar att nuvarande styre är den rimligaste lösningen. Man driver en tydlig oppositionspolitik men utan att gå så långt att man riskerar att få styret i egna händer-
 • Oppositionen deltar aktivt i arbetet med att hitta beslut och förslag som en fullmäktigemajoritet kan ställa sig bakom.

3.     I de tio kommuner Wänström har studerat är den sista strategin – den mest konstruktiva – vanligast. Oppositionen i sex av de tio kommunerna har valt just denna hållning. Den mest destruktiva strategin är förstås den första. Bara i en av de tio kommunerna betedde sig oppositionen så.

I Skinnskatteberg valde en opposition med Folkpartiet (”Liberalerna”) och Moderaterna som kärna den första destruktiva modellen. Omedelbart efter att man ”släppt fram” S-minoritetsstyret försökte man fälla det genom ett eget budgetförslag som, förmodligen som väntat, också fick stöd av Sverigedemokraterna. Om inte en folkpartistisk ledamot hade saknats i budgetomröstningen hade denna Fp+M-budget vunnit i fullmäktige. Läs mer om budgetomröstningen här.

Oppositionens faktiska agerande
Det märkliga agerandet där man först ”släpper fram” för att omedelbart fälla är inte förtroendeingivande. Wänström konstaterar att ”Ett av de effektivaste sätten att försämra ett gott samarbetsklimat är att ljuga, lura eller gå bakom ryggen på någon – det blir väldigt mycket svårare att samarbeta med någon som om man upplever att man inte kan lita på och har respekt för.”

Just budgetbeslutet har tillmätts en speciell betydelse. Detta är något paradoxalt eftersom olika partiers kommunala budgetförslag sällan brukar skilja sig åt i någon större omfattning. I just Skinnskattebergs kommun överensstämmer rödgröna budgetförslag från borgerliga till mer än 95 procent. Så var också fallet i omröstningen om 2019 års budget.

Troligen är den symboliska betydelsen av budgetbeslutet större än den politiska och ekonomiska. Att som styrande parti bli nedröstat i budgetomröstningen är en käftsmäll, en förödmjukelse. Detta vet förstås oppositionen som också vet att ett styre inte tål hur många och hur stora förödmjukelser som helst. Huvudsyftet är förstås att avsätta det sittande styret för att själv ta över.

Statsvetaren AndersBacklund redovisar hur Sverigedemokraterna agerade 2014 i 27 kommuner med minoritetsstyre där SD var ensamt balansparti. I 14 kommuner (52 procent) stödde SD det borgerliga budgetförslaget. I de åtta kommuner som hade rödgrönt styre hände detta i precis hälften. I varannan kommun med rödgrönt minoritetsstyre fälldes alltså minoritetsstyrets budget av de borgerliga tillsammans med SD. I elva kommuner (41 procent) upprätthölls minoritetsstyret antingen genom att oppositionen avstått från att lägga ett eget förslag eller genom att man utarbetat ett blocköverskridande förslag.

Backlunds data visar att om det i rödgrönt styrda kommuner läggs fram ett borgerligt budgetförslag är sannolikheten att det också får stöd av SD 100 procent. Både denna allmänna kunskap och de egna erfarenheterna i Skinnskatteberg pekade alltså på att när Fp och M lade fram ett eget budgetförslag kunde de vara 100 procent säkra på att S-styret skulle fällas.

Vad är alternativet?
Aritmetiska fakta är följande: Socialdemokraterna har 12 mandat i fullmäktige. Vanligen kan S också räkna med V:s två röster. Det blir tillsammans 14. Folkpartiet (”Liberalerna”) och Moderaterna har 9. Om de borgerliga också förstärks med Centern blir det 11 mandat. De borgerliga kan alltså inte ta över från S-minoritetsstyret utan hjälp av Sverigedemokraternas sex mandat.

Under den förra mandatperioden styrdes kommunen av de borgerliga med stöd av SD. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Carina Sándor (Fp) bedyrade gång på gång att det inte fanns något samarbete mellan de borgerliga och SD. Att SD röstade på de borgerliga i tillsättningen av olika poster och i olika sakfrågor kunde ju inte hon hjälpa (annat än att tacksamt registrera).
Riktigt sant var detta inte: Som belöning förhandlade SD till sig representation i utskott till kommunstyrelsen som de annars inte hade fått. Men till en del var det, måste det medges, sant. De två sverigedemokraterna i fullmäktige var i huvudsak helt passiva. De yttrade sig inte i debatter. De la inte fram några förslag. De var som man brukar säga ”nyttiga idioter.”

Alla i den lokala politiken vet att valet 2018 medfört en förändring. SD har tredubblat sin representation i fullmäktige. Från att ha utgjort 12,5 procent av den borgerligt-sverigedemokratiska grupperingen har de ökat till 35 procent. I SD:s fullmäktigegrupp ingår också som andra namn riksdagsledamoten och ekonomisk-politiske talesmannen Oscar Sjöstedt. Han har förstås, som man kan uttrycka det, ett konto i Stockholm att försvara. Det skulle inte vara ett plus i det kontot om han i sin hemkommun agerat ”nyttig idiot”. Direkt efter valet framförde också gruppledaren långtgående krav.

Det är uppenbart att Sverigedemokraterna har karskat upp sig. Det kommer inte att vara möjligt för Carina Sándor att styra utan direkta förhandlingar och eftergifter för SD. Men också Sándor har ett konto i Stockholm, i Folkpartiets (”Liberalernas”) partistyrelse.

Det finns tre möjliga lösningar på den här krisen:
 • Folkpartiet (”Liberalerna”) tar sitt förnuft till fånga och slutar agera på ett sådant sätt att S-minoritetsstyret tvingas avgå.
 • Folkpartiet (”Liberalerna”) går samman i en formell koalition med Sverigedemokraterna. I Stockholmskontona blir det ett plus för Oscar Sjöstedt och ett minus för Carina Sándor.
 • Extra val kan anordnas i kommunen om 20 ledamöter i fullmäktige enas om det.

lördag 9 februari 2019

Med lyxkryssare över stock och sten


I den västtyska filmen ”Fitzcarraldo” (1982) är huvudpersonen Brian Sweeney Fitzgerald besatt av drömmen att bygga ett operahus i den peruanska djungeln. Som ett led i projektet köper han en ångbåt som transporteras genom Amazonas djungler, bland annat över ett berg mellan två floder. En mycket sevärd film.

Läste i tidningen en annons från resebyrån TUI som erbjuder en kryssning i västra Medelhavet med lyxkryssaren MSC Seaview: ”Utgå från Barcelona och njut av inseglingarna till Korsika, Genua och Florens”. Det låter något det.

Ett aber är att Florens ligger 9 mil från hamnstaden Livorno vid Medelhavet. Om man ska segla in i Florens blir det en uppgift av Fitzcarraldiska mått. Särskilt med tanke på att lyxkryssaren är 323 meter lång, 41 meter bred och 20 våningar hög.

torsdag 7 februari 2019

C och L i Skinnskatteberg väljer sverigedemokrat till företrädare


Miljö- och byggnadsnämnden i Skinnskatteberg har fem ledamöter: två socialdemokrater, en folkpartist (”liberal”), en moderat och en sverigedemokrat. Det finns också två ersättare; en vänsterpartist och en centerpartist.

De båda sossarna är ordförande och vice ordförande och utgör alltså nämndens presidium. Eftersom oppositionen inte har någon ledamot av presidiet har nämnden beslutat att utse en ”oppositionsrepresentant” till presidiet.

Vid nämndens senaste möte var den moderate ledamoten frånvarande och ersattes av den centerpartistiske ersättaren.

Nu skulle det väljas en oppositionsrepresentant. Jag citerar ur protokollet:
Rolf Andersson (C) och Solveig Hammarström (L) föreslår miljö- och byggnadsnämnden att välja Johnny Emtin (SD) till oppositionsrepresentant i presidiet.
Så blev det också beslutat.

Centern och Folkpartiet (”Liberalerna”) tyckte med andra ord att de kunde representeras av en sverigedemokrat.

onsdag 6 februari 2019

Mot evigheten del 9

De här varorna stod på vår inköpslista idag, men de fanns inte på Konsum i Skinnskatteberg: babyspenat, citrongräs och djupfrysta morötter.

Och här är den växande listan över varor som saknats vid tidigare inköpstillfällen:


Apelsiner
Böngroddar
Citrongräs
Coop filmjölk
Coop äggnudlar
Djupfryst strömming
Entrecote i skivor
Findus djupfryst torsk
Fläskfilé
Färdiga mackor
Färsk skinka
Grytbitar av nötkött
Kimchi
Köttfärs
Lövbiff
Plastpåsar
Pågens Lingongrova
Serla toalettpapper
Syltad ingefära
Vaniljglass

Zoega Forza


söndag 3 februari 2019

Motbild Venezuela


Bilden av tillståndet och utvecklingen i Venezuela i svenska media är entydig. En brutal diktatur utmanas av folkligt motstånd. Den socialistiska diktaturen har kört landet i botten ekonomiskt. Människor svälter och flyr landet. Oliktänkande trakasseras och fängslas. Regimen vilar på bajonetterna och något högre syfte än att behålla den egna makten kan inte skönjas.

Detta låter för uselt för att vara sant. Den venezolanska regimen och det folkliga stöd som faktiskt finns för den har inte en chans att få ett ord med i laget.

För den som vill ha en motbild till den bedövande mediakören finns här en liten länklista.


fredag 1 februari 2019

Många läste om Fp+Sd-snålhet mot minoriteter


För andra månaden i rad toppas listan över mest lästa inlägg av inlägget om hur den dåvarande styrande koalitionen i Skinnskatteberg (Folkpartiet och Sverigedemokraterna) vägrade visa respekt för nationella minoriteter och hbtq-personer. Bland nykomlingarna på listan vill jag särskilt peka på det rättsliga efterspelet till ett slagsmål på ett ”dansnöje” i Gunnilbo hösten 1902. Jag kommer en tid framöver att uppmärksamma händelser i den nuvarande Skinnskattebergs kommuns territorium i ett lite längre tidsperspektiv. Det är roligt att det första inlägget i denna kommande serie har gått direkt upp på tredjeplatsen.

Antal besökare var i januari 319 (382 i december). Av dessa var 199 (250) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,39 (1,52) och genomsnittlig tid per besök var 58 (94) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Storbritannien, Brasilien, Italien, Australien och Kanada. Ströbesökare var från Argentina, Aruba, Finland, Grenada, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Tyskland och Ukraina.

De tio mest visade inläggen i januari:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10