söndag 30 juni 2013

Det stora fiskafänget

Kolla maskarna som morfar har grävt upp ur gamla potatislandet!

Julians krok är i sjön


Morfar agnar Emis krok med plättar istället för mask
Två fiskare. Det nappade ganska bra, men ingen fisk gick att dra upp. De nöjde sig med att äta upp mask och plättar.
Ruben får nöja sig med att titta på
Sen fick morfar hålla i båda spöna medan fiskarena själva mumsade i sig resten av plättarna

Väl hemma igen ville fiskarena ha mera plättar

lördag 29 juni 2013

Nu är Doris här!

Det här är medborgarinnan Doris. Hon är född den 27 juni på Södersjukhuset i Stockholm. Välkommen i gänget!

onsdag 26 juni 2013

Ny bok om ledarskapFörra våren deltog jag i ett av Ax:son Johnson-stiftelsens exklusiva seminarier (by invitation only) på Engelsbergs herrgård under rubriken ”Behovet av ledarskap”. Bland deltagarna märktes gamla kompisar som Tommy Möller och Stig Henriksson samt praktiker som Kent Persson (floskelmaskinen), Anders Knape och Lars Stjernkvist.

I publiken skymtade sådana som förre propagandaministern Per Schlingmann och tyckaren Stig-Björn Ljunggren, som för mångfaldens skull brukar beskrivas som socialdemokrat. Sannerligen kändes det som att delta i Moderaternas politikutveckling!

Seminariet har nu resulterat i en antologi med samma namn. Jag bidrar där med ett kapitel om ”Den svenska borgmästaren” (Läs: Kommunstyrelseordföranden). Jag har tagit tillfället i akt att vädra några gamla käpphästar: KSO har i jämförelse med borgmästarna i många andra länder en utomordentligt svag formell ställning. Den starka partipolitiseringen av kommunerna och av uppdraget bidrar till att fylla ut bristerna i den formella institutionaliseringen. Eftersom formell auktoritet saknas blir det andra egenskaper hos KSO och hos kommunen som kommer att bestämma KSO:s faktiska maktställning, med stora variationer som följd. Den svaga formella institutionaliseringen gör också uppdraget sårbart för konspirationer och ”dolkstötar i ryggen”. Vanans makt och den relativa stabilitet som partisystemet och den partipolitiska logiken skänker kommunerna gör att man knappast kan vänta sig några radikala förändringar vad avser KSO:s formella ställning.

Kurt Almqvist & Lotta Gröning (red) 2013 Behovet av ledarskap Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Boken kan beställas från Axess 

söndag 23 juni 2013

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg prickad för dyr vattenledning
Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslöt i måndags enhälligt att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppföljning och kontroll vid bygget av nytt vattenverk i Färna och vattenledning från Färna till Skinnskatteberg. Här är mitt anförande som förtroendevald revisor vid fullmäktiges möte.I vår skrivelse till fullmäktige i februari och i de båda revisionsberättelserna som ska behandlas idag har vi riktat kritik mot hanteringen av ärendet med nytt vattenverk i Färna och överföringsledningen från Färna till Skinnskatteberg. Kritiken kan sammanfattas:

(1) Dålig beredning: Fullmäktige har vid det ursprungliga beslutet fått ett beslutsunderlag som i efterhand visat sig vara grovt felaktigt. Vid beslut om ytterligare medel till projektet har fullmäktige fått otillräcklig information om vad som gjort projektet dyrare.

(2) Tveksamheter i upphandlingen: Man har valt en form att organisera projektet som rundar lagen om offentlig upphandling. Inslag i upphandlingsprocessen väcker misstankar om att en leverantör kan ha gynnats otillbörligt. Formella fel har begåtts i upphandlingsprocessen. En konsult har, troligen i strid med lagen om offentlig upphandling, direktupphandlats.

(3) Bristande kontroll har medfört att projektet blivit mer än dubbelt så dyrt som ursprungligen beslutats. Detta är kostnader som i sista vändan drabbar vattenkonsumenterna.

Revisionen har, som jag ser det, två huvuduppgifter. Den ena är att bidra till förbättringar i den kommunala verksamheten. Vår skrivelse till fullmäktige i februari hade just detta förbättringssyfte. Man kan konstatera att fullmäktige genom sitt beslut i maj att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en plan för styrning av stora projekt har tagit kritiken på allvar och tagit initiativ till förbättringar.

Det anfördes vid fullmäktiges behandling av ärendet att det var osäkert om en sådan plan skulle vara framgångsrik. Ja, det återstår att se. Det är inte vår uppgift i revisionen att recensera fullmäktiges beslut. Vår uppgift är att i efterhand granska verkställandet av fullmäktiges beslut.

Den andra uppgiften, som är aktuell idag handlar om ansvarsutkrävande. Fullmäktige har till sitt förfogande två verktyg att kräva ut ansvar av styrelsen och eventuella nämnder: Man kan vägra ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. Om styrelsen vägras ansvarsfrihet kan hela eller delar av styrelsen avsättas. Det är också möjligt att föra skadeståndstalan mot ledamöter som förvägrats ansvarsfrihet. Detta ska dock enligt uppgift aldrig ha inträffat i någon svensk kommun.

Det andra verktyget är att fullmäktige beslutar att rikta en anmärkning mot styrelsen för föregående års förvaltning.

Vi två revisorer som föreslår att man ska rikta en sådan anmärkning mot styrelsen har ingen skiljaktig mening när det gäller kritiken i allmänhet mot hanteringen av vattenärendet. Däremot har vi konstaterat, att när det gäller den bristfälliga beredningen av ärendet, när det gäller tveksamheterna i upphandlingen och när det gäller huvuddelen av den fördyring som uppstått på grund av bristande kontroll, så har detta skett under åren 2010 och 2011. Fullmäktige har redan tidigare beviljat styrelsen ansvarsfrihet för åren 2010 och 2011.

Från beslutet om ökat investeringsanslag i 2012 års budget till idag har projektet ytterligare fördyrats. Det är detta som vi menar är anmärkningsvärt, men inte av den storleksordning att det skulle leda till att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.

onsdag 19 juni 2013

Plötslig tidningsstöldTidningstjuven har en ny taktik. Förr kunde det gå långa perioder, ibland veckovis utan tidning. I år slår hen till och ligger sedan lågt några veckor för att invagga oss i säkerhet. Så plötsligt och oväntat som en blixt från klar himmel norpar hen en tidning. Nu hände det igen. Dagens DN var helt enkelt snodd. Det har nu gått 170 dagar sedan årsskiftet. Av dessa 170 dagar har vi haft tidning i brevlådan på utdelningsdagen i 113 dagar (66,5 procent)

Utdelningsstatistik för DN år 2013 hittills:


Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
7
4,1
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
41
24,1
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
3
1,8
- vardagar, utebliven tidning
6
3,5
Dagar med tidning på rätt dag
113
66,5

måndag 17 juni 2013

Inte bara kåldolmar: Det orientaliska byket

Helyllekille eller turkisk procentare?


Alla vet att Karl XII när han kom tillbaka till Sverige efter sin vistelse i Turkiet (egentligen dagens Moldavien) hade kåldolmarna med sig. Men han åtföljdes också av ett rätt stort antal fordringsägare som lånat ut pengar till kungen. De ville förstås ha tillbaka sina utlånade pengar och när kungen drog var det bäst att följa efter. Det var bland annat armenier, greker och judar och kallades vid den tiden ”det orientaliska byket”. De kom först till Skåne och Blekinge. En del blev förstås kvar och kom att föröka sig. Sverigedemokraternas führer Jimmie Åkesson kommer just från dessa trakter (Sölvesborg). Visst påminner han om en turkisk procentare?

fredag 14 juni 2013

Arboga hits back!Den minnesgoda läsaren erinrar sig den strid som utbröt mellan Linköpings centerpartistiska kommunalråd Muharrem Demirok och Arbogas socialdemokratiska kommunalråd Olle Ytterberg i höstas. Bakgrunden var att Demirok en längre tid mobbat Arboga. Demirok skrev på Twitter: "Ett av Centerpartiets tydligaste vallöften i Linköping var att få mer tänk av Barcelona och mindre av Arboga. Tycker vi lyckats bra." Ytterberg ilsknade till: ”Det var det dummaste jag hört. Vi är 13.400 stolta Arbogabor och en framgångsrik kommun. Han ska vara jävligt försiktig med vad han säger. Han använder Arboga som ett kränkande, som någonting man inte vill vara.”

Idag läser vi i Bärgslagsbladet att Arboga har större planer än så. Kommunfullmäktige har haft terminsavslutning med föredrag av en inbjuden expert på någonting. Experten föreslår att man ska ta lärdom av New York: ”If you can make it there you can make it in Arboga”. Kommunalrådet har inte uttalat sig men avbildas med en utomordentligt nöjd min. Där fick centerpartisterna i Linköping vad de tålde!

Läs mer om höstens konflikt mellan Arboga och Linköping här och Bärgslagsbladets rapportering här.

tisdag 11 juni 2013

Strövtåg: StorsvindlarenPetter Julinsköld var räntmästare vid Uppsala Universitet och hade hand om Universitetets alla tillgångar. Dessutom var han verksam med egna finansiella transaktioner, framförallt valutaspekulation mot den svaga svenska kronan. Julinsköld gällde för att vara en synnerligen framgångsrik finansman. Fantastiska belopp upplånade över hela landet användes i valutaspekulationen.

1764 blev det maktskifte och Mössorna kom istället för Hattarna. Åtstramningspolitiken som de genomförde medförde att riksdalerns värde började öka. Det nominella värdet på Julinskölds skulder fördubblades och han började få svårt att hålla igång ruljangsen. Han började förskingra från universitetet och till slut var universitetets kassa länsad. 1768 tvingades han till konkurs. Fordringarna på honom uppgick till 30 ton guld. Universitetets fordran inskränkte sig till 120.643 riksdaler motsvarande två års budget. 

Petter Julinsköld plundrar universitetets kassa. Illustration Marta Ronne.
 Nu var det så, att bland Julinskölds många lantbruks- och bruksegendomar ingick Nyhammars bruk vid Hedströmmen. Julinsköld bodde visserligen i ett palats i Uppsala med 45 uppvärmbara rum – flottare än både ärkebiskopens och rector magnificus. Men han hade planer för Nyhammar. Där skulle Bergslagens största och lyxigaste herrgård uppföras. Men konkursen kom emellan.Bland dem som beskrivit den röra som uppstod i Uppsala vid den Julinsköldska konkursen märks Carl von Linné. I ”Anteckning öfver Nemesis Divina” skriver han:

Julinschiöld blef en ståtelig räntmästare, bygde upp hela academien och satte henne i lystre. Han fick bruk äfter sin fader, hade utom Professors lön hwar 7:de tunna af qwarnen, slächt och pluralitet i consistorio, att han war här souverain. Blef den rikaste på bruksegendomar och gods; alla förtrodde sine pengar till honom på intresse, ty ingen war säkrare. (Alla satte sine pengar hos honom med bönder; hans sedlar gingo bättre än banquens öfwer hela riket; han regerade alt.) Malicen sade, att han ….. [lefde lättsinnigt]

I ett brev till sin kompis Abraham Bäck skriver Linné:

I dag bittida fingo wij notice om Hr Julinschiölds cessio bonorum, som giort att wij hela dagen fått sitta i Consistorio. hwem hade trott att han, som warit så accurat och haft så ansenliga in-komster, skolat kommit i sådan skuld af 10 1/2 tunnor guld och ej hafwa knapt så mycket att dett räcker till. Gud ske lof, intet har jag att fodra, intet att wara i nogon skuld. Här rista alla på hufvudet; hwar snart beklagar sig. hela tiden få wi nu ej tänka på annat än sitta här öfvver i Consistorio, och dragas ifrån wåra egna arbeten.
Om Julinschiöld intet nu tager sin död, så är det underligt.

Jo, Julinsköld ”tog sin död”. Han dog av grämelse över konkursen.

Och hur gick det med Nyhammar då? Ja lyxherrgården blev aldrig färdig. Det blev aldrig annat än sex flygelbyggnader. Konkursen kom emellan, så huvudbyggnaden i två våningar blev aldrig till. Dessa flyglar finns ännu kvar. Det sägs att även Heds sockens kassa rök i konkursen. Kanske är det därför socknen i en av byggnaderna haft och har (ja nu är det förstås Skinnskattebergs kommun) verksamhet, först ålderdomshem och sedan förskola. Och det är än idag så att Uppsala Akademi har stora skogegendomar här på trakten. Alldeles bakom vårt hus finns Akademiskogen.


NyhammarStrövtåg i Hedbygden

Det här är det tredje inlägget i serien ”Strövtåg i Hedbygden”. På kartan markeras Nyhammar med 3. Tidigare inlägg har handlat om ”Galgbacken” (1) och ”Vattenfallet som kom av sig” (2) 

 

söndag 9 juni 2013

Också Västerås har sina folkpartisterRoger Haddad, folkpartistisk riksdagsman från Västerås och tidigare kommunalråd. Läs mer i Aftonbladet

Bild: Sveriges Radio

lördag 8 juni 2013

En vecka med Emi, Julian och Ruben

Nu har vi varit en vecka i Skåne och träffat den skånska grenen av släkten. Tre barnbarn och deras föräldrar. Det har varit full rulle.

Emis förskola har picknick i Botan. Det var en väldig röra så Emi fann det säkrast i en av pedagogernas knä.

Julian och Emi i legohörnan

Emi i poolen

Emis självporträtt

Julian på motorcykel i Stadsparken i Lund

Ruben gör en noggrann undersökning av en borste

Ruben firar sin första nationaldag

lördag 1 juni 2013

Vargen tillbaka på bananPå första plats den senaste månaden är ett äldre inlägg om när vargen visade sig i Västanhed. Bland bubblarna märks det första inlägget i serien ”Strövtåg i Hedbygden” som har gått direkt in på femte plats på listan. Det är också ett visst förnyat intresse för de lokala moderaterna i västra Mälardalen. Många har t ex läst om hur Moderaterna i Köping ville belöna duktig personal i kommunen med smörgåstårta. Det vore kanske inte så mycket att bry sig om, om det inte vore så, att smörgåstårtan har en alldeles speciell symbolisk betydelse i Köping. Här framställdes ju en gång på 80-talet världens längsta smörgåstårta i syfte att motarbeta föreställningen om Köping som ”Sveriges tråkigaste stad”. Kul att se att idén tas upp på nytt. Kungsörs moderaters projekt är å andra sidan att sätta sin egen kommun på kartan genom att bygga en riktigt stor modelljärnväg. Det gör de visserligen som privatpersoner, men de är samtidigt ledande politiker i kommunen och i länet.

Totalt var 446 besökare inne på sidan i maj (580 i april) varav 341 (435) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,46 (1,60) och genomsnittlig tid per besök var 45 (64) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Finland, USA, Storbritannien, Norge, Tyskland, Island och Bulgarien. Ströbesökare kom från Danmark, Italien, Marocko, Rumänien och Spanien.

De tio mest visade inläggen under maj:

4. Granstrunt (ny)