måndag 9 augusti 2021

Läs om maktkampen i Strömfors (fjärde delen)

 


Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Nu finns boken om maktkampen i Strömfors. Den publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det fjärde avsnittet. Det är här som krisen tar sin början. Krisen har utlösts av en anklagelseskrift som presenterats för kommunstyrelsen. Hur kom detta dokument till? Vilka var inblandade i tillkomsten? Nästa del kommer att publiceras tisdagen den 14 september. En extern revisionsbyrå kopplas in för att undersöka anklagelserna. I stort sett avvisas samtliga beskyllningar. För att gratis ladda ned hela boken, klicka här.

Trevlig läsning!

Kapitel 4                 Den tändande gnistan

Kommunalrådet Karin berättar att hon den 16 oktober 2020 haft en ”avstämning” med kommunchefen Nora: ”Jag tog upp några saker som jag frågade henne om, om det var lagenligt och om det skulle bli några problem för kommunen.” Karin fortsätter: Jag tog också upp jävsförhållande med KomAudit[1] och nuvarande konsulttjänster som vi anlitar.”

— Det blev väldigt obekvämt för Nora och nu i efterhand är min slutsats “att anfall blev då bästa försvaret.

På tisdagen veckan därpå (den 20 oktober) ville kommunchefen prata med kommunalrådet. Hon hade tänkt på saken över helgen och kommit fram till att hennes psykosociala arbetsmiljö är så dålig.

Kommunalrådets förklaring är alltså att hon konfronterat kommunchefen med frågor om jävsförhållanden, särskilt mellan henne och revisionsbiträdet. Men redan innan de hade sitt samtal om kommunchefens problem med arbetsmiljön den 20 oktober hade kommunchefen dragit igång den process som resulterade i den famösa anklagelseskriften.

Kommunalrådet berättar att hon fått höra av Nora att hon hade tagit kontakt med sin fackliga organisation och berättat hur hon hade det. Hon hade då fått rådet att vända sig till ”en politiker som hon litade på.” Den förtroendevalda arbetarpartistiska revisorn Marina Hällgren har en lite annorlunda version. Den hade hon fått sig till livs av revisionens sakkunniga biträde Siv Andersson från KomAudit AB. Samtalet som enligt den första versionen var med facket var istället med Siv Andersson. Siv och Nora skulle ha haft ett flera timmar långt telefonsamtal på lördagskvällen. Sen går de båda historierna ihop i så måtto att Nora skulle ha fått rådet att vända sig till ”en politiker som hon litade på.”

Denna pålitliga politiker var framstegspartisten Christina Gabor. Hon fick den 18 oktober av Nora en lista över problem hon hade upplevt med kommunalrådet och de arbetsmiljöproblem dessa medfört. Gabor ska direkt ha tagit kontakt med sin partikamrat, numer revisionens ordförande Joakim Lydqvist för att delge honom listan över klagomål. Lydqvist hade då mer eller mindre omgående kallat till ett telefonmöte med kommunrevisionen.

Vid detta möte, den 21 oktober, ska det sakkunniga biträdet Andersson ha bett att få i uppdrag att närmare utreda de beskyllningar som riktades mot kommunalrådet. Det uppdraget fick hon av revisionen, även om revisorn Hällgren reserverade sig mot beslutet. Hällgren ansåg att syftet var oklart och att Andersson var jävig.

Redan efter fem dagar, måndagen den 26 oktober återkom Andersson med sin rapport som hade rubriken ”Förstudie överträdelser mot delegation och uppdrag” och som stämplats med ordet ”Konfidentiellt”. Enligt Hällgren beslöt man att inte lämna över rapporten i befintligt skick till kommunstyrelsen.

Dagen efter, den 27 oktober, gick revisionsordföranden Lydqvist på kommunstyrelsens sammanträde. På den stående punkten ”Information från revisionen” föredrog han rapporten, som han sa var färdig. Texten ”konfidentiellt” över rapportens framsida var då raderad. Kommunstyrelsen önskade då ta del av rapporten. Den som väckte frågan om att få ta del av hela rapporten var de Konservativas gruppledare Bosse Söderberg. Lydqvist lämnade då över den till kommunsekretaren som lämnade mötet för att kopiera och diarieföra rapporten, som sedan delades ut till styrelsens ledamöter.

Söderberg menade att misstanken om trolöshet mot huvudman var så allvarlig att kommunstyrelsen borde besluta att polisanmäla kommunalrådet. De övriga i kommunstyrelsen var lite mer försiktiga och beslutet blev att man skulle anlita externa utredare om samtliga problem som ”Förstudien” tagit upp. Bakom beslutet att anlita externa utredare stod kommunstyrelsens majoritet, de borgerliga tillsammans med Fosterlandspartiet. Arbetarpartisterna hade föreslagit att frågan borde hanteras som ett normalt arbetsmiljöproblem av HR-chefen och företagshälsovården.

Den 10 november sjukskrev sig kommunchefen tills vidare med anledning av den pressade arbetsmiljösituationen. Hon sa sig lida av sömnstörning, utmattningssymtom, stresskänsla och en utsatthetskänsla. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslöt den 12 november att som vikarierande kommunchef anställa Kristiina Björklund, som tidigare varit kommunchef i kommunen. Nora Aalberg Rönnlund återgick i tjänst 25 procent den 15 februari och planerades återgå i tjänst 50 procent den 1 mars och på heltid från den 1 april. Vikarien Björklund fanns kvar i kommunen mars månad ut.

Tablå: Tidslinje

16 oktober

Kommunalrådet konfronterar kommunchefen med påståenden om jävsförhållande

17 oktober

Kommunchefen kontaktar facket eller revisionens biträde (olika uppgifter förekommer) och får rådet att vända sig till ”en politiker hon litar på”

18 oktober

Kommunchefen berättar för Christina Gabor som tar kontakt med Joakim Lydkvist. Lydkvist inkallar revisionen till telefonmöte.

20 oktober

Kommunchefen berättar för kommunalrådet om sin dåliga psykosociala arbetsmiljö.

21 oktober

Revisionen ger på förslag av biträdet Andersson henne själv i uppdrag att undersöka påståendena

26 oktober

Andersson klar med sin ”Förstudie”. Revisionen beslutar att inte ännu lämna över den till kommunstyrelsen.

27 oktober

Lydqvist lämnar över ”Förstudien” till kommunstyrelsen. Bosse Söderberg tycker att man ska polisanmäla kommunalrådet, men styrelsen beslutar att anlita externa granskare.

10 november

Kommunchefen sjukskriver sig för psykiska besvär

12 november

Kristiina Björklund anställs som vikarierande kommunchef

16 november

Fullmäktige. Ordföranden läser upp en skrivelse från revisorn Hällgren. Skrivelsen läggs till protokollet.

24 november

Söderberg aktualiserar sitt krav om polisanmälan.

15 februari

Kommunchefen åter i tjänst 25 procent

1 mars

Kommunchefen går upp till 50 procent tjänstgöring.

1 april

Kommunchefen i tjänst på heltid. Hennes vikarie Björklund slutar.[2]

 

Vid fullmäktige den 16 november läste fullmäktiges ordförande Dagny Assarson upp ett särskilt yttrande från revisorn Hällgren som redogjorde för bakgrunden till förstudien. Fullmäktige beslöt att foga Hultbergs yttrande till protokollet. Bosse Söderberg aktualiserade vid kommunstyrelsens möte den 24 november sitt krav att styrelsen borde göra en polisanmälan. Styrelsen beslöt dock att avvakta den externa utredningen man beställt.[1] KomAudit var den firma som kommunens revisorer anlitade som sakkunnigt biträde. Det visade sig sedan att revisionsbyrån också anlitades av kommunchefen för andra tjänster. Mer om detta i kapitel sex.

[2] Det var så här det var tänkt, men det blev inte riktigt så. Om slutskedet se kapitel 9 ”Efterspelet”. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar