Kommunrevisorns testamente

Bok om kommunal revision för gratis nedladdning


Den kommunala demokratin har dåligt rykte bland medborgarna. Om medborgarna ska kunna ut­kräva ansvar krävs att de har in­formation och att de har verktyg för att avsätta politiker som inte levererar. Den kommunala re­visionen skulle kunna bidra till den nödvändiga genomskinlig­heten.

Med startpunkt i min er­farenhet som förtroendevald re­visor i Skinnskatteberg – en av landet minsta kommuner – dis­kuteras bristerna i ansvarsutkrä­vandet. Diskussionen byggs upp kring tre ansvarsfall som varit aktuella i kommunen.

Bristerna beror ofta på beroen­deförhållanden och intressekon­flikter. Avslutningsvis diskute­ras hur systemet för ansvarsut­krävande skulle kunna förbätt­ras i dessa avseenden.

Ladda ned boken i pdf-format här 


Sprid gärna länken!

3 kommentarer:

 1. Hej,
  Tack för en bra artikel på DN Debatt idag! Jag har laddat ner ”Kommunrevisorns testamente” och börjat läsa din skrift.
  Jag gick därefter in på Skinnskattebergs kommuns websida och försökte öppna den revisionsberättelse som du, Karin och Christina har undertecknat och fick då upp följande meddelande:
  Har denna revisionsberättelse censurerats av den ansvarige för kommunens websida?
  Däremot gick det bra att öppna den revisionsberättelse som undertecknats av moderaten Sara och liberalen Anders!!!
  Jag är medlem i Vänsterpartiet sedan många år och var ordförande för Kommunrevisionen i Huddinge åren 2007 – 2014.
  För året 2013 lämnade revisionen en oren revisionsberättelse (undertecknad av samtliga 7 förtroende revisorer) där vi riktade anmärkning mot Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. Fullmäktiges presidium höll med om revisionens kritik och föreslog KF att besluta om att rikta anmärkning mot dessa båda nämnder, vilket KF också gjorde.
  Jag har försökt att skicka ett e-mail till adressen henry.back@skinnskatteberg.se, men fick då ett mailsvar om att den e-mailadressen inte finns!
  Hälsningar
  Kurt karlsson

  SvaraRadera
 2. För de dokument som inte syns på Skinnskattebergs kommuns hemsida kan jag hänvisa till det här inlägget https://backbergslagen.blogspot.se/2018/03/dokument-fran-kommunrevisionen-i.html

  SvaraRadera
 3. Mycket bra och välskriven bok och viktiga förslag till förbättringar. Samtliga kommuner i Sverige skulle bli mycket effektivare. I min kommun, Huddinge är det ännu värre.

  Efter att Huddinge Kommun tidigare i år blivit polisanmälda för korruptionsbrott och året innan blivit stämda för brott mot LOU, har Huddinge kommunstyrelse och Centerpartiets gruppledare, Christian Ottosson, försökt hota bort en av kommunens egna revisorer och försökte få denne att avsäga sig sitt uppdrag när han skulle granska kommunens räkenskaper och handlingar under 2019.

  “KS/KSF har på ett olämpligt sätt försökt påverka revisionens ordförande“

  “inte gett efter för partipolitiska påtryckningar från centerpartiets kretsordförande och gruppordförande att avsäga mig uppdraget som kommunrevisor baserat på motivet att min självständighet i revisionsuppdraget skulle kunna leda till skada för centerpartiet.”

  Kommunrevisorn förväntades också att godkänna redovisningen utan att få ta del av de faktiska siffrorna och fick heller inte tillgång till offentliga handlingar hos nämnderna.

  “Revisorerna förväntas underteckna revisionsberättelser utan att vid något tillfälle ha fått tillfälle att läsa resultat- och balansräkningar från Agresso-systemet.”

  “Revisionen har ej behörighet att söka allmänna handlingar i förvaltningarnas system.”

  Samtliga citat kommer från Kommunrevisionens dokument, “Analys och överväganden vid utarbetande av min revisionsberättelse för år 2019”, som kommunrevisor Klas Hamrin adresserat till Fullmäktige i Huddinge kommun och Väljare i 2018 års kommunala val.

  SvaraRadera