onsdag 25 mars 2015

Parlamentarism i svenska kommuner? 25 år efter Norge.

Det ska bli möjligt för en kommun att istället för samregerandet införa ett parlamentariskt system. Det föreslår utredningen om en kommunallag för framtiden (2015:24). Förslaget är efterlängtat. Jag och flera andra statsvetare har i decennier förespråkat ett parlamentariskt system i kommunerna. Jag har också i flera inlägg på denhär bloggen tagit upp frågan.

Läs det senaste inlägget här. Det viktigaste skälet för kommunparlamentarismen är att det blir tydligt för väljarna vem som har ansvar för den förda politiken. Detta gör det enklare för väljarna att utkräva ansvar, d v s att bestraffa den som fört en dålig politik och belöna den som fört en bra politik. Man kan också förvänta sig att kommunfullmäktige vitaliseras: Fullmäktige blir det högsta organ där oppositionen är företrädd. Om oppositionen ska driva en politisk debatt, så får de göra det i fullmäktige. På det sättet kommer fullmäktiges trista och oengagerade möten att bli livligare fora för den lokala politiken.

Enligt förslaget ska beslut om att införa parlamentarism fattas senast 31 december året före valår. Fullmäktiges ålderspresident utför de uppgifter som i riksdagen ankommer på talmannen och uppdrar åt en gruppledare att bilda styrelse. Denne ”regeringsbildare” lägger fram ett förslag som föreläggs fullmäktige. Om mer än hälften av ledamöterna röstar emot förslaget förkastas det, annars är det antaget. Om man misslyckas att tillsätta en parlamentarisk styrelse som tolereras av fullmäktige väljer man istället en styrelse genom proportionella val. Det blir också möjligt för fullmäktige att avsätta styrelsen genom en misstroendeförklaring.

I Norge infördes en möjlighet för kommunerna att välja ett parlamentariskt styre 1993. Med en ny kommunallag år 2000 inleddes i Storbritannien en process som ledde fram till att de flesta engelska och walesiska kommuner idag styrs med ett parlamentariskt system. I båda fallen (både Norge och England) var utgångspunkten ett samregerandesystem som uppvisade stora likheter med det svenska.

Om det nu framlagda kommittéförslaget så småningom blir lag ska det bli möjligt för kommuner att försöksvis införa parlamentarism 2018. Vi ligger med andra ord 18 år efter England och 25 år efter Norge. Det är förstås lite skämmigt.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


En tidning till stulen

Också dagens tidning har blivit stulen ur vår brevlåda. Träffprocenten för DN:s distribution för år 2015 går därmed ned till 58,3 procent.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


tisdag 24 mars 2015

Tidning stulen igen

Idag var vår tidning stulen ur brevlådan igen. Av hittills 83 dagar på det nya året har vi haft Dagens Nyheter i brevlådan på utgivningsdagen 49 dagar, vilket motsvarar hela 59 procent.

Utdelningsstatistik för DN år 2015 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
2
2,4
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
22
26,5
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
2
2,4
- vardagar, utebliven tidning
8
9,6
Dagar med tidning på rätt dag
49
59,0


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.


lördag 21 mars 2015

Bergslagens politiska ekologi: Skinnskattebergs bergslag

Bergslagen är politiskt en speciell region. Många kommuner har varit kraftigt dominerade av arbetarrörelsen och socialdemokratin. Det är ingen slump att det finns en byst av Hjalmar Branting utanför det f d kommunalkontoret, numera kommundelskontoret, i Kolsva. Det berättas att det fanns en direkt telefonlinje mellan disponenten på brukskontoret och kommunalnämndens ordförande på kommunkontoret i Surahammar. Jag har tidigare flera gånger skrivit om den aktuella politiska situationen i Skinnskattebergs kommun. I ett senare inlägg ska jag genom att följa valstatistiken i de kommuner där Socialdemokraterna 1970 fick mer än 60 procent av rösterna i kommunalvalet närma oss frågan vad som har hänt när den socialdemokratiska hegemonin vittrat ned. Här ska vi med hjälp av valstatistiken berätta om väljarna i Skinnskattebergs bergslag – nuvarande Skinnskattebergs kommun – i det långa historiska perspektivet.

Den nuvarande Skinnskattebergs kommun bildades vid storkommunreformen 1952 genom sammanslagning av landskommunerna Skinnskatteberg, Hed och Gunnilbo. För riksdagsvalen finns publicerad valstatistik för var och en av de tre kommunerna för valen från och med 1911 till deras upplösning och för den nya sammanslagna kommunen ända till det senaste valet 2014. Valstatistiken för riksdagsvalen täcker därmed mer än 100 år.

När det gäller kommunalvalen är det magrare. I den äldre offentliga statistiken redovisas bara valresultat för landstingen och städerna. Orsakerna till att valresultat för landskommuner, köpingar och municipalsamhällen inte publicerades är förmodligen flera. För det första var de många. Det fanns före kommunreformen 1952 mer än 2.500 kommuner, varav de flesta var landskommuner. För det andra hade inte alla fullmäktige. Först vid mitten av 1930-talet hade mer än hälften av landskommunerna fullmäktige. I de övriga fattades beslut på kommunalstämma med närvarorätt för alla röstberättigade kommunmedlemmar. Den sista kommunalstämman försvann med kommunreformen 1952. Där det inte fanns något fullmäktige, så fanns det förstås inte heller något kommunalval. Först efter rösträttsreformen 1919-21 demokratiserades kommunerna. Rösträtten i kommunalval och vid stämmor var graderad efter den 40-gradiga skalan. Jag ska i ett senare inlägg återkomma till kommunala valresultat, men det måste då begränsas till de drygt 60 åren efter kommunreformen 1952.

1909 infördes allmän rösträtt för män. Därför gällde vid riksdagsvalet 1911 att rösträtt tillkom ”hvarje välfrejdad svensk man från och med kalenderåret näst efter det, hvarunder han uppnått tjugufyra års ålder, med undantag för a) den, som står under förmynderskap eller är i konkurstillstånd; b) den, som häftar för understöd, hvilket under löpande eller sistförflutna kalenderåret af fattigvårdssamhälle tilldelats honom själf, hans hustru eller minderåriga barn; c) den, som icke erlagt de honom påförda utskylder till stat och kommun, b.vilka förfallit till betalning under de tre sistförflutna kalenderåren; d) värnpliktig, som icke fullgjort de honom till och med utgången af sistförflutna kalenderåret åliggande värnpliktsöfningar.” I hela landet hade 1.349.201 personer enligt dessa bestämmelser rösträtt. I Skinnskattebergs bergslag fanns 1.639 röstberättigade män fördelade på de tre kommunerna 812 i Skinnskatteberg, 368 i Gunnilbo och 459 i Hed.

Kvinnor fick för första gången delta i val till andra kammaren 1921. Hela antalet röstberättigade ökade till 2.029.995 och i Skinnskattebergs bergslag till 2.149 män och 2.129 kvinnor.
De röstande i de tre kommunerna i valet 1911 fördelade sina röster med 53 procent till Socialdemokraterna, 37,2 till Liberalerna och 9,7 procent till Högern. Redan i detta första nästan demokratiska val sattes därmed ett mönster som skulle komma att gälla under de följande 100 åren: Socialdemokraterna fick betydligt fler röster än genomsnittligt. I hela landet fick Socialdemokraterna bara 28,5 procent. I Skinnskattebergs bergslag var resultatet 24,5 procentenheter högre. Högerns resultat var en spegelbild – 9,7 procent i Skinnskatteberg mot 31,3 procent i hela landet.

Av diagrammen framgår att Högern under hela hundraårsperioden fått ett mycket sämre resultat i Skinnskatteberg än i landet som helhet. På motsvarande vis har Socialdemokraterna i Skinnskatteberg genomgående presterat bättre än vad partiet gjort i hela riket.
Figur 1: Högerns valresultat i Skinnskattebergs bergslag (motsv.) 1911 - 2014
Figur 2: Socialdemokraternas valresultat i Skinnskattebergs bergslag (motsv.) 1911 - 2014
Högern (från 1970 Moderaterna) har i varje val fått ett sämre resultat i Skinnskatteberg än i riket. Den genomsnittliga skillnaden uppgår till nästan 12 procentenheter. I valet 2014 fick Moderaterna i hela landet 23,3 procent men bara 13,3 procent i Skinnskatteberg.

För Socialdemokraterna gäller det omvända med ett i genomsnitt nästan 18 procentenheter bättre valresultat lokalt. I riksdagsvalet 2014 fick Socialdemokraterna 31 procent att jämföra med 42,8 procent i Skinnskatteberg.

För båda partierna redovisas också de kommunala valresultaten från 1950. Kurvorna för de kommunala valresultaten följer nära kurvorna för riksdagsvalresultaten för de båda partierna. För båda partierna gäller dock att de gjort sämre ifrån sig kommunalt de senaste valen (2006-14). Detta beror på den alldeles speciella och egenartade utveckling som kommunalpolitiken tagit sig i Skinnskatteberg på 2000-talet. Till det ska jag återkomma.

Det är nu dags att se hela bilden av riksdagsvalsresultaten i nuvarande Skinnskattebergs kommun under 103-årsperioden 1911 – 2014:
Figur 3: Valresultat i riksdagsvalen i Skinnskattebergs bergslag (motsv.) 1911 - 2914
Det är en röd bild som framträder. Bara vid ett tillfälle – vid extravalet våren 1914 - har borgerliga partier fått mer än 50 procent av Skinnskattebergarnas röster. Det skulle dröja hundra år – till valet 2014 – innan de kom i närheten av detta (45,4 procent).

Högerns och Socialdemokraternas valresultat har jag redan kommenterat. Här är några korta kommentarer till vart och ett av de övriga partierna:

Folkpartiet (gult på bilden) får i genomsnitt 11 procent av rösterna, vilket är 6 procentenheter sämre än i riket som helhet. Det liberala partiet splittrades av frågan om alkoholförbud i Liberala partiet (mot förbudet) och Frisinnade (förbudsvänner) i valen 1924 – 1932. 1934 återförenades de båda partierna under sitt nuvarande partinamn. I valet 1924 fick Liberalerna 3,5 och de Frisinnade 12 procent i Skinnskatteberg. I de efterföljande valen 1928 och 1932 gick alla rösterna till de Frisinnade. Liberalerna i Skinnskatteberg var utplånade. Från toppen i extravalet 1914 (41,9 procent) var det en stadig nedgång till 8,5 procent 1944. Valet 1948 var ett framgångsval med 22,8 procent på riksnivå och 14 procent lokalt. Därefter har valresultaten sjunkit till 5,4 nationellt och 5,1 procent lokalt i valet 2014.

Centern (ljusgrönt på bilden) bildades som Bondeförbundet 1913 och tog sitt nuvarande partinamn 1957. Under åren 1915 – 1921 fanns en konkurrerande partibildning i Jordbrukarnas Riksförbund, som 1921 uppgick i Bondeförbundet. I Skinnskattebergs bergslag fick Bondeförbundet inga röster förrän i valet 1917. Jordbrukarnas Riksförbund fick aldrig några röster i Skinnskatteberg. De lokala valresultaten följer ganska väl den allmänna utvecklingen i landet. Den genomsnittliga skillnaden är bara drygt en procentenhets sämre valresultat i Skinnskatteberg. Under hela perioden från start fram till 1970-talets början pendlar valresultatet mellan 10 och 15 procent för att i Skinnskatteberg som i riket nå en topp 1973-76 (25,1 procent i riket 1973; 21 procent i Skinnskatteberg 1976). Sen dess har det varit en stadig nedgång till 6,4 procent i valet 2014.

Vänsterpartiet bildades 1917 när ungdomsförbundet uteslöts ur det socialdemokratiska partiet. Strax efter att det socialdemokratiska partiet hade splittrats var det på många håll oklart vilken av de båda grenarna som skulle komma att dominera. I Skinnskattebergs bergslag hade det nybildade Vänsterpartiet till en början stora framgångar – 15,3 procent i 1917 års val och hela 30,5 procent i valet 1920. Även valet 1928 som på nationell nivå var ett stort bakslag för arbetarpartierna (”Kosackvalet”) kunde Kommunisterna (sedan 1921 hette partiet Sveriges Kommunistiska Parti) i Skinnskatteberg skörda stora framgångar. Därefter har valresultaten lokalt ganska nära följt valresultaten på riksnivå.  Sett över hela tiden 1917 – 2014 har de lokala valresultaten varit ungefär 2,5 procentenheter bättre på riksplanet. I riksdagsvalet 2014 fick Vänsterpartiet 6,4 procent av rösterna i Skinnskatteberg.

Övriga vänstergrupper. Vänstern har under två perioder – från partiets bildande och fram till slutet av 1930-talet och på 1970-talet och början av 1980-talet – varit föremål för partisplittring. Den allvarligaste splittringen under den första perioden var Karl Kilboms utbrytning ur partiet. Kilbomspartiet var i valen 1932 och 1936 relativt framångrikt i Skinnskatteberg med 11,7 procent i valet 1932. De viktigaste utbrytarna under 70- och 80-talen var det maoistiska KFML och det Moskvatrogna APK. Dessa partier fick i Skinnskatteberg aldrig mer än 25 röster sammanlagt.

Kristdemokraterna uppträder första gången i riksdagsval 1964. I Skinnskatteberg skulle det dröja ända till 1973 innan partiet fick några riksdagsröster. De lokala valresultaten har genomgående varit sämre än de nationella. Den genomsnittliga skillnaden uppgår till knappt två procentenheter. I valet 2014 fick partiet 3,7 procent av skinnskattebergarnas riksdagsröster.

Miljöpartiet uppträder i riksdagsval första gången 1982 och har varit representerat i riksdagen 1988-91 och sedan 1994. I Skinnskatteberg har valresultaten genomgående varit sämre än nationellt. Den genomsnittliga skillnaden uppgår till en procentenhet och i riksdagsvalet 2014 fick Mp 3 procent av rösterna i kommunen.

Högerextrema partier har ställt upp i riksdagsvalen under tre perioder. På 1930-talet handlade det om nazistiska partier. Dessa lyckades aldrig komma in i riksdagen och i Skinnskattebergs bergslag fick de aldrig några röster. Den andra perioden var det högerpopulistiska Ny Demokrati i början av 1990-talet. I Skinnskatteberg fick partiet 6,2 procent i 1991 års val. Det var något sämre än på riksplanet. Under den tredje perioden – i slutet av 1990-talet och på 2000-talet handlar det om uppföljaren till de nazistiska partierna – Sverigedemokraterna. Med 6,7 procent i valet 2010 och 18,2 procent i valet 2014 är de lokala valresultaten högre än de nationella.

Sammanfattningsvis har framförallt Socialdemokraterna men även Vänsterpartiet historiskt kunnat räkna med bättre resultat lokalt än på riksplanet. Motpolen är de borgerliga partierna som fått sämre lokala resultat. Detta gäller särskilt Högern (Moderaterna) som genom historien och än idag lockar mycket få väljare i Skinnskatteberg. Men även för Folkpartiet är skillnaderna mellan nationellt och lokalt valresultat stora.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


fredag 20 mars 2015

Aldrig har jag fått så mycket skäll

Jag har flera gånger skrivit om det blåbruna maktövertagandet i Skinnskattebergs kommun: Den populistiska folkpartipolitikern Carina Sándor lät sig väljas till kommunalråd med hjälp av de rasistiska Sverigedemokraternas röster. Som tack belönades SD med platser i kommunstyrelsens utskott. Det här sättet att hantera en oklar majoritet med SD som så kallade ”vågmästare” är unikt i Sverige. Att jag har skrivit om detta har tydligen varit att trampa på ömma tår. Jag har nog aldrig fått så mycket skäll. Här är några klipp ur floden:
Kommunismen
Bland ungdomar är kunskapen nästan noll om vetskapen att kommunismen har skördat cirka 100 miljoner dödsoffer under 1900-talet under sitt framväxande. Kommunismen är en konstruktion, som inte har fungerat någonstans i världen.
Anonymt nättroll
Skitskriverier
För övrigt är det anmärkningsvärt att du som invald revisor i kommunen kan skriva så mycket skit om de ledamöter som finns i den politiska organisationen. Snacka om dåligt omdöme.
Anonymt nättroll
Krattar i sandlådan
Man skall vara både blind och döv om man inte skall tycka att Bäck trakasserar Carina Sandor i sin blogg. Kör ett svep från 2008 och framåt så klarnar bilden. Kanske kan Bäck tillhandahålla blindskrift, han som är så duktig. Han fortsätter i stor stil som ”förtroendevald” revisor i kommunen. Han vill vara med och kratta i sandlådan och underminera politiken i Skinnskatteberg.
Anonymt nättroll
Åtalbara trakasserier
Hej, har fått påringning från en [företrädare för ett annat parti] att Henry trakasserar Carina Zandor på internet! Hon hade fått signalerna från någon i [en annan landsända]! De hävdar att det skulle vara åtalbart?????
Mejl från företrädare i mitt eget parti
Osanningar och påhopp
Henry Bäck bedriver vuxenmobbing i sociala medier och där skriver både osanningar och påhopp som inte hör hemma hos dem som ska inneha ett politiskt uppdrag.
Vanja Leneklint (Fp) i kommunfullmäktige
Spyr galla
Det [är] med stor förvåning som jag ser att den nyvalde ordföranden för revisionen – professorn och vänsterpolitikern Henry Bäck – ge sig ut på den partipolitiska arenan och spy galla över sitt hatobjekt nr 1, kommunalrådet Carina Sándor. Redan efter en månad av den nya mandatperioden har alltså professorn lyckats desavouera det förtroendekapital som vi med gemensamma ansträngningar byggt upp under den gångna mandatperioden.
Harald Broberg (C) i insändare i Fagersta-Posten
Du har fel
Vad rätt du tänkt, fast du har fel
Anonymt nättroll
Lögner och påhitt
Dina lögner och påhitt blir inte mer sanning av att ständigt upprepas.
Anonymt nättroll
Narcissism
Vet hut, vet sjufalt hut. Du strålar klart i din narcissism, Henry … med tanken på Henry Bäcks oförmåga med diplomati och objektivt tänkande så skriver man självklart inte ut sitt namn. Som revisor i Skinnskattebergs kommun har han pantsatt sitt förtroendekapital in extenso.
Anonymt nättroll
Ska man bli orolig?
Man kunde förundra sig över de svepande och okonkreta beskyllningarna. Det är lögner och påhitt, skitskriverier, utspydd galla, åtalbara trakasserier eller helt enkelt fel. Men vi får aldrig veta vad som är lögn, skit, åtalbart eller fel. Man kunde roa sig med de lite rörande försöken att använda fina ord.
Men det finns ett drag i flera av kommentarerna som är oroande. Jag gör mina inlägg i denhär bloggen i min egenskap av medborgare, kommunmedlem och antifascist. Men samtidigt är jag sedan 2011 förtroendevald revisor i kommunen. De rollerna måste vara förenliga. Man måste få vara både kommunalt förtroendevald och medborgare, kommunmedlem och antifascist. Men jag är noga med att skilja rollerna åt. Det jag skriver här skriver jag inte i min kapacitet som kommunrevisor.
Den sammanblandningen försöker däremot nät- och de övriga trollen göra. Man kan fråga sig varför. Det kan förstås vara en oförmåga att hålla två saker i huvudet samtidigt. Men det kan också vara medvetna politiska handlingar. Det finns inlägg från den politiska ledningens närhet. Att de anonyma nättrollen sympatiserar med den politiska kommunledningen är väl höjt över varje tvivel.
Det är obehagligt om någon skulle misstänka att ”kampanjen” är orkestrerad av den politiska kommunledningen. Eftersom kommunrevisionen mer eller mindre ställs i skottgluggen kunde det tolkas som att den politiska ledningen i kommunen försöker påverka ett granskningsorgan genom chikanering. Det vore i sanning oroande.
Ordförklaringar
Desavouera = förklara sig inte stödja
Narcissism = sjuklig självupptagenhet, självförälskelse
In extenso = i sin helhet, oförkortat (i fråga om citat)
Chikanering = förolämpning, utskämning

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


lördag 14 mars 2015

Muntrationer från Örebro

TV4 har lagt ned sina regionala nyhetssändningar. Det är ingen stor förlust. Åtminstone var de nyhetssändningar vi såg från Örebro oerhört taffligt gjorda och irrelevanta. SVT:s regionala nyheter är klart bättre och mer relevanta. För stora grupper i vårt län hotas nu dessa av en omorganisation inom SVT. Den regionala indelning SVT arbetar med har sin grund i den obsoleta indelningen av landet i militärområden (Milo). Denna styrde placeringen av TV-sändarna och därmed TV-bolagets organisation. Det är därför inte konstigt att SVT:s indelning av landet har en del besynnerliga konstruktioner och det är förstås bra om man nu söker en mer relevant organisation. Eftersom militären är nedlagd finns inte heller något försvarspolitiskt syfte kvar.

Här hos oss i den västra delen av Västmanlands län har vi två, eller möjligen tre TV-sändare att välja på: Lillhärad vid Västerås, Lockhyttan norr om Örebro och Jättåsarna väster om Fagersta. Vårt regionala nyhetsprogram som sänds över dessa sändarmaster produceras i Örebro och har det märkliga namnet Tvärsnytt (tvärs vadå?). Tyngdpunkten i programmet har helt klart legat i Örebro och i Örebro län, där också det mesta av TV-stationens resurser har funnits. Sedan en tid finns en särskild edition ”Västmanlandsnytt” med mer tyngdpunkt i Västmanlands län.

För de i vårt län som betjänas av TV-masten i Lockhyttan har dock editioneringen inte haft någon positiv effekt. Tvärtom har det resterande Tvärsnytt som vi kan se fått än mer slagsida åt Örebro-hållet.

Jag har gått igenom registrerade inslag som sänts i Tvärsnytt under 365-dagarsperioden före den 20 juli förra året Mediearkivet. Jag har räknat inslag som nämner kommuner i de något av länen, Västmanlands och Örebro län. Resultatet är nedslående för Västmanlands del. Av sammanlagt 1.625 inslag avsåg 1.204 kommuner i Örebro län. Det är 74 procent av alla. Ett annat sätt att uttrycka saken är att se på antal inslag per tusen invånare. För Västmanland registreras 1,6 inslag per tusen invånare, medan motsvarande siffra för Örebro län är 4,2 inslag per tusen invånare.

Om man studerar de täckningskartor som finns på Teracoms hemsida, visar det sig att TV-tittarna i stora delar av västra delen av Västmanlands län är hänvisade till Tvärsnytt och kan inte ta emot Västmanlandsnytt. Detta gäller i större delen av Skinnskattebergs kommun, inklusive tätorterna Skinnskatteberg och Riddarhyttan. I Örebro-sändarens betjäningsområde ingår också västliga delar av Köpings och Arboga kommuner.

I april genomförs det en fullständig skilsmässa mellan Västmanlandsnytt och Tvärsnytt. De ganska fåtaliga inslagen från Västmanlands län som funnits i Tvärsnytt kommer att försvinna. Det blir en renodlad kanal för Örebro och Örebro län. Vi som bor i Västmanlands län men tar vår TV-signal från masten i Lockhyttan blir därmed helt av med våra lokala och regionala TV-nyheter. Vi får ingen möjlighet att följa politiken och samhällsutvecklingen i vår egen kommun, de kommuner som vår kommun samarbetar med, de kommuner som ingår i vårt aktivitetsområde – där vi arbetar, rekreerar oss, handlar. Det blir inte heller möjligt att följa politikens och samhällets utveckling i vårt landsting som svarar för vår sjukvård och vår kollektivtrafik.


För de flesta av oss kommer de regionala TV-nyheter vi kommer att få ta del av att bli irrelevanta. De kommer att berätta om utvecklingen i kommuner som de flesta av oss inte har någon relation till. Någon borde reagera mot detta attentat. Det kunde vara en uppgift för de berörda kommunerna, landstinget och länsstyrelsen. Det är ju dessa som riskerar att få en befolkning i mer eller mindre total medieskugga.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


torsdag 12 mars 2015

Grattis till löneförhöjningen!

Nu har den nya blåbruna kommunledningen i Skinnskatteberg gjort sin första storsatsning: Det populistiska kommunalrådet Carina Sándor har höjt sin lön med 33 procent. Satsningen kostar skattebetalarna 150 000 kronor om året eller 600 000 kronor för hela mandatperioden.


Men alldeles på räls gick det inte. De tre rödgröna partierna i fullmäktige var emot med sina 15 röster. För höjningen var de borgerliga med sina 14 mandat. De fick hjälp av den enda sverigedemokraten som var med på mötet. Så det blev 15 – 15. Då använde den moderata ordföranden i fullmäktige sin utslagsröst. Det var så knappt att Carina Sándor själv var tvungen att rösta för sin egen löneförhöjning!

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


onsdag 11 mars 2015

Kalasväder!

Nu blir det kalasväder. Här är Bärgslagsbladets väderprognos i dagens tidning för de närmsta dagarna.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


måndag 9 mars 2015

Hoppsan tidningstjuven! Vilket kap!

Styrkt av förra veckans framgångar har tidningstjuven slagit till med sällan skådad brutalitet. Inte mindre än hela helgens tidningsskörd - lördag, söndag, måndag - försvunnen. Av de 68 dagar som förflutit på det nya året har vi haft Dagens Nyheter i brevlådan på utgivningsdagen 39 dagar. Det är en träffprocent på 57,4 procent.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


söndag 8 mars 2015

8 mars 2015

För att uppmärksamma 8 mars lyssnar vi till Bikini Kill med "Rebel Girl":Praeterea censeo

Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.

tisdag 3 mars 2015

Tidningstjuven är tillbaka!

Det var närapå att vi blev oroliga. Tidningstjuven har varit borta sen den 19 januari! Men nu är ordningen återställd. Hen är på plats igen och har knyckt vår tidning för idag.

Av hittills 62 dagar på det nya året har vi haft tidning i brevlådan på utgivningsdagen 36 dagar, vilket motsvarar hela 58,1 procent.

Utdelningsstatistik för DN år 2015 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
2
3,2
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
18
29,0
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
0
0,0
- vardagar, utebliven tidning
6
9,7
Dagar med tidning på rätt dag
36
58,1


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

söndag 1 mars 2015

Nytt år lite försenat

Den värsta chocken över det hemska blåbruna maktövertagandet i Skinnskatteberg där de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna tagit makten, har gått över. Först nu har det blivit stort intresse för att det blivit nytt år. I topp på tio-i-topplistan hittar vi det lilla fina bildspelet med barnbarnsbilder från 2014. Av sju inlägg som tagit sig in på listan är fem gamla godingar. Helt nya är två inlägg i succéserien ”Strövtåg” om det hemska diligensrånet på Stjärnviksvägen och om skogsfinnarnas begravningsbesvär.

Antal besökare var i februari 535 (766 i januari). Av dessa var 334 (500) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,41 (1,48) och genomsnittlig tid per besök var 96 (90) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike, USA, Finland, Ungern och Italien. Ströbesökarna var från Belgien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Thailand, Tjeckien och Österrike.

De tio mest visade inläggen i februari:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.