torsdag 30 mars 2023

Inte rasist, men...

 


I en intervju i Fagersta-Posten hävdar Skinnskattebergs kommunalråd Ewa Olsson Bergstedt (SD) att hon inte är rasist. Så är det kanske. Men det finns nog grupper som hon inte gillar skarpt, som muslimer, nationella minoriteter (sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar), och kanske inte heller andra etniska minoriteter. Om man inte vill kalla det för rasism är det väl okej. Men för mig låter det i alla fall som främlingsfientlighet.

 • I en insändare i maj 2022 skrev icke-rasisten Ewa:

Massinvandringen från Mellanöstern och delar av Afrika har kommit att påverka Sverige negativt på en rad olika områden. Ett exempel är kravallerna som skakade Sverige under påskhelgen i samband med koranbränningar.

När det importeras stora mängder människor från muslimska länder vilka kräver att det ska inrättas blasfemilagar och förbud mot legitim religionskritik här i Sverige, med målet att montera ned vår demokrati, då är vi mycket farligt ute.

Vårt älskade Sverige är på väg att slitas sönder av islamism, segregation och våldsamheter.

 • När kommunfullmäktige i februari 2021 behandlade ett förslag att kommunen skulle flagga för dom nationella minoriteterna på deras högtidsdagar gick hon emot och yrkade avslag på förslaget.
 • När kommunstyrelsen i maj 2021 antog ett remissvar på länsstyrelsens förslag till integrationspolitiskt program föreslog hon att kommunerna ska sluta stödja ”så kallade etniska föreningar.” Inga bidrag till invandrarföreningar alltså.


tisdag 28 mars 2023

Vad f-n har hararna haft för sig här?

 


En morgon mötte vi denna syn på tomten. Fläckvis var snön borta och där hade gräsmattan (nåja, mossan) bökats och rivits upp. Vilket drama hade utspelats under natten? Vi tog för givet att det hade varit vilda djur inblandade på det ena eller andra sättet. Men djur som är kända för att böka och riva, som grisar, grävlingar och hovdjur får väl anses vara uteslutna, alldenstund endast harspår ledde till och från fläckarna. Det är klart, att djuret kan ha kommit från ovan. Något slags fågel som hade fått för sig att leva rövare. Men det verkar inte riktigt troligt, inte minst som det hela tycks ha utspelat sig nattetid. En uggla som hade gått bananas?

Nej, av spåren att döma tycks det handla om hare(ar). En teori kunde vara att det handlat om en strid där en eller flera harar angripits av rovdjur. Men det faller ju på att spåren efter sådana saknas. Inga tecken på dödligt våld fanns heller: inget blod, inga hårtussar, inget avbitet öra.Vi lämnas alltså till att det handlar om en eller flera harar. En hare kan ju ha drabbats av något slags vansinne, men troligare är att dom är flera, minst två. Vad har då dessa haft för sig? Slagsmål, religiös ceremoni, kommunfullmäktige (fast då borde det finnas blodspår), sexorgie. Harar är ju liksom släktingen kaninen känd för sin sexiver. Jag minns barnens dvärgkanin (vila i frid) som hade ihop det med en ballong, som han tyckte påminde om hans föreställning av en kaninhona. När det riktigt hettade till satte han klorna i fästmön. Poff! Snopnare kanin får man leta efter.

Lite sökande på nätet ger vid handen att det under parningssäsongen som börjar i januari inte är ovanligt med slagsmål. Mellan hannar får man väl förmoda. Månne var det ett sådant som försigått sådär på morgonkulan? Men tanken på ett fullmäktigemöte är ju också lockande. En kompromiss kunde vara ett hararnas fuckmäktigemöte.

söndag 26 mars 2023

lördag 25 mars 2023

Försiktig sverigedemokrat

Försiktig
Sverigedemokraternas tekniska expert Jonny Emtin, ordförande i Tekniska utskottet är orolig för att den gamla brandstationen i Skinnskatteberg ligger för nära järnvägen. Det meddelar han i en intervju i Fagersta-Posten. Man får förmoda att det han är rädd för är att tåg ska spåra ur och skada brandstationen, och att man därför måste bygga nytt på en annan plats. Detta är et argument för 55-miljonersalternativet som låter bestickande.

Under år 2020 inträffade på hela det svenska järnvägsnätet fem (5) allvarliga urspårningar. Sträckan mellan Fagersta och Frövi svarar för mindre än en procent av all järnvägstrafik. Om vi räknar med en procent, skulle man alltså kunna vänta sig 0,05 allvarliga urspårningar per år på sträckan Fagersta-Frövi.

De flesta vagnar hamnar vid en urspårning i direkt anslutning till spåret. I två procent av alla händelser hamnar urspårade vagnar 25 – 30 meter från spåret. De skulle faktiskt riskera att skada Skinnskattebergs brandstation.

0,05 allvarliga urspårningar per år motsvarar 5 urspårningar på 100 år. Låt oss tänka oss att vi har maximal otur och alla dessa fem händelser sker vid Skinnskattebergs station. Två procent av dem skulle kunna leda till att vagnar far iväg så långt från spåret att de skadar brandstationen. Det blir en sådan riskabel händelse på tusen (1000) år.

Visst är det bra med försiktighet. Men frågan man är om man till höga kostnader kan gardera sig för alldeles osannolika händelser. Och betala med andras pengar.


fredag 24 mars 2023

Snart 10-årsjubileum för frågan om Skinnskattebergs brandstation

 


I Skinnskattebergs kommun dras mycket i långbänk. Redan 2014 började man utreda behovet av en ny brandstation. Det fanns brister i arbetsmiljön på den befintliga stationen. Men inte förrän i december 2021 dök ärendet upp i den politiska beslutsprocessen. Kommunstyrelsens borgerligt-sverigedemokratiska majoritet beslöt då att föreslå fullmäktige att bygga en ny brandstation till en total kostnad om 55 miljoner kronor. I budgeten fanns det bara drygt 30 miljoner. Så redan i koncipieringsögonblicket hade priset gått upp till det dubbla mot vad man tänkt sig. Det kan vara värt att notera att 2014 års utredning gjorts av en nära anhörig till brandchefen.

Det utbröt en diskussion om förslaget på sociala medier. På Facebooksidan ”Värt att veta i Skinnskatteberg” fanns den 21 december mer än 200 kommentarer. De flesta var kritiska, för att inte säga arga. Idéer om att låta medborgarna säga sitt i en folkomröstning började komma fram. Mitt i julhelgerna rapporterades att det nu bildats en initiativkommitté för en folkomröstning. Kommittén kallade sig ”Folkinitiativet” startade direkt en namninsamling för att få ihop de 10 procenten av röstberättigade medborgare som krävs för att få till en folkomröstning.

Den 7 januari lämnades namnlistor med 653 namn in till kommunen. De 653 motsvarar 18 procent av väljarna. Tioprocentsgränsen var med andra ord passerad med råge. Senare tillkom ytterligare listor så att sammanlagt 676 personer hade skrivit under på kravet att om inte 55-miljonersprojektet stoppades och en ny utredning gjordes om behovet av ombyggnation eller nybyggnation ska en folkomröstning genomföras.

Blixtbeslut om 55-miljonersprojektet stoppas av domstol

Nu blev det bråttom. För att undvika att folkomröstningskravet skulle hinna beredas kallades det till ett extra fullmäktigemöte den 10 januari. Där klubbade majoriteten igenom 55-miljonersprojektet. Risken fanns nu att de 676 medborgarna skulle stå där med lång näsa medan miljonerna rullade ut ur kassan.

Folkinitiativet kontrade då med att överklaga fullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten, eftersom man menade att flera fel hade begåtts i och med fullmäktiges beslut. Det handlade ju om ett obudgeterat utgiftsbeslut under löpande budgetår, och inga beslut om hur finansieringen skulle gå till fattades. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att komma med förslag till finansiering. Ingetdera av de besluten är tillåtna enligt kommunallagen. Redan den 25 januari stod det klart att domstolen tillfälligt stoppade verkställandet av fullmäktiges beslut. ”Starka skäl talar för att beslutet är olagligt” skrev domstolen i sitt beslut. Det tillfälliga stoppen – inhibition – skulle gälla till dess att slutlig dom skulle meddelas.

Under mellantiden fram till fullmäktiges möte i mars gjordes ett par olika försök att stoppa folkomröstningskravet. En folkomröstning upplevdes tydligen som ett riktigt skräckscenario. Från majoritetens sida ville man till varje pris undvika att medborgarna skulle få ett ord med i laget. En del socialdemokrater spelade också med i spelet. Dels ville man med hänvisning till att tiden för 55-miljonersanbudet gått ut skulle kravet på folkomröstning vara överspelat. Dels kom en motion från KF-presidiet (två sossar och en ”liberal”) där de föreslog att en partisammansatt grupp skulle ta fram nya underlag för nybygge av brandstation. Båda försöken misslyckades. Folkomröstningskravet levde vidare.

Den 25 april kom så Förvaltningsrättens slutliga dom. Som väntat upphävdes fullmäktiges beslut den 10 januari att bygga 55-miljonersbrandstationen. Den 16 maj var det dags för fullmäktige att ta ställning till folkomröstningskravet. Om två tredjedelar av ledamöterna (21 av 31) röstar nej blir det avslag. Folkinitiativets krav var dels att 55-miljonersprojektet stoppades och att det måste bli en ny utredning och upphandling där också en ombyggnation skulle vara ett alternativ. Det första kravet – att stoppa 55-miljonersbygget – blev uppfyllt i och med Förvaltningsrättens dom. Däremot var det oklart om hur en ny utredning skulle se ut. På Vänsterns förslag bordlades därför beslutet om det skulle bli folkomröstning.

Kraven var uppfyllda – ingen folkomröstning behövs

Den 13 juni kom folkomröstningsfrågan tillbaka till fullmäktige. Fullmäktige beslöt då att det skulle genomföras en ”ny utredning i linje med Folkinitiativets krav”. Därmed var Folkinitiativets båda krav uppfyllda och folkomröstningskravet kunde dras tillbaka. Alla partier i fullmäktige kunde enas om att det inte skulle bli någon folkomröstning.

Den stora frågan blev efter beslutet den 13 juni om kommunstyrelsen och dess förvaltning nu verkligen skulle se till att beslutet om en ”ny utredning i linje med Folkinitiativets krav” blev verklighet. Brandstationsfrågan gick därmed över i en ny fas.

Sedan tidigare pågick en utredning om kommunens lokaler. Inom denna utredning skulle också brandstationsfrågan hanteras. Redan den 17 maj hade kommunstyrelsen beslutat att det skulle bli en separat utredning om brandstationen. Det uppdrogs åt kommunchefen med tekniska utskottet som styrgrupp att utreda och presentera olika alternativ. Det skulle vara en lägesrapport till kommunstyrelsen den 27 september och slutrapport den 13 december.

Den 27 september rapporterade kommunchefen till kommunstyrelsen att arbetsgruppen hade träffats den 2 september för att identifiera behov och alternativ. Det fanns två alternativ: renovering av den nuvarande byggnaden eller nybyggnation. Rapporteringen avslutades enligt protokollet med att ”arbetsgruppen jobbar vidare i ärendet.”

När kommunchefen skulle slutrapportera uppdraget den 13 december bad hon om mer tid. Kommunstyrelsen beslöt också att hon skulle få mer tid att fortsätta jobba med ärendet och ge återkoppling i februari. Vid kommunstyrelsens möte den 14 februari fanns ingen slutrapport. Kommunchefen meddelade att arbetet fortsatte. På förslag av Vänsterns Fredrik Skog beslöts det att ”kommunstyrelsen följer fullmäktiges beslut från 2022-06-13 § 80 att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja utredningen angående brandstationen i linje med folkinitiativets krav”. Vad jag har lyckats utröna är detta första gången som utredningen får direktiv om att man ska följa fullmäktigebeslutet att utredningen ska följa folkinitiativets krav.

Fanns den efterfrågade utredningen redan?

Trots det ser det ut som om den utredning som fullmäktige beställt ändå gjorts. Redan i november 2022 finns en rapport skriven av kommunens fastighets- och VA-chef. Där presenteras relativt detaljerat, med ritningsskisser och kostnadskalkyler tre olika alternativa förslag. Det första är en om- och tillbyggnad av den befintliga stationen till 1 025 kvadratmeter till en kostnad om 28 miljoner kronor. De andra alternativen är nybyggnation till 1 070 respektive 1 004 kvadratmeter till en kostnad om 32 – 42 miljoner. Till de tre alternativen fogas tidigare förslag om en helt ny brandstation av konsulterna ByggArk (1 108 kvadratmeter) och Sweco (1 702 kvadratmeter). Dessa skulle kosta 44 – 52 miljoner. Det var det sista alternativet som man hade beslutat att genomföra vid fullmäktigemötet i januari och som så småningom stoppades av Förvaltningsrätten.

Man kan i utredningen läsa att ”Arbetet har utförts genom att Annelie Johansson, kommunchef, haft det politiska uppdraget och rapporterar till styrgruppen, Titti de Verdier, va- & fastighetschef, har genererat alternativförslag, lokaliseringsanalys och skrivit rapport, Miia Höglund, fastighetsingenjör, har varit projektör för ritningar, kalkylator samt ansvarat för inhämtande av tidigare arbete och synpunkter från myndigheter och verksamheten. Räddningstjänstchefen har bidragit med behovsanalys och synpunkter på justeringar av ritningarna.” Om den här beskrivningen är riktig är det uppenbart så, att fastighets- och VA-chefen haft det formella uppdraget att göra utredningen.

Utredarens chef försöker stoppa rapporten

Trots det har hennes chef, tekniska chefen Olle Karlsson, flera gånger hävdat att hon inte har med saken att göra, att hon inte är en del av projektet. Det ska kommunchefen ha sagt till honom. Han ska också ha försökt sätta munkavel och förbjudit henne att prata med tekniska utskottets ordförande.

De här motsättningarna mellan sektorchefen och fastighetschefen kulminerade i och med att tekniska chefen fredagen den 26 januari meddelade henne att kommunchefen i samråd med säkerhetschefen (som också är deltidsbrandman) beslutat att all hennes behörighet till kommunens system skulle stängas från och med måndagen den 30 januari. Hon beordrades också att lämna in dator och telefon på kvällen på söndagen.

Den enda dokumentation som har stått att finna på det här beslutet som i praktiken gör det omöjligt för fastighets- och VA-chefen att arbeta vidare är ett dokument skrivet av säkerhetschefen den 3 februari, alltså en vecka efter att avstängningsbeslutet hade meddelats muntligt. Dokumentet har rubriken ”Beslut från säkerhetsskyddschef. Återkallande av placering i säkerhetsklass”. Där kan vi läsa att ” arbetstagaren … har visat ett synnerligen opassande sätt gällande pålitlighet och lojalitet mot organisationen. Därmed har Skinnskatteberg kommuns säkerhetsskyddchef gjort bedömningen att hon som tidigare varit inplacerad i säkerhetsklass kopplat till sin arbetsuppgift som Fastighets- och VA-chef på Skinnskattebergs kommun i nuläget fått sin säkerhetsklassning återkallad. Det medför att hon måste genomgå en ny säkerhetsprövning för att återgå till den säkerhetsklassade tjänsten Fastighets- och VA-chef”. Det är ord och inga visor, ”opassande sätt” opålitlig och illojalit. Det är lite som att få sänkt sedebetyg.

Eftersom fastighetschefen förhindrats från att rapportera till kommunstyrelsen hade hon redan den 1 februari skickat sin utredning till kommunstyrelsens ledamöter och till kommunchefen. Där fick de ju en redogörelse för olika alternativ, alltså vad fullmäktige beställt ”i linje med folkinitiativets krav” den 13 juni året innan. Det väl inte alltför långsökt att förmoda att det är detta som säkerhetschefen i sitt beslut den 3 februari avser med ”opassande sätt” och brister i pålitlighet och lojalitet. Så ska man inte få göra.

Varför blev det så här?

Det här är en lång och vindlande berättelse som börjar redan 2014 och som fortfarande pågår. Jag minns att jag redan under min första period i kommunrevisionen när vi just avslutat granskningen av bygget av en ny vattenledning som kommit att bli dubbelt så dyr som budgeterat och satt och diskuterade vad som kunde komma av problematiska ärenden. Jag sa att det snackas om att bygga en ny brandstation, det kan det nog bli en hel del tjafs om. Min kommentar väckte inte något större intresse då, och jag måste nu så här i backspegeln säga, att brandstationsfrågan till och med överträffade mina då ganska vaga föraningar.

Ett antal reflektioner föranleds av den här utvecklingen:

 • Tungfotade beslutsprocesser

Beslutsprocesserna i kommunen tenderar att vara utomordentligt segdragna. Brandstationsaffären som nu pågått i nio år och som ännu inte är avslutad är bara ett exempel. Här skjuts det minsann inte från höften.

 • Dålig stämning

Under hela den tid jag bott i kommunen (sedan 2009), och har jag förstått redan tidigare har både politik och förvaltning präglats av konflikter och dålig stämning. Det kan möjligen finnas ett samband mellan att konflikter tycks ”sitta i väggarna” och de tungfotade beslutsprocesserna. Varför det blivit så här är inte lätt att veta. En orsak kan vara kontraktionen, minskningen av folkmängd och ekonomisk aktivitet (”när krubban är tom börjar hästarna bitas”). En annan förklaring kan vara att man misslyckats med att anpassa sig till den socialdemokratiska hegemonins sammanbrott.

Jag tror att den konfrontatoriska politiken förklarar varför de borgerliga och Sverigedemokraterna bet sig fast i 55-miljonersprojektet. Under mandatperioden 2018 – 2022 styrdes kommunen av Socialdemokraterna i minoritet. Redan från början markerade den borgerligt-sverigedemokratiska majoriteten att S styrde kommunen på nåder. I fråga efter fråga röstades styrets förslag ned både i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Varje KS-möte utvecklade sig till en förnedrande förödmjukelse av S. För det mesta handlade det om frågor som var av ringa eller inget intresse för kommuninvånarna. Förödmjukelsen av S var så att säga avsedd för internt bruk. Men när majoriteten grep tag i brandstationsfrågan visade det sig att de hoppat i galen tunna. Framförallt på grund av de höga kostnaderna var detta något som via plånböckerna berörde medborgarna.

 • Varför envisas med 55-miljonersprojektet?

Två frågor kvarstår att grunna över: För det första, varför fortsatte KF-majoriteten envist att driva 55-miljonersprojektet även sedan det framgått att man hade folket emot sig och varför försökte man på olika sätt slingra sig undan från KF-beslutet om en utredning i linje med Folkinitiativets krav? För det andra: Hur kan man förstå tekniska chefens agerande när han till varje pris agerade för att stoppa en redan klar utredning som följde KF-beslutet?

Svaret på frågorna får dels sökas i den konfliktfyllda politiska miljön, dels i tänkbara nätverksrelationer. Sossehatet som drivkraft lär framförallt gälla de borgerliga partierna och SD. Men både för partierna, enskilda politiker och sektorchefen kan man spekulera om möjliga relationer. Ett knippe sådana rör relationerna mellan partier/politiker och förvaltningen. Ömsesidigt beroende mellan partier och politiker å ena sidan och tekniksektorns chef kan spela en roll. Man borde också fundera över räddningstjänstens roll: Både säkerhetschefen som spelade en torpedroll och högeroppositionens kommunalrådskandidat var verksamma som deltidsbrandmän. Slutligen kan noteras att ett konsultbolag för cirka 6 miljoner kronor utformade 55-miljonersförslaget. Det var sektorchefen för teknik som handlade upp den dyra projekteringen och som därefter starkt drivit att just detta alternativ ska vara det enda som övervägs. Eventuella intressekonflikter borde undersökas.

 


måndag 20 mars 2023

Tidningstjuven tillbaka: Stal två tidningar!


Facit för tidningen hittills i år: Av totalt 78 dagar har DN legat i lådan på utgivningsdagen i 27 dagar. Det motsvarar 34,6 procent av alla dagar. Söndagens DN var knyckt. Den hör gången hade tidningstjuven inte nöjt sig med DN utan hade till och med norpat Fagersta-Posten.

Utdelningsstatistik för DN år 2023 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

1

1,3

- ej postutdelning, tidningen kom nästa dag

49

62,8

- ej postutdelning, tidningen kom aldrig

1

1,3

- vardagar med utdelning men utebliven tidning

0

0,0

Dagar med tidning på rätt dag

27

34,6

  

tisdag 14 mars 2023

Framgångar för borgerliga och SD. Då slutar tåget att gå


För tredje gången hotas nu tåglinjen Örebro – Gävle av vad som i praktiken är en nedläggning. Huvudman för trafiken är Tåg i Bergslagen, som ägs av landstingen (”regionerna”) Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Örebro. Samma förslag återkommer gång efter gång. Persontrafiken ska dras ned till ett tåg i vardera riktningen per dag. Första gången det hände var 2010. Då skrev jag så här på bloggen:

Tåg i Bergslagen som är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg kör ett alldeles utmärkt tåg från Hallsberg till Gävle.

Nu finns det krafter som vill lägga ned tåglinjen. Bakgrunden är att staten via Rikstrafiken har dragit ned sitt bidrag till Tåg i Bergslagen.

Tåget som bland annat stannar i Skinnskatteberg skapar förbindelse med högskoleorterna Örebro och Gävle. Skinnskatteberg är ju förresten också en högskoleort. Här finns SLU. Det finns anslutningar till tåg söder- och västerut i Hallsberg och norrut i Avesta-Krylbo och i Gävle.

En talesman för Rikstrafiken sa på TV att det fanns bra alternativa förbindelser. Tja. Vad ska man säga: Från Skinnskatteberg till Örebro tar TiB 44 minuter. Alternativ med buss och tåg tar åtminstone 1 timme och 40 minuter. Från Örebro till Gävle tar TiB 2 timmar och 40 minuter. Alternativet via Falun tar 3 timmar och 45 minuter och via Stockholm/Uppsala går det åt mer än 4 timmar.

Resultatet av en nedläggning blir förstås bara att fler åker bil: Skinnskatteberg - Örebro 1 timme och 15 minuter. Örebro - Gävle 3 timmar. Klimatsmart!

Vad nedrustningen av kontakterna med omvärlden och högskoleorterna betyder för landsbygdens utveckling är också lätt att räkna ut.

Den gången räddades tåget kvar, men nio år senare, 2019 kom man tillbaka igen med samma förslag. Så här skrev jag då:

Tåglinjen från Gävle till Örebro är åter hotad. Förra gången det hände var 2010. Den gången lyckades det att rädda tågen. I en utredning om Tåg i Bergslagens framtida trafik föreslås det att trafiken ska dras ned kraftigt. På delsträckan Fagersta – Örebro ska det från 2026 gå ett tåg om dagen, vilket kan jämföras med fem tåg idag. På sträckan Fagersta – Avesta/Krylbo minskar antalet avgångar från sex till två.

I en artikel i Fagersta-Posten den 27 november säger Tåg i Bergslagens VD Hugo Oljemark att ”en sådan hård bantning … i praktiken är att jämställa med en nedläggning.” Tåg i Bergslagen är ett samarbete mellan landstingen (”regionerna”) Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Styrelseordföranden, socialdemokraten Tommy Levinsson, säger i samma artikel i F-P att inga politiska beslut är fattade.

Nu är detta inte riktigt sant. Samme Levinsson är ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västmanland. Vid ett möte den 15 oktober behandlades tågplanen. Där beslutades det att ”kollektivtrafiknämnden ställer sig bakom den nya kostnadsfördelningsmodellen och Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen.” Det är i detta långsiktiga program som nedläggningsförslagen finns, och som Levinsson tillsammans med två andra socialdemokrater, två moderater, en centerpartist och en folkpartist (”liberal”) beslutat att ställa sig bakom.

Levinssons partikollega Lena Lovén Rolén, kommunalråd i Skinnskatteberg är upprörd:

Vi ser väldigt allvarligt på om det nu skulle gå vidare som ett förslag. Sträckan är jätteviktig. Alla resor är jätteviktiga och det är främst pendlingen för arbete och utbildning som kommer att drabbas. Sträckan till Örebro är i särklass vår bekvämaste och snabbaste kommunikation till en stor stad.

Ja, det är uppenbart att Skinnskatteberg drabbas hårt av nedläggningen, men den stora förloraren är klimatet. Sett i Skinnskattebergs perspektiv ser resealternativen ut så här:

Från Skinnskatteberg till Örebro tar tåget idag 45 minuter. Med bil tar det (enligt Google Maps) en timme och 13 minuter. Tåget vinner alltså. Alternativet med buss och tåg från Köping, som blir kvar när tåget från Skinnskatteberg dras in tar cirka två timmar. Då vinner bilen.

Från Skinnskatteberg till Gävle kan man idag resa på 2 timmar med tåget. Med bil tar det två timmar och sexton minuter. Tåget vinner igen. När tåglinjen lagts ned kan man resa med buss från Skinnskatteberg och vidare från olika bytespunkter med tåg eller buss. En sådan resa tar i genomsnitt cirka fem timmar. Då vinner bilen igen.

Även på kortare sträckor kommer bilen att vara snabbast och bekvämast. Till Fagersta vinner idag tåget med fem minuter över bilen. I framtiden vinner bilen över bussen med två minuter. Till Lindesberg kan man idag komma med tåg + buss eller tåg (byte i Frövi) på en timme. Utan tåg från Skinnskatteberg tar samma resa i genomsnitt cirka tre timmar.

För den som ska ut och resa kommer det i denna tågfria framtid att finnas starka incitament att ta bilen. Detta går förstås inte på något sätt ihop med klimatpolitiken som förutsätter kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

De politiker som har tagit ställning för nedläggningen av tågförbindelserna och som försöker slingra sig undan sitt ansvar genom att påstå att det inte finns några politiska beslut hycklar.

Det blev förstår protester. Kommunalråden i Avesta, Fagersta, Hofors, Norberg och Skinnskatteberg skrev t ex en insändare. Där skrev de bland annat att ”de föreslagna neddragningarna innebär i praktiken en nedläggning av persontrafiken” och sett ur näringslivets synvinkel att det blir ”svårare att rekrytera rätt kompetens då möjligheterna till arbetspendling i princip tas bort.”

Det handlar här om en politiskt styrd organisation. I en demokrati ska det vara möjligt för medborgarna i val att påverka besluten. Men det är en nästan obegripligt komplicerad organisation på olika nivåer som väljaropinionen måste ta sig igenom. Det handlar om Tåg i Bergslagen AB, som ägs av de fyra landstingen (”regionerna”). Ansvariga för kollektivtrafiken är kollektivtrafiknämnderna i de fyra ”regionerna”. Kommunerna har ingen direkt del i styrningen av trafiken, men de är förstås viktiga som påtryckningsgrupper. Dessutom knyts ju hela systemet ihop av partierna, som är representerade på alla nivåer.

Låt oss börja med bolagsstyrelsen i Tåg i Bergslagen. Enligt sajten ”Alla bolag” består styrelsen av åtta ledamöter. Det är en exklusiv klubb av sossar och moderater. Fyra av vardera slaget. Ordförande är sossen Tommy Levinsson från Västerås.

Ett snäpp ner i hierarkin kommer ”regionerna”. Två av dem (Gävleborg och Västmanland) har högerstyre med moderater i spetsen. I Gävleborg sitter Sverigedemokraterna med i styret och i Västmanland är SD stödparti till M+KD+L:s minoritetsstyre. I de båda andra (Dalarna och Örebro) leder Socialdemokraterna blocköverskridande styren där också KD och C ingår. Det kan vara intressant att se hur valet i höstas ändrade förhållandena. Här hade ju väljarna sin första och kanske enda möjlighet att påverka styrningen av tågtrafiken. Valet och de följande förhandlingarna om styrande koalitioner ledde till förändringar. Störst framgångar hade SD som kom med i regionstyret (eller som stödparti) i två fall, från att tidigare inte varit med i något av de fyra styrena. Moderaterna ökade sitt deltagande från ett till två styren. Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centern minskade sin närvaro i de fyra regionstyrena. Efter valet förlorade både Vänstern och Miljöpartiet sin representation.

Det är med andra ord tydligt att det framförallt är SD och M som stärkt sin ställning i styret av de fyra regioner som äger Tåg i Bergslagen. Det är dessa regioner som beslutat om nedläggningen av persontrafiken på banan Örebro – Gävle. De som framförallt ska ställas till svars i nästa val är då SD och M även om inte heller Socialdemokraterna är oskyldiga.

I kollektivtrafiknämnden i Västmanland är moderaten Jenny Landernäs ordförande. Majoriteten består av en moderat, 2 sverigedemokrater och en kristdemokrat medan oppositionen representeras av två socialdemokrater och en vänsterpartist.

Också när det gäller kommunerna har 2022 års val medfört en högervridning. Det finns nio kommuner längs banan. Socialdemokraterna deltog förra mandatperioden i alla dessa kommuners styren. Efter valet 2022 är motsvarande antal sju. Vänsterpartiet har förlorat deltagandet i tre kommunstyren och är nu i opposition i alla nio. Sverigedemokraterna ökar från noll till två styren. Moderaterna ökar från ett till tre, Liberalerna från tre till sex och Centern från fem till sju.

Det komplicerade systemet präglas med andra ord av en högervridning i både regionerna som äger trafikbolaget och i kommunerna som kan påverka utbudet. Det är viktiga lärdomar inför nästa val. Ska det finnas ett bra utbud av kollektivtrafik eller är det privatbilismen som får ta hand om medborgarnas transportbehov. Om de har råd vill säga. Annars blir det till att stanna hemma.


 

torsdag 9 mars 2023

Rättelse och kommentarer till ”Maktövertagandet…”

Kristi brud
Foto: Oscar Swartz
I inlägget ”Maktövertagandet i Skinnskatteberg” skrev jag att det var ett medlemsmöte i S som i praktiken kom att föra SD till makten i kommunen. Flera har påpekat att det inte var ett medlemsmöte utan ett styrelsemöte som med röstsiffrorna 4-3 kom att avgöra saken. Detta visar på den djupgående splittringen i socialdemokratin i Skinnskatteberg, som delar partiets ledande organ mitt itu.

Av fullmäktigegruppens nio tjänstgörande ledamöter var det dock bara en som vågade gå emot partilinjen. Man kan undra vad det är som sätter skräck i de övriga. I kommentarer på sociala medier har det påståtts att det finns ett angiverisystem i partiet. Om någon anges som oppositionell kallas vederbörande till ett uppläxande samtal. Liknelsen har gjorts med Kristi brud i Knutby Filadelfia. En något orättvis liknelse, eftersom det i uppläxande samtal med Kristi brud också förekom fysiska bestraffningar t ex örfilar och luggningar. Inget tyder på att något liknande har skett hos Socialdemokraterna i Skinnskatteberg.

 

tisdag 7 mars 2023

Maktövertagandet i Skinnskatteberg

Så har då tjocka tanten sjungit. Kvar på scenen står Sverigedemokraterna som segrare tillsammans med sina stödpartier ”Liberalerna” och Centerpartiet. Till kommunalråd valde fullmäktige sverigedemokraten Ewa Olsson Bergstedt som ledare för ett minoritetsstyre med 12 av fullmäktiges 25 mandat bakom sig.

Vad är då SD i Skinnskatteberg för ett parti? Det nya kommunalrådet har gjort sig känt för att försvara nedskärningar i äldreomsorgen med att ”pengar är inte allt; de får väl effektivisera”. I en insändare i maj i fjol skrev hon att ”det importeras stora mängder människor från muslimska länder med målet att montera ner vår demokrati” och ”vårt älskade Sverige är på väg att slitas sönder av islamism, segregation och våldsamheter”. När kommunens budget för 2023 antogs fick hon igenom ett avslag till offentlig konst. Det var viktigare att man stödde sånt som var ”trevligt”. När hennes förslag att minska antalet folkvalda gick igenom påstod hon att det därmed skulle bli lättare för småpartier att komma in i fullmäktige. Hon har aktivt medverkat för att tillsammans med de borgerliga bygga en ny brandstation för 55 miljoner kronor; ett förslag som 700 medborgare i Folkinitiativet framgångsrikt stoppat. Hon har också motarbetat förslaget att omvandla nedgångna hyreshus på Klockarbergsvägen till toppmodernt seniorboende. Ja, så där kan man fortsätta. Det blir ett digert politiskt CV präglat av rasism, motstånd mot kulturlivet, förakt för de förment lata anställda i äldreomsorgen, slöseri med allmänna medel, motstånd mot seniorboende.

Motståndet mot vindkraft har blivit en viktig del av högerpopulismens kulturkrig. På samma sätt har SD i Skinnskatteberg förstås drivit på ett principbeslut om att ingen vindkraftsetablering kommer att tillåtas i kommunen. Vindkraftmotståndet har, inte minst av SD:are i riksdagen utvecklats till klimatförnekelse ("finns inga vetenskapliga belägg för klimatkrisen" säger Jimmy Åkesson). Här i Skinnskatteberg är man inte sämre. SD röstade förstås emot Vänsterpartiets 16 klimatmotioner. I SVT:s valkompass menar de att det är ett mycket dåligt förslag att kommunen ska ansvara för en god tillgång till publika laddstolpar.

Rasister, islamofober, kulturmotståndare och klimatförnekare. Alla får de sitt av den nya kommunledningen som stöder sig på de förment liberala småpartierna.

Hur kunde det gå så tokigt?

Jag har tidigare berättat om Vänsterpartiets ansträngningar att åstadkomma en majoritetskoalition av S, V och M. Den skulle ha som första huvuduppgift att bringa ordning i de kaotiska förhållandena i kommunförvaltningen som nu står utan både kommunchef och ekonomichef, där fastighets- och VA-chefen på oklara grunder förklarats vara en säkerhetsrisk. En annan fördel med en sådan majoritetskoalition skulle vara att rasisterna, islamofoberna, kulturmotståndarna och klimatförnekarna skulle effektivt hållas borta från makten.

Överläggningarna mellan de tre partierna var långt gångna och det såg positivt ut, men i helgen före fullmäktiges möte sprack det. Moderaterna lämnade samarbetsplanerna.

Vid fullmäktiges sammanträde föreslogs tre kandidater till kommunalrådsjobbet: SD:s Ewa Olsson Bergstedt, Socialdemokraternas Lena Lovén Rolén och Vänsterns Fredrik Skog. Omröstningen utföll så att Ewa Olsson Bergstedt fick 12 röster, Lena Lovén Rolén 8 röster och Fredrik Skog 3 röster.  Två ledamöter röstade blankt. Omröstningen skedde med slutna valsedlar, så man kan inte avgöra vem som röstade hur. Men om man känner fullmäktiges sammansättning klarnar mönstret. De 12 rösterna för SD lär ha kommit från SD (6 mandat), ”Liberalerna” (5 mandat) och Centern (1 mandat). Moderaterna (2 mandat) röstade blankt. Socialdemokraterna har 9 mandat och Vänsterpartiet 2. Så en socialdemokrat måste ha vågat avvika från partilinjen och röstat på Fredrik Skog.

Denna splittring i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen är i själva verket bara toppen av ett isberg. Det går djupare än så. Redan i våras när toppnamnet på S valsedel skulle avgöras föreslog valberedningen att Lena Lovén Rolén skulle bytas ut mot Tony Bölja. På ett medlemsmöte hade Lena-falangen mobiliserat och vann över valberedningen. Detta fick till följd att Bölja tackade nej till att alls stå på listan och lämnade alla sina uppdrag. Så förlorade partiet en erfaren kommunpolitiker och facklig förkämpe. När V och S gemensamma förhandlingsgrupp började närma sig en uppgörelse med M började Lovén Rolén spela under täcket med ”Liberalerna” för att få till stånd ett alternativ. Det sprack när Liberalerna sa bestämt nej och istället valde att ordna in sig i SD:s högerfålla.

Men redan nu började Moderaterna att dra öronen åt sig. Vid ett medlemsmöte i S strax före fullmäktige röstades förslaget att tacka nej till S+V+M-koalitionen igenom med en rösts övervikt. Också nu hade det mobiliserats. Efter S-mötet förklarade Moderaterna att samarbetet inte längre var aktuellt.

”Det var personer inom sossarna som motarbetade och sprang egna vägar och då kan vi tyvärr inte lita på dem” sa M-ledaren Bo Öberg till Fagersta-Posten.

Det var alltså fraktionsstriderna inom socialdemokratin som förde SD till makten i Skinnskattebergs kommun. Det är svårt att frigöra sig från intrycket att förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén har spelat en avgörande roll i sammanhanget. Samtidigt är splittringen förödande för socialdemokratin i Skinnskatteberg. Ordföranden, men även andra personer med uppdrag, har lämnat sitt uppdrag. Gamla aktiva medlemmar lämnar partiet och betecknar sig numera som ”partilösa”. Sett tillsammans med det usla valresultatet (S backade 5,6 procentenheter) är partiet hotat till sin existens, och befinner sig i samma fritt fall som kommunens förvaltning.

I flera andra partier skulle ett agerande som gynnar Sverigedemokraternas maktövertagande och som direkt hotar partiorganisationens fortlevnad föranleda uteslutningsärenden.

Vad var det som drev ”Liberalerna” i SD-famnen?

Det förra S-kommunalrådets betydelse för det olyckliga maktskiftet kan inte underskattas. Men vad drev Liberalerna att kasta sig i SD:s famn. Fullmäktiges beslut i december att säga nej till en lösning med två kommunalråd – ett för L och ett för SD – slog Liberalernas egen kommunalrådskandidat Gabriel Andersson till marken. Han har ännu inte kommit tillbaka. Men kan det finnas andra personliga intressen att bevaka.

Det har av fullmäktige och kommunstyrelsen valts ”Liberaler” till 35 olika uppdrag. Av dessa har Elisabet Åberg blivit vald till 12 uppdrag, alltså mer än vart tredje uppdrag som gått till Liberalerna. Elisabeth Åberg är:

 • Ordförande i Barn- och Utbildningsutskottet
 • Ersättare till årsmötet i Förbundet Agenda 2000
 • Förste vice ordförande i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Ledningsutskottet
 • Ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Ledamot i Samrådsgruppen för Finskt Förvaltningsområde
 • Ordförande i Socialnämnden
 • Vice ordförande i Tekniska Utskottet
 • Ledamot i direktionen för Vafab Miljö kommunalförbund
 • Ersättare i Valnämnden
 • Ordförande i Överförmyndarnämnden

Inte så illa pinkat! Hon är dessutom anställd som överförmyndare, och som en pikant detalj i sammanhanget har hon också ordnat så att en nära anhörig som till vardags har en rektorstjänst vid skolan har förordnats som VA- och fastighetschef sedan den tidigare innehavaren petats som säkerhetsrisk.

Det ser med andra ord ut som om Elisabeth Åberg som är ledande ”Liberal” (andra plats på valsedeln och i realiteten i topp sedan Gabriel Andersson knockats) har all anledning att hålla sig på god fot med kommunledningen (alltså numera med SD).

Summan av kardemumman

 • Sverigedemokraterna som också i Skinnskattebergs kommun är ett högerpopulistiskt, främlingsfientligt, islamofobt och klimatförnekande parti intar nu efter en rekordlång koalitionsbildningsprocess (6 månader efter valet) ledningen för ett minoritetsstyre med stöd av ”Liberalerna” och Centern.
 • De löftesrika överläggningarna att bilda ett stabilt majoritetsstyre av Socialdemokraterna, Vänstern och Moderaterna gick i stöpet eftersom en fraktion inom S spelade under täcket med ”Liberalerna”.
 • Förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) tycks ha spelat en viktig roll i detta fraktionsarbete, som gör att många trogna socialdemokrater lämnar sina uppdrag och till och med partiet.
 • ”Liberalernas” ledande politiker, anställd av kommunen som tjänsteman och med mer än en tredjedel av partiets förtroendeuppdrag har ett starkt personligt intresse att hålla sig väl med den sverigedemokratiska politiska kommunledningen.

Rättelse

Den ledande "liberalens" nära anhörig som fick jobbet efter den som säkerhetsrisk petade fastighetschefen har hört av sig. Han var väldigt stött över formuleringen att "hon också ordnat så att en nära anhörig som till vardags har en rektorstjänst vid skolan har förordnats som VA- och fastighetschef". Det var sannerligen inte mamma som ordnat jobbet åt honom. Troligen var det väl hans egna kvalifikationer som avgjort. För att alla ska vara nöjda och glada ändrar jag därför meningen till "det har också ordnats så att en nära anhörig som till vardags har en rektorstjänst vid skolan har förordnats som VA- och fastighetschef."


måndag 6 mars 2023

Styret i Skinnskatteberg: Nu tar SD över - M skyller på splittrat S

Följetongen om vilket styre det ska bli i Skinnskattebergs kommun tar (åtminstone för tillfället) slut på kommunfullmäktiges möte i kväll. Mötet startar kl 18 och kan ses på Skinnskattebergs kommuns Youtubekanal. 

I december valdes nämndernas presidier inklusive kommunalrådet för en interimsperiod till den 6 mars. Under tiden har ett intensivt arbete ägt rum för att åstadkomma en majoritetskoalition mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna. Denna skulle ha fått 13 av fullmäktiges 25 mandat att stödja sig på. Många har tyckt att det skulle vara en "ohelig allians". Men något mer oheligt än alternativet är svårt att föreställa sig. Alternativet är ett minoritetsstyre (12 mandat) av det fascistiska och illiberala Sverigedemokraterna, "Liberalerna" och Centerpartiet. Det är ju väl känt att SD ser Liberalerna som hin huvudmotståndare och att Centern på riksplanet tydligt deklarerat att de aldrig samarbetar med SD.

Förhandlingarna mellan S, V och M var långt gångna och alla såg positivt på möjligheterna att bilda ett stabilt styre som kunde röja upp i den kaotiska kommunpolitiken och -förvaltningen. Men så, i fredags stod det klart att Moderaterna drar sig ur samarbetet. De lägger ned sina röster och går i opposition. Och det var inte oheligheten det föll på.

Nej de skäl som M nu anför är splittringen i Socialdemokratin, som de menar hotar stabiliteten i ett kommande styre. Så här skriver Moderaterna i ett brev till S och V:

Vi lämnade de senaste samtalen med stor tillförsikt om att en lösning var inom räckhåll men att vi nåtts av uppgifter som oroar och gör oss bekymrade eftersom S tycks ha representanter med en helt annan agenda än den förhandlingsgrupp bestående av flera partier som träffats. Det utgör ett allvarligt hot mot förtroendet och den stabilitet vi arbetat för. Att redan innan någon överenskommelse uppnåtts utsättas för stor instabilitet ser vi som ett stort bekymmer.

Om Moderaterna lägger ned sina röster i kväll kommer den oheliga alliansen SD+L+C att får 12 röster, och om S+V-oppositionen enas om en kandidat, kommer denna att få 11 röster. Resultatet blir att SD sitter säkert i sadeln och tar över kommunen. Om det nu blir fyra år ska vi väl ändå hoppas blir osagt. Kanske ändrar sig framöver de förhållanden som fick M att hoppa av den här gången. Det sista som lämnar människan är ju ändå hoppet.


Nu är Ingrid 70 år

På själva födelsedagen firade vi i vårsolen på Lillevillas veranda med prinsesstårta, Napoleon brandy och Mojito.


Några dagar senare fortsatte festen på Hallmans Matbar mitt på Södermalm i Stockholm. Här kom släktingar och vänner. Stämningen var hög och trängseln stor och varm. Det hela avslutades morgonen därpå med gemensam frukost på hotell Clarion Stockholm vid Skanstull. Utöver vuxna deltog fem barnbarn, varav tre underhöll med dans på frukostmatsalens stora scen.

Se det var en fest i dagarna tre.


Tårtan, Doris och födelsedagsbarnet självt


Familjen Renström smörjer kråset

Linnea och Bruno


Även grisarna var med

Trots att detta var en abonnerad fest, fick grisarna följa med. De var utomordentligt nöjda. Alla fem!

Fem nöjda grisar

En stor uppsättning smårätter gjorde att ingen gick hungrig hem. Trots att ingen falukorv förekom var det ingen unge som behövde gå och lägga sig med knorrande mage. Allt var utomordentligt vällagat och gott. Bland höjdpunkterna märktes en paté på kycklinglever, broccoli med lagrad fårost, tortilla de patatas, en matig kycklingmacka och en ostkaka som var något förmer än en vanlig småländsk.

Kycklingmacka

Ostkaka

Tidigare matrecensioner

Fem grisar Matkonsulatet, Wanås Restaurang och Konst

Fyra grisar Högsjö wärdshusNya serveringen, ÄngelsbergKlostergatans vin och delikatess, Lund, KungsörstorpKohlswa herrgårdDjäknebergets restaurangGrythyttans gästgivargårdWärdshuset Gaggeska gården,  Bryggans Bar och CaféVästeråsPressklubbenGripsholms VärdshusUlvsby herrgård, Sunne, Konserthusterrassen, VästeråsLa Cantina, Södertälje, Zorbas taverna, Kolsva, Söders HjärtaLake Lodge, Karlskoga, Nya HattfabrikenFärna herrgårdTolvsbo bergsmansgårdVatten, Skärhamn, Kajplats 9, Västerås

Tre grisar Vinöns wärdshusWärdshuset EngelbrektKolbäcks GästgivargårdBjerreds Saltsjöbads kallbadhusBlå Kök och BarKarlstad, Pinchos, GöteborgBrasserie ElverketHjälmaren, Årsta, Agrill, Västerås, Laxmi, Västerås, Värdshuset Stopet, Grängesberg

Två grisar Wanbo herrgårdBrasseri Stadsparken, Västerås, Hotell Scheele, KöpingHyttans caféSäfsen