torsdag 30 april 2015

I morgon är det första maj

Vi laddar upp med att lyssna på Hasta Siempre, Comandante av Carlos Puebla, en hyllning till Che Guevara.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


söndag 26 april 2015

Linneas lördag

I bastun

I gungan

På stora stenen

Vid stranden

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.fredag 17 april 2015

Beslut att höja kommunalrådslön var olagligt

Fullmäktige i Skinnskatteberg beslöt vid sitt förra sammanträde att höja det populistiska kommunalrådet Carina Sándors lön med 33 procent till 50 000 kronor i månaden. Förvaltningsrätten i Uppsala har i en dom meddelat att fullmäktiges beslut var olagligt och upphäver beslutet.

Jag överklagade beslutet på tre grunder: För det första hade Carina Sándor själv deltagit i beslutet i kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att höja hennes lön. Hon var då jävig och därmed var kommunstyrelsens beslut ogiltigt. När fullmäktige så småningom tog upp förslaget var detta inte förberett av kommunstyrelsen eftersom kommunstyrelsens beslut var ogiltigt. Fullmäktige får enligt lagen inte fatta beslut utan att styrelsen har berett ärendet.

För det andra yrkade representanter för de rödgröna att ärendet skulle strykas från fullmäktiges dagordning. Fullmäktiges ordförande, moderaten Bo Öberg, ställde då proposition och frågade om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras till kommunstyrelsen. Omröstningen utföll 15 – 15. För återremiss röstade de rödgröna. Mot röstade de borgerliga, inklusive Carina Sándor själv, och en sverigedemokrat. Bo Öberg avgjorde då frågan med sin utslagsröst mot återremiss. Detta var fel. Om minst en tredjedel av fullmäktige vill ha återremiss ska det bli det, och här hade halva fullmäktige röstat för återremiss.

För det tredje var Carina Sándor i fullmäktige, liksom hon varit i styrelsen, jävig, men deltog ändå i beslutet.

Förvaltningsrätten konstaterar i sina domskäl:
… det överklagade beslutet reglerar hur mycket kommunstyrelsens ordförande ska erhålla i arvode, vilket är en fråga som personligen angår kommunstyrelsens ordförande själv. Då kommunstyrelsens ordförande således varit jävig i fråga om det beslutade arvodet skulle hon enligt 6 kap. 24 kommunallagen och 5 kap 20 § samma lag inte ha deltagit i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Förvaltningsrätten finner därmed att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
När det gäller frågan om återremiss skriver rätten:
Det är dock ostridigt att fullmäktiges ordförande uppfattade yrkandet som ett yrkande om återremiss och ställde proposition avseende denna fråga. Vid den omröstning som därefter hölls röstade över en tredjedel av ledamöterna för att ärendet skulle återremitteras … Beslutet har därmed inte heller på denna grund tillkommit i laga ordning.
Rättens slutsats blir att beslutet att ”…omdisponera 150 000 kronor från arvode för oppositionsråd till arvode för kommunstyrelsens ordförande ska upphävas.”

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.Tidningstjuv slog till också på fredagen

Tidningstjuven nöjer sig inte med att norpa måndagens Dagens Nyheter. Också dagens tidning var stulen. Nu har det gått 107 dagar av 2015. Av dessa har vi haft Dagens Nyheter i brevlådan på utgivningsdagen 62 dagar, vilket motsvarar 57,9 procent.

Utdelningsstatistik för DN år 2015 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
4
3,7
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
28
26,2
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
2
1,9
- vardagar, utebliven tidning
11
10,3
Dagar med tidning på rätt dag
62
57,9Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.torsdag 16 april 2015

Nu har kamraterna i Uppsala tamejfan blivit alldeles tokiga

Den rödgröna majoriteten i Uppsalalandstinget föreslår att det ska bli förbjudet att lukta snus. Förbudet ska gälla anställda, patienter och besökande, men även t ex bussförare i kollektivtrafiken. Landstingsrådet Sören Bergqvist (V):

”Jag tycker att det är ett rimligt och mänskligt krav från både anställda och andra människor att man ska slippa rök- och snuslukt”

Vad kommer härnäst? Ska det vara tillåtet att släppa en fjärt? Vad händer den som inte mummat sig under armarna? Får man äta vitlök? För att inte tala om ingefära?

Vänstern får inte framstå som ett parti av puritanska kufar.

Eller som Jerry Williams sa när (dåvarande) vänsterpartisten Eje Herlitz ville förbjuda motorcykelåkning i Stockholm: ”Får man inte åka båge går jag ur partiet”. Det blev istället Herlitz som gick ur partiet. Eller John Takman: ”Tur att arbetarna blev av med vägglössen innan VPK gav sig i lag med Djurens Vänner”.


Allt som kommunismen åstadkommer är inte av godo.

Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.


tisdag 14 april 2015

Bergslagens politiska ekologi: Röda Riddarhyttan

Jag fortsätter här granskningen av historiska valresultat i Skinnskattebergs nuvarande kommun. Vi ska här rikta ljuset mot skillnader mellan olika kommundelar.

Möjligheterna att göra jämförelser mellan olika delar av den nuvarande kommunen i ett historiskt perspektiv är begränsade. Det beror framförallt på att de valdistrikt som valresultaten redovisas på har förändrats flera gånger.

Hed och Gunnilbo var ju självständiga kommuner ända till storkommunreformen 1952. Det betyder att valresultat finns särredovisade för dessa ända från 1911 till 1948. Under en stor del av tiden därefter utgjorde de båda socknarna också valdistrikt. Detta gällde för valen 1950 – 1970. Från 1973 års val slogs de båda distrikten samman till ett. Valen 1973 – 2006 redovisas för detta sammanslagna valdistrikt. Från och med valet 2010 delas kommunen in i två valdistrikt – det södra och det norra. De nya valdistriktens gränser stämmer inte alls med de äldre socknarna, så 2006 slutar möjligheten att ha en sammanhängande tidsserie. Jag har valt att slå samman resultaten i Hed och Gunnilbo för tiden före 1973. Det betyder att det finns en tidsserie för Hed-Gunnilbo för hela perioden 1911 – 2006.

Den tredje av de kommuner som lades samman 1952 – Skinnskattebergs landskommun – redovisas i sin helhet valen 1911 – 1917. Kommunen delas sedan 1920 in i två valdistrikt: Riddarhyttan och Skinnskatteberg. Denna indelning gäller i valen 1920 – 1940. I valet 1944 bryts Baggbron ut ur Skinnskattebergs valdistrikt. I valen 1944 – 1970 finns alltså de två distrikten Baggbron och Skinnskatteberg. 1973 läggs Baggbron tillbaka och istället delas Skinnskattebergs socken utom Riddarhyttan i två nya distrikt: Skinnskatteberg och Vätterskoga. Liksom med Hed och Gunnilbo omöjliggör den nya distriktsindelningen från 2010 jämförelser bakåt i tiden.

Jag har valt att utgå från möjligheten att särredovisa Riddarhyttan. För Riddarhyttan finns då en sammanhängande tidsserie från och med 1920 till och med 2006. För samma tidsperiod kan man få en sammanhängande tidsserie för resten av Skinnskattebergs socken.


Den bild som framträder när vi ser på utvecklingen av partival i de båda socknarna Hed och Gunnilbo är ganska olik bilden för hela kommunen. Det är mindre med rött och mer med grönt.
Figur 4: Resultat i riksdagsvalen 1911 - 2006 i Hed och Gunnilbo

I genomsnitt under hela perioden 1911 – 2006 har Socialdemokraterna samlat mer än åtta procentenheter mindre i Hed-Gunnilbo än i hela Sverige. För Bondeförbundet/Centerpartiet gäller motsatsen: nästan sju procentenheter mer i Hed och Gunnilbo än i riket.

Det här avspeglar förstås näringsstrukturen i socknarna. Det är typiska jord- och skogsbrukssocknar. Men det har inte alltid varit så. Här har funnits flera järnbruk, men som lagts ned på ett tidigt skede. Bernshammars bruk klappade igen redan på 1870-talet, Uttersberg på 1920-talet. Färna stängde 1930 och sista smältan i Karmansbo var 1958. Denna tidiga omstrukturering kan också spåras i valstatistiken.

Figur 5: Socialdemokraternas valresultat i riksdagsvalen 1911 - 2006 i Hed och Gunnilbo jämfört med hela Sverige

Ända fram till valet 1979 har Socialdemokraterna regelmässigt fått mer röster i Hed och Gunnilbo än i landet som helhet. Särskilt stora var skillnaderna fram till 1958. I de 16 valen från 1911 till 1958 fick de mer än tio procentenheter bättre resultat i de två socknarna i 9 val.
Figur 6: Bondeförbundet/Centerns valresultat i riksdagsvalen 1911 - 2006 i Hed och Gunnilbo jämfört med hela Sverige

Från och med valet 1936 har Bondeförbundet/Centern i varje val gjort bättre ifrån sig i Hed och Gunnilbo än på riksplanet. Särskilt stora var skillnaderna under perioden 1952 – 1988. I de 13 valen under perioden fick de mer än 10 procentenheter bättre resultat här än i hela Sverige i 10 val.

Gruvbyn Riddarhyttan visar upp en alldeles annorlunda partipolitisk bild. Här är det Socialdemokraterna som dominerar. Den genomsnittliga överrepresentationen i jämförelse med hela Sverige under perioden 1920 – 2006 är inte mindre än 33 procentenheter. Gruvdriften tog definitivt slut 1979, så även i Riddarhyttan sker det en strukturomvandling av sysselsättningen, tillsammans med en omfattande avfolkning. Från 740 invånare 1975 minskar folkmängden till 431 år 2010.

Omvandlingen av orten avspeglas förstås också i väljarbeteendet. Från 1940 till 1988 fick Socialdemokraterna regelmässigt över 80 procent av Riddarhyttebornas röster. Sen tippar det raskt av till 54,5 procent i valet 2006.  Också skillnaden mellan riksplanet och Riddarhyttan minskar. Bortsett från valet 1920 var skillnaden vid varje val mer än 30 procentenheter fram till och med valet 1991. Avståndet krymper därefter, men är fortfarande imponerande (+19,5 procentenheter 2006).
Figur 7: Socialdemokraternas valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Riddarhyttan jämfört med hela Sverige

Bondeförbundet/Centerpartiet är som en spegelbild. I inledningen går det utomordentligt dåligt. I valen 1921 – 1944 är det aldrig mer tre (!) bondeförbundare i Riddarhyttan. Jämfört med resultaten på nationell nivå är det också stora skillnader: i genomsnitt -10 procentenheter. Också för Centerpartiet börjar röstetalen mot slutet av perioden att närma sig utvecklingen på riksnivå. I valen 1920 – 1979 är skillnaden mer än 10 procentenheter för att krympa ihop till bara 3 procentenheter i valet 2006.
Figur 8: Bondeförbundets/Centerns valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Riddarhyttan jämfört med hela Sverige
Den samlade bilden för valresultaten i Riddarhyttan blir förstås mycket rödare och mycket mindre grön än i den ekonomiska och politiska motpolen i Heds och Gunnilbo socknar.

Figur 9: Valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Riddarhyttan

Slutligen ska vi helt kort se på resten av Skinnskattebergs socken – alltså utom Riddarhyttan. Den bild som framträder här hamnar mittemellan det röda Riddarhyttan och de gröna socknarna Hed och Gunnilbo. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är vanligen överrepresenterade i förhållande till valresultaten i hela landet. Den genomsnittliga överrepresentationen för Socialdemokraterna är hela 16,8 procentenheter och för Vänsterpartiet 3,6.

Omvänt är de borgerliga underrepresenterade: Högern/Moderaterna med i genomsnitt 11 procentenheter, Bondeförbundet/Centern med 3,5 och Liberaler/Frisinnade/Folkpartiet med 4 procentenheter.
Figur 10: Valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Skinnskattebergs socken exklusive Riddarhyttan
Tidigare inlägg i serien ”Bergslagens politiska ekologi”

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

måndag 13 april 2015

Måndagstjuven har varit framme igen

och nappat åt sig vår Dagens Nyheter ur brevlådan. Nu har det gått 103 dagar av 2015. Av dessa har vi haft tidningen i lådan på utgivningsdagen 59 dagar. Det motsvarar 57,3 procent. Träffsäkerheten skulle kunna vara bättre.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


söndag 5 april 2015

Från påskfirandet i Furulund

Emi och morfar förväntansfulla inför påskbordet

Påskhäxan delar ut instruktioner inför skattjakten

Julian lastar på laxnuggets

Ruben tröttnat på det hela och klättrar ned från påskbordet

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

onsdag 1 april 2015

Höjd kommunalrådslön i marstoppen

Jag har flera gånger tidigare skrivit om hur den populistiska folkpartipolitikern Carina Sándor genom bytesaffärer med de rasistiska Sverigedemokraterna tagit makten i Skinnskattebergs kommun. Det har varit stort intresse att läsa om detta, men lokalt har det utlöst en förfärlig massa råskäll. Med hjälp av SD och med sin egen röst har kommunalrådet nu höjt sin lön från 37 500 till 50 000 i månaden. Inlägget om detta gick i mars upp i topp på tio-i-topplistan. Skällandet på mig tilltog också till rena stormen. Ett inlägg om denna opinionsstorm har också tagit sig in på listan över mest lästa inlägg.

Antal besökare var i mars 671 (535 i februari). Av dessa var 452 (334) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,49 (1,41) och genomsnittlig tid per besök var 86 (96) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Kina, Finland, Brasilien, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Indien, Sydkorea och Norge. Ströbesökarna var från Australien, Danmark, Grekland, Italien, Japan, Marocko, Mexiko, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien, Turkiet och Tyskland.

De tio mest visade inläggen i mars:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.