torsdag 28 juni 2018

Också miljöpolitiken går åt fanders i Skinnskatteberg

Till listan över kommunrankningar där den folkpartistisk-sverigedemokratiska kommunledningen i Skinnskattebergs kommun har kört kommunen i botten kan nu också läggas miljöpolitiken. Häromdagen publicerades Miljöbarometerns rangordning av kommunerna. Rangordningen bygger på kommunernas egna enkätsvar och ett antal nyckeltal. Det blev föga imponerande 3,6 av 44,5 möjliga poäng. Med det resultatet fick kommunen plats 280, ett ras med hela 59 placeringar sedan förra årets undersökning. I Västmanlands län intar Skinnskattebergs kommun en ohotad sistaplats.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


måndag 25 juni 2018

Mot evigheten del 2: "Vi beställer och beställer, men får aldrig några varor"

Idag var det fläskfilé som saknades i Konsum i Skinnskatteberg. Vi fick besked att varan var beställd men att den inte hade kommit. "Vi beställer och beställer, men får inga varor." Om det är så, är det någon id:t högre upp i den gigantiska konsumhierarkin som har bestämt sig för att knäcka Konsum i Skinnskatteberg,


Läs mer om tidigare självmål:

Apelsiner och vaniljglass Juli 2012
Lövbiff och köttfärs Oktober 2017
Djupfryst strömming och färdiga mackor Juni 2018Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


söndag 24 juni 2018

Fler kritiska granskningar mörkade i Skinnskatteberg


Under förra året lät kommunrevisionen i Skinnskatteberg göra fördjupade granskningar dels av den kommunala näringslivspolitiken, dels av kommunens kort- och kontanthantering. I båda avseendena riktades kritik mot kommunstyrelsen. Fullmäktiges presidium som leds av moderaten Bo Öberg lät aldrig fullmäktiges ledamöter ta del av rapporterna. Inte heller har rapporterna publicerats på kommunens hemsida. Både medborgarna och deras valda ombud har därigenom hindrats ta del av den kritik som framkommit. Rapporterna kan laddas ned här:
Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.tisdag 19 juni 2018

När man minst anar det


När man minst anar det är hen tillbaka - tidningstjuven! Igår saknades två DN i lådan, både söndagens och måndagens tidning. Där ser man! Det har nu gått 169 dagar av 2018, under vilka vi haft tidningen i brevlådan på utgivningsdagen i 113 dagar. Det motsvarar 66,9 procent.


Utdelningsstatistik för DN år 2018 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
7
4,1
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
46
27,2
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
1
0,6
- vardagar, utebliven tidning
2
1,2
Dagar med tidning på rätt dag
113
66,9


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. måndag 18 juni 2018

Med Konsum in i evigheten


I lördags veckohandlade vi på Konsum i Skinnskatteberg. Vi hade tänkt oss en strömmingslåda till midsommar. Men icke. Djupfryst strömming fanns inte, varken i butiken eller på lagret. Vi tänkte också köpa ett par färdiga mackor och en Ramlösa för att käka lunch på hemvägen på någon naturskön plats (t ex vid reningsverket). Det fanns två mackor. Men de hade sorg. Ledsnare mackor får man leta efter och bäst-före-datum var just uppnått.

Vad göra? Vi for vidare till ICA. Där fanns förstås både strömming och dagsfärska goda mackor. Nu får nog Konsum passa sig. ICA Berghallen har ryckt upp sig sedan SD-riksdagsmannen och bankruttören Sven-Olof Sällström lämnade båten.

Om ICA får övertaget i den lokala konkurrensen i mathandeln är det snart ute med Konsum. Se bara hur det gick i grannkommunen Köping. Från att ha varit den svenska konsumentkooperationens vagga finns det nu i Köping en enda liten servicebutik kvar. När det byggdes nytt i centrum nyligen reserverade kommunen mark för en stor konsumbutik. Men konkurrensen med privathandeln var för mördande. Konsum fegade ur och backade ut ur projektet.

Jag vet inte om felet ligger på lokal nivå eller centralt i den hierarkiska organisationen. Men nu gäller det att passa sig. Upp på tårna Konsum!

Tidigare inlägg om kooperationen och dess framtid:


Praeterea censeo

Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.
fredag 15 juni 2018

Extremhögerns censur slår till igen i Skinnskatteberg


Skolan behöver mer lokaler. Frågan har nu varit uppe i kommunstyrelsen, där Socialdemokraterna lade fram en rad förslag, bl a att man bör undersöka om Riddarhyttans nedlagda skola och Aspebäcken (f d folkhögskolan) kan användas. Det blev en i det närmaste total framgång eftersom kommunstyrelsen nästan helt beslöt enligt det socialdemokratiska förslaget.

Socialdemokraterna ville också göra en särskild anteckning till protokollet. Men då tog det hus i helvete. Moderaten Staffan Strid och sverigedemokraten Birgit Barchiesi slog sig samman och förslog att Socialdemokraterna skulle förhindras att göra en protokollsanteckning. Så blev också kommunstyrelsens beslut. Någon möjlighet att motivera sina förslag fick alltså aldrig Socialdemokraterna.

Det finns inte någon absolut rätt att lämna protokollsanteckningar, som blir ett slags bilaga till protokollet.

Vanligtvis brukar dock sådana anteckningar tillåtas. Enligt praxis är det i första hand ordföranden som avgör om en anteckning ska tillåtas. Skulle ordförandens bedömning ifrågasättas bör nämnden avgöra frågan genom normalt beslutsförfarande. Ordföranden och nämnden har därmed rätt att först ta del av anteckningens lydelse för att kunna avgöra om den ska tillåtas eller ej. Detta för att undvika anteckningar med olämpligt innehåll.

Vilken bedömning kommunstyrelsens ordförande (det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor) gjorde framgår inte av kommunstyrelsens protokoll. Det överläts direkt på Moderaterna och Sverigedemokraterna som fick alla övriga borgerliga med sig på att stoppa Socialdemokraternas särskilda yttrande.

Det vore spännande att få veta på vilket sätt detta stoppade yttrande var olämpligt.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.onsdag 13 juni 2018

tisdag 12 juni 2018

Anförande i Skinnskattebergs fullmäktige 4 juni 2018


Kommunrevisionen består av fem av fullmäktige valda revisorer. Jag är ordförande, Karin Lindström är vice ordförande. Dessutom ingår Anders Nordenbris, Sara Pettersson Ruyter och Christina Stenberg. Vi har hjälp av en revisionsbyrå som vi själva har upphandlat. Denna har under 2017 varit KPMG. Vi har i år genomfört en nya upphandling och sedan den 1 maj är det Komredo AB i Västerås som är vårt biträde.

Vår uppgift är vara kritiska. Det har inte varit svårt
Revisionens uppgift är att vara kritisk. Det har inte varit svårt. Vi ska kritiskt granska den verksamhet som kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för. Uppdraget sammanfattas i den revisionsberättelse som finns i fullmäktiges handlingar.

Till grund för revisionsberättelsen ligger tre slags granskningar: Det är vad vi kallar ”grundläggande granskning”; granskning av delårsrapport och årsbokslut samt slutligen ”fördjupade granskningar.”

I den grundläggande granskningen har vi tagit del av sammanträdeshandlingar och protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden. Vi har också närvarat vid sammanträden med fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Vi har vid särskilda tillfällen träffat hela kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden för att diskutera frågor som kan ha betydelse för bedömningen.

Endast ett av kommunens mål är mätbart, och det har inte uppnåtts
För det andra har vi med hjälp av vårt anlitade biträde granskat delårsrapporten och årets bokslut. Inga allvarliga anmärkningar har riktats mot hur bokföringen sköts. Däremot har vid båda tillfällena kritik riktats mot målstyrningssystemet. De fem kommungemensamma målen uppvisar brister. Det handlar bland annat om att mål sätts för hela mandatperioden utan att brytas ned i etappmål som ska uppnås under året. När det gäller dessa mål är det med andra ord omöjligt att avgöra om de uppnåtts eller ej. Den viktigaste invändningen är dock att det saknas observerbara indikatorer för målen. Också det är ett förhållande som gör det omöjligt att säga om målet har uppnåtts. Det enda mätbara målet är ”Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet”. Och det målet har definitivt inte uppnåtts.

För att sammanfatta: För fyra av de fem målen kan man inte uttala sig om de uppnåtts eller inte och det femte målet har inte uppnåtts.

Det här är en allvarlig brist, eftersom kommunallagen föreskriver att det ska finnas mål för verksamheten. Under de hittills sju år jag varit med i kommunrevisionen har vi i varje granskning av delårsrapport och årsbokslut framfört denna kritik. Vid ett tillfälle under förra mandatperioden riktade revisionen också en anmärkning mot kommunstyrelsen på grund av bristerna i målstyrningen. Fullmäktige anslöt sig inte till anmärkningen med motiveringen att arbete pågick för att göra målen mer operationella. Vid vårt senaste sammanträffande med kommunstyrelsen ställde jag frågan till kommunstyrelsens ordförande och fick då svaret ”det är på gång”. Kommunstyrelsens tungfotade hantering av målstyrningen är uppseendeväckande. Och detta gäller inte bara år 2017, utan det gäller kommunstyrelsen under båda de senaste två mandatperioderna.

Brister i kort- och kontanthanteringen. Näringslivsarbetet har inte bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande.
Jag har berört två av de grunder vi har för vår slutliga bedömning, den grundläggande granskningen och granskningen av delårsrapport och årsbokslut. Den tredje grunden är fördjupade granskningar, som vi med hjälp av våra biträden genomför på särskilt utvalda områden. Avseende år 2017 har två sådana granskningar genomförts. Den första handlade om kommunens kort- och kontanthantering, och den andra om kommunens näringslivsarbete. I båda granskningarna görs en rad kritiska iakttagelser.

I granskningen av kort- och kontanthanteringen är den sammanfattande bedömningen att kommunen inte har tillräckliga riktlinjer och rutiner för kort- och kontanthanteringen. Stickprov som granskarna har gjort visar brister i underlag t ex saknade kvitton, ofullständiga signaturer och registreringsnummer som inte stämmer med förteckningen.

I granskningen av näringslivsarbetet är den sammanfattande bedömningen att näringslivsarbetet inte till fullo bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande. Styrningen och uppföljningen av resultat måste förbättras. När det gäller Aspebäckens tilltänkta företagsby konstateras att 250 kvadratmeter av 300 uthyrningsbara ännu inte är uthyrda.

Revisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och inte på uppdrag av fullmäktiges ordförande
De här fördjupade granskningarna är särskilt betydelsefulla när man ska bedöma hur kommunstyrelsen och nämnderna har skött sitt uppdrag under året. Det är därför viktigt att fullmäktige får ta del av dem. Såvitt jag har kunnat se har fullmäktiges ledamöter inte fått rapporterna. Inte heller har de publicerats på kommunens hemsida.

Revisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och inte på uppdrag av fullmäktiges ordförande. Det är därför naturligt att rapporter som revisionen lämnar till fullmäktiges presidium ska lämnas vidare till ledamöterna. Det har inte skett.

Revisionen är alltså på flera punkter kritisk till hur kommunstyrelsen har förvaltat sitt uppdrag. Målstyrningssystemet är inte så utformat att man kan avgöra i vilken utsträckning fullmäktiges mål har uppnåtts. Vi har observerat allvarliga brister i både näringslivsarbetet och i kort- och kontanthanteringen. Det kunde kanske tyckas att den här kritiken borde föranleda något slags sanktioner. Revisionen har dock stannat för att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
Däremot hoppas jag att de kritiska punkter som kommit fram ska leda till förbättringar i linje med de rekommendationer som revisionen har lämnat.

När det gäller Miljö- och byggnadsnämnden och Valnämnden som så smått påbörjat sin verksamhet under 2017 har vi inte funnit anledning till någon kritik. Jag kommer därför inte att ytterligare kommentera dem på de följande dagordningspunkterna, utan nöjer mig med att yrka att dessa nämnder och deras ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Om du vill se hela fullmäktigemötet följ länken


Praeterea censeo

Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


tisdag 5 juni 2018

Sverigedemokraterna och Folkpartiet säger nej till minoriteter

Igår var det kommunfullmäktige i Skinnskatteberg. Det beslöts att kommunen skulle flagga med sverigefinnarnas flagga på sverigefinnarnas dag. Det är bra. Det är att visa respekt för en av våra nationella minoriteter.

Miljöpartiet föreslog att samma respekt skulle visas de övriga nationella minoriteter som har fastställt en flagga och en nationaldag. Det föreslogs också att hbtq-personer skulle få samma uppmärksamhet genom att kommunen flaggar med regnbågsflaggan under Pride-veckan.

Efter omröstning sa fullmäktige nej till Miljöpartiets förslag med 16 röster mot 12. För förslaget röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mot röstade de borgerliga och Sverigedemokraterna.

Det framkom inga argument mot förslaget. Det enda var att det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor menade att man inte hade utrett konsekvenserna av förslaget. Vad det nu kunde vara hon menade med det.

Därför får man gissa sig fram varför de borgerliga och SD sa nej. Ledande sverigedemokrater på nationell nivå har ju sagt att samerna inte är några riktiga svenskar. Kanske var det sådana funderingar som låg bakom. Och då kan man ju bara gissa hur de ser på hbtq-personer, romer och tornedalingar. De kanske inte ens är riktiga människor.

Fp och SD sa nej till hbtq-personer

Fp och SD sa nej till romer

Fp och SD sa nej till samer

Fp och SD sa nej till tornedalingar

Ett litet tillägg
Det saknades tre socialdemokrater, annars hade det blivit 16-15. När jag var gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands Väsby var det dödsstraff för den gruppledare som inte fått dit hela sin partigrupp till fullmäktigemötet. Nej, jag skojar förstås. Dödsstraff var det inte, men det var bland det värsta som kunde hända.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.Så föddes det danska språket

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.söndag 3 juni 2018

Tji bocktjuvDet här är Aurora III. Det började en sommar. Jag tror att det kan ha varit 1984. Vi satte upp en lapp på anslagstavlan att vi ville köpa en båt. En dag i februari när jag höll på att lasta skidorna på bilen för avfärd till Högbyn kom en finne skidande. ”Är ni här på portlov. Sälv är jag här och kottar nö” inledde han samtalet. ”Var det ni som ville söpa en båt”. Han ville sälja. Det var ju så bra att sälja till nån i området, så slapp man ”rakta”. Det tyckte vi också och köpte.

Sen dess har hon troget burit oss på Ånderns och Tomasbosjöns vågor, och vid några tillfällen ända upp i Norrtulingesjön. Men i år bestämde vi oss för att vi lägger inte i henne. Vi har blivit för gamla, orkeslösa och otympliga. Först när det kommer något barn eller barnbarn som vill ut och ro åker hon i sjön.

Men döm om vår förvåning när vi häromdagen kom ner till ån och fick se att Aurora var stjälpt från sin uppläggningsplats, en stor sten och en träbock. Hur hade detta gått till? Om det var ett djur som gjort det måste det ha varit en elefant. Aurora väger trots allt 80 kilo.

Det kunde ju inte heller ha varit frågan om att någon velat stjäla båten. Det syntes tydligt att hon var kedjad vid en grov tall. Och dessutom fanns det runt om finare båtar att sno. Slutsatsen var att någon varit ute efter träbocken (det har faktiskt hänt en gång förut). Men tji, även bocken var fastkedjad.

Så här ska man egentligen inte behöva göra i Västanhed. Vanligen låser man inte dörren när man går ut. Ibland lämnar man den till och med öppen. Fast det är kanske inte att rekommendera. Så gjorde en gång Asplund när han fortfarande var ibland oss och när han kom hem låg räven i soffan.

Nej här händer sällan något. Det enda jag kan komma ihåg var hösten 1990 när två bankrånare på flykt undan polisen körde fast på en sten på tomten. Läs den historien här

Man kan undra vad vi har fått in för skithög i området som ger sig på två pensionärers båtbock. Det måste vara en riktig sopa.Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. lördag 2 juni 2018

Nä, nu blommar det!

Rhododendron

Vita rosen


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


fredag 1 juni 2018

Utförslöpa i topp


Störtdykningarna i olika rankningar för Skinnskattebergs kommun sedan Folkpartiet och Sverigedemokraterna tog makten där lockade flest läsare i maj. Resultaten av maktövertagandet 2014 fortsätter att förskräcka. Som Wiehe skaldade: "Vi går till botten, men flaggan den går i topp."

Antal besökare var i maj 346 (390 i april). Av dessa var 182 (199) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,33 (1,75) och genomsnittlig tid per besök var 43 (102) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Norge, Peru, Filippinerna, Tyskland och Finland. Ströbesökarna var från Chile, Estland, Indien, Ryssland Storbritannien och Österrike.

De tio mest visade inläggen i maj:


1
2
3
4
Kocko! (ny)
5
6
7
8
9
10Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.