söndag 29 november 2020

Kuppförsöket i Skinnskatteberg: Har det kommit något brev?

Det har dykt upp ett anonymt brev som hyllar kommunchefen Marie Tollefsen Markström. Anonyma tjänstemän i kommunen citeras om hur bra det har blivit sedan den nya kommunchefen kom och hur hemskt det har blivit genom kommunalrådets agerande. När kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde skulle börja frågade den numera välkände M-politikern Bo Öberg: "Har det kommit något brev?"


Kuppförsöket i Skinnskatteberg: Fingrarna i syltburken


Kommunrevisionens allra dyrbaraste tillgång är dess integritet. Kommunrevisionen får inte vara i beroendeställning till dem som revisonen ska granska: Kommunstyrelsen och den förvaltning som styrelsen ansvarar för. Befattningar som är särskilt känsliga är revisionsgruppens ordförande och det sakkunniga biträde som gruppen har upphandlat. Läs mer om det principiella problemet i min rapport ”Kommunrevisorns testamente”.

I det ännu pågående kuppförsöket mot det socialdemokratiska minoritetsstyret i Skinnskatteberg, och särskilt mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén, rullas det upp allt mer graverande uppgifter om ordförandens och biträdets beroende av kommunchefen Marie Tollefsen Markström.

Jag har tidigare pekat på hur kommunchefen anlitat biträdets man  som konsult. Än sen då? Jo, i avtalet mellan Skinnskattebergs kommun och Komredo AB står det att uppdragstagaren inte får utföra uppdrag för någon annan beställare inom kommunens organisation utan att köparen (d v s kommunrevisorerna) skriftligt godkänt detta. Syftet är förstås att revisionsbiträdet inte ska ha ekonomiska förbindelser med dem som revisionen ska granska. Revisionsbiträdet ska inte heller själv ha varit med och utformat den verksamhet hon ska granska. 

Nu har det framkommit uppgifter som inte gör saken bättre. Det var inte maken som hyrdes ut, däremot har hans bolag sålt konsulttjänster till kommunen. Som tillförordnad ekonomichef har Marie Tollefsen Markström under i stort sett hela året anlitat en Pia Lindvall Bengtsson. Hon var tidigare ekonomichef i Osby kommun i Skåne, men köptes ut eftersom kommunledningen inte hade förtroende för henne. Två miljoner kostade det Osbys skattebetalare.


Men vad värre är: Pia titulerar sig som ”senior konsult på KomRedo AB”. Hoppsan! Där fanns det ännu en länk mellan revisionsbiträdet och kommunchefen. Även om Pia uppger sig vara senior konsult i Camillas bolag är det faktiskt inte hon som har hyrt ut Pia till Marie. Det är istället en firma som heter Public Source AB i Västerås. Det handlar om 1,5 miljoner kronor som gått till Public Source AB för ekonomichefstjänsterna. Om det skett genom ”direktupphandling” (d v s utan annonsering och möjlighet för fler att lämna anbud) är det ett brott mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Den som genomför en otillåten direktupphandling kan dömas att betala upphandlingsskadeavgift. Avgiften är lägst 10 000 kronor och högst 10 procent av avtalsbeloppet, dock som mest 10 miljoner. Eftersom det här tycks handla om 1,5 miljoner kronor kan avgiften bli högst 150 000 (10 procent av 1,5 miljoner).


VD i Public Source AB är Thomas Karlsson, och bolaget har sitt kontor I Västerås på en helt annan adress än den där KomRedo AB har sitt kontor. Men nu råkar det vara så, att Thomas är gift med Camilla och Public Sources adress går till deras gemensamma bostad. Se PS nedan!

Det är inte att undra på att Camilla Karlsson villigt ställde upp och förmedlade Marie Tollefsen Markströms anklagelser mot Lena Lovén Rolén till revisionens ordförande Lennart Lidquist (L), och att hon därefter författade den anklagelseskrift som var kuppförsökets startsignal.

I anklagelseskriften (kallas ”Förstudie överträdelser mot delegation och uppdrag” räknas de olika felsteg som kommunchefen anser att kommunalrådet har begått. Som grande finale anklagas kommunalrådet för brott: Det ska ha varit trolöshet mot huvudman. Inga av anklagelserna underbyggs med belägg och det finns ingen diskussion om konsekvenserna. Jag har varit förtroendevald revisor i Skinnskattebergs kommun i åtta år, varav fyra år som revisionens ordförande och fyra år också som revisor i Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Många dåliga granskningar utförda av olika revisionsbiträden har jag sett, men aldrig något så undermåligt som Camilla Karlssons ”förstudie”.

Det är sorgligt att se hur ett duktigt och uppkäftigt revisionsbiträde, som varit orädd och som byggt upp en framgångsrik verksamhet i konkurrens med multinationella bolag snärjer in sig i förbindelser som totalt raserar sitt anseende.

När det gäller revisionens ordförande Lennart Lidquist som uppträtt som ombud och springpojke åt kommunchefen hade jag i och för sig inga förhoppningar om integritet. Redan när Marie Tollefsen Markström tillträdde hade jag en diskussion med henne om hennes krav att själv få bestämma innehållet i informationstidningen 0222:an och på kommunens webbplats. Hon hade utan att det varit några beslut om saken utropat sig till ansvarig utgivare för båda. De myndigheter där sådant ska registreras hade ingen aning om saken. Jag påpekade för kommunchefen att hennes agerande stod i direkt strid med Tryckfrihetsförordningen, som är grundlag. Hon försvarade sig med att man måste stoppa texter som kunde ”skada kommunens varumärke.”

Redan då var Lidquist ivrigt tjänstvillig springpojke åt Marie. Det var inte mycket att göra åt saken då, men nu menar jag att Lidquist har gått över gränsen. Kommunchefen, revisionsbiträdet och revisionens ordförande får inte agera för ett majoritetsskifte i kommunen. I integritetsperspektivet är det nej, nej, nej. Biträdet Karlsson har redan sjappat. Lidquist borde be att få slippa ett uppdrag han inte klarar av.

Lika självklart är det att kommunchefen, som på det här sättet drar ”kommunens varumärke” i illaluktande lort borde ta konsekvenserna och säga upp sig.

PS

Bulvan är en fysisk eller en juridisk person som för annans räkning, i eget namn företar en rättshandling som uppdragsgivaren själv föredrar att inte utföra.

Tips till Konkurrensverket kan göras på adressen https://report.whistleb.com/sv/portal/konkurrensverket

 


lördag 28 november 2020

Fagersta återinför handlingshjälp för 70-plussare

Fagersta Nyheter rapporterar att den kommunala handlingshjälpen för 70-plussare som funnits sedan coronautbrottet i våras ska återinföras. Alla över 70 år kunde ringa till socialtjänsten som anlitade taxi för att hämta och leverera matvaror till riskgruppen. När Folkhälsomyndigheten tidigare i höstas avskaffade de särskilda rekommendationerna för äldre stängde kommunen ner handlingshjälpen.

När vi nu har ett nytt, troligen ännu kraftigare utbrott, planerar Fagersta kommun att återinföra hjälpen.

I Skinnskattebergs kommun har kommunen inte under hela pandemin tagit några åtgärder för att hjälpa äldre med handling av mat. Kommunen har istället hänvisat till en Facebook-grupp. Detta gör kommunen fortfarande på sin hemsida, trots att hjälpgruppens Facebooksida inte går att nå.

torsdag 26 november 2020

Kuppförsöket i Skinnskatteberg: Startskottet

Vid kommunfullmäktiges möte den 19 november läste fullmäktiges ordförande upp ett yttrande från den förtroendevalda revisorn Elisabet Hultberg (S). I yttrandet redogör Hultberg bland annat för förhistorien till hur den s k ”förstudien” offentliggjordes. Förstudien utförd av revisionsbiträdet Camilla Karlsson innehöll en rad anklagelser mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) som bl a anklagades för brottslighet.

I ett destillat av Hultbergs redogörelse framträder följande bild av förloppet:

12 oktober. Kommunalrådet och kommunchefen Marie Tollefsen Markström är var för sig inbjudna till revisionens möte. Kommunchefen verkar uttröttad, på gränsen till utbrändhet.

21 oktober. Revisionen har extra telefonmöte. Ordföranden Lennart Lidquist (L) har fått en skrivelse från kommunchefen uppläst för sig av Liberalernas gruppledare Carina Sándor som önskat att revisionen utreder de problem kommunchefen upplever med kommunalrådet.

Lidquist menar att det är viktigt att ingripa snabbt eftersom Tollefsen Markström mår så dåligt.

Revisionsbiträdet Karlsson berättar att hon den 17 oktober haft ett många timmar långt samtal med kommunchefen och uppmanat henne att skriva ned problemen i relationen till kommunalrådet. Karlsson ber revisionen om ett uppdrag om berättelsen som kommit via Sándor och Lidquist går att belägga. Karlsson säger också att kommunalrådet har hotat henne att utreda hur Karlssons man kunnat få stora uppdrag från kommunen. Karlsson får uppdraget att undersöka klagomålen från kommunchefen.

26 oktober. Nytt möte med revisionen. Karlsson meddelar att revisionen måste lägga fram hennes slutsatser i ”förstudien” för kommunstyrelsen. Fyra av de fem förtroendevalda revisorerna är av uppfattningen att undersökningen inte är avslutad. Det behövs ytterligare klarlägganden.

27 oktober. Lidquist går på kommunstyrelsens möte och föredrar Karlssons utredning som lämnas över till styrelsen och förs in i kommunens diarium. Därmed är Karlssons förstudie offentlig och bollen är i rullning.

Här är en länk till fullmäktiges protokoll . Hultbergs yttrande kan man hitta på sidorna 40-43 i dokumentet. För den som inte är van vid kommunala protokoll kan det kanske vara intressant att se hur färglöst och nästan obegripligt ett protokoll kan se ut. De i det här sammanhanget intressanta punkterna är paragraf 118 med information från revisorerna (sidan 8 i dokumentet, sidan 146 i protokollet) och paragraf 123 med budget för 2021 (sidan 15 i dokumentet, sidan 153 i protokollet).

Trevlig läsning!

  

fredag 20 november 2020

Det hände i november i Skinnskatteberg

 1947 Skogsgymnasister

I rymliga herrgårdsrum, där skönt utsirade vägglister och antika kakelugnar vittnar om en gången tids storhet, pluggar 22 unga män som bäst på en examen, som ännu inte är så allmänt känd. De ska bli skogsmästare, och ungefär 1 ½ år får de för den sakens skull tillbringa på Skinnskattebergs herrgård nära Fagersta i vacker Bergslagsbygd. Här har man ett slags skogligt gymnasium, där endast en elit av skogsmän slipper in. Denna utbildning startades 1945 och de närmare riktlinjerna för den har dragits upp av skolans rektor, jägmästare Claes Danell. (DN 9/11 1947)

1947 Pontus Nohre


Varje år delar kommunstyrelsen i Skinnskatteberg ut stipendier till ett antal elever på gymnasieskolan från Pontus Nohres stiftelse. Enligt kommunens hemsida kan man få stipendier om man studerar efter grundskolan och är folkbokförd i Skinnskatteberg, men man kan också få bidrag som ”stärker rikets försvar främjar barn eller ungdomsvård eller fostran och utbildning, vår av behövande ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade, främjar vetenskaplig undervisning eller forskning.”

Pontus Nohre var landsfiskal i Skinnskatteberg på 1918 - 1942, och han har i den här serien av inlägg dykt upp flera gånger. Men landsfiskalen var också kapitalist, och samlade på sig en ansenlig förmögenhet. Ur denna donerade han till en rad olika fonder medel till som han såg det behjärtansvärda ändamål. Något mindre trevligt är att den gode fiskalen också var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland, som var en nazianstucken organisation.

I materialet i DN-arkivet dyker Pontus Nohre i rollen som donator upp första gången den 18 november 1947:

Förre landsfiskal Pontus Nohre i Skinnskatteberg har genom gåvobrev förordnat att 36.500 kr. omedelbart överlämnas till Skinnskattebergs kommun att av dess kommunalnämnd förvaltas under benämningen ”landsfiskal Pontus Nohre donationsfond” och att 18.350 kr. överlämnas till Karbennings socken att förvaltas av dess kyrkoråd under namnet ”Bergsman Matts Erssons och landsfiskal Pontus Nohres donationsfond”. Avkastningen skall årligen användas till stipendieutdelning för studier och yrkesutbildning av ”välartade barn inom församlingarna.” (DN 18/11 1947)

På självaste julafton 1947 meddelades det att fonden i Skinnskatteberg nu fått 100 000 kronor i börsnoterade svenska värdepapper och fonden i Karbenning 50 000 kronor. Vidare rapporteras om fonden ”Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse” som avses ge bidrag till studerande oavsett var i landet de bor.

1954 var det dags igen för en donation: denna gång till husmödrar:

BAGGÅ, fredag.

Husmorsgärningen bör inte komma i skymundan. En husmor som strävat i många år med stior familj, kanske under små omständigheter, bör ha ett synligt tecken på vilket duktigt fruntimmer hon är – på så sätt undgår hon också att känna sig undervärdig i jämförelse med yrkeskvinnan, vars insats syns mera utåt. Det är en av grundtankarna i förre landsfiskalen Pontus Nohres senaste donationsbrev på 100.000 kr., varav 25.000 utgör den nya husmoderfondens grundplåt. Fördelningen av utmärkelsetecken, som föreligger i vackra förslag, skall skötas av landshövdingen i Västerås, och det antyder att fonden så småningom skall berikas med nya gåvor. (DN 18/9 1954)

Den 17 februari 1955 rapporteras att landshövdingen Ragnar Casparson nu har valt ut sju husmödrar som vid årets jordbruksdag den 4 mars ska få pris ur Pontus Nohres fond för förtjänstfull husmoderlig gärning. Bland vinnarna fanns t ex fru Elin Pettersson från Kolsva som fött elva barn. Två var fru Anna Margareta Lindberg, också från Kolsva med tio barn. Priserna utgörs av kontanta penningbelopp samt en speciellt komponerad brosch i blått och guld.

En annan uppsättning av Pontus Nohres donationsfonder var fonderna för skytte: ”Pontus Nohres skyttestiftelse”, ”Pontus Nohres skyttestiftelse för Västmanland” och ”Pontus Nohres stiftelse för skolungdomens vapenövningar”

Den gamle landsfiskalen motiverade själv sitt skytteintresse som han haft sedan barndomen:

Jag var ute med några andra smågrabbar och lekte med salongsgevär. Plötsligt gick ett skott av och tog vägen genom foten. Grabbarna trodde att det tagit i marken. Utan att låtsas om nånting gick jag hem. ”Mamma”, sa jag, ”skulle du bli ledsen om jag sköt mej.” Inget svar. Upprepad fråga. ”Gosse. Så du pratar.” Nu började det sippra blod på golvet. ”Mamma, jag har verkligen skjutit mej i foten…” (DN 29/12 1955)

 1948 Brandbil till skogsmästarskolan

Styrelsen för Statens skogsmästarskola i Skinnskatteberg anhåller hos regeringen om bemyndigande att som gåva av skogsförsäkringsaktiebolaget i Stockholm motta en fullständigt utrustad skogsbrandbil med tillhörande tankvagn. Skolans elevkår är reservbrandstyrka i Skinnskatteberg. (DN 16/11 1948)

1949 Red Top: Ur ”Hyrkuskens berättelser”

Vi passerade gamla nedlagda hyttor och bruk och kom så småningom till Skinnskatteberg, ett samhälle som i fråga om naturskönhet gott kan mäta sig med de berömdaste turistorter. En stor knallblå sjö, skogiga höjder och björkstammar rosa som smultronglass i vintersolen. På västmanländska heter det Skinnsberg. Dialekten är mycket särpräglad… (DN 1/11 1949)

 1952 Explosion vållade driftsstopp i gruva

En explosion i en transformator vållade på tisdagen totalt driftstopp i Riddarhytte AB:s samtliga gruvor. Stora delar av Skinnskattebergs kommun mörklades även, och först sent på kvällen kunde man ordna strömleverans med provisoriska ledningar. Vid explosionen i transformatorn uppstod en häftig oljebrand varvid samtliga strömförande ledningar i transformatorn smälte ned. Reparationsarbetet blir omfattande, och man vet ännu inte om driften vid gruvorna kan återupptas under onsdagen. (DN 26/11 1952)

 1964 Solidaritetsaktioner av folkhögskolans elever


Eleverna vid folkhögskolan i Skinnskatteberg förbereder en demonstration i Avesta på lördag. Opinionsyttringen riktar sig mot Avesta jernverks engagemang i Sydafrika som företagsledningen i en skrivelse från eleverna uppmanats att ompröva. (DN 27/11 1964)

 Efter att demonstrationen genomförts publicerade DN ett referat där den genomgående tonen var att förminska betydelsen av aktionen. Artikeln rubricerades: ”Klent intresse i Avesta för elevers protesttåg.” Det framgår av artikeln att ”Avestaborna ägnade demonstrationen ett förstrött intresse.” Stadens borgmästare Erik Persson säger: Då jag gav gruppen tillstånd till demonstrationen avsåg detta inte de kränkande texterna på banderollerna.  Dessa hade jag ingen vetskap om. Ungdomarna vet väl knappast vad det hela rör sig om. Jag skriver det hela på den ungdomliga obetänksamhetens konto.” (DN 29/11 1964)

Den norska socialpsykologen Berit Ås gjorde idén om härskartekniker bekant för en bredare publik. En av dessa är ”förlöjligande” som beskrivs som ”att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig.”

 Men folkhögskoleeleverna lät sig inte nedslås utan riktade härnäst sina protester mot Asea i Västerås. En av parollerna var ”Negerns död – Aseas bröd.” Ett 70-tal deltagare från elevrådet vid Skinnskattebergs folkhögskola och Skinnskattebergs Sydafrikakommitté demonstrerade i centrala Västerås. Den lite förlöjligande rapporteringen från Avesta följdes upp: ”… plakat … bars genom dentrala Västerås på lördagsmiddagen och … passerade förbi Aseas lördagsstängda och tysta huvudkontor. Direktör Curt Nicolin, för närvarande på Nya Zeeland … har avstått från kommentarer till demonstrationen.” (DN 9/5 1965)

 Demonstrationen fick ett efterspel hos Justitie Ombudsmannen. Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd påstod i en anmälan till JO att polisintendenten Lennart Terrvik i Västerås censurerat plakat i demonstrationen. Han ska ha krävt att få se parollerna i förväg och därvid ha förbjudit tre texter: ”Asea hjälper Verwoerd begå mord på Afrikas jord”. ”Deras död, Aseas miljoner” och ”Stoppa morden.” (DN 11/12 1966)

 Terrvik förnekade i ett yttrande till JO att han skulle ha censurerar demonstrationens paroller. Arrangörerna hade fått avslag på sin ansökan om att ordna en demonstration, men det var på grund av att trafiken i Västerås centrum var som mest intensiv vid den avsedda tidpunkten.

 Men Terrvik hade också upplyst demonstranterna om att han ansåg att några texter enligt hans mening inte var lämpliga. Demonstranterna fick ställa upp vilka plakat de ville, men polisen hade rätt att avlägsna plakat vars innehåll strider mot lagar eller är stötande (DN 31/12 1966).

Nästa gång solidaritetsaktioner av folkhögskolans elever rapporteras i tidningen är 1977 när 28 eritreanska flyktingar hotades av utvisning:

SKINNSKATTEBERG, fredag.

— Regeringen måste låta våra kurskamrater och de övriga 28 eritreanska flyktingarna stanna i Sverige!

Det kräver elever, lärare och övrig personal vid folkhögskolorna i Malung och Skinnskatteberg. De kommer på måndag och tisdag att matvägra i protest mot invandrarverkets beslut att skicka tillbaka 30 eritreanska flyktingar till svälten och osäkerheten i Sudan. Två av de 30 flyktingarna går i dag vid var sin av de två folkhögskolorna. (DN 19/2 1977)

Skolans rektor stöder aktionen: ”Ett härligt initiativ” säger han till tidningens reporter. Också de boende i området stöder aktionen. Stockholms flyktingråd gav genom en inlaga till regeringen sitt stöd till aktionen och de utvisningshotade eritreanerna (DN 22/2 1977).

Aktionen blev framgångsrik. Den 17/5 1977 rapporterades att den utvisningshotade eleven vid Skinnskattebergs folkhögskola skulle få stanna.

I oktober 1987 ockuperades fyra hus i kvarteret Mullvaden på Södermalm i Stockholm. Ockupanterna ville förhindra rivning av husen. Ockupationen varade i nästan ett år. Den 20 september 1978 stormade polisen husen. Mot detta protesterade elever och lärare vid folkhögskolan i Skinnskatteberg:

Under rubriken ”Krossad folkvilja” publicerades följande upprop:

Vi fördömer politikernas magisterstyre och prestigemässiga handlande vid Mullvaden. De har o stället för att hålla en demokratisk debatt och tillsätta den av ockupanterna önskade opartiska utredningen gått in för att krossa folkviljan med polisvåld.

Mullvaden är bara ett exempel på det spekulativa miljömordet i Stockholms innerstad och övriga landet. Vi måste fortsätta kämpa för rätten att forma vår egen miljö var vi än bor i landet.

Elever och lärare vid Skinnskattebergs Folkhögskola

Stormningen av Mullvaden

1972 ”Omröstning om socialbidrag”

Socialnämnden i Skinnskatteberg har beslutat att gå ut och fråga allmänheten om man skall ändra socialhjälpstaxorna. (DN 9/11 1972)

Enligt förslaget som utarbetats av en gemensam grupp i Västmanlands län höjs bidraget till äkta makar från 600 kronor i månaden plus hyran till 750 kronor plus hyran. Socialnämnden har beslutat att innan man tar beslut i ärendet ska man höra vad allmänheten tycker.

 1974 Risk för översvämning

— Nu måste det sluta regna. Annars blir det stora problem. Det säger kraftverksmaskinist Ingemar Andersson vid Uddeholms AB som är en av dem som sköter kraftstationen i Skinnskatteberg och därmed också ansvarar för vattennivån i Hedströmmen och sjöarna Övre och Nedre Vättern. (DN 20/11 1974)

1976 Sångstund inställd

I Hed, som hör till Skinnskattebergs kommun, skulle det bli stor trubadurafton med kändisarom Sven-Åke Andersson och Gunilla Dahlman från Stockholm.

Men vad hände?

Jo, inte en enda människa utöver tre personer från arrangörerna ABF och kulturnämnden kom. Trubadurerna fick följaktligen återvända till Kungliga huvudstaden med oförrättat ärende. (DN 28/11 1976)

1977 Nu blir skogsmästarskolan universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet invigs i Uppsala av kungen. Invigningen var mest ceremoniell. SLU hade fungerat sedan i juli när lantbrukshögskolan, skogshögskolan, veterinärhögskolan och veterinärinrättningen i Skara slagits samman. I och med inrättandet av SLU blev också skogsmästarskolan i Skinnskatteberg en del av universitetet (DN 26/11 1977).

Sammanslagningen av fackhögskolor och bildandet av nya högskolor, däribland SLU, var en del av den stora högskolereformen 1977. Denna innebar bl a att i stort sett all eftergymnasial utbildning skulle inordnas under högskolebegreppet och bedrivas vid universiteten och de nyinrättade regionala högskolorna.

Det var då det

I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här

 


Insändare från Vänsterpartiet Skinnskatteberg om migrationspolitiken

 Insändare i Fagersta-Posten idag

Hemskt att försvåra familjeåterförening

Efter den stora flyktingvågen 2015 stiftades en tillfällig utlänningslag. Inga permanenta uppehållstillstånd skulle beviljas och hårdare krav ställdes för familjeåterförening. Det sades att vi behövde andrum. Det var två månader efter Stefan Löfvens tal på Medborgarplatsen: ”Mitt Europa bygger inga murar”.

Den tillfälliga lagen upphör sommaren 2021. För att slippa återgång till den tidigare mer generösa lagen tillsattes en kommitté som skulle komma med förslag till en ny utlänningslag. Det är nu klart och på remiss till den 7 december. Endast tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas och för att man ska kunna återförenas med sin familj måste man vara höginkomsttagare. Det ska bli så oattraktivt som möjligt att göra sig besväret att ta sig till Sverige. Så var det med andrummet och murarna.

Vem vill satsa på att integrera sig när man inte vet om man får stanna och när man inte kan återförenas med sin familj? All forskning tyder på att permanenta uppehållstillstånd är bra både för individen och samhället. För två år sedan samlade Röda Korset in enkätsvar från sina behandlingscenter för krigsskadade. På samtliga center vittnades om sämre psykisk hälsa och höjd stressnivå för dem som får tillfälliga uppehållstillstånd. Att då integrera sig i det svenska samhället är svårt om inte omöjligt. Familjen betyder mycket och det skulle skapa stor otrygghet och saknad om den försvann. Försvårande av familjeåterförening är fasanfullt.

Hans Blix, Jan Eliasson och Alf Svensson har på DN Debatt krävt att de ensamkommande ska få stanna. De menar att den plågsamma hanteringen av barn och ungdomar som kom 2015 har skapat sår i det svenska samhället. Nu är det dags att göra rätt, låt dem stanna.

Sverige har som många andra västländer en åldrande befolkning. Utan invandring av människor i arbetsför ålder blir det en tung börda att klara välfärden. Att stoppa invandring för att den kostar för mycket är självmål. Ernst Wigforss skrev 1932: ”Vi är för fattiga för att kunna arbeta. Och ju fattigare vi blir, desto mindre har vi råd att arbeta. Det finns intet folk med sitt sunda förnuft i behåll som i längden kan slå sig till ro med en ekonomisk visdom av detta dårhusmässiga slag”. Idag kunde man fråga sig ”Är vi för fattiga för att ta emot människor som vill arbeta?”

Det som gäller för Sverige gäller också i Skinnskatteberg. Befolkningen krymper och åldras. De flyktingar som kom hit 2015 flyttar från kommunen. Har vi råd med det?

Vänsterpartiet Skinnskatteberg genom Ingrid Sköldin, ordförande

 

tisdag 17 november 2020

Kuppförsöket i Skinnskatteberg hejdat

Det var kommunfullmäktige i Skinnskatteberg i går kväll. Det kuppförsök som nu pågått i snart en månad med syfte att störta det socialdemokratiska minoritetsstyret i kommunen, och särskilt att sätta dit kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) hejdades. Det är för tidigt att dra slutsatsen att kuppförsöket helt har stoppats, men det har åtminstone bromsats upp.

Försöket sätta dit kommunalrådet för brott

Kuppmakarna har använt sig av två verktyg i lådan. De har försökt använda sig av kommunrevisionen för att rikta beskyllningar om brottslig verksamhet och allmän otrevlighet mot kommunalrådet. De har vidare försökt fälla kommunledningens budgetförslag och därigenom tvinga den att avgå.

Fullmäktige har en stående punkt på dagordningen ”Information från revisionen”. Här gick revisionens ordförande Lennart Lidquist (L) upp i talarstolen. Till allas förvåning redovisade han bara revisionens kommentarer till kommunens ekonomiska delårsrapport. Inte ett ord om kuppförsöket, där han själv spelat en central roll.

Men det fick inte bli vid detta. Ordföranden läste upp ett yttrande från en av revisorerna, Elisabet Hultberg (S), som själv var förhindrad att vara med på fullmäktiges möte. Hultberg redogjorde där för hur rapporten om kommunalrådets illvilja och brottslighet kommit till:

Camilla [Karlsson, revisionens biträde] berättar också för oss att hon under kvällen den 17/10 haft ett många timmar långt telefonsamtal med kommunchefen om hennes dåliga mående, samt gett henne rådet att skriftligt lista sina problem med Kommunstyrelsens ordförande och lämna denna lista till någon politiker som hon litade på

Kommunchefen lämnade då sin lista, den 18/10 till Carina Sándor, som sedan även läst upp dokumentet för Lennart Lidquist.

...

Syftet med att skyndsamt följa upp Maries [Tollefsen Markström, kommunchefen] uppgifter var - vilket gång på gång underströks av Lennart och Camilla - att "Rädda Marie" som, om vi inte la fram vårt material på KS den 27/10, skulle ta en veckas ledigt och överväga att säga upp sig.

I den efterföljande diskussionen deltog kommunalrådet som värjde sig mot anklagelser om brottslighet, Fredrik Skog (V) som menade att det är viktigt att granska hur revisionen sköter sitt uppdrag, eftersom revisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige, ytterligare en av revisorerna Inger Fredén (S) som underströk att revisorerna inte varit eniga om att den s k ”förstudien” skulle delges kommunstyrelsen. ”Jag blir så arg att jag skakar” utbrast hon över Lidquists försök att uppträda i hela revisionens namn.

Lennart Lidquist själv inledde diskussionen efter att Hultbergs yttrande lästs upp. Han ville rätta sitt namn som hade varit fel i uppläsningen. Säkert hade han hoppats att hans insats skulle begränsas till detta inlägg. Han gav överhuvudtaget ett intryck av att vara strykrädd. Men han slapp inte undan, utan försökte sig på tricket ”utredning pågår”. Man skulle inte diskutera saken eftersom utredning pågick. Vidare medgav han att han ”lämnat utredningen till kommunstyrelsen på eget bevåg” och alltså inte i revisionens namn.

Högerextremisten Bo Öberg (M) var mest ett störande element när han titt som tätt satt och ropade från sin plats i salen för att störa talarna i talarstolen.

Fullmäktige beslöt slutligen enhälligt att foga Hultbergs inlaga till protokollet. Det kommer då att publiceras på kommunens hemsida. Eftersom den inte är lättnavigerad, ska jag när protokollet kommit dit ge er alla läsare länken. Läs för resten gärna den s k förstudien.

Beslut om budgeten skjuts upp

Helt olika bilder av hur kommunstyrelsens förslag till budget hade tillkommit fördes fram. Socialdemokraterna menade att det egentligen var ett förslag från förvaltningen (läs kommunchefen) som tagit upp tidigare förslag från de borgerliga och klippt och klistrat ihop en budget som passade de borgerliga. Socialdemokraterna själva kritiserade satsningar på byråkratin. Det föreslogs två nya administrativa tjänster och nästan 2 miljoner kronor till marknadsföring av kommunen. Hur dessa pengar skulle användas var oklart. Istället ville Socialdemokraterna satsa mer än 3 miljoner på äldreomsorgen.

Också Vänsterns Fredrik Skog kritiserade neddragningar i äldreomsorgen och uteblivna satsningar i välfärden. Istället satsade de borgerliga på byråkratin. Antalet anställda på kommunkontoret ökar ständigt medan befolkningen minskar. Uppgifter som förr sköttes av en anställd krävde nu två. Uppsägningar och felrekryteringar kostade stora pengar. ”Det är inte friskt det som sker. Det blir fler och fler hövdingar och färre indianer.” Om budgetprocessen som dominerats av förvaltningen och dess ledande tjänsteman undrade han ”Ska vi lägga ut politiken på entreprenad? Vi lever i en stor j:la skendemokrati.”

Oppositionsledaren Carina Sándor låg lågt i budgetdebatten. Oppositionens talan fördes istället av Sverigedemokraternas Ewa Olsson Bergstedt. I diskussionen om äldreomsorgen hävdade hon att ”det blir inte bättre för att man får en massa pengar”. Nej. Istället skulle det effektiviseras. Hon menade att ”jag tror att man kan effektivisera”, vilket hon underströk med ”jag tror det”. Vad nu denna effektivisering skulle bestå i hade hon inga uppslag om, men man får väl förmoda att hon menade att undersköterskor och biträden skulle springa fortare.

Kritik mot Sverigedemokraterna tillåts heller inte på kommunens webb. Alldenstund fullmäktige livesänds på Facebook kan man också under gång skriva kommentarer. Den användare som skrev ”Så sorgligt att se och höra SD” fick prompt sin kommentar raderad med motiveringen att ”den stred mot de regler som finns för publicerade inlägg på Skinnskattebergs kommuns Facebooksida”. Enligt uppgift är reglerna att kommunen tar bort ”inlägg och kommentarer som är kränkande, stötande, brottsliga och som bryter mot personuppgiftslagen.” Det står faktiskt inte att inlägg som är kritiska mot Sverigedemokraterna är förbjudna.

I själva budgetfrågan blev det så att ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för vidare bearbetning. Därigenom misslyckades åtminstone tillfälligtvis kuppförsöket. Vi får väl se om det ska lyckas för det socialdemokratiska minoritetsstyret att förändra förslaget under de kommande veckorna. Annars är blir det ett säkert nederlag på nästa fullmäktigemöte den 14 december. Och då får Carina Sándor (L) ta över och bilda majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna.

De fyras gäng

Av de fyra som har kucklat ihop kuppförsöket har en, revisionsbiträdet Camilla Karlsson, redan givit upp och sjappat. Att ha deltagit i försöken att byta ut den politiska kommunledningen är ingen merit när hon ska försöka hitta nya uppdrag i Kommunsverige. Lika knepigt kan det nog också bli för kommunchefen Marie Tollefsen Markström. Men lycka till, kanske i någon helt annan bransch. Lennart Lidquist, revisionens ordförande som i hela historien gjort en utomordentligt slät figur, borde nog fokusera mer på sin verksamhet som loppisföreståndare. Oppositionsledaren Carina Sándor, två gånger (eller var det tre) tidigare avsatt kommunalråd borde kanske ägna sina krafter åt sin akademiska karriär. Hon är ju numera universitetslärare på SLU. Om man ska ha framgång i akademin är det tufft om man är odisputerad och utan forskningsmeriter.

Skinnskattebergs fullmäktige en riktig kalkonrulle

Till sist några ord om livesändningen. Ljudåtergivningen är ganska långt från hi-fi. Ibland är det faktiskt så att det är lika knepigt att förstå vad talarna säger, som om de talat klingon. Inte blir det bättre av att Bo Öberg smäller i stolen och ropar högt för att störa. Ibland ställer han sig faktiskt framför kameran, så att allt man ser är hans bakdel. Att se Skinnskattebergs fullmäktige är ingen höjdare som TV-kväll betraktat.

Bo Öbergonsdag 11 november 2020

Skinnskatteberg: Kuppmakarnas verktygslådaI det pågående kuppförsöket mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) och det socialdemokratiska minoritetsstyret i Skinnskatteberg är det ett tema som framträder som det bärande i anklagelserna (se även den s k förstudien ). I korthet kan berättelsen summeras:

 1. Kommunalrådet har vid flera tillfällen rundat kommunchefen och kontaktat hennes underställda i akt och mening att på olika sätt påverka dem.
 2. De tjänstemän som sålunda blivit kontaktade av kommunalrådet får därigenom mycket merarbete. Dessutom utbryter osäkerhet om vems direktiv man ska följa: kommunchefens eller kommunalrådet?
 3. Tjänstemännen mår i denna pressade situation dåligt. Ett arbetsmiljöproblem har uppkommit på grund av kommunalrådets ”rundning”.

Så här beskrivs alltså utvecklingen i Skinnskattebergs kommunhus. En sak som gör åtminstone mig lite fundersam är att jag tycker mig ha hört berättelsen förut.

I våras blev jag kontaktad av barn- och utbildningsnämndens i Skövde f d ordförande (M). Hon hade blivit utsatt för ett angrepp från kommunens ledande tjänstemän. Detta ledde fram till att hon tvingades avgå: Som nyvald ordförande med stora ambitioner att förbättra skolan tog hon kontakt med avdelningschefer, rektorer och lärare för att få information. Hon gjorde också skolbesök. Sektorchefen för skolan menade att ordförandens agerande blir till ett arbetsmiljöproblem. Sektorchefen lyckas också sprida denna uppfattning till övriga delar av förvaltningen och får både kommunchefen och det moderata kommunalrådet (alltså samma parti som den klandrade nämndordföranden). Krisen eskalerar och till sist tvingas nämndordföranden att avgå. Läs gärna min rapport om striden i Skövde här.

När jag förberedde analysen av Skövde-händelserna hittade jag flera exempel från olika delar av landet. Kommunalrådet i Vimmerby tvingades avgå 2019. Hon fick genom beslut av kommunstyrelsen ett slags besöksförbud. Hon tvingades arbeta hemifrån och om hon ville träffa tjänstemän i förvaltningen måste hon ha en ”överrock” med sig. Den påstådda orsaken var att tjänstemän i förvaltningen börjat ”må dåligt”.

Exemplen kan mångfaldigas. Att över huvud taget i en organisation runda något led i befälshierarkin utlöser nästan omedelbart sura reaktioner från den som blivit överhoppad. Eftersom det är mer passande att detta är ett problem för de underordnade än för en själv, är det naturligt att hävda att rundandet innebär ett arbetsmiljöproblem. Dåligt mående och dålig stämning sprider sig i organisationen. ”Rundaren” måste tillrättavisas eller helst bort.

Det är med andra ord så, att den argumentation som kommunchefen Marie Tollefsen Markström och hennes handgångna f d kommunalrådet och oppositionsledaren Carina Sándor (L), kommunrevisionens ordförande Lennart Lidquist (L) och revisionens biträde Camilla Karlsson tar till redan finns i verktygslådan. Den kan, särskilt om man lyckas få med sig andra delar av förvaltningen och/eller mäktiga politiska aktörer bli framgångsrikt (som i Skövde-fallet). Men modellen är också riskabel eftersom den kan slå tillbaka. Konflikter mellan politiker och kommunala chefer slutar vanligen med att chefen får sluta.

Management by fear

Förvisso är det många i den kommunala förvaltningen som mår dåligt grund av den psykosociala arbetsmiljön. Det framkommer av flera mail och samtal jag fått. Den stora skillnaden är emellertid att det som sägs vara problemet inte är kommunalrådet utan snarare det skräckvälde som kommunchefen (Marie Tollefsen Markström) sägs föra i förvaltningen. Man kan när som helst få sparken på grått papper, eller åtminstone som en näsknäpp bli avstängd från arbetet för en viss tid. När som helst kan kommunens säkerhetschef knacka på dörren och utan motivering skicka hem en. De flesta är livrädda för att skvallra om detta ”management by fear”. Det handlar ju om brödfödan. Men en del vågar, och särskilt kan de som redan lämnat kommunen säga ifrån. De har ju inget att förlora.

Den okände mannen, inga kommentarer och utredning pågår

Användandet av en färdig berättelse; här berättelsen om det rundande kommunalrådet, påminner om liknande verktyg som används av misstänkta i brottsutredningar. Mest berömd är kanske ”teorin om den okända mannen”: ”Det var inte jag som mördade NN. Det var en tredje okänd person som var på platsen.” Ett annat trick som på senare tid sägs ha blivit allt vanligare i gangsterkretsar är att svara ”ingen kommentar” på alla frågor.  I det pågående kuppförsöket i Skinnskattebergs kommun har också detta knep kommit till användning. I en intervju med en lokaltidning svarar kommunchefen just ”ingen kommentar” på flera frågor. Ingen-kommentar-svaren tryfferas ibland med motiveringen ”det pågår en utredning”. Även detta verktyg kommer här tillanvändning. Kommunchefen använder det i tidningsintervjun och revisionsbiträdet ska ha meddelat de förtroendevalda revisorerna att de måste stoppa sina fortsatta utredningsambitioner med motiveringen att misstanke om brott uppkommit (i hennes egen ”förstudie”) och att fortsatt granskning från revisionens sida skulle kunna störa polisens och åklagarens utredningar.

Verktygslådan innehåller mer, som också nyttjats av kuppmakarna i konflikten i Skinnskatteberg. Det allra enklaste är att blåneka. När oppositionsledaren Carina Sándor i en stort uppslagen artikel i lokaltidningen frankt utropar att ”oppositionen visste ingenting” om missförhållandena, det kom som en överraskning”, kan man se det som en form av blånekning. Det som det blånekas till är misstankar om att det i själva verket är hon själv som är spindeln i nätet av kuppmakare. Sándor har flera gånger tidigare i sin karriär framgångsrikt tillämpat blånekningstaktiken. Jag har själv i en tidigare skärmytsling med kommunchefen om publicering av för Carina Sándor ofördelaktigt material, råkat ut för hur kommunchefen blånekat till vad hon alldeles nyss sagt.

Manliga härskartekniker

Ett annat intressant verktyg är ”härskarteknik”-knepet. Begreppet myntades av den norska psykologen och politikern (SV) Berit Ås på 70-talet. De identifierade teknikerna byggde bland annat på hennes egna erfarenheter som kvinna i politiken och vad manliga politiker utsatt henne för. I Ås version var teknikerna osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam.

Härskarteknikknepet förknippas starkt med Berit Ås och hennes erfarenheter av könsmaktsordningen. När man säger att någon använder ”härskartekniker” så impliceras nästan omedelbart referenser till könsmaktsordningen. Här är det en man som utövar makt över en kvinna, och slutsatsen att mannen är kvinnohatare och antifeminist lurar i nästa associationssteg. Jag har själv i den omnämnda skärmytslingen med Marie Tollefsen Markström av henne fått höra att jag är en härskarteknik-utövare. Om hon idag skulle få frågan om hon sagt det skulle hon förmodligen blåneka.

Det har framkommit att kommunchefen påstått att kommunalrådet använt härskartekniker mot henne. Troligen skulle hon nog blåneka även till detta. Fast lite intressant är det att notera det mer inadekvata i att det här i så fall skulle röra sig om en kvinna som skulle försöka betvinga en annan kvinna.

Det finns med andra ord en rad verktyg färdiga i lådan att använda, och flera av dem har använts av kuppmakarna i Skinnskatteberg. Viktigast av allt är förstås berättelsen om ”rundning” som medför sämre arbetsmiljö; alls icke för den rundade men väl för oskyldiga längre ner i hierarkin. Men också gangsterredskapet ”inga kommentarer” och ”utredning pågår” har kommit till användning. Vi ska heller inte glömma ”härskartekniker”, ett instrument med långtgående konsekvenser vad avser motpartens värderingar.

Egentligen är det väl bara ”en okänd man”-tekniken som inte kommit till användning. Men det kommer väl, även om jag inte är okänd för kuppmakarna.

 

lördag 7 november 2020

Klargörande om den doftande härvan i Skinnskatteberg

Gårdagens inlägg om det nätverk i Skinnskattebergs kommun, vars kärna försöker störta S-styret och kommunalrådet Lena Lovén, har väckt stor uppmärksamhet; för att inte säga upprördhet. Jag har fått ta emot en del kritik. Det har dels handlat om att jag skulle låna mig till ryktesspridning och skvaller. Dels har jag fått invändningen att man ska tänka gott om människor. Ack, om det ändå vore så!

Några ord om ryktesspridning. Det är ett antal händelser som jag återger. Riktigt säker kan man inte vara på någonting. Det skulle krävas mer utredning än vad jag har resurser till. Jag ska återkomma till den saken.

Först händelserna 2018 som lade grunden för det svaga S-styret i kommunen, som i praktiken varit helt i händerna på de borgerliga (läs f d kommunalrådet Carina Sándor) och Sverigedemokraterna. Här är jag på säker mark. Jag var så involverad i förhandlingarna att jag på goda grunder vet vad som hände. Tolkningen av dem är förstås en annan sak. Det beror på om man tror att aktörerna handlar med goda eller onda avsikter.

När det gäller de påstådda händelser där kommunalrådet Lovén Rolén skulle ha begått felsteg och till och med brott är saken förstås en annan. Det är ju i huvudsak obestyrkta påståenden som förs fram av kommunchefen Marie Tollefsen Markström, förra kommunalrådet Carina Sándor, revisionens ordförande Lennart Lidquist och revisionsbiträdet Camilla Karlsson. Läs gärna anklagelseskriften för att se hur äkta ryktesspridning och skvaller ser ut.

Också händelseförloppet som ledde till att ”bomben briserade” är tämligen väl klarlagt. Här kan det dock finnas oklarheter. Att kvartetten Tollefsen Markström, Sándor, Lidquist och Karlsson har spelat en central roll är höjt över varje tvivel. Detaljer i förloppet skulle dock behöva klarläggas ytterligare.

En särställning intas av den påstådda affären med ”Företagaren 58 år”. Detta var en händelse där det bara fanns en indikation. Den kunde med fördel ha utelämnats ur redogörelsen, eftersom den har lett till spekulationer och nyfikenhet. Här är säkerhetsnivån i texten mycket låg. Tänk gärna bort det stycket ur texten.

Flera av händelserna borde egentligen utredas av kommunrevisionen. Tyvärr har den kollapsat när ordföranden inte förmår uppträda objektivt och när biträdet har sjappat. Det har från borgerligt håll framförts krav om att kommunalrådet Lovén Rolén borde polisanmälas. Några av de påstådda händelserna skulle i så fall komma att granskas av polis och/eller åklagare. Dessvärre blir det nog inte så. Man ska inte gå händelserna i förväg, men troligt är att ärendet avskrivs med motiveringen att inget brott har begåtts.

Däremot kan anmälarna komma att anklagas för falsk angivelse eller falsk tillvitelse. Det är brott där fängelse ingår i straffskalan. Det kan bli trångt i kurran.

 

fredag 6 november 2020

Illaluktande härva i Skinnskattebergs kommun


Personerna

Marie Tollefsen Markström, kommunchef, 54 år, Skinnskatteberg

Carina Sándor, f d kommunalråd (L), 50 år, Skinnskatteberg

Camilla Karlsson, revisionens biträde, 52 år, Västerås

Lennart Lidquist, revisionens ordförande (L), Skinnskatteberg

Centerpolitikern, 71 år, Skinnskatteberg

Thomas Karlsson, konsult, 55 år, Västerås, gift med Camilla Karlsson

Företagaren, 58 år, Skinnskatteberg

 


Efter valet 2018 förhandlade Centern med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att bilda en styrande majoritetskoalition i Skinnskatteberg. Efter ett samtal mellan Folkpartiets (”Liberalernas”) gruppledare Carina Sándor hoppade Centern av från de nästan slutförda förhandlingarna. Efteråt framkom att en ledande centerpolitiker blivit erbjuden att köpa en kommunal fastighet till halva priset. Istället för en stabil majoritet fick kommunen ett utomordentligt svagt minoritetsstyre. Det är svårt att värja sig för tanken att det fanns ett samband mellan Centerns avhopp och fastighetsaffären. Resultatet blev i varje fall dåligt för kommunen, och grunden lades för den senare utvecklingen.

Kommunchefen Marie Tollefsen Markström skaffade utrustning till ett företagarpars fastighet. Det fanns inget kommunalt beslut och kommunen fick betala.

I oktober i år signalerade samma kommunchef att hon menade att kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) begått en rad fel. Det handlade bl a om påstådd brottslighet som kommunalrådet skulle ha gjort sig skyldig till. De flesta ”felen” handlade dock om att kommunalrådet skulle ha rundat kommunchefen ett otal gånger och tagit kontakt med anställda längre ned i organisationen i akt och mening att påverka dem. Det här hade gjort att kommunchefen börjat må dåligt.

Kommunchefen berättade då för förra kommunalrådet Carina Sándor (L) om alla dessa påstådda missgrepp från kommunalrådet. Sándor tog då omedelbart upp de förmodade felstegen med revisionens ordförande Lennart Lidquist (L), också väl känd som kommunchefens knähund. Vid ett snabbt inkallat sammanträde med kommunrevisionen förmådde han gruppen att beställa en ”förstudie” av revisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson.

Inom ett par dar återkom Camilla Karlsson med ett dokument som rubricerades som ”förstudie”.  Detta dokument byggde huvudsakligen på samtal med kommunchefen och innehöll en rad anklagelser mot kommunalrådet, bland annat brottsligt handlande. Lennart Lidquist ansåg att det var ett färdigt dokument. Såvitt jag har kunnat utröna delades inte denna uppfattning av någon annan av de förtroendevalda revisorerna. Lidquist tog ändå på eget bevåg med sig dokumentet till kommunstyrelsen, delade ut det och såg till att det diariefördes. En enskild revisor kan på det här sättet agera på egen hand. Däremot kan hen inte (hur mycket ordförande hen än är) hävda att revisionen står bakom dokumentet och att han talar å revisionens vägnar.

I revisionen ifrågasattes Karlssons oberoende. Hon hade vid ett annat tillfälle biträtt kommunchefen med konsulttjänster. I det avtal kommunrevisionen har med Karlsson och hennes företag står att hon inte utan revisionens godkännande får åta sig andra uppdrag i kommunen. Det är förstås för att garantera hennes oberoende. En annan anledning att ifrågasätta oberoendet kan vara att Thomas Karlsson, förmodligen utan upphandlingsförfarande, har anlitats av kommunchefen som konsult för mycket höga arvoden. Thomas Karlsson råkar vara gift med Camilla Karlsson. Även om en sådan situation inte täcks av avtalet är det alldeles uppenbart oetiskt.

Camilla Karlsson lär enligt uppgift nu ha schappat. Det tror jag är klokt. Dessvärre har nog både hon och hennes företag lidit stor skada och det blir inte enkelt att få nya uppdrag i branschen. Det är rimligt att åtminstone den ena av den här historiens huvudpersoner kommunchefen Marie Tollefsen Markström också tar sin Mats ur skolan och sjappar.

 

onsdag 4 november 2020

Angreppet på socialdemokraternas kommunalråd mot nya svindlande höjder

I dagens Fagersta-Posten kan man läsa två insändare som fullföljer den hejdlösa attacken på kommunalrådet Lena Lovén Rolén. Den ena av dessa är undertecknad av de borgerliga gruppledarna i kommunen, bl a sluga Sándor som förmodligen hållit i pennan. Dessutom för säkerhets skulle inte mindre än två högerextremistiska Sverigedemokrater. Här får vi veta att de borgerliga och högerextremisterna alls inte är intresserade av maktspel. Oh nej! Här handlar det minsann bara om det bästa för kommunen.

Man kan påminna om vad dessa tomtar lyckades åstadkomma under åren 2014 - 2018 när de hade makten i kommunen.

 • De ljög om samarbetet med Sverigedemokraterna.
 • De vägrade att svara på Fagersta-Postens frågor om vallöftena (det kan man ju i och för sig förstå).
 • De försökte hindra alla andra anställda än kommunchefen att prata med media.
 • De fattade på olagligt sätt beslut i fullmäktige om kommunalrådets lön.
 • När domstolen upphävde beslutet vägrade man verkställa det.
 • Försökte på alla sätt mörka revisionens rapport om kommunalrådslönen.
 • I strid med kommunallagen hade man intern kontroll som var under all kritik.
 • I strid med lagen saknade man ett bostadsförsörjningsprogram.
 • I flera år drevs skolan på ett sätt som inte uppfyllde skollagens krav.
 • Man lovade att ordna skolskjuts till Malmaskolan i Kolsva, vilket visade sig vara olagligt.
 • Kommunen sjönk som en sten i olika rankningar (företagsklimatet, skolan, var är det bäst att bo?)

Den andra insändaren i tidningen är skriven av de båda socialdemokratiska kommunrevisorerna. De klargör tydligt hur den så kallade förstudien kom till kommunstyrelsen och offentliggjordes med alla obestyrkta beskyllningar. Det var lydige Lidquist som alldeles på egen hand tog på sig rollen som dyngspridare. Alla övriga i kommunrevisionen var emot eftersom förstudien bara var ett arbetsmaterial. Att framställa det som att revisionen stod bakom rapporten var med andra ord helt enkelt ljug.

Under förra mandatperioden var jag ordförande i kommunrevisionen. Där fanns också lydige Lidquist med som förtroendevald av Folkpartiet ("Liberalerna"). Han utmärkte sig inte där för sina kognitiva förmågor. Däremot hade han problem med impulskontrollen, särskilt om någon kritik mot kommunchefen (molokna Marie) kom fram. Hans agerande i den nu aktuella frågan är med andra ord inte förvånande.

söndag 1 november 2020

Sluga Sándor och lydige Lidquist hjälper Skinnskattebergs kommunchef begå självmål

Molokna Marie

Alldeles i slutet av oktober kom det fram att Skinnskattebergs kommunchef konspirerat tillsammans med den ökända folkpartisten (”liberalen”) Carina Sándor för att störta det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén. Kommunchefen hade fört bok över de tillfällen hon ansåg att hon rundats av kommunalrådet. Nu ”mådde hon så dåligt” att hon gick igenom alla dessa ”övergrepp” med Sándor. Eventuellt medverkade där också revisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson. Kommunrevisionens lydige ordförande Lennart Lidquist (L) fick verkställa och gick igenom en diger anklagelseakt med kommunstyrelsen. Kommunchefen Marie Tollefsen Markström håller därmed på att begå tidernas självmål. En kommunchef som konspirerar med oppositionen för att byta ut kommunalrådet och byta styre i kommunen har förstås noll förtroende från inemot halva fullmäktige. Förr eller senare, troligen förr, blir hen tvungen att packa ihop och dra. I och med att ryktet går i kommun-Sverige blir det lika omöjligt att få ett motsvarande jobb någon annan stans. Det är inte utan att man tycker synd om Marie. Detta blev förstås toppen i mest-lästa-listan för oktober.

Antal besökare var i oktober 324 (289 i september). Av dessa var 186 (162) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,65 (1,42) och genomsnittlig tid per besök var 114 (85) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Finland och Storbrittanien. Ströbesökarna kom från Danmark, Frankrike, Tyskland och Ukraina.

 De tio mest visade inläggen i oktober:

 

1

Politiserande kommunchef skiter i det blå skåpet (ny)

2

Tyska kyrkan i Gunnilbo (2:a)

3

Det hände i oktober i Skinnskatteberg (ny)

4

Strövtåg: I finnskogarna (8:a)

5

De delade städerna och byarna 1: Sollentuna-Upplands Väsby(ny)

6

Strövtåg: De galna grevarna (3:a)

7

SD-kommun följer Skinnskattebergs flaggpolicy (ny)

8

Ensamkommande flyktingbarn på Karmansbo herrgård (4:a)

9

Stopp! Kom inte hit! (5:a)

10

Utredningsförslag: Parlamentarism i kommunerna (ny)