torsdag 16 augusti 2018

Valet i Skinnskatteberg: Vänstern mot Moderaterna och Sverigedemokraterna


Nu har alla partier i Skinnskattebergs fullmäktige som också ställer upp i valet svarat på SVT:s valkompass. Det kan då vara intressant att se hur de grupperar sig. Till hjälp har jag tagit en analysteknik som kallas multidimensionell skalning. Jag har i tidigare inlägg beskrivit tekniken, som enkelt uttryckt går ut på att med hjälp av en tabell som visar alla parvisa avstånd rekonstruera ”kartan”.

Det visar sig att det går hyfsat att beskriva partiväsendet i Skinnskattebergs kommun med två dimensioner. Den viktigaste är en auktoritär, flyktingfientlig och anti-feministisk dimension. Här är resultaten inte överraskande: I den icke-auktoritära, flyktingvänliga och feministiska änden finns framförallt Vänsterpartiet. I motpolen återfinns Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Den andra dimensionen är en mer traditionell vänster-högerdimension. Också här är det Moderaterna som står längst till höger och emot Vänsterpartiet. På vänster-högerskalan är det ett par resultat som överraskar: Liberalerna står relativt långt till vänster, medan Socialdemokraterna hamnar ganska långt högerut.

Även Centern och Sverigedemokraterna ser på bilden ut att hamna ganska lång vänsterut. Det stämmer dock inte om man skärskådar hur de har svarat på de olika frågorna. Orsaken är förmodligen att den tvådimensionella bilden skaver lite i passform. Det kan vara så att vi skulle ha behövt tre dimensioner för att bättre avspegla partiernas avstånd till varandra.


Partirymden i Skinnskatteberg

Den auktoritära dimensionen: Här står Vänstern mot Moderaterna och Sverigedemokraterna
Högerut i figuren finns de partier som kan beskrivas som auktoritära, flyktingfientliga och anti-feministiska. Mest markanta här är förstås Moderaterna och Sverigedemokraterna. De vill dra in bidragen till invandrare som inte deltar i SFI-undervisningen; de vill införa tiggeriförbud; SD vill förstås minska flyktingmottagandet medan Moderaterna är lite måttligare och undviker att svara på frågan; de tycker att bråkiga skolelever ska avskiljas till särskilda klasser; de är mot genuspedagogik i förskolan; de är emot kvotering i bolagsstyrelser och SD vill ha kommunal barnomsorgspeng som kedjar kvinnorna vid spisen. Men även Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna intar en del av de auktoritära ståndpunkterna. Det gäller särskilt Centern som intar högerpositioner i tre av de sju frågorna och som avstår från att ha någon mening i en fråga.

Motpolen, vänsterut i figuren finns anti-auktoritära, flyktingvänliga och feministiska partier. Det handlar i första hand om Vänsterpartiet som är emot minskat flyktingmottagande, mot SFI-krav för bidrag, mot tiggeriförbud, mot avskiljning av stökiga elever, för genuspedagogik, mot barnomsorgspeng och för kvotering. Även Liberalerna och Socialdemokraterna drar åt det här icke-auktoritära hållet. Både Liberalerna och Socialdemokraterna tar samma ståndpunkter som Vänstern i fem av de sju frågorna.

Vänster-högerdimensionen: Här står Vänsterpartiet mot Moderaterna. Socialdemokraterna överraskar genom att positionera sig åt höger
Nedåt i figuren finns partier med vänsterpositioner. Det gäller förstås framför allt Vänsterpartiet som är för sextimmarsdag med bibehållen lön i äldreomsorgen, mot privatisering i äldreomsorgen, för att kommunen ska ordna mer billiga hyreslägenheter och att tillåta kommunen att konkurrera med privata aktörer. Men även Liberalerna instämmer i ett par av dessa frågor. Socialdemokraterna överraskar däremot genom en mer markant högerposition (alltså uppåt i figuren). Socialdemokraterna är entusiastiskt för privatisering i äldreomsorgen och avstår från att ha någon åsikt alls i de övriga vänster-högerfrågorna.

I den högra motpolen (uppåt i figuren) återfinns förstås framförallt Moderaterna som svarar precis omvänt mot Vänsterpartiet: Mot sextimmarsdagen, för privatisering, mot hyreslägenheter och mot kommunens möjligheter att konkurrera med de privata.

De tydliga alternativen
Det är framförallt två tydliga alternativ som lyser igenom i den här analysen. Den som är anti-auktoritär, positiv till flyktingar och invandrare och feminist bör rösta på Vänsterpartiet. Den väljare som föredrar hårdare tag, är emot flyktingar och invandrare och mot feminismen kan lägga sin röst på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. De tre övriga partierna Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna har intar mer problematiska och diffusa positioner.

En teknisk anmärkning
Analysen bygger på svaren på 16 frågor i SVT:s valkompass. Ytterligare ett par frågor ställdes, men har uteslutits eftersom de partivisa svaren inte redovisas. Svaren har kodats 1=mycket dåligt förslag, 2=ganska dåligt förslag, 3=hoppat över frågan, 4=ganska bra förslag och 5=mycket bra förslag.

Datamatrisen har transponerats och korrelationer (Pearson) har beräknats för samtliga 15 parvisa partirelationer. Korrelationerna har betraktats som likhetsmått, d v s 1=partierna svarar helt lika och -1=partierna svarar helt olika. Korrelationsmatrisen har därefter använts som input i en multidimensionell skalning. Analysprogrammet Minissa i statistikpaketet MicrOsiris har använts.

Passformsmåtten (goodness-of-fit) är Guttman-Lingoe’s coefficient of alienation = 0,05048 och Kruskals stresskoefficient = 0,02941. Enligt Guttman (1968) är modellen bra om dessa mått är under 0,1, vilket dock inte hindrar att den här återgivna modellen har visa brister (se texten ovan) som kanske hade avhjälpts med fler dimensioner. Jag har här avstått från fler dimensioner av pedagogiska skäl.

Referens:
Guttman, Louis 1968 ”A General Nonmetric Technique for Finding the Smallest Coordinate Space for a Configuration of Points” Psychometrika 33: 469-506


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar