måndag 22 maj 2017

Revisionen prickar Skinnskattebergs kommunstyrelse för hantering av Skolinspektionens beslut

Tre av Skinnskattebergs fem revisorer riktar i sin revisionsberättelse för 2016 en anmärkning mot kommunstyrelsen för hur man har hanterat skolinspektionens kritik mot kommunen. Jag har tidigare skrivit om skolinspektionens kritik och hur kommunen har hanterat den. Klicka här för att läsa det tidigare inlägget.

Revisorernas kritik bygger på tre punkter:

  • Kommunstyrelsen hade ingen koll på Skolinspektionens kritik. Ledande politiker kände inte ens till beslutet. Inga åtgärder vidtogs för att rätta till bristerna i skolan. När man fått förlängd tid att rätta till felen visade det sig att det var otillräckligt: Myndigheten underkände åtgärderna.
  • Skolinspektionens kritik handlade om brister i elevhälsan, brister i hur anmälningar om kränkande behandling hanterades och brister i kvalitetsarbetet. I alla dessa avseenden drev kommunen en verksamhet som inte uppfyllde Skollagens krav.
  • Efter underkännandet av försöken att rätta till bristerna fick kommunstyrelsen beviljat ännu mer tid. Men om man inte lyckades rätta till felen efter denna tid riskerade man böter på nästan en miljon kronor.

Revisorerna skriver i revisionsberättelsen:

Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för dess hantering av brister i skola och förskola som framkommit vid Skolinspektionens granskning. Kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll, brutit mot flera bestämmelser i skollagen samt utsatt kommunen för ekonomisk risk.


Revisionsberättelsen ska nu behandlas av kommunfullmäktige måndagen den 5 juni kl 18. Mötet äger rum i sessionssalen i kommunhuset (ingång från länsväg 233). Kom gärna och hör hur diskussionen går. Mötet är öppet för allmänheten.


Kommunstyrelsen har fått yttra sig över revisionens kritik och håller delvis med om att den är berättigad. I sitt yttrande skriver Kommunstyrelsen:

Vi delar synpunkten att kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll vad gäller Skolinspektionens granskning avseende skola och förskola.

Två av de politiskt tillsatta revisorerna – Sara Pettersson Ruyter (M) och Anders Nordenbris (L) – delar inte revisorsgruppens flertals uppfattning att kommunstyrelsen ska ha en anmärkning. Ironiskt nog är de därmed mer förlåtande gentemot kommunstyrelsen än vad den är själv.

Fullmäktige ska fatta beslut om även fullmäktige, likt de tre revisorerna, ska rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen.

Kom och hör debatten i kommunfullmäktige!


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar