onsdag 12 april 2017

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg får underkänt. Skolinspektionen hotar med miljonböter.

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg sköter inte sin uppgift som huvudman för skolan. Det är i koncentrat slutsatsen av Skolinspektionens granskningsrapport som kom i januari förra året. Kritiken var okänd för kommunledningen ända fram till när åtgärder skulle redovisas. Kommunen fick då dispens i nästan ett halvår att vidta åtgärder. När tiden löpt ut visade det sig att Skolinspektionen inte var nöjd med åtgärderna. Kommunen fick då mer tid på sig – ytterligare sju månader. Om det inte blir godkänt resultat då hotar miljonböter.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som ska se till att skolor och förskolor och deras ägare, kommuner och friskoleföretag sköter sitt uppdrag enligt lagen. Under 2015 gjorde myndigheten en inspektion av förskolan, fritidshemmet och grundskolan i Skinnskattebergs kommun. Tillsynen handlade både om hur de olika verksamheterna och kommunstyrelsen skötte sitt uppdrag. När det gällde verksamheten d v s Klockarbergsskolan och förskolan blev det inga anmärkningar. Läs beslutet om skolan här. Däremot riktades anmärkningar mot kommunstyrelsen. Skolinspektionen hittade brister i alla avseenden: grundskolan, förskolan och fritidshemmet.


Kommunstyrelsen hade ingen koll på kritiken. Första information till skolpolitikerna tre veckor innan tidsfristen gick ut. Den politiska ledningen visste inget om frågan fyra dagar innan bristerna skulle ha rättats till.
Kommunstyrelsen beordrades att rätta till alla brister till den 29 april 2016. Vid kommunfullmäktiges möte den 25 april, d v s fyra dagar innan tidsfristen skulle gå ut undrade en orolig fullmäktigeledamot hur kraven från skolinspektionen hanterades. Hon ställde en fråga till det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor. Eftersom kommunalrådet inte var på plats utan var på något folkpartistiskt möte besvarades frågan av kommunstyrelsens vice ordförande centerpartisten Ulf Kjellin. Svaret var chockerande. Kjellin förklarade att han över huvud taget inte kände till frågan och summerade ”du får inget svar av mig.”

Allt tyder på att kommunstyrelsen inte hade en aning om skolinspektionens allvarliga kritik, och att inga åtgärder hade vidtagits för att rätta till bristerna. Politikerna i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott hade inte informerats förrän den 5 april. Det hade då gått nästan två och en halv månad sedan skolinspektionens beslut hade kommit in till kommunen. På tre veckor skulle alltså politikerna i utskottet aktivera kommunstyrelsen att göra något åt bristerna.

Det är i det närmaste obegripligt hur det kunde gå så här. Antingen hade skolinspektionens beslut fastnat i den kommunala förvaltningen, som inte hade förstått situationens allvar. Eller så hade barn- och utbildningsutskottets ordförande informerats och inte heller han hade då förstått vad som gällde. Om kommunstyrelsen ska ställa någon till svars för brister i förvaltningen så är det kommunchefen Nima Poushin som får ta ansvaret. Om det är den politiska ledningen för barn- och utbildningsutskottet som varit proppen i systemet får det gå ut över utskottets folkpartistiska ordförande Tobias Jarstorp.

Det var förstås alldeles omöjligt att göra något åt saken med så kort varsel. Skolinspektionen gav därför kommunen extra tid till i september 2016. Den 23 september redovisade kommunstyrelsen till myndigheten vad man gjort för att rätta till bristerna. Skolinspektionen gjorde då en uppföljning. Resultatet av uppföljningen blev ännu en chock. Skolinspektionen konstaterade i sina beslut att felen inte rättats till. Så här skriver myndigheten: ”Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen inte avhjälpt påtalade brister. Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa dessa brister.” Inte heller nu hade alltså kommunstyrelsen tagit kritiken på allvar.

Den som vill läsa skolinspektionens beslut efter uppföljningen i september kan hitta dem här: grundskolan, förskolan och fritidshem.

Kommunstyrelsen sköter inte sina uppgifter enligt skollagens krav. Bristerna avser ett antal paragrafer i skollagen. Framförallt handlar det om brister i elevhälsa, hantering av kränkningar och uppföljning av resultat.
I sak innebär skolinspektionens kritik att kommunstyrelsen som huvudman inte fullgör de uppgifter som skollagen kräver. Kommunstyrelsen bedriver alltså en verksamhet som inte uppfyller lagens krav.

Inspektionen konstaterar att det finns brister i elevhälsan och att kommunstyrelsen därigenom inte uppfyller kraven enligt skollagens andra kapitel § 25. Vidare tar man inte hand om anmälningar om kränkande behandling på ett tillräckligt sätt. Därigenom uppfyller kommunstyrelsen inte kraven enligt skollagens sjätte kapitel § 10. Det finns brister i kvalitetsarbetet, uppföljningen av resultat, beslut och genomförande av utvecklingsåtgärder. Kommunstyrelsen uppfyller därför inte kraven enligt skollagens fjärde kapitel paragraferna 3, 6 och 7. När det gäller fritidshem och förskola tillkommer ytterligare några paragrafer i skollagen där kommunstyrelsen inte sköter sitt uppdrag enligt skollagens krav.

Kommunen riskerar böter i miljonklassen om inte felen rättas till.
I de chockartade uppföljningsbesluten ger myndigheten kommunstyrelsen ytterligare tid att rätta till bristerna. Nu ska de redovisas senast den 28 april i år. I ljuset av hur det har gått hittills hotar skolinspektionen nu också med vite (böter) om inte felen rättas till dess. För var och en av skolformerna grundskola, förskola och fritidshem hotar man med böter på 300 000 kronor, alltså sammanlagt 900 000 kronor. Kommunen riskerar att få punga ut med denna summa om inte kommunstyrelsen nu i slutet av april på ett godtagbart sätt har rättat sig.

Jo, det var bättre förr. Tidigare kritik från myndigheterna har lett fram till rättelser som blivit godkända. Den här gången blev det underkänt och med böteshot om det inte blir någon rättelse.
I debatten har de som vill försvara kommunstyrelsens hantering försökt skylla på dem som haft ansvaret tidigare. Statliga myndigheter gjorde inspektioner av skolan i Skinnskatteberg både 2006 och 2010. Vid båda tillfällena fick kommunen kritik som i mycket liknade den som kommunen nu har fått. Det kan därför ligga nära till hands att skylla dagens brister på tidigare fel.

Men det finns en viktig skillnad mellan de tre granskningstillfällena. Liksom den här gången har tillsynsmyndigheten gjort uppföljningar. Men vid båda tillfällena har man vid dessa uppföljningar konstaterat att åtgärder har tagits som rättat till bristerna. Uppföljningen av tillsynen 2010 kan man läsa här. I två olika uppföljningar av tillsynen 2006 slår myndigheten fast ”att Skinnskattebergs kommun har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Enligt Skolverkets bedömning bör det därför fortsättningsvis vara möjligt för kommunen att uppnå kraven i de nationella bestämmelserna” (Skolverkets uppföljning) och ”Skinnskatteberg har redovisat åtgärder på rektorsområdesnivå och kommunnivå för att förbättra verksamheten. Av redovisningen framgår att åtgärderna lett till att verksamheterna i högre grad uppfyller de nationella kraven.” (Skolinspektionens uppföljning).

Skillnaden är uppenbar. Vid de två tidigare inspektionerna har myndigheterna godkänt kommunens åtgärder. Den här gången blev det underkänt och med hot om miljonböter. Det går inte att skylla dagens misslyckanden på andras gamla synder.

Anmärkningsvärt
Hela hanteringen är försiktigt uttryckt anmärkningsvärd.

Tidigare inlägg om skolan i Skinnskattebergs kommun

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar