fredag 19 juni 2015

Trollen i farten igen om Skinnskattebergs kommunalrådslön


På midsommarnatten dansar trollen på Landsbergets topp. I Skinnskattebergs fullmäktige börjar de redan två veckor tidigare. Fullmäktige har slutligen avgjort den segdragna frågan om kommunalrådets lön och tjänstgöring. Detta har föranlett en protokollsanteckning från de borgerligas grå eminens.


En kort rekapitulation av vad som har förevarit:

  • Efter valet 2014 var det parlamentariska läget sådant att de rödgröna var störst, medan de borgerliga kunde få majoritet i samverkan med de rasistiska Sverigedemokraterna.
  • Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet erbjöd de borgerliga ett blocköverskridande styre. Detta avvisades.
  • På samma sätt avvisades förslag om att största minoritetsblocket (= de rödgröna) skulle styra liksom i den senare Decemberöverenskommelsen.
  • De borgerliga anförda av den populistiska folkpartisten Carina Sándor valde istället att ta makten tillsammans med rasisterna.
  • För att hålla Socialdemokraterna lugna hängde hon ut ett fett bete: Sossarna skulle få ett 75 procent oppositionsråd. För att det inte skulle bli för dyrt minskades också kommunalrådets arvode och tjänstgöring till 75 procent. Enligt uppgift var Socialdemokraterna inte informerade och högg inte heller på betet.
  • Under våren beslöt fullmäktige på Sándors eget förslag att höja arvodet och tjänstgöringen för kommunalrådet (= hon själv) till 100 procent. Så snart beslutet var fattat började hon ta ut den högre lönen.
  • Grova fel i beslutsprocessen gjorde att Förvaltningsrätten upphävde fullmäktiges beslut.
  • Vid fullmäktige den 8 juni gjordes beslutet om, nu utan några lagöverträdelser. Fp+Sd-alliansen tvingades dock backa. Det högre arvodet skulle inte som Sándor föreslagit utgå även för den tid som fullmäktigebeslutet om 75 procents arvode och tjänstgöring gällde, utan först från och med den 8 juni.

Här kunde denna sorglustiga historia ha varit slut om det inte vore för det oblyga försöket att med en protokollsanteckning skriva om historien. I dokumentet tas för Skinnskattebergs borgerliga gamla inövade grepp: Ovarsamhet med sanningen, en oortodox demokratisyn, populism, opportunism och inträde i en offerroll.

Så här står det i protokollsanteckningen:

Under hösten 2014, då kommande års budget skulle tas, pågick kontakter och förhandlingar mellan olika partier i Skinnskatteberg i syfte att nå en så bred och hållbar överenskommelse som möjligt om styret i vår kommun de kommande fyra åren.
Av den anledningen föreslog Alliansen i sitt budgetförslag att avsätta medel motsvarande 1 ½ kommunalrådsarvode för de kommande fyra åren. Det pågick förhandlingar mellan Alliansen och socialdemokraterna (S) om att dela makten och styra tillsammans och fördela kommunalrådsarvodet och de många förpliktelser som följde med uppdraget mellan blocken.

Påståendet om förhandlingar mellan S och de borgerliga om att dela makten och styra tillsammans är enligt all information jag har fått ett rent påhitt. Här demonstreras med andra ord ovarsamhet med sanningen.

Det som erbjöds Socialdemokraterna var inte en uppdelning av kommunalrådsarvode utan en tjänst som oppositionsråd. Det är en befängd idé att ett oppositionsråd skulle vara något slags hjälpreda till kommunalrådet (fördela de många förpliktelser som följde med uppdraget). Oppositionens uppgift i en demokrati är inte att hjälpa den styrande majoriteten. Tvärtom. Oppositionens uppgift är att göra livet lite besvärligare för makthavarna. Här demonstrerar trollen sin oortodoxa demokratisyn.

När det första beslutet i våras togs att öka kommunalrådets arvode och tjänstgöring till heltid deltog Carina Sándor själv i beslutet, både i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Detta kallas jäv och är inte lagligt. Förvaltningsrätten beslöt därför att upphäva beslutet. Reglerna om jäv är tillkomna för att förhindra korruption och oegentligheter.

När samma beslut togs i fullmäktige vägrade fullmäktiges ordförande att medge minoriteten att återremittera ärendet. Kommunallagen föreskriver att om en tredjedel av fullmäktige röstar för återremiss ska det bli beslutet. Femton av 30 närvarande fullmäktige (alltså mycket mer än en tredjedel) röstade för återremiss. Ordföranden – troligen styrd av en kombination av maktfullkomlighet och allmän tafflighet – medgav inte återremiss. Därför beslöt Förvaltningsrätten att upphäva beslutet. Regeln om minoritetsåterremiss är tillkommen för att skydda minoriteter från övergrepp.

Så här står det i protokollsanteckningen:

Det här är ett ”icke-ärende” som borde justerats redan vid årets första KS-sammanträde utan större åthävor. Istället har S, V och MP sett en möjlighet att via byråkratiska medel skada Alliansens kommunalråd så mycket som möjligt ekonomiskt.Vi från alliansen frågar oss, hur kan de rödgröna vara stolta över denna hantering, vad har vunnits? Att gömma sig bakom byråkrati och hela tiden hitta nya förslag för att försämra och tidsförskjuta, har det fört det politiska arbetet i Skinnskattebergs kommun framåt?

Det är tydligt att ”byråkrati” här används som skällsord. Det som avses är kommunallagens regler om jäv och minoritetsåterremiss. Det skulle med andra ord vara byråkratiskt och förkastligt att hävda att regler tillkomna som skydd mot korruption, oegentligheter och maktmissbruk ska följas. Här demonstreras populism. Är det kommunledningens åsikt att det är onödig "byråkrati" att följa lagen?

Det som också demonstreras är opportunism – att vända kappan efter vinden. När Carina Sándor 2009 överklagade beslutet att den gången avsätta henne som kommunalråd till Förvaltningsrättens föregångare, Länsrätten, hördes inte ett ljud om byråkrati. Så här skrev hon på sin blogg ”Känns otroligt skönt att vi hade lagen på vår sida”. När Carina Sándor också 2009 överklagade beslutet att lägga ned Heds skola till Länsrätten, hördes inte heller ett ljud om byråkrati. När den ena överklagar handlar det om att följa lagen. När den andre överklagar är det ”byråkrati”.

Slutligen ikläder man sig villigt offermanteln. Det är av elakhet som de rödgröna tycker att lagar ska följas. Syftet är bara att skada Carina Sándor ekonomiskt:

De rödgröna har med detta ärende visat, hur illa man kan bete sig mot människor med andra politiska åsikter än en själv. En förlorar 62.500 kronor på att arbeta heltid…

Förmodligen kommer man omedvetet sanningen nära fast i ett annat perspektiv. Det här har svidit. Och det har svidit där det gör riktigt ont. I plånboken.

Det är bara de egna som blir fastknutna i svansen.


Hoajaj ajaj buff. 

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar