tisdag 14 april 2015

Bergslagens politiska ekologi: Röda Riddarhyttan

Jag fortsätter här granskningen av historiska valresultat i Skinnskattebergs nuvarande kommun. Vi ska här rikta ljuset mot skillnader mellan olika kommundelar.

Möjligheterna att göra jämförelser mellan olika delar av den nuvarande kommunen i ett historiskt perspektiv är begränsade. Det beror framförallt på att de valdistrikt som valresultaten redovisas på har förändrats flera gånger.

Hed och Gunnilbo var ju självständiga kommuner ända till storkommunreformen 1952. Det betyder att valresultat finns särredovisade för dessa ända från 1911 till 1948. Under en stor del av tiden därefter utgjorde de båda socknarna också valdistrikt. Detta gällde för valen 1950 – 1970. Från 1973 års val slogs de båda distrikten samman till ett. Valen 1973 – 2006 redovisas för detta sammanslagna valdistrikt. Från och med valet 2010 delas kommunen in i två valdistrikt – det södra och det norra. De nya valdistriktens gränser stämmer inte alls med de äldre socknarna, så 2006 slutar möjligheten att ha en sammanhängande tidsserie. Jag har valt att slå samman resultaten i Hed och Gunnilbo för tiden före 1973. Det betyder att det finns en tidsserie för Hed-Gunnilbo för hela perioden 1911 – 2006.

Den tredje av de kommuner som lades samman 1952 – Skinnskattebergs landskommun – redovisas i sin helhet valen 1911 – 1917. Kommunen delas sedan 1920 in i två valdistrikt: Riddarhyttan och Skinnskatteberg. Denna indelning gäller i valen 1920 – 1940. I valet 1944 bryts Baggbron ut ur Skinnskattebergs valdistrikt. I valen 1944 – 1970 finns alltså de två distrikten Baggbron och Skinnskatteberg. 1973 läggs Baggbron tillbaka och istället delas Skinnskattebergs socken utom Riddarhyttan i två nya distrikt: Skinnskatteberg och Vätterskoga. Liksom med Hed och Gunnilbo omöjliggör den nya distriktsindelningen från 2010 jämförelser bakåt i tiden.

Jag har valt att utgå från möjligheten att särredovisa Riddarhyttan. För Riddarhyttan finns då en sammanhängande tidsserie från och med 1920 till och med 2006. För samma tidsperiod kan man få en sammanhängande tidsserie för resten av Skinnskattebergs socken.


Den bild som framträder när vi ser på utvecklingen av partival i de båda socknarna Hed och Gunnilbo är ganska olik bilden för hela kommunen. Det är mindre med rött och mer med grönt.
Figur 4: Resultat i riksdagsvalen 1911 - 2006 i Hed och Gunnilbo

I genomsnitt under hela perioden 1911 – 2006 har Socialdemokraterna samlat mer än åtta procentenheter mindre i Hed-Gunnilbo än i hela Sverige. För Bondeförbundet/Centerpartiet gäller motsatsen: nästan sju procentenheter mer i Hed och Gunnilbo än i riket.

Det här avspeglar förstås näringsstrukturen i socknarna. Det är typiska jord- och skogsbrukssocknar. Men det har inte alltid varit så. Här har funnits flera järnbruk, men som lagts ned på ett tidigt skede. Bernshammars bruk klappade igen redan på 1870-talet, Uttersberg på 1920-talet. Färna stängde 1930 och sista smältan i Karmansbo var 1958. Denna tidiga omstrukturering kan också spåras i valstatistiken.

Figur 5: Socialdemokraternas valresultat i riksdagsvalen 1911 - 2006 i Hed och Gunnilbo jämfört med hela Sverige

Ända fram till valet 1979 har Socialdemokraterna regelmässigt fått mer röster i Hed och Gunnilbo än i landet som helhet. Särskilt stora var skillnaderna fram till 1958. I de 16 valen från 1911 till 1958 fick de mer än tio procentenheter bättre resultat i de två socknarna i 9 val.
Figur 6: Bondeförbundet/Centerns valresultat i riksdagsvalen 1911 - 2006 i Hed och Gunnilbo jämfört med hela Sverige

Från och med valet 1936 har Bondeförbundet/Centern i varje val gjort bättre ifrån sig i Hed och Gunnilbo än på riksplanet. Särskilt stora var skillnaderna under perioden 1952 – 1988. I de 13 valen under perioden fick de mer än 10 procentenheter bättre resultat här än i hela Sverige i 10 val.

Gruvbyn Riddarhyttan visar upp en alldeles annorlunda partipolitisk bild. Här är det Socialdemokraterna som dominerar. Den genomsnittliga överrepresentationen i jämförelse med hela Sverige under perioden 1920 – 2006 är inte mindre än 33 procentenheter. Gruvdriften tog definitivt slut 1979, så även i Riddarhyttan sker det en strukturomvandling av sysselsättningen, tillsammans med en omfattande avfolkning. Från 740 invånare 1975 minskar folkmängden till 431 år 2010.

Omvandlingen av orten avspeglas förstås också i väljarbeteendet. Från 1940 till 1988 fick Socialdemokraterna regelmässigt över 80 procent av Riddarhyttebornas röster. Sen tippar det raskt av till 54,5 procent i valet 2006.  Också skillnaden mellan riksplanet och Riddarhyttan minskar. Bortsett från valet 1920 var skillnaden vid varje val mer än 30 procentenheter fram till och med valet 1991. Avståndet krymper därefter, men är fortfarande imponerande (+19,5 procentenheter 2006).
Figur 7: Socialdemokraternas valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Riddarhyttan jämfört med hela Sverige

Bondeförbundet/Centerpartiet är som en spegelbild. I inledningen går det utomordentligt dåligt. I valen 1921 – 1944 är det aldrig mer tre (!) bondeförbundare i Riddarhyttan. Jämfört med resultaten på nationell nivå är det också stora skillnader: i genomsnitt -10 procentenheter. Också för Centerpartiet börjar röstetalen mot slutet av perioden att närma sig utvecklingen på riksnivå. I valen 1920 – 1979 är skillnaden mer än 10 procentenheter för att krympa ihop till bara 3 procentenheter i valet 2006.
Figur 8: Bondeförbundets/Centerns valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Riddarhyttan jämfört med hela Sverige
Den samlade bilden för valresultaten i Riddarhyttan blir förstås mycket rödare och mycket mindre grön än i den ekonomiska och politiska motpolen i Heds och Gunnilbo socknar.

Figur 9: Valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Riddarhyttan

Slutligen ska vi helt kort se på resten av Skinnskattebergs socken – alltså utom Riddarhyttan. Den bild som framträder här hamnar mittemellan det röda Riddarhyttan och de gröna socknarna Hed och Gunnilbo. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är vanligen överrepresenterade i förhållande till valresultaten i hela landet. Den genomsnittliga överrepresentationen för Socialdemokraterna är hela 16,8 procentenheter och för Vänsterpartiet 3,6.

Omvänt är de borgerliga underrepresenterade: Högern/Moderaterna med i genomsnitt 11 procentenheter, Bondeförbundet/Centern med 3,5 och Liberaler/Frisinnade/Folkpartiet med 4 procentenheter.
Figur 10: Valresultat i riksdagsvalen 1920 - 2006 i Skinnskattebergs socken exklusive Riddarhyttan
Tidigare inlägg i serien ”Bergslagens politiska ekologi”

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar