söndag 23 juni 2013

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg prickad för dyr vattenledning
Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslöt i måndags enhälligt att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppföljning och kontroll vid bygget av nytt vattenverk i Färna och vattenledning från Färna till Skinnskatteberg. Här är mitt anförande som förtroendevald revisor vid fullmäktiges möte.I vår skrivelse till fullmäktige i februari och i de båda revisionsberättelserna som ska behandlas idag har vi riktat kritik mot hanteringen av ärendet med nytt vattenverk i Färna och överföringsledningen från Färna till Skinnskatteberg. Kritiken kan sammanfattas:

(1) Dålig beredning: Fullmäktige har vid det ursprungliga beslutet fått ett beslutsunderlag som i efterhand visat sig vara grovt felaktigt. Vid beslut om ytterligare medel till projektet har fullmäktige fått otillräcklig information om vad som gjort projektet dyrare.

(2) Tveksamheter i upphandlingen: Man har valt en form att organisera projektet som rundar lagen om offentlig upphandling. Inslag i upphandlingsprocessen väcker misstankar om att en leverantör kan ha gynnats otillbörligt. Formella fel har begåtts i upphandlingsprocessen. En konsult har, troligen i strid med lagen om offentlig upphandling, direktupphandlats.

(3) Bristande kontroll har medfört att projektet blivit mer än dubbelt så dyrt som ursprungligen beslutats. Detta är kostnader som i sista vändan drabbar vattenkonsumenterna.

Revisionen har, som jag ser det, två huvuduppgifter. Den ena är att bidra till förbättringar i den kommunala verksamheten. Vår skrivelse till fullmäktige i februari hade just detta förbättringssyfte. Man kan konstatera att fullmäktige genom sitt beslut i maj att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en plan för styrning av stora projekt har tagit kritiken på allvar och tagit initiativ till förbättringar.

Det anfördes vid fullmäktiges behandling av ärendet att det var osäkert om en sådan plan skulle vara framgångsrik. Ja, det återstår att se. Det är inte vår uppgift i revisionen att recensera fullmäktiges beslut. Vår uppgift är att i efterhand granska verkställandet av fullmäktiges beslut.

Den andra uppgiften, som är aktuell idag handlar om ansvarsutkrävande. Fullmäktige har till sitt förfogande två verktyg att kräva ut ansvar av styrelsen och eventuella nämnder: Man kan vägra ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. Om styrelsen vägras ansvarsfrihet kan hela eller delar av styrelsen avsättas. Det är också möjligt att föra skadeståndstalan mot ledamöter som förvägrats ansvarsfrihet. Detta ska dock enligt uppgift aldrig ha inträffat i någon svensk kommun.

Det andra verktyget är att fullmäktige beslutar att rikta en anmärkning mot styrelsen för föregående års förvaltning.

Vi två revisorer som föreslår att man ska rikta en sådan anmärkning mot styrelsen har ingen skiljaktig mening när det gäller kritiken i allmänhet mot hanteringen av vattenärendet. Däremot har vi konstaterat, att när det gäller den bristfälliga beredningen av ärendet, när det gäller tveksamheterna i upphandlingen och när det gäller huvuddelen av den fördyring som uppstått på grund av bristande kontroll, så har detta skett under åren 2010 och 2011. Fullmäktige har redan tidigare beviljat styrelsen ansvarsfrihet för åren 2010 och 2011.

Från beslutet om ökat investeringsanslag i 2012 års budget till idag har projektet ytterligare fördyrats. Det är detta som vi menar är anmärkningsvärt, men inte av den storleksordning att det skulle leda till att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar