tisdag 11 juni 2013

Strövtåg: StorsvindlarenPetter Julinsköld var räntmästare vid Uppsala Universitet och hade hand om Universitetets alla tillgångar. Dessutom var han verksam med egna finansiella transaktioner, framförallt valutaspekulation mot den svaga svenska kronan. Julinsköld gällde för att vara en synnerligen framgångsrik finansman. Fantastiska belopp upplånade över hela landet användes i valutaspekulationen.

1764 blev det maktskifte och Mössorna kom istället för Hattarna. Åtstramningspolitiken som de genomförde medförde att riksdalerns värde började öka. Det nominella värdet på Julinskölds skulder fördubblades och han började få svårt att hålla igång ruljangsen. Han började förskingra från universitetet och till slut var universitetets kassa länsad. 1768 tvingades han till konkurs. Fordringarna på honom uppgick till 30 ton guld. Universitetets fordran inskränkte sig till 120.643 riksdaler motsvarande två års budget. 

Petter Julinsköld plundrar universitetets kassa. Illustration Marta Ronne.
 Nu var det så, att bland Julinskölds många lantbruks- och bruksegendomar ingick Nyhammars bruk vid Hedströmmen. Julinsköld bodde visserligen i ett palats i Uppsala med 45 uppvärmbara rum – flottare än både ärkebiskopens och rector magnificus. Men han hade planer för Nyhammar. Där skulle Bergslagens största och lyxigaste herrgård uppföras. Men konkursen kom emellan.Bland dem som beskrivit den röra som uppstod i Uppsala vid den Julinsköldska konkursen märks Carl von Linné. I ”Anteckning öfver Nemesis Divina” skriver han:

Julinschiöld blef en ståtelig räntmästare, bygde upp hela academien och satte henne i lystre. Han fick bruk äfter sin fader, hade utom Professors lön hwar 7:de tunna af qwarnen, slächt och pluralitet i consistorio, att han war här souverain. Blef den rikaste på bruksegendomar och gods; alla förtrodde sine pengar till honom på intresse, ty ingen war säkrare. (Alla satte sine pengar hos honom med bönder; hans sedlar gingo bättre än banquens öfwer hela riket; han regerade alt.) Malicen sade, att han ….. [lefde lättsinnigt]

I ett brev till sin kompis Abraham Bäck skriver Linné:

I dag bittida fingo wij notice om Hr Julinschiölds cessio bonorum, som giort att wij hela dagen fått sitta i Consistorio. hwem hade trott att han, som warit så accurat och haft så ansenliga in-komster, skolat kommit i sådan skuld af 10 1/2 tunnor guld och ej hafwa knapt så mycket att dett räcker till. Gud ske lof, intet har jag att fodra, intet att wara i nogon skuld. Här rista alla på hufvudet; hwar snart beklagar sig. hela tiden få wi nu ej tänka på annat än sitta här öfvver i Consistorio, och dragas ifrån wåra egna arbeten.
Om Julinschiöld intet nu tager sin död, så är det underligt.

Jo, Julinsköld ”tog sin död”. Han dog av grämelse över konkursen.

Och hur gick det med Nyhammar då? Ja lyxherrgården blev aldrig färdig. Det blev aldrig annat än sex flygelbyggnader. Konkursen kom emellan, så huvudbyggnaden i två våningar blev aldrig till. Dessa flyglar finns ännu kvar. Det sägs att även Heds sockens kassa rök i konkursen. Kanske är det därför socknen i en av byggnaderna haft och har (ja nu är det förstås Skinnskattebergs kommun) verksamhet, först ålderdomshem och sedan förskola. Och det är än idag så att Uppsala Akademi har stora skogegendomar här på trakten. Alldeles bakom vårt hus finns Akademiskogen.


NyhammarStrövtåg i Hedbygden

Det här är det tredje inlägget i serien ”Strövtåg i Hedbygden”. På kartan markeras Nyhammar med 3. Tidigare inlägg har handlat om ”Galgbacken” (1) och ”Vattenfallet som kom av sig” (2) 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar