tisdag 2 april 2024

Sanning eller konsekvens om kommunalrådsfallskärmen

Nej, omställningsstödet är inte ett avtal

”Omställningsstödet är ett avtal som tecknats i Skinnskatteberg och övriga kommuner och regioner i Sverige för at möjliggöra för heltidspolitiker att återgå till arbetslivet.” Så säger förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) i Fagersta Nyheter den 31 mars.

Nej Lena. Det är inget avtal. Ett avtal förutsätter minst två parter. Den ena parten är kommunen. Vilken skulle den andra parten vara? Förtroendevalda är inte anställda och dom företräds därför inte av något fack som skulle kunna vara motpart.

Bestämmelserna finns i ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med den lite kryptiska akronymen OPF-KL. Varje kommun måste fatta beslut om reglerna, som kan vara andra än OPF-KL. Inte heller sådana lokala bestämmelser är något avtal. Det är vilseledande att påstå att OPF-KL skulle vara ett avtal.

Nej, Fredrik Skog har inte varit med och beslutat om fallskärmen

”Det [”avtalet”] har tagits i fullmäktige där alla närvarande inklusive Fredrik Skog biföll” fortsätter Lena Lovén Rolén. Dom lokala riktlinjerna för OPF-KL antogs av fullmäktige 2020. Alla var överens, inklusive Vänsterpartiet. Så längt är det rätt. Därmed har inte alla ansvar för att Lena Lovén Rolén fått omställningsstöd 2023 i den omfattning och på det sätt det beslutades.

Vem ska enligt reglerna besluta om omställningsstöd?

I SKR:s förslag ska det bestämmas vad som är kommunens ”pensionsmyndighet”. I dom lokala föreskrifterna i Skinnskattebergs kommun är det kommunstyrelsen som ska vara ”pensionsmyndighet”. Det betyder att om inget annat är bestämt är det kommunstyrelsen som ska fatta beslut om vem som ska få omställninggstöd, under hur lång tid och med hur mycket.

Det finns två slags omställningsstöd. Det är dels ”ekonomiskt omställningsstöd”, d v s det som populärt kallas ”fallskärm”, dels ”aktiva omställningsåtgärder”. Aktiva åtgärder kan enligt dom lokala reglerna vara exempelvis ”rådgivning och vägledning, kompletterande studiestöd, kostnader för kortare utbildning eller praktik, finansiering av kurslitteratur, hjälp med att starta eget.” Beslut om aktiva omställningsåtgärder ska enligt reglerna beslutas av fullmäktige.

När det gäller det ekonomiska stödet säger regelverket inget om vem som ska fatta beslut. Då gäller att det är ”pensionsmyndigheten”, d v s kommunstyrelsen som beslutar, om inte kommunstyrelsen har delegerat rätten att fatta beslut till någon annan. Det skulle kunna vara t ex personalutskottet eller personalchefen (”HR-chefen”). Det finns en lista över sådana delegerade beslut i personalärenden. Ingenstans finns där något om att beslut om omställningsstöd är delegerat.

Vem har fattat beslut om omställningsstöd?

Det finns ett beslut daterat den 10 november 2022 av HR-chefen Anna Charlier om att det ska utbetalas ekonomiskt omställningsstöd med 51 298 kronor per månad under 12 månader 2023. Något beslut om aktiva omställningsåtgärder har aldrig tagits i fullmäktige. Trots detta har det betalats ut sammanlagt 4 155 kronor i kostnadsersättningar (resor med egen bil, parkeringsavgifter och kurslitteratur) som väl får antas utgöra ersättning för aktiva omställningsåtgärder.

Det ser med andra ord ut som om inga beslut har fattats av dom som har rätt att fatta beslut (alltså fullmäktige samt pensionsmyndigheten = kommunstyrelsen ).

Varför sökte Lena Lovén Rolén stöd för ”aktiva omställningsåtgärder”?

Det finns en ansökan från Lena Lovén Rolén daterad den 27 oktober 2022 om omställningsstöd. Hon ansöker där dels om ekonomiskt omställningsstöd, dels om aktiva omställningsinsatser. I ansökan skriver hon om dom aktiva insatserna ”Ansökan avser studier i syfte att ställa om till nytt yrke som lärare.”

Lena Lovén Rolén driver tillsammans med sin man ett företag som arbetar med fysioterapi (Lovén Rolén sjukgymnastik och hälsoutveckling AB) som har avtal med Region Västmanland och som 2022 omsatte 934 000 kronor. Varför skulle hon vilja skola om sig till lärare?

Svaret är att aktiva omställningsåtgärder är ett villkor för att få ekonomiskt omställningsstöd. Enligt dom av fullmäktige beslutade föreskrifterna krävs det för att man ska få ut fallskärmen att man antingen (1) är inskriven på arbetsförmedlingen, (2) bedriver studier, (3) har nytt arbete eller (4) har förtroendeuppdrag hos en annan huvudman. Alltså: inga studier inga fallskärmspengar.

Har hon under året inlett lärarutbildning?

Kurslitteratur som hon fått ersättning för har direkt anknytning till hennes tidigare yrkesverksamhet som sjukgymnast. Enligt uppgifter som nu kontrolleras har hon gått distanskurser på Karolinska institutet, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Det är inte uppenbart att detta avser lärarutbildning. Uppgifterna i ansökan tycks därmed inte ha varit korrekta.

Enligt tillämpningsanvisningarna ska den sökande ”I samband med ansökan om förmån … intyga att hen kommer att uppfylla kravet på egen aktivitet”. Något sådant intyg har inte redovisats.

Är ansökan och beslut efterkonstruktioner?

Det har av dom punkter jag har diskuterat här framgått att det finns oklarheter om vem som fattat beslut, om beslut har fattats av någon behörig och om hur frågan om ”aktiva omställningsåtgärder” har hanterats. Ansökan och beslut har också begärts ut som offentliga handlingar. Det har därför säkert funnits ett starkt upplevt behov att redovisa sådana handlingar. Dom handlingar som lämnats ut har varit daterade vid rimliga tidpunkter. Men inga handlingar är införda i kommunens diarium. Där ska alla ut- och inkommande handlingar registreras. Om handlingarna är införda i diariet råder det ingen tvekan om när dom är upprättade. Om dom inte har registrerats är det öppet för misstankar om manipulation, d v s att man för att ge ett intryck av att alla regler har följts har efterkonstruerat ansökan och beslut.

Politiska och etiska synpunkter

Kommunalt förtroendevalda ska ha ersättning för det arbete dom utan att vara anställda lägger ned. Den principen är etablerad sedan det demokratiska genombrottet för hundra år sedan. Det är också rimligt att den som åtar sig uppdrag som kräver att avsevärt mycket mer än fritiden går åt och tvingas göra ett avbrott i sitt ordinarie yrke ska ha hjälp, även ekonomiskt, att ställa om från uppdraget som politiker till yrkeslivet. Det är viktigt att peka på att den kritik som riktats mot Lena Lovén Roléns omställningsstöd inte är en kritik mot sådana principer. En sådan kritik vore rent populistisk.

Men, samtidigt ska man vara medveten om att kommunens ekonomi är pressad. Det handlar om ganska mycket pengar, och det är viktigt att det går rätt till och att omställningsstöd inte beviljas på lösa boliner, att bekostas av skattebetalarna i en kommun på ekonomisk dekis.

Det finns också en traditionell ärlighetsmoral i arbetarrörelsen, som det kan vara värt att påminna om. Historieprofessorn Dick Harrison skriver: ”Sanningen är att Aina [Tage Erlanders fru] vid minst två tillfällen överlämnade buntar med pennor till folk som arbetade i kansliet … Maken hade tagit hem dem i bröstfickan efter att ha gjort anteckningar.” Det är en moral som förpliktigar!

Vi har i kommunen under den tid som gått sedan 2022 års val också sett hur ett minoritetsstyre under SD:s ledning etablerats i kommunen. Alla försök att åstadkomma en majoritetskoalition med Socialdemokraterna, Vänstern och Moderaterna har misslyckats. För alla som varit nära dom processerna har det stått klart att Lena Lovén Rolén och en liten krets i ledningen för den lokala socialdemokratin varit bromsklotsar för ett sådant maktskifte. Det är en obehaglig tanke som lätt får fäste att det skett ett utbyte där den SD-ledda minoriteten fått stöd av socialdemokraterna i utbyte mot personliga fördelar för Lena Lovén Rolén. Inte minst förstärks sådana misstankar av dom försök som kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) och fullmäktiges ordförande Lennart Lydqvist (L) senast gjort att lägga locket på kritik mot fallskärmsaffären.

Klarhet i alla dom avseenden jag har diskuterat här borde vara till nytta för alla som har ärliga avsikter med sitt lokalpolitiska engagemang.

 

17 kommentarer:

 1. En hemlig pakt som utbyter politiskt stöd mot personlig vinning - det är den mest rimliga förklaringen. Lena och Ewa måste svara för de boende. Det är skrämmande. Följ pengarna.

  SvaraRadera
 2. Lena har inte läst till lärare så som hon ansökt, dessutom har hon haft inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Hon har även arbetat på sitt företag. Hon har inte varit arbetslös och ska betala tillbaka våra skattepengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hon har ju knappt ens studerat. Tycks mest bara varit anmäld (och inte till lärarprogrammet) om hon uppburit studiemedel hade dessa fått återbetalas,
   (om man bara klarar motsvarande 3,5 veckors plugg)
   men nu har hon istället uppburit kommunskattemedel.. Och då?

   Radera
 3. De riktlinjer och det beslut som finns tillgängliga via foton på Facebook grupper visar ytterligare ett fel som begåtts. Anna Charlier har i sitt beslut skrivit att det ska betalas ut samordningsfritt. Det innebär att den som får ersättningen får ha annan inkomst utan att ersättningen minskas. Det finns inget vad som syns i riktlinjerna att det är en del av riktlinjerna. Vilket också är helt orimligt eftersom det är omställningsstöd. Så det har ju i så fall hr chef Anna valt att lägga till själv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har alltså betalats ut stora summor utan grund. 1 tjänsteperson har ansvarat för ubetalningen.
   När detta upptäcktes skulle tjänstepersonen genast stängts av från sitt arbete. Därefter skulle utredning påbörjats innan personen fick möjlighet att manipulera i arkiv och dataregister.

   Radera
  2. Den enda anledningen till att det inte skett är att den högsta politiska ledningen ligger bakom. Vem skulle annars tillåta att en obehörig delar ut närmare en miljon utan konsekvenser. Hur offentliga medel har hanteras i kommunen är kriminellt! Det betyder att vi medborgare styrs av ett kriminellt gäng, som vi själva valt! Den utbredda tystnaden från den stora massan är väl konsekvensen av den insikten?
   Eller vad skulle det annars kunna bero på?

   Radera
  3. Enligt delegationsordning så är det kommunchefen som stänger av personal från arbete.

   Radera
  4. Beslut har fattats av tjänsteperson som ej har mandat att ta beslutet. Hr chef skulle diariefört Lenas ansökan, berett ärendet till politiken för ställningstagande och beslut. Istället har man skippat all diarieföring, tagit ett eget beslut med felaktig motivering kopplat till de riktlinjer som finns och lagt till ytterligare felaktigheter. Om det stämmer att detta gjordes i november 2022 så lutar det mer åt grovt tjänstefel av hr chef som uppenbarligen inte har kompetens för sitt jobb. Då var de väl Gabriel som presenterades som KSO fortfarande. Om kommunchefen väljer att agera på detta eller inte lär ju märkas……..

   Radera
  5. Håller med!
   Under min sjukskrivning skaffade HR-chef Anna Charlier en jurist vid namn Nina Karlström på Enkla juridik till min chef Olle Karlsson som gav råd om hur de skulle provocera fram "fel" som grund till avsked.

   Sedan kallade de mig till rehabmöte på dag 44 i sjukskrivningen (rehabplan ska vara gjord senast dag 30 enligt lag). Mötet skulle vara fysiskt på plats i Aspebäcken trots att jag skrev att jag behövde ha det via teams.

   De vägrade anpassa mitt eget rehabmöte till mitt mående. Olagligt, skamligt och så utstuderat sjukt! Sånt har kommunen hr-chef Anna Chalier till.

   Jag sökte hjälp hos KSO och kommunstyrelsen och informerade om allt detta samt om gällande lagar och myndigheters rekommendationer.

   Men trots ett ordförandebeslut om att återkalla tjänstemännens arbetsmiljöansvar för mig fick Olle Karlsson och Anna Charlier fortsätta agera i mitt ärende och fixade med juristens 3 000 kronors timtaxa både avstängning och avsked.

   Nedan gällande lag m.m. som både HR-chef och våra politiker struntat i.

   SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN kap 30
   3 § Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den försäkrade och utgå från hans eller hennes individuella förutsättningar och behov.

   6 § Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit
   nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete.

   ARBETSGIVARVERKET
   Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att anpassa arbetet till den enskilde arbetstagarens förutsättningar.
   Det innebär att ta hänsyn till arbetstagarnas fysiska och psykiska behov samt deras olika förutsättningar.
   Genom att anpassa arbetsuppgifter och arbetsplats kan en arbetsgivare underlätta för
   den anställde att vara kvar i sitt arbete eller komma tillbaka efter en sjukskrivning.

   FÖRSÄKRINGSKASSAN
   Arbetsgivarens roll: Hålla löpande kontakt med sin medarbetare under sjukfrånvaron.
   Anpassa arbetssituationen så långt det är möjligt så att medarbetaren kan arbeta, till exempel genom att anpassa arbetsuppgifter, arbetstid eller arbetsplats.

   SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (SKR)
   När en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom aktualiseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
   En sjuk arbetstagare kan på så sätt anses ha ett förstärkt anställningsskydd.
   Arbetsgivaren behöver så långt det är skäligt med hjälp av stöd och anpassningar
   rehabilitera arbetstagaren för att denne ska återfå sin arbetsförmåga.

   ARBETSMILJÖVERKET
   Vid en arbetstagares sjukfrånvaro behöver arbetsgivaren alltid bedöma om och när det är lämpligt att ta kontakt, samt när det
   är lämpligt att börja planera för eventuell arbetsanpassning vid återgång i arbete. Generellt är det viktigt att arbetsgivaren tar kontakt tidigt, och sedan har en regelbunden kontakt under arbetstagarens hela
   sjukfrånvaro.
   Många som är frånvarande på grund av sjukdom uppskattar att ha kontakt med arbetsplatsen och till exempel få inbjudningar till sociala aktiviteter som arbetsplatsen ordnar.

   Radera
  6. Charlier har orsakat personal och kommunen extremt stor skada. Hon saknar totalt både empati och sakkunskap.
   Ingen vågar/orkar stoppa henne.

   Radera
  7. Krasst en hr chef borde inte behöva anlita jurister för att sköta personalärenden. Det är hennes jobb, så det vore ju mer ekonomiskt för kommunen att anställa en kompetent hr chef. Sparar pengar och ger rätt stöd till cheferna så kanske man kan undvika fler misskötta personalärenden. För om cheferna inte har rätt agenda i sitt agerande ska de ju bli stoppade av hr inte att hr går all in stöttar, driver etc.

   Radera
  8. Tror tyvärr att det är alldeles för många som saknar kompetens för att förstå att det hade begåtts fel. Man litar blint på tjänstemän och är inte insatt som man borde, ett fel från deras sida. Men nog mer fråga om inkompetens än manipulation för vissa av våra kära politiker.

   Radera
  9. Sant och om inte förr så nu. Bortförklara detta är en ren omöjlighet och kommer bara bli löjligt. Så är man minsta lilla smart så fattar man att loppet är kört och man på allvar tar itu med den tjänsteperson som uppenbart inte klarar av sitt jobb. Politikerna hanteras inom sina partier.

   Radera
  10. Nu har jag lusläst hela riktlinjerna, hade bara läst delar innan:

   1.3 Det handlar om ansökan om förmån inte per automatik rättighet/avtal

   1.4 Sökande har uppgiftsskyldighet och kommunen ska därefter bedöma och beräkna

   3.1.3 att KF beslutar om godkännande av Omställningsstödet.

   3.2 reglerar nivån på rätten till ekonomiskt omställningsstöd. 85% för de första två åren (alltså totalt 6 mån) 60% tredje året (3 mån), 4:e året har man glömt att ha med o dokumentet men för sakens skull så säger vi väl 60% här med (3mån).

   3.2.3 krav på egen aktivitet, var studierna enligt studieledighetslagen? När du har eget företag med en vikarie behövde du vara frånvarande 1 helt år, kunde ju räckt med ex 6 månader. Var i beslutsunderlagen finns bedömningarna av detta?

   3.4.2 sätter upp regler för hur det ska vara samordningsfritt för den sökandes första tjänsteår (3 mån) osv. Alltså det fanns ingen automatisk rättighet till samordningsfritt rakt av.

   Gällande omställningsstödet (litteratur mm) står det att det är KF som har beslutanderätt, gällande ekonomiskt omställningsstöd (lön varje månad typ) finns ingen som har beslutanderätten. Det sistnämnda gör ju att förvaltningen ser det som att de har de som rutinuppdrag att fatta det sistnämnda beslutet. Gällande det första då Ska de vara på delegation om hr fattar beslutet eftersom det bara kan vara närmast tjänsteman som har det på rutinuppdrag alltså kommunchefen och det som den lämnar ifrån sig ska vidare delegeras. Delegation fastställs av politiken!

   Så primära felen misstolkningar jag tolkar mig till ör:

   1.3 Förmån inte avtal som skrivs av försvarare

   1.4 Har L lämnat in uppgifter? Har hr gjort bedömningar och beräkningar? sistnämnda finns ingen spårbarhet i, litteratur som kommit in blir ju uppenbart att inriktningen ändrats även om de finns spårbarhet i om L lämnat in ändring?

   3.1.3 felaktigt beslut av hr chef samt att hr vare sig diariefört ansökan eller beslut. Så spårbarhet obefintlig och insyn mörkad till årsredovisningen. Men det är den lilla summan som är här men givetvis insyn i hela ärendet.

   3.2 hr chef har inte följt riktlinjen för ersättningsnivån för L:s tjänsteår. Så även om bedömningen är att L har rätt till stödet (forts 3.2.3) är det felaktig viss tid.

   3.2.3 krav på egen aktivitet, vem har gjort bedömningen från kommunens sida att L inte kan återgå i eget företag där de finns en vikarie? Och om inte dag 1 så kanske efter några månader. Är studierna bedrivna enligt studielagen? Om inte så är man enligt riktlinje återbetalningsskyldig. Hr har ju uppgiften att hantera stödet då har de ju också uppgiften att se till att de har rätt uppgifter och att de gör korrekta bedömningar. I första punkten under allmänt i riktlinjen hänvisas även till att om tillämpsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL så gäller tidigare anvisningar. Ej undersökt detta dock.

   Egen tanke: en riktlinje kan omöjligt ta hänsyn till alla scenarion och här fanns ett udda scenario. Personen i fråga hade eget företag, avtal med region Västmanland och en vikarie för sin tjänst. Rätten till förmånen / stödet är ju för att återgå till arbetsmarknaden. Var fanns den dialogen om det var rimligt eller inte? Hur är det dokumenterat? Utifrån det som skrivits av hr i beslut så ser det ut som man valt att tolka detta som ett avtal och rättighet utan förbehåll, vilket det inte är, vilket de borde veta. Finns det inte mer underlag ja då finns det ju inte korrekta bedömningar för något av de beslut som fattats, vare sig de är rätt person som gjort det eller inte.

   3.4.2 beskriver hur de är samordningsfritt, det vill säga det fanns ingen rättighet om helt samordningsfritt som det står i beslutet. Sen kanske inkomsten var så pass liten att de hade blivit så men rätten till helt samordningsfritt fanns inte. Så felaktig tolkning och skrivning av den som fattade beslutet.

   Radera
 4. De som är kompetenta söker sig ifrån kommunen för de inser att det är dödsdömt. Så kvar blir……..

  SvaraRadera
 5. För några år sedan "försvann" pengar från en annan enhet i kommunen. Direkt det upptäcktes stängdes chefen av från arbetet. Utredning startades direkt, även polisutredning.
  Mer handlingskraft på den tiden

  SvaraRadera
 6. Lena, Ewa och även Elisabet Åberg måste bort eftersom de bara står i vägen för egen vinning.

  SvaraRadera