tisdag 14 juni 2022

Skinnskattebergs fullmäktige den 13 juni

Få svar på allmänhetens frågestund

Sheila i fullmäktiges 
talarstol
Sheila Imamovic Skog ställde på allmänhetens frågestund fyra frågor. Svaren hon fick var knapphändiga. Första frågan gällde det eftersatta underhållet på Masbo IP. Kommunalrådet svarade ”Det var inte meningen att det skulle bli så här”. Nästa fråga gällde hanteringen av kommunrevisionens budget, som i strid med lagen handlagts av Kommunstyrelsen. Fullmäktiges ordförande svarade att ”det var en tilläggsbudget som måste hanteras annorlunda”. Den tredje frågan rörde förra mötets behandling av frågan om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen. Personer som inte utsetts till justeringspersoner hade justerat protokollet. Fullmäktiges ordförande svarade att ”det var fel, men det hade ingen betydelse.” Sista frågan rörde beslutet vid fullmäktiges förra möte att ”bordlägga frågan om folkomröstning om brandstationsbygget till dess att beslut om en ny utredning fattats”. Det sista om att det skulle beslutas om en ny utredning innan man tog ställning till om det skulle bli en folkomröstning eller ej fanns inte i protokollet. Fullmäktiges ordförande svarade frankt att ”något sådant beslut hade aldrig fattats.”

Försäljningen av Klockarbergsvägen 8 till Statens Bostadsomvandling (SBO)

Också det här var ett beslut vid fullmäktiges majmöte, som gått fel. Det fanns i beslutet ett formellt  fel, som var i det närmaste identiskt med det tidigare beslutet om brandstationsbygget. När det gäller brandstationen ledde detta till att Förvaltningsrätten upphävde beslutet, och eftersom det tidigare överdyra anbudet inte längre gällde, stoppades hela projektet. Men i SBO-beslutet hade Kommunstyrelsen inte tagit lärdom och upprepade samma fel. Bo Öberg (M) som i åratal, förmodligen av ideologiska skäl, förhalat omvandlingen till moderna seniorlägenheter, var inte sen att överklaga. Och se! Förvaltningsrätten beslöt att utfärda förbud att verkställa beslutet till dess att dom fallit. Kommunstyrelsen försökte nu rätta till det hela genom att föreslå fullmäktige att upphäva beslutet från i maj och fatta ett nytt beslut, som man menade var formellt felfritt. Så blev också fullmäktiges beslut. Vi får väl se om man den här gången lyckats navigera rätt i paragrafdjungeln.

Fullständig framgång för Folkinitiativet

För att dra tillbaka kravet på en folkomröstning i frågan om bygget av 55-miljonersbrandstationen ställde Folkinitiativet, undertecknat av nästan var femte väljare två krav. För det första måste det överdyra projektet stoppas, och för det andra måste man genomföra en ny utredning. Det första villkoret var redan uppfyllt sedan Folkinitiativet haft framgång i Förvaltningsrätten. Fullmäktige beslöt nu att det skulle genomföras en ny utredning i linje med Folkinitiativets krav. Även det andra villkoret uppfylldes, och därigenom drogs så att säga automatiskt kravet om folkomröstning tillbaka. Det som har hänt i den här frågan är viktigt eftersom det visar att engagerade medborgare kan påverka kommunens beslut.

Granskningskommission

För att granska hur kommunen följer lagar och domstolsbeslut och hur Kommunstyrelsen verkställer Fullmäktiges beslut kräver Vänsterpartiet i en motion att en parlamentarisk kommission tillsätts. Motionen remitterades, som lagen föreskriver, till Kommunstyrelsen för yttrande.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar