fredag 9 oktober 2015

Skinnskattebergs kommunstyrelse kritiseras för bristande internkontroll

Kommunrevisionen i Skinnskatteberg har genomfört en granskning av kommunens internkontroll. Granskningen utmynnar i skarp kritik mot kommunstyrelsen:

Vi finner arbetet med den interna kontrollen bristande och att den bryter mot lagens regler och intentioner. Kommunen bedriver inte ett samordnat arbete avseende intern kontroll, vilket vi finner anmärkningsvärt.

Enligt Kommunallagen (6 kap 7 §) är det kommunstyrelsens och nämndernas ansvar att se till att det finns en tillräcklig internkontroll:

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Eftersom nästan all verksamhet i Skinnskattebergs kommun sorterar under kommunstyrelsen, är det i första hand styrelsens ansvar som lagbestämmelsen avser.

Revisorerna har flera gånger påpekat bristerna i den interna kontrollen utan att det har föranlett några åtgärder. Det finns inga system och rutiner för en tillfredsställande internkontroll. Bristande internkontroll medför risker. Förvaltningen riskerar att bli mindre effektiv och ändamålsenlig. Uppnåendet av de mål som fullmäktige beslutat riskeras. Det finns risker för allvarliga fel, brister, oegentligheter och förtroendeskador.

Revisionens rapport rekommenderar därför kommunstyrelsen att utforma en kommunövergripande process för den interna kontrollen. Det behövs också utbildning av ledamöterna.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.1 kommentar:

  1. Det här skriver du rimligtvis som förtroendevald kommunrevisor, då borde du lägga ned ditt latinska mantra.

    SvaraRadera