fredag 23 oktober 2015

Byråkrati och demokrati i Skinnskattebergs kommun

Anförande vid länsrevisionskonferens i Västerås 22 oktober 2015

Kommunrevisionen i Skinnskatteberg har under året levererat tre fördjupade granskningar. Den senaste handlar om kommunens internkontroll och den rapporten utmynnar i en svidande kritik av kommunstyrelsen. Så här står det i rapporten:
Vi finner arbetet med den interna kontrollen bristande och att den bryter mot lagens regler och intentioner. Kommunen bedriver inte ett samordnat arbete avseende intern kontroll, vilket vi finner anmärkningsvärt … Vi anser inte att det finns system och rutiner för en tillfredsställande intern kontroll.
Systematik, rutiner och tidsplaner efterlyses.

Under våren levererades två granskningsrapporter där liknande kritik fördes fram mot kommunstyrelsen. Den första rapporten granskade kommunens arbete med räkenskapssammandraget – inlevereringen av data till SCB för både statistikändamål och för beräkning av statsbidrag. Här skriver våra rapportförfattare:
Det finns ingen skriftlig dokumentation kring RS arbetet. Det finns ingen rutin för att kvalitetssäkra inlämnade uppgifter… Det finns ingen organisation för att upprätta RS…Vi ser allvarligt på att kommunen saknar rutiner för hanteringen av RS då dessa uppgifter är en viktig beståndsdel i olika ekonomiska nyckeltal som ligger till grund för riktade utjämningsbidrag.
Kommunstyrelsen rekommenderas att utarbeta rutiner.
Den andra under våren avlämnade granskningen avsåg uppföljning av revisionens tidigare skrivelser och rapporter. Här konstateras det:
En övergripande iakttagelse … är att det finns ett behov av förbättrade ärendehanteringsrutiner. Detta då flera svar inte registrerats som utgående handling till revisorerna och andra inte skickats.
Kommunstyrelsen rekommenderas att skaffa sig bättre ärendehanteringsrutiner.
Den röda tråden kan knappast bli tydligare: Det är uppenbara brister vad gäller systematik, rutiner och regelefterlevnad: System och rutiner för intern kontroll saknas. Rutiner och dokumentation av arbetet med räkenskapsarbetet saknas. Ärendehanteringsrutinerna har brister som gör att ärenden inte registreras och slarvas bort. På lite mer ren svenska kan man säga att det går lite på lösa boliner i Skinnskattebergs kommun.
Man kunde möjligen tänka sig att en så liten kommun som Skinnskatteberg med drygt 4.000 invånare inte har samma behov av rutinisering och organisering som en stor kommun. Kanske kan det gå lite mer informellt till. Ja, det är förvisso sant men samtidigt är en organisation med sisådär 300 anställda inte något småföretag. Och man kan inte göra sig beroende av enskilda rollinnehavare och deras tysta kunskap. Tjänsteinnehavare måste vara utbytbara. Det blir de bara om det finns fastställda rutiner. Vad gör man om man saknar kartor över VA-nätet när den grävmaskinförare som var den ende som visste var ledningarna går lägger av? Exemplet med grävmaskinisten och VA-nätet är inte påhittat!
Men vad som kanske är ännu värre är att bristen på systematik och rutiner kan vara ett hot mot de grundläggande värden som en kommun står för. Kommunens grundläggande värden är demokrati, effektivitet och rättssäkerhet. Frågan om fasta rutiner, systematik och dokumentation har framförallt betydelse för rättssäkerheten. Och rättssäkerhet krävs för att demokratin ska fungera och för att verksamheten ska bli effektiv. Släpper man efter på rättssäkerheten kan man öppna för ineffektivitet, korruption och oegentligheter.
I själva verket är det så att de tre värdena betingar varandra. Ingen demokrati utan effektivitet och rättssäkerhet. Ingen effektivitet utan demokrati och rättssäkerhet och ingen rättssäkerhet utan demokrati och effektivitet.
Därför är det oroande när kommunledningen tycker att rutiner, regler och efterlevnad av lagar är mindre viktigt. Kommunledningen ger uttryck för detta i ett annat ärende – ett ärende som inte har varit föremål för revisionens granskning. Förvaltningsrätten upphävde ett beslut av fullmäktige eftersom det förelegat jäv – den som hade ekonomisk vinning av beslutet hade medverkat – och eftersom fullmäktiges ordförande hade vägrat oppositionen en minoritetsåterremiss.
När ärendet slutgiltigt avgjordes av fullmäktige – nu med lagenliga procedurer skrev gruppledaren för det största partiet i den styrande koalitionen en protokollsanteckning där hon skriver:
Det här är ett ”icke-ärende” som borde justerats … utan större åthävor. Istället har oppositionen sett en möjlighet att via byråkratiska medel skada … kommunalrådet så mycket som möjligt … Att gömma sig bakom byråkrati och hela tiden hitta nya förslag för att försämra och tidsförskjuta, har det fört det politiska arbetet i Skinnskattebergs kommun framåt?

Det är tydligt att ”byråkrati” här används som skällsord. Det som avses är kommunallagens regler om jäv och minoritetsåterremiss. Jävsreglerna är tillkomna för att stävja korruption och oegentligheter. Bestämmelserna om minoritetsbordläggning och –återremiss är tillkomna för att stävja maktmissbruk. Det är med andra ord effektivitet och demokrati som ska skyddas med hjälp av regelsystemet som här lite föraktfullt kallas ”byråkrati”.

Jag tror att en viktig uppgift för oss alla – inte bara i Skinnskatteberg utan även i de större kommunerna – är att slå vakt om just byråkratin: Det ska finnas regler, systematik och rutiner. Och det är viktigt att följa lagen.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar