måndag 22 maj 2023

Kom inte här och rota i våra papper!

Och kommer ni ihåg den medborgare som bad att få ut allmänna handlingar från Skinnskattebergs kommun. Det första beskedet var att det skulle kosta 24 000 kronor att få kopior av - handlingarna. Sen ringde förra kommunalrådet Lena Lovén upp hen och frågade vem hen var, om hen bodde i kommunen och vad uppgifterna i handlingarna skulle användas till. Här finns det anledning att påminna om Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

2 kap 15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig av sökanden i avskrift eller kopia.

2 kap 18 § En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.

JO har i olika uttalanden skrivit att undantaget i 18 § - alltså att man får efterforska syftet – bara är tillämpligt när handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter. Justitiekanslern har möjlighet att åtala för tjänstefel genom brott mot efterforskningsförbudet.

2 kommentarer:

  1. Det är basal förvaltningsrätt. Det har varit känt sedan 1970-talet när det prövades om man ens fick fråga vilka några var som begärde ut handlingar. Att ens be folk kvittera har prövats. https://allmanhandling.se/wp-content/uploads/2018/06/JO_1995_96_s_479.pdf

    SvaraRadera