tisdag 7 december 2021

Mångmiljonrullning för ny brandstation

Skinnskattebergs kommunstyrelses majoritet som består av de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna har beslutat föreslå fullmäktige att bygga en ny brandstation för 55 miljoner kronor. För ändamålet finns budgeterat 30 miljoner. Med erfarenhet av hur det brukar gå vid större byggprojekt kommer det alldeles säkert att springa upp i 60 miljoner, d v s dubbelt så mycket som de pengar som finns. Nybygget kommer dessutom att gå på 2 miljoner mer i driftkostnader.

Majoriteten har inte haft några förslag, varken hur bygget ska finansieras, eller vad av andra verksamheter som måste skäras ned med 2 miljoner om året för att betala driftkostnaderna. Beslutsunderlaget är också i övrigt gammalt (från 2014) och med stora brister. Den utredning som ligger till grund för beslutet gjordes en gång av en nära anhörig till brandchefen (!!). Som modell användes en då nybyggd brandstation i Vansbro (nästan 7 000 invånare att jämföra med Skinnskattebergs ungefär 4 000).

Att det går till på det här sättet att sköta kommunens verksamheter och ekonomi är alldeles orimligt. Om bygget av brandstation blir av, kommer det att bli den största investering kommunen någonsin gjort. När projektet bjöds ut till anbud kom bara ett enda bud på just 55 miljoner. Det är uppenbart att kommunen i sin planering inte har rättat mun efter matsäcken. Det enda rimliga är att stoppa upphandlingen och ta ett omtag. Här krävs en ny utredning med en ambitionsnivå som är anpassad efter vad vi har råd med. Huvudalternativet borde vara att se om det inte är möjligt att bygga om den befintliga brandstationen för att täcka de nya behoven.

Som en särskild risk med den nuvarande brandstationen har man pekat på att den ligger alltför nära järnvägen (19 meter) och riskerar att skadas vid en tågurspårning. Den risken är faktiskt mindre än minimal. Under 2020 inträffade på hela järnvägsnätet fem (5) allvarliga urspårningar. Sträckan mellan Fagersta och Frövi svarar för mindre än en procent av all järnvägstrafik. Dessutom hamnar de flesta urspårade vagnar i direkt anslutning till spåret. I två procent av fallen hamnar urspårade vagnar 25-30 meter från spåret. Antal urspårningshändelser som under ett år kan förväntas skada Skinnskattebergs brandstation kan uppskattas till en tusendels händelse.

Det har också pekats på att man vill underlätta för kvinnor att jobba i brandkåren. Det saknas ordentliga omklädningsrum. Detta måste med god vilja gå att lösa för en mindre summa än 55 miljoner kronor.

Varför driver då de högerextremistiska partierna det här multimiljonprojektet? Det kan knappast vara av omtanke om kommunens verksamhet och ekonomi. Och det förefaller orimligt att de har bedömt att fördelarna med en helt ny brandstation motsvarar priset. Det troligaste svaret är att det är en del av deras politiska spel, som framförallt går ut på att tillfoga det socialdemokratiska minoritetsstyret förnedrande nederlag. Högerns sossehat får helt enkelt kosta vad som helst.

Hur ska denna stollighet kunna stoppas? Ett sätt vore om väljarna fick tillfälle att säga sin mening. Inget av de partier som driver 55-miljonersprojektet har såvitt jag kan minnas gått till val på det. Väljarna har en möjlighet att säga ifrån genom en folkomröstning. Om tio procent av de röstberättigade kräver det blir det en folkomröstning. Vid förra valet fanns det 3 587 röstberättigade. Det skulle alltså krävas 359 namnunderskrifter för att få till en omröstning. Vi får hoppas att någon tar initiativ till att samla in namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar