torsdag 11 november 2021

Läs om maktkampen i Strömfors (sjunde delen)

 


Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Nu finns boken om maktkampen i Strömfors. Den publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det sjunde avsnittet. Kommunrevisionens sakkunniga biträde hade en avgörande roll när det gällde att tända den gnista som utlöste präriebranden.. Här och i nästa avsnitt ska vi granska det sakkunniga biträdets oberoende. Nästa del kommer att publiceras den 8 december. Där ska vi se på hur konsulttjänster upphandlats av revisionsbiträdets bulvan. Vi ska också ställa (och besvara) frågan hur det var möjligt att kommunen kunde anlita just detta revisionsbiträde För fri nedladdning av hela boken, klicka här.

Trevlig läsning!

 

7               Revisionens sakkunniga biträde

Varför viktigt med oberoende?

Kommunrevisionens sakkunniga biträde Siv Andersson från AB KomAudit spelade en central roll i det som kom att vara den gnista som satte igång hela präriebranden i Strömfors kommun. I en version av berättelsen börjar det hela med att kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund i ett långt telefonsamtal berättat för Andersson om alla fel som kommunalrådet begått och vilka konsekvenser det fått. I en annan version börjar det med att kommunchefen har detta samtal med sin fackförening. I båda fallen landar det hela ändå ganska snart hos Andersson. Hon begär och får revisionens uppdrag att göra en ”Förstudie” om de påstådda problemen, och revisionens ordförande Joakim Lydqvist ser sen till att anklagelserna offentliggörs.

Man kan lätt förstå att det här kan framstå som tvivelaktigt om det finns något slags relation mellan kommunchefen och revisionsbiträdet. Är de kompisar? Finns det någon annan sorts beroende, t ex ekonomiskt dem emellan?

I själva verket är det bara ett specialfall av frågeställningen om revisionens oberoende. Revisionen ska granska kommunstyrelsen och nämnderna för att man ska kunna utkräva ansvar. Om revisionen är på något sätt beroende av dem som ska granskas försvinner raskt en stor del av trovärdigheten i granskning och ansvarsutkrävande. I den allmänna diskussionen har det här framför allt handlat om att de förtroendevalda revisorerna är politiskt valda: föreslagna av partierna och valda av fullmäktige som består av samma partier som befolkar styrelsen. Granskare och granskade hör med andra ord till samma partier. Man kan vänta sig att det eller de styrande partiernas revisorer håller tillbaka kritik mot styret medan oppositionens revisorer blir mer ivriga att attackera styret.

Det här är en knepig fråga som har diskuterats mycket. Samtidigt som risken för beroende är överhängande så svarar de valda revisorerna för en alldeles nödvändig lokalkunskap. Jag ska inte gå in mer på den frågan här. Jag har diskuterat det mer ingående i min skrift ”Kommunrevisorns testamente.” När det gäller det partipolitiska beroendet är det alldeles uppenbart att den framstegspartistiske revisionsordföranden Joakim Lydqvist går partipolitiska ärenden. Hans agerande för att hälla brännbar vätska på gnistan från ”Förstudien” blir obegripligt om man inte känner till hans starka politiska engagemang för den borgerligt-fosterlandspartistiska oppositionen i kommunen.

Kravet på oberoende gäller förstås också revisionens sakkunniga biträde. Branschorganisationen Skyrev (Sveriges kommunala yrkesrevisorer) utfärdar certifiering av de revisorer som vill arbeta som sakkunniga biträden. Organisationen har etiska regler där objektivitet och opartiskhet betonas. Bland annat heter det:

En medlems personliga intressen och åsikter får inte inverka menligt på vårt arbete som sakkunnigt biträde. En medlem deltar inte i arbete där ett egenintresse finns. Vi utnyttjar inte vår ställning så att vi drar fördelar för oss själva personligen eller för närstående. Vi undviker alla intressekonflikter för att skydda vår professionella integritet. Detta innebär att:

  • Vi avstår från gåvor och förmåner som kan påverka oss eller som kan uppfattas som otillbörlig påverkan.
  • Vi undviker sådana relationer till ledning och medarbetare i de granskade organisationerna som kan påverka oss, kompromettera oss eller hota vår professionella integritet.
  • Vi använder inte information som vi fått i vårt arbete för att skaffa oss personliga fördelar för oss själva eller för andra.

I det avtal som Strömfors kommun hade med AB KomAudit fanns också en paragraf som innebar att biträdet inte fick åta sig några andra uppdrag i kommunen utan revisorernas godkännande. En sådan paragraf är standard i sådana avtal. I det följande ska vi granska om det kan ha funnits något ekonomiskt beroende. Var revisionens sakkunniga biträde ekonomiskt beroende av kommunstyrelsens förvaltning, som styrdes med järnhand av kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund?

Hjälp med bokföringen

I december 2019 gjorde kommunchefen en upphandling av ekonomitjänster. Det handlade om hjälp med kommunens årsredovisning m m. Uppdraget hade ett uppskattat värde om 180 000 kronor. När en offentlig myndighet ska upphandla varor eller tjänster måste de enlig lagen genomföra en ”offentlig upphandling”. Det är en rätt komplicerad procedur där det regleras hur annonsering ska ske, hur bedömning av olika anbud ska göras, och med en möjlighet för anbudsgivare som anser att det inte gått rätt till att överklaga. Men om summan som det ska handlas för är under en viss gräns kan man göra en ”direktupphandling” där detaljregleringen är mindre omfattande. Köpet av ekonomitjänster var klart under gränsen, som då var strax under 600 000 kronor.

Direktupphandlingen vanns av bolaget PublicWell som började förse kommunen med bokföringshjälp. Uppdraget kom så småningom att förlängas, och kostnaden blev bra mycket mer än 180 000 kronor, men det var fortfarande under direktupphandlingsgränsen.

Fram på vårkanten 2020 får PublicWell ett ytterligare uppdrag av kommunen. Sedan kommunens ekonomichef slutat (fått sparken) står man utan ekonomichef. PublicWell åtar sig nu att hyra ut en ”interimistisk ekonomichef”, alltså en vikarie. I det uppdragsbrev som jag har sett finns inget totalbelopp. Men man förstår att det blir dyrt: Arbetet uppskattas till 2-3 dagar i Strömfors till timpriset 1 490 kr. Timpriset betalas också för restid (som blir ganska omfattande eftersom konsulten bor i Skåne; avstånd från Strömfors enligt Google Maps är 483 km, eller 5 timmar 40 minuter med bil). Dessutom betalas rese- och boendekostnader.

Riktigt så dyrt blev det nu inte eftersom ekonomichefsvikarien enligt vad som sagts mig av olika skäl aldrig var på plats i Strömfors, utan arbetade hemma från snapphanebygden. Men eftersom vikarien hade kvar uppdraget hela året blev totalkostnaden för kommunen i alla fall 1,4 miljoner. Till det kommer det tidigare bokföringsuppdraget som kom att kosta, inte 180 000 utan 400 000 kronor. Och därmed kom man på rejält avstånd ovan den så kallade direktupphandlingsgränsen.

Var ekonomikonsulten en bulvan?

Det var uppenbart att det var PublicWell som var tilltänkt för konsultuppdragen. Marken bereddes genom att bolaget ett par dagar före upphandlingen anmälde förändringar i bolagets verksamhet till bolagsverket. Ändringarna innebar att de tilltänkta ekonomikonsulttjänsterna täcktes in av verksamhetsbeskrivningen. Annars är det en riktig diversehandel. I verksamhetsbeskrivningen finns t ex konsulttjänster inom byggnadsrörelse, uthyrning av verktyg, försäljning av böcker, restaurang- och hotellverksamhet och musikunderhållning.

Uppdragen man fick av Strömfors kommun måste också sägas vara en riktig boost för företaget. 2019 uppgick omsättningen av all denna verksamhet till 13 000 kronor. Året efter, alltså då man hade Strömforsuppdragen, var omsättningen 2,3 miljoner, och det var möjligt att dela ut en halv miljon i vinst till aktieägaren.

Problemet är att det finns kopplingar mellan PublicWell AB och kommunrevisionens sakkunniga biträde Siv Andersson, KomAudit AB. VD i PublicWell är Siv Anderssons make, Jonas Andersson, och bolagets adress är densamma som makarna Anderssons hemadress. Däremot figurerar inte Jonas alls i revisionsbolaget som också har en annan adress. I detta bolag är emellertid Siv VD.

Det finns mer kopplingar Maria Ljungberg Jönsson (hon i Skåne) som hyrdes in som ekonomichef, presenterar sig själv på LinkedIn som ”senior konsult i KomAudit AB”. Det ser med andra ord ut som om Siv Andersson hyrt ut sin egen konsult via makens bolag till Strömfors kommun. Genom dessa nära kopplingar blir Siv Anderssons ekonomiska beroende av kommunledningen problematiskt. Det är problematiskt i perspektiv av de etiska reglerna i branschen.

Det är nog så att arrangemangen via PublicWell AB i praktiken är ett bulvanarrangemang[1] varigenom KomAudit AB har åtagit sig uppdrag i kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen är den absolut viktigaste revisionsenheten för kommunrevisorerna.

De förtroendevalda revisorerna Harriet Frid och Marina Hällgren anmälde dessa förhållanden till Skyrevs (Sveriges kommunala yrkesrevisorer) certifieringsnämnd som svarar för tillämpning av reglerna för certifiering som kommunal revisor. Nämnden beslöt den 1 februari 2021 att pricka Siv Andersson för bristande oberoende.

Anmälarna Hultberg och Frid ville att det dels skulle prövas om den s k förstudien uppfyllde de kvalitetskrav som följer av ”God revisionssed”, dels den centrala frågan om revisionsbiträdets oberoende. I den första frågan, alltså förstudiens kvalitet, lämnas anmälan utan åtgärd. Certifieringsnämnden motiverar detta beslut med att man inte kan ställa lika höga krav på en förstudie som på en fullständig granskning.

I den andra frågan, oberoendefrågan, har nämnden däremot beslutat tilldela biträdet Siv Andersson en erinran. Nämnden skriver:

Certifieringsnämnden konstaterar att yrkesrevisorn har ett självständigt ansvar för att balansera hot mot revisorns oberoende, opartiskhet och integritet. I det ligger en skyldighet att vidta motåtgärder, alternativt att avsäga sig uppdraget. Nämnden finner mot denna bakgrund att den anmälda yrkesrevisorn brustit i sitt oberoende och därför bör ges en erinran.

Situationen för Siv Andersson blev redan under hösten ohållbar. Hon hävde därför sitt avtal med kommunen redan den 23 november. Det är osäkert om det var i enlighet med avtalet som säger att endera parten har rätt att häva avtalet ”i fall motparten väsentligen bryter mot avtalet. Vid uppsägning enligt denna grund ska motparten meddelas skriftligen och en uppsägningstid om trettio (30) dagar ska därefter löpa.” I Anderssons uppsägning skriver hon att orsaken var att ”revisionen [har] fortsatt med en kritik, byggd på osanna och obestyrkta påståenden. Detta har skett både i sociala medier och i skrivelse till kommunfullmäktige som lästs upp där.” Det framstår inte omedelbart att detta innebar att kommunen ”väsentligen bryter mot avtalet”. Joakim Lydqvist godkände omedelbart uppsägningen. Det är inte klarlagt om han verkligen hade befogenhet till det.

 [1] Wikipedia beskriver en bulvan: ”Bulvan är en fysisk eller juridisk person som för annans räkning, i eget namn, företar rättshandling som uppdragsgivaren själv föredrar att inte utföra” Bulvanarrangemang är vanligen inte olagliga, men det är nog enighet om att det är oetiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar