tisdag 5 november 2019

Det hände i Skinnskatteberg i november


1900 En större fickstöld
En större fickstöld begicks här om dagen under marknaden i Enköping, i det en resande bestals på 700 kr. Som misstänkta för stölden har nu två personer häktats i Krylbo där båda äro bosatta. De äro en i polisens annaler välkänd yrkes- och falskspelare, 21-årige Svensson-Sjösten, samt en ”kollega” till denne, Alfred Palm, 29 år gammal.
Den bestulne är en arbetsförman vid namn Boberg från Skinnskatteberg. På resan från Stockholm till Frövi station sammanträffade han på tåget ned två för honom okända personer, hvilka först bjödo honom på spritförtäring och därefter upptogo en kortlek och inbjödo honom att spela kort, hvilket han också gjorde, hvarvid han förlorade 250 kr.
Komna till Enköping bjödo de båda okända Boberg på frukost. Han var tämligen drucken och lade sig efter ytterligare förtäring att sofva i ett av dem gemensamt förhyrdt rum. Efter någon stund gingo de båda andra att, som de sade åt uppasserskan ”köpa snus åt Boberg”, hvarefter de icke återkommo. Då Boberg vaknade saknade han 700 kr.
De häktade ha vid förhör erkänt att de varit tillsammans med Boberg, spelat kort samt ätit frukost tillsammans med honom, men neka naturligtvis till att ha stulit några penningar. Vid häktandet innehade de dock 500 kr. Svensson-Sjösten har vid flera tillfällen varit åtalad som falskspelare, men har hittills slunkit undan någon fällande dom. (DN 14/11 1900)

1911 Barnförlamning
VÄSTERÅS, måndag.
Å Västerås epidemisjukhus vårdas för närvarande 13 patienter i barnförlamning. I går infördes en tvåårig gosse och en 13-årig flicka från Surahammars bruk och i dag en 1 ½  år gammal flicka från S:t Ilians socken. I Skinnskatteberg har en 35-årig hemmansägare insjuknat i barnförlamning. (DN 14/11 1911)

Fyra månader senare, den 7 mars 1912, meddelades från Köping att på grund av i dagarna inträffade två fall vid Skinnskattebergs bruk hade skolorna i socknen ställts in och offentliga sammankomster förbjudits under 14 dagar.

1911 Offer för de svaga isarna
KÖPING, måndag.
Under söndagen drunknade i sjön Öfre Vättern i Skinnskattebergs socken 24-årige sågverksarbetaren E. A. Berg, som i sällskap med tre andra personer, däribland en broder, på skridskor skulle färdas öfver sjön. Komna ett stycke ut brast isen under Berg, hvilken åkte först. De andra vidtogo genast försök, med gärdsgårdsstänger, som hämtades från land att rädda kamraten, men denne försvann om en stund i djupet. Ungefär samtidigt med olyckan afkunnades i Skinnskattebergs kyrka äktenskapslysning för den döde. (DN 28/11 1911)

1931 Sju djur innebrända
VÄSTERÅS, fredag.
T.T. Natten till fredagen nedbrunno ett par uthusbyggnader tillhöriga arrendatorerna Ottosson och Åberg i Baggå, Skinnskatteberg. Förutom inneliggande gröda innebrändes även fem nötkreatur och två grisar. Värdet av det brunna är obekant, liksom även orsaken till eldens uppkomst. (DN 7/11 1931)

1931 Matkuponger till arbetslösa
VÄSTERÅS, lördag.
T.T. Några av kommunerna i norra och nordvästra Västmanland ha instundande vinter råkat i mycket bekymmersamt läge till följd av den stegrade arbetslösheten. Enligt Västmanlands Folkblad är detta särskilt fallet i Skinnskattebergs kommun, i vilken Riddarhyttans och Skinnskattebergs bruk äro belägna. Sågverket vid Skinnskatteberg, som är länets största, har måst vidtaga betydande inskränkningar, och enahanda är förhållandet med gruvdriften i Riddarhyttan. I Heds socken har vidare verksamheten vid Karmansbo bruk legat så gott som nere hela året. Läget har tillspetsats på ett så allvarligt sätt att man nu börjat utdela matkuponger till de arbetslösa. Vägdistriktet i häradet uppvaktade under lördagen arbetslöshetskommissionen för underhandlingar om igångsättande av omfattande vägarbeten för de arbetslösa. Redan påbörjade och planerade väganläggningar äro kalkylerade till en kostnad av cirka 600.000 kr. (DN 8/11 1931)

1934 Skatten sänkt med 7 kr. i Skinnskatteberg
Från Dagens Nyheters korrespondent.
SURAHAMMAR, tisdag.
Med anledning av Dagens Nyheters översikt på tisdagen över kommuner där stor skattesänkning i år har företagits kan det vara skäl att meddela att Skinnskattebergs kommun i Västmanlands län i år sänkt sin skatt med icke mindre än 7 kr. från tidigare 15 till 8 innevarande år. (DN 21/11 1934)

I översikten som korrespondenten i Surahammar hänvisar till redovisas ett ganska stort antal kommuner som sänkt skatten, även om Skinnskatteberg tycks ta rekordet. Orsaken tror man sig finna i att lågkonjunkturen tycks ha vänt. Särskilt glada dagar väntades i gruv- och skogsindustrin.

1934 Straffarbete för misshandel av vittne
KÖPING, torsdag.
T.T. Åkerbo och Skinnskattebergs tingslags häradsrätt dömde på torsdagen skogsarbetare G. V. Dahlström från Kärrbo, Skinnskattebergs socken, till två månaders fängelse för att han misshandlat en person som uppträtt som vittne i ett jaktmål där Dahlström var svarande. (DN 23/11 1934)

1934 Staten köper Fernaskogar
Regeringen biföll i fredagskonseljen domänstyrelsens förslag att för 2.350.000 kr. inköpa Ferna bruks aktiebolag tillhöriga skogs- och jordbruksfastigheter i Gunnilbo, Heds, Skinnskattebergs och Västanfors socknar. I köpet ingår 14.863 hektar skog. (24/11 1934)

1935 Död kungsörn funnen
Häromdagen hittade ett par man som voro sysselsatta med arbeten utefter kraftledningen mellan Skinnskatteberg och Gunnilbo en kungsörn. Denna hade tydligen kommit i beröring med kraftledningen och dödats. Örnen mätte 1 ½ meter mellan vingspetsarna. Fågeln har överlämnats till ortens landsfiskal. (DN 26/11 1935)

1939 Finnar studera svensk kolning
VÄSTERÅS, torsdag.
T.T. En jägmästare och fyra eller fem skogsvaktare från Finland anlände på fredagen till statens kolarskola i Skinnskatteberg, där de fått tillstånd att delta i undervisningen. Bensinbristen är även i Finland mycket stor och frågan om kolgasdrivna bilar aktuell, varför det ansetts önskvärt att ett antal skogstjänstemän erhålla utbildning i kolning i Sverige.
Regissör Nils Jerring och fotografen Gustaf Boge besökte på torsdagen kolarskolan i Skinnskatteberg för att få material till en kortfilm om kolning. (DN 3/11 1939)

1945 BK-ukas stoppar statlig industri
VÄSTERÅS, onsdag.
T.T. Statens skogsindustrier, Skinnskatetbergsverken, hotas med att få helt inställa driften i samtliga avdelningar i cirka ett halvt års tid från hösten 1946 som följd av att domänstyrelsen föreskrivit att timmer med väsentligt högre toppmått än hittills skall uttas. (DN 22/11 1945)

Timmerleveranserna förväntades minska till högst 55 procent av 1944 – 1945 års leverans. Orsaken uppges vara att bränslekommissionen ställt krav på leverans av massaved. Länsstyrelsen hade dock hemställt hos regeringen att industrin i Skinnskatteberg skulle få dispens för att få lika stora leveranser som tidigare för att klara sysselsättningen för omkring 300 personer förutom förmän och tjänstemän.

Statens bränslekommission var en av de kristidskommissioner som inrättades under andra världskriget. De var en del av kristidsförvaltningen som hade inte mindre än 5 000 anställda och sorterade under folkhushållningsdepartementet. Se det var planhushållning det. Bränslekommissionen tillkom 1940 och upphörde i början av 1950-talet.

Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar