lördag 30 januari 2021

POLITISKA KRISEN ÄR INTE ÖVER I SKINNSKATTEBERG

Insändare i Fagersta Nyheter idag 

I oktober 2020 landade en uppseendeväckande rapport från kommunrevisionen i Skinnskatteberg i kommunstyrelsen. I rapporten riktades skarp kritik mot kommunstyrelsens ordförande som uppgavs vid flera tillfällen ha rundat kommunchefen och överskridit sina befogenheter. Detta hade lett till en omöjlig arbetsmiljö för kommunchefen.

Kommunalrådet anklagades också för brottslig verksamhet.

Vid en närmare granskning visade det sig att de förtroendevalda revisorernas sakkunniga biträde spelat en avgörande roll i tillkomsten av rapporten. Det framkom också att det sakkunniga biträdet via en bulvan gjort affärer med kommunen (läs kommunchefen) för närapå 2 miljoner kronor.

Detta är i strid med det avtal biträdet hade med kommunrevisionen. Det strider också mot SKR:s regler för god revisionssed och Skyrevs (Sveriges kommunala yrkesrevisorers) etikregler. Det är av alldeles avgörande betydelse att revisionen står oberoende gentemot kommunledningen. Annars blir inte revisionens granskning trovärdig.

Vidare var rapporten och den konflikt som den ledde till ovanlig i så måtto, att kommunchefen med rapporten som hävstång försökte avsätta kommunalrådet och kommunens politiska ledning. Konflikter mellan chefer och politiker är inte ovanliga i kommunerna, men det är sällsynt att kommunchefer på det här sättet försöker påverka majoritetsförhållandena och vem som ska ha den politiska ledningen. Min erfarenhet som kommunforskare säger mig att det inte bara är sällsynt utan till och med unikt.

Konflikten väcker frågor om den kommunala demokratin. Det handlar om granskningsfunktionens integritet: Hur ska man kunna utkräva ansvar om granskarna står i ekonomiskt beroendeförhållande till dem som ska granskas? Det handlar också om tjänstemannavälde: Är det väljarna och deras valda ombud som ska bestämma hur kommunens politiska styre ska se ut, eller är det anställda chefstjänstemän?

Krisen är inte över. Olika utredningar pågår och kommunchefens via revisionens biträde och ordförande framförda hot mot kommunalrådet får inte sin avslutning förrän tidigast i vår när kommunens bokslut ska behandlas.

 

HENRY BÄCK

Professor emeritus i offentlig förvaltning

Fd ordförande i kommunrevisionen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar