söndag 25 oktober 2020

Anställningstryggheten på remiss

Utredningen om förändringar i arbetsrätten är på remiss till myndigheter och organisationer. Svar ska vara inne senast i morgon den 26 oktober. Men redan har många svarat. Här är några klipp ur dessa.

”Kraftiga försämringar för anställningstryggheten”

Lärarnas Riksförbund kan konstatera att utredningens förslag innebär kraftiga försämringar för anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad och avstyrker därför kraftfullt utredningens förslag.

”Påverkar anställningsskyddet negativt inom sjukvården”

Läkarförbundet avstyrker utredningens förslag om utökat undantag vid turordning … Sveriges Läkarförbund anser att förslagen sammantaget innebär försämringar av anställningsskyddet. Dessa förändringar kommer negativt att påverka anställningsskyddet inom sjukvårdens samtliga sektorer.

”Skadar allvarligt forskningens och undervisningens frihet”

SULF [universitetslärarna] anser att utredningens förslag rubbar balansen mellan parterna till arbetsgivarnas fördel. … turordningsreglerna för lärare och forskare sätts ur spel och arbetsgivaren helt själv kommer att kunna bestämma vem eller vilka som sägs upp vid arbetsbrist. Detta är något som riskerar att allvarligt skada forskningens och undervisningens frihet och det riskerar även att negativt påverka jämställdheten inom akademin.

”Tystare och räddare arbetstagare”

Eftersom utredningens förslag kommer leda till ett svagare anställningsskydd finns det stor risk för att våra arbetsplatser kommer få tystare och räddare arbetstagare vilket inte kommer gynna produktivitet och utveckling. (SRAT, fackförbund för akademiker inom samhällsbärande professioner)

”Otrygga och tysta arbetsplatser”

Konsekvenserna av förslagen är långtgående för individen vars anställningstrygghet försämras men också för samhället i stort. DIK [fackförbund för bibliotekarier m fl] ser att utredningens förslag kommer leda till fler otrygga och tysta arbetsplatser. Otryggheten som kommer av den ökade risken att sägas upp, påverkar arbetsmiljön men också verksamheter negativt.

”Äldre och lågutbildade riskerar att sägas upp”

Umeå universitet vill fästa uppmärksamhet på att förslaget kan få till konsekvens att arbetstagare med lång anställningstid och därmed högre ålder, arbetstagare med föråldrad kunskap, lågutbildade eller arbetstagare riskerar att sägas upp i högre grad jämfört med gällande rätt. En annan konsekvens av utredningens förslag kan, enligt Umeå universitet, bli att arbetsgivare vilja att teckna kollektivavtal för möjligheten att träffa en avtalsturlista vid personalreduceringar minskar. Den fackliga organisationens förhandlingsposition vid turordningsförhandlingarna försvagas…

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar