torsdag 22 september 2016

Grundlagsstridig munkavle på kommunala tjänstemän

Halva mandatperioden har gått. Därför tyckte Fagersta-Posten att man borde kolla hur det styrande partiet lyckats uppfylla sina vallöften i de tre kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. För var och en av kommunerna valde tidningen ut tio vallöften. Uppgifter skulle sedan inhämtas från tjänstemän i den kommunala förvaltningen, protokoll mm. Efter denna genomgång skulle ledande politiker få kommentera resultatet.

Det fungerade i de S-styrda kommunerna Fagersta och Norberg. I vardera kommunen kunde man konstatera att mer än hälften av de tio vallöftena hade infriats. Men i den tredje kommunen – Skinnskatteberg – var det locket på. Kommunen styrs av en koalition mellan de borgerliga och Sverigedemokraterna och leds av det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor,

Kommunchefen Nima Poushin beordrade tjänstemännen i förvaltningen att inte prata med tidningen. Istället skulle de hänvisa till kommunalrådet.

Vad är det som ska döljas?

Och hur förhåller sig munkavlen till grundlagens bestämmelser om meddelarfrihet?

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. (Tryckfrihetsförordningen 1 kap § 1 3:e stycket).Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar