tisdag 9 mars 2021

Externa utredare friar Skinnskattebergs kommunalråd från brottsmisstankar

I oktober presenterade kommunrevisionens ordförande Lennart Lidquist (L) en anklagelsekrift riktad mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S). Hon anklagades där dels för brottslig handling, dels för en rad andra felaktigheter i hanteringen av olika ärenden. Lidquist framställde skriften som att det var kommunrevisionen som stod bakom den. Detta visade sig snabbt vara en osanning. Anklagelsekriften var en produkt av revisionens biträde, som i huvudsak bara vidarebefordrade beskyllningar och klagomål från kommunchefen Marie Tollefsen Markström.

Det framkom också på ett ganska tidigt skede att revisionsbiträdet Camilla Karlsson i strid med sitt eget avtal med kommun och i strid med alla etiska regler på området inte var oberoende av kommunchefen. Via en bulvan hade Karlsson åtagit sig uppdrag till ett värde av inemot två miljoner kronor, beslutade av kommunchefen.

Kommunstyrelsen beslöt att uppdra åt revisionfirman PwC att utreda de påstådda överträdelserna och brottsligheten. PwC har nu lämnat sin slutrapport till kommunen. Påståendena om brottslighet avvisas helt i slutrapporten. När det gäller andra utredda händelser frias kommunalrådet också helt från beskyllningarna. I några fall är utredarna kritiska mot kommunalrådets agerande. Denna kritik är dock i samtliga fall betydligt mildare än i den ursprungliga anklagelseskriften från kommunchefen, förmedlad av revisionsbiträdet och Lidquist.

Det är därmed uppenbart att syftet att få kommunalrådet, och därmed det socialdemokratiska minoritetsstyret avsatt, hittills har misslyckats. Ett kommunalråd kan avsättas om hen döms för brott där minst två års fängelse ingår i straffskalan. Den möjligheten bortfaller med PwC:s slutsats om den påstådda brottsligheten. Ett kommunalråd kan också avsättas om hen inte beviljas ansvarsfrihet. Frågan om ansvarsfrihet avgörs när årsbokslutet behandlas i fullmäktige i juni. Det förefaller orimligt att kommunrevisionen på grundval av den ganska måttfulla kritik som förs fram av PwC skulle yrka att inte ge kommunalrådet ansvarsfrihet.

Det är dessutom oklart om revisorerna alls kan fullgöra sin uppgift. Kommunallagen stadgar nämligen att ”revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer.” Eftersom revisionens sakkunniga biträde efter sitt agerande i krisens början har hävt avtalet med kommunen, har kommunrevisionen inte något sådant sakkunnigt biträde som lagen föreskriver att de ska ha. Ordföranden Lidquist meddelade också på fullmäktiges möte den 8 mars att alla försök att upphandla ett nytt sakkunnigt biträde hittills misslyckats och nu börjar tiden rinna ut innan bokslutet ska granskas.

Ett kommunalråd kan också avsättas om ”majoritetsförhållandena ändrats”. Det var på vippen att detta hände när kommunstyrelsens majoritet beslöt föreslå fullmäktige en budget för 2021 som det socialdemokratiska minoritetsstyret var emot. I sista momangen ändrade sig Liberalerna och gjorde en uppgörelse med Socialdemokraterna som fick majoritet i fullmäktige.

Man skulle tycka att kommunchefens möjligheter därmed var uttömda. Men hon ger sig inte: Vid kommunstyrelsens extra möte den 8 mars drev de borgerliga och Sverigedemokraterna igenom att PwC:s rapport skulle skickas tillbaka tillsammans med kommunchefens synpunkter för att ”korrigeras”. Vad PwC gör med anledning av detta beslut är oklart. Jag förmodar att de anser sig ha fullgjort sitt uppdrag. Det framgår dessutom av den ambitiösa rapporten att intervjupersonerna (12 stycken inklusive kommunchefen) fått sakgranska de uppgifter de lämnat.

Hur kommunchefen ser sin framtid om även detta sista försök misslyckas är ovisst. Hur hon tror sig kunna samarbeta med ett kommunalråd som hon utsatt för alla dessa i huvudsak ogrundade beskyllningar är obegripligt. Hur hon anser att hon ska kunna fullgöra sina uppgifter som kommunchef när 45 procent av fullmäktige uppenbart saknar förtroende för henne är lika obegripligt.

Jag har som kommunforskare stött på många konflikter mellan kommunchef och politiker. Det vanliga är att detta slutar med att kommunchefen fått städa skrivbordet och gå. Om Marie Tollefsen Markström inte själv har förstånd att säga upp sig, borde de delar av oppositionen som är demokratiskt sinnade gå samman med den politiska kommunledningen och säga upp henne. Det är väl klart att det kommer att kosta. Men det är inte rimligt att ha en kommunchef som tror att hon kan styra och ställa med vem som ska inneha det politiska styret i kommunen. Det är faktiskt en uppgift för väljarnas valda ombud. Om kommunchefen ska bestämma vilket eller vilka personer och partier som ska ha styret är demokratin upphävd och vi har istället fått ett byråkratstyre.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar