torsdag 4 februari 2016

De försvunna städerna: "når inte ens trägubbens task"

Skänninge historia förlorar sig i medeltiden. Gustav Vasa utfärdade stadsprivilegier 1529 men stadens historia är äldre. Staden omnämns första gången 1178 i ett påvligt brev. Den äldre historien domineras dels av kyrkan med bland annat två kloster, dels av tyskarna som under medeltiden utgjorde ungefär hälften av stadens befolkning.

Tyskarna reste efter förebild från tyska städers Rolandsstatyer den jättelika statyn Ture Lång framför rådhuset. I Tyskland var Rolandsstatyerna en symbol för städernas självständighet. Om Ture Lång skriver Olaus Magnus:

På torget reste sig förr en jättelik bildstod, kallad Turelang utstyrd som Roland i Bremen. Vid dess knän plägade man efter offentlig rannsakning och dom afstraffa missgärningsmän, särskildt äktenskapsbrytare, ehuru det blott sällan hände, att någon beträddes med ett slikt brott. Härvid tillgick så, att man öfver deras nacke lade en börda av stenar, som voro med järnkedjor fastbundna vid bildstodens armar; detta straff, som innebar en oerhörd smälek och därtill åtföljdes af annan vanärande behandling, var huvudsaklingen afsedt att afskräcka från förförelse af det svagare könet.


Ture Långs väldiga proportioner beskrivs av en annan källa: Ture Lång var så hög "att en stor karl näppeligen räckte till tasken hans."

Det finns nu en replik av Ture Lång på Skänninges torg upprest 1989 som en symbol för stadens suveränitet. Så särskilt suverän var dock inte staden som redan 1971 upphört för att ingå i Mjölby kommun. Med sina omkring 3000 invånare utgör den dock en inte helt föraktlig del av Mjölby. Ungefär var nionde medlem av Mjölby kommun är Skänningebo.

Skänninges rådhus
Ture Lång
Tidigare inlägg i serien ”Försvunna städer”


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar