söndag 13 juni 2021

Läs om maktkampen i Strömfors (Andra delen)

 Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Snart kommer boken om maktkampen i Strömfors. Den kommer först att publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det andra avsnittet där den gemytliga och idylliska bilden av hur den nya kommundirektören mottogs börjar krackelera. Nästa del kommer att publiceras lördagen den 10 juli. Där tar krisen sin början. I en rapport med oklar status beskylls kommunalrådet för en rad felsteg, bland annat för att ha begått ett ekonomiskt brott mot kommunen. Så småningom kommer hela boken att publiceras på nätet för fri nedladdning, kopiering och spridning.

Trevlig läsning!

 

Kapitel 2  En tidig varningssignal

Men allt var inte frid i idyllen. Det fanns krackeleringar i den nya pigga kommunchefens uppenbarelse. För att belysa dessa ska jag låta mig själv träda in i berättelsen. Jag var vid tiden ordförande i kommunrevisionen. Vi hade under den gångna mandatperioden haft en besvärlig fråga som rörde det dåvarande kommunalrådet Gabors arvoden. Om detta och om efterspelet kan man läsa i min skrift ”Kommunrevisorns testamente”.[1]

Eftersom risken fanns att Gabor skulle framstå i dålig dager om revisionens anmärkningar blev kända la den dåvarande kommunledningen ned mycken kraft på att hindra revisionen från att publicera dessa på kommunens websida. Den nytillträdande kommunledningen hade en mer positiv inställning och efter ett möte med fullmäktiges ordförande och den nya kommunchefen fick jag och den senare i uppdrag att finna former för att revisionen skulle kunna publicera utan ledningens föregående granskning.

Jag träffade kommunchefen i en positiv stämning. Det här skulle nog kunna gå att lösa. Men det hela sprack nästan direkt. Hon var ansvarig utgivare för både websidan och kommunens informationstidning. Och det gällde ju att se till att det inte publicerades något som hotade säkerheten i kommunen och framförallt sådant som ”kunde skada kommunens varumärke”. När jag kollade upp det hela med myndigheterna visade det sig att båda uppgifterna var fel. Ansvarig utgivare för informationstidningen var den förre kommunchefen (han med Armanikostymen). Och websidan saknade registrerad utgivare.

Jag konfronterade Nora med dessa uppgifter, och upplyste henne om att det var ett brott enligt Tryckfrihetsförordningen att oriktigt uppge sig vara ansvarig utgivare. Jag upplyste henne också om att det för mig som revisor var oacceptabelt att hon som främsta företrädare för kommunstyrelsen, vars verksamhet granskades av revisionen, skulle avgöra vad revisionen fick berätta för medborgarna. Även om ”varumärket” inte tillhör vad ansvarssystemet är avsett att skydda, gäller också enligt TF att inget får publiceras mot utgivarens vilja.

Det blev aldrig någon lösning på den här frågan. Jag skrev till kommunstyrelsen och föreslog att revisionens del av hemsidan inte skulle stå under utgivarens kontroll, utan skulle ha en egen utgivare. En sådan lösning var enligt Myndigheten för press, radio och tv möjlig. Mitt förslag avslogs efter förslag från Fosterlandspartiet av kommunstyrelsens majoritet (de borgerliga plus Fosterlandspartiet) med motiveringen att det liksom tidigare var kommunchefen som skulle vara utgivare. Det var en sanning med modifikation.

Nu hade det knorrat till sig i relationen och vid ett möte i revisionen hade framstegspartisten Joakim Lydquist fått spel och skällt som en bandhund. Kommunchefen hade kontaktat honom och berättat om sin nesa[2]. Jag ordnade ett möte med kommunchefen. Med sig hade hon säkerhetschefen. Orsaken var att hon menade att jag hade hotat henne. När hon inte riktigt kunde precisera detta hot ändrade hon till att jag hade försökt skrämma henne. Hu!

Att hon skulle ha sagt sig som utgivare vilja värna ”kommunens varumärke” blånekade hon till. Eftersom säkerhetschefen också var med passade jag på att ta upp frågor om kommunledningens hållning till revisionens granskningar. Efter en granskning av IT-säkerheten som med stort stök och bök blivit genomförd, bland annat måste våra granskare säkerhetsklassas av Säpo, hade jag fått signaler från revisionens sakkunniga biträde om att kommunchefens inställning till granskning var lite, så att säga, al dente.

Biträdet hade berättat att nu hade kommunchefen ”godkänt” att revisionen gjorde ett par andra granskningar. Biträdet hade själv aldrig hört talas om att det skulle krävas ett sådant godkännande. När jag påpekade att det enligt kommunallagen inte krävdes något sådant godkännande, så blånekade hon igen. Hon hade aldrig granskat tilltänkta undersökningar för att eventuellt ”godkänna” dem.

Bland annat på grund av dessa erfarenheter av den nya käcka kommunchefen tog jag i min föredragning i fullmäktige av revisionsberättelsen upp kommunchefens ansvar. Utöver skärmytslingen om revisionens kommunikation med medborgarna tog jag upp ett antal andra punkter där kommunstyrelsen fått utstå kritik från revisionen. Det är ju styrelsen som är ansvarig gentemot fullmäktige och inte tjänstemännen. Men om styrelsen menar att den drabbas av kritik på grund av inkompetenta eller illvilliga tjänstemän, så får det bli kommunstyrelsens sak att utkräva ansvar av dessa.

Så här sa jag i kommunfullmäktige:

För det första kan man konstatera att den klandrade kommunstyrelsen ju redan har avgått. En konsekvens av den strängare sanktionen att avstyrka ansvarsfrihet är annars att den eller de klandrade kan avsättas. Det verkar inte meningsfullt att avsätta de redan avgångna.

För det andra är det ju, som så ofta fallet att kommunstyrelsens ledamöter svävat i ovisshet och okunnighet om de brister som funnits i olika avseenden. Icke desto mindre bär de förtroendevalda ansvaret för brister som i huvudsak beror på hur förvaltningen fungerar.

I en kommun som, liksom Strömfors, har organiserat sin förvaltning med en stark ledningsposition i form av kommundirektören, blir det av central och avgörande betydelse att den kommunchef man anställt klarar av sin uppgift. På sitt sätt reduceras kommunstyrelsens ansvar till att anställa en kommunchef som har gott omdöme, goda kunskaper och kompetens. Annars riskerar man att det blir brister som får möta kritik och som de förtroendevalda får bära ansvaret för.

Det är kommunstyrelsens uppgift att se till att man har en omdömesgill, kunnig och kompetent kommunchef. Det är inget som revisionen har någon del i. Men jag vill gärna deklarera som min personliga uppfattning, att har man en kommunchef som inte har de här egenskaperna, så borde man se till att avsluta anställningen.

Under 2018 har två kommunchefer varit verksamma. Den ene har redan lämnat sin anställning. Ansvaret faller därför tungt på den nuvarande kommundirektören. Mot bakgrund av de brister som revisionen har uppmärksammat och den anmärkning som kommunstyrelsen får i revisionsberättelsen, så skulle jag om jag satt i kommunstyrelsen istället verka för att den nuvarande kommundirektörens anställning upphör.

Övriga, politiska motståndare men även vänner var fortfarande i förälskelsefasen. Det är en överdrift att påstå att jag blev populär efter inlägget. Handfast tröst erbjöds kommunchefen redan på fullmäktiges möte, och en lång tid därefter bemöttes jag avmätt.[1] ”Kommunrevisorns testamente” kan laddas ned från http://backbergslagen.blogspot.com/p/sondag-28-januari-2018-bok-om-kommunal.html. Henry Bäck 2018 Kommunrevisorns testamente Göteborg: Förvaltningshögskolan

 [2] Vid ett senare tillfälle fick hon frågan varför hon just vänt sig till Lydqvist. Hon svarade då, att det var den ende i revisionen som hon fick tag på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar