fredag 8 mars 2024

Madame Kollontaj kommunist och feministAleksandra Kollontaj föddes som Aleksandra Domontovitj 1872 i S:t Petersburg. Hennes pappa Michail Domontovitj var general i den kejserliga armén och deltog i det rysk-turkiska kriget 1877 – 1878. Ett resultat av kriget var att Bulgarien utropades som en självständig stat, men i praktiken ett ryskt lydrike och under rysk ockupation. Domontovitj utnämndes till kanslichef vid den ryska administrationen i Bulgarien, och han flyttade till Sofia med sin familj inklusive den lilla, då sjuåriga Aleksandra. I ”Den första etappen”[1] skriver hon om sin tid 1878 – 1879 i Bulgarien.

På den politiska dagordningen stod nu utarbetande av en ny bulgarisk konstitution. Åtminstone enligt Aleksandras mamma spelade pappa Domontovitj en viktig roll: ”det var far som gjort hela det förberedande arbetet och han har tagit Finlands konstitution som förebild.” Förslaget till konstitution ansågs modernt och liberalt. Vi erinrar oss att den finska ståndslantdagen avskaffades för ett enkammarsystem och att en rösträttsreform som också gav kvinnor rösträtt beslöts redan 1905 och godkändes av kejsaren 1906. Men i det bulgariska fallet sades det att tsaren var emot. ”Mor var rädd att någonting ’mycket tråkigt’ skulle hända far.

Våren 1879 kallades Domontovitj tillbaka till S:t Petersburg. Han togs trots sina påstådda liberala böjelser till nåder, men betraktades fortfarande som ”misstänkt, eftersom han aldrig fick någon ’hög post’”. Det kan kanske vara av ett särskilt intresse att direkt citera vad Aleksandra i sina memoarer skriver om året 1879:

Vi befunno oss nära det historiska året 1879, ett stort år för det kommande Ryssland – för Sovjetunionen. I december detta år föddes Sovjetunionens störste statsman, det geni som fullbordade byggandet av en ny värld, nämligen Joseph Stalin.

Aleksandras mamma var finska, dotter till en rik trävaruhandlare. Barndomens somrar tillbringade Aleksandra på morfaderns herrgård Kuusan-Hovi i Mola i Viborgs län. Hon beskriver också dessa sommarvistelser i sin bok. Dom sociala orättvisor hon i efterhand tycker sig ha blivit varse i Bulgarien förstärks också under dessa finska somrar: ”Man behövde bara gåt ut genom Kuusan-hovys präktiga grind för att erfara att livet varken var rikt eller lyckligt. Åtminstone inte för den finska befolkningen.”

1893 gifte sig Aleksandra mot föräldrarnas vilja med sin syssling, officersaspiranten Vladimir Kollontaj och dom fick en son. Makarna växte snart ifrån varandra. Aleksandra orienterade sig alltmer mot radikala kretsar. Hösten 1898 lämnade hon Kollontaj och reste till Zürich för att studera sociologi där hon också mötte den tyska kommunisten Rosa Luxemburg. Sonen lämnades hos morföräldrarna.

Åter i Ryssland började Aleksandra att arbeta i det revolutionära socialdemokratiska partiet. Den 9 januari 1905 deltog hon i en demonstration på marsch mot Vinterpalatset i S:t Petersburg. Soldater öppnade eld mot demonstranterna. Det var en omskakande upplevelse för Aleksandra Kollontaj. 1908 tvingades hon att fly utomlands efter att ha publicerat en skrift som uppmanade finländarna till uppror.

Hon återkom till Ryssland efter februarirevolutionen 1917. Efter oktoberrevolutionen samma år gjorde hon en snabb karriär och kom att ingå i Lenins första regering som ”Folkkommissarie för sociala frågor” eller ”Välfärdskommissarie” som hon själv skriver. Hon beskriver i sin bok dom svårigheter det innebar att administrera åtgärder för ”krigsinvalider, statspensionering, ålderdomshem, sinnessjukhus, barnhem, verkstäder för proteser.” allt under brinnande inbördeskrig med utländsk intervention och med olika former av sabotage utförda av borgerliga medlöpare. Särskilt uppskakande var mordbranden som förstörde ”mödra- och spädbarnspalatset.”

Bland olika fraktioner inom bolsjevikpartiet framträdde ”Arbetaroppositionen” 1921 med ett manifest där byråkratiseringen av sovjetstaten kritiserades. Produktionen borde ordnas så att arbetarna själva hade makten över fabrikerna. Kollontaj var sympatiskt inställd till Arbetaroppositionen och hon skrev en text ”Arbetaroppositionen”[2] som smugglades ut till utlandet. Hon agerade vid den tionde partikongressen för oppositionen. Kongressen förkastade oppositionen och Kollontaj lämnade den för partiets enighets skull. 1921 tog partiet också ett steg tillbaka i form av den nya ekonomiska politiken (NEP) där olika marknadsekonomiska arrangemang tilläts. Att Kollontaj också var kritisk mot detta framgår inte minst av hennes skönlitterära produktion där motviljan mot ”NEP-männen” och deras ”NEP-kvinnor” är tydlig.

Mest omtalad av hennes skönlitterära texter är förmodligen romanen ”Arbetsbiens kärlek”[3] där hon får tillfälle att utveckla förhållandet mellan könen och kvinnans ställning i det socialistiska samhället och som kommunist. Kollontaj deltog också i reformeringen av lagstiftningen för att stärka kvinnans ställning i det sovjetiska samhället. Hon ville förändra äktenskapet och synen på kvinnans sexualitet. Familjen skulle vittra bort. I mycket ansågs dock hennes åsikter vara alltför radikala för dom konservativa krafterna i partiet. Radikala lagar som stiftats strax efter revolutionen ändrades senare mot hennes avståndstagande i konservativ riktning.

En mer akademisk inriktning har ”Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen”[4] som innehåller 14 föreläsningar hon höll våren 1921 vid Sverdlovuniversitetet i Leningrad. I dessa föreläsningar söker hon koppla samman kvinnans ställning med produktionsförhållandena från ”urkommunismen” till ”proletariatets diktatur”. Författaren och kvinnokämpen Margit Palmær Waldén skriver i sitt efterord till den svenska utgåvan av föreläsningarna: ”… i och med att kommunismen ’organiserar produktionen på det allmänna arbetets grundvalar’ kommer också kvinnofrågan att lösas. ’Någon annan väg till dess lösning finns ej och kan ej finnas’” och ”Det är icke den privata familjens utan samhällets, statens uppgift att sörja för den växande generationen, barnen.”

1922 lämnade hon Sovjetunionen för en diplomatisk karriär i och med att hon utnämndes till legationsråd i Norge och som minister 1924. I Oslo hade hon till en början få arbetsuppgifter, utan kunde ägna sig åt sitt eget skrivande. Det har spekulerats om varför hon på detta sätt sänts i en ”gyllene exil”. Engagemanget i Arbetaroppositionen och hennes radikala feministiska politik i konflikt med partiets linje har förslagits som förklaring. Varför hon inte på ett tydligare sätt avpolletterades är ett frågetecken. Hon företrädde Sovjetunionen diplomatiskt i över 20 år. Efter Oslo kom hon som sovjetisk ambassadör i Stockholm från 1930 till 1945. Hon var i Stockholm känd som ”Madame Kollontaj”. Hon medverkade också i flera internationella förhandlingar som representant för Sovjetunionen.

Under sin långa tid i Sverige kom hon att få ett brett nätverk av svenska socialister och feminister. Detta framkommer inte minst av brevsamlingen ”Alexandra Kollontay. Kära kamrat! Allrakäraste vän!”[5]. Bland dom hon korresponderade med finns chefredaktören för Folkets Dagblad och kommunistiske riksdagsledamoten Fredrik Ström, författaren Ellen Michelsen och läkaren Ada Nilsson som deltog i Frisinnade kvinnors riksförbund och Fogelstadsgruppen.

Aleksandra Kollontaj dog 1952 i Moskva och begravdes på Novodevitjekyrkogården där också Stalins hustru Nadezjda Stalina, politiker som Andrej Gromyko. Boris Jeltsin, Nikita Chrusjtjov och Vjatjeslav Molotov, konstskapare som Ilja Ehrenburg, Sergej Eisenstein, Vladimir Majakovskij och Dimitri Sjostakovitj samt anarkisten Pjotr Kropotkin vilar.

 [1] Kollontay Alexandra (1945) Den första etappen Stockholm: Albert Bonniers förlag

[2] Kollontaj, Alexandra (1972) Arbetaroppositionen Stockholm: Federativ

[3] Kollontay, Alexandra (1977) Arbetsbiens kärlek Stockholm: Litteraturfrämjandet

[4] Kollontay, Alexandra (1971) Kvinnans ställning i den samhällsekonomiska utvecklingen Stockholm: Gidlund

[5] Stövling, Britta (red) (1977) Alxandra Kollontay. Kära kamrat! Allrakäraste vän! Stockholm: Gidlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar