torsdag 25 februari 2021

Från Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg 16 februari

Varken kommunen eller lokalpressen är särskilt intresserade av att medborgarna får veta vad som pågår i kommunen. Vad som går ut i kommunens informationstidning 0222:an filtreras av kommunchefen Marie Tollefsen Markström. Jag tycker att det är viktigt att invånarna får veta vad som beslutas i de politiska organen. Här kommer en rapport om viktiga frågor som behandlades av kommunstyrelsen den 16 februari.

Socialdemokraterna: Kommunrevisionens biträde var jävig

Jag har flera gånger här berättat om hur kommunrevisionens biträde Camilla Karlsson som utarbetade den anklagelsekrift mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén som utlöste den ännu pågående politiska krisen i kommunen var jävig. Karlsson hade via en bulvan gjort affärer med kommunchefen för inemot 2 miljoner kronor.

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen har med anledning av detta gjort följande anteckning till kommunstyrelsens protokoll:

Skinnskattebergs kommuns dåvarande sakkunniga biträde till revisionens make ägde det bolag från vilket vi köpte betydande ekonomichefskonsulttjänster för att belopp på 1.750 tusen kr 2020 (två dagar i veckan från vår-dec). På ekonomichefskonsultens Linkedinsida finns att läsa att denne gör uppdrag åt sakkunnige biträdes bolag. Kravet på fullständig opartiskhet blir svår att hävda då det skall ställas utom alla tvivel att den sakkunnige biträdet åt revisionen inte skall ha någon annan kontakt med kommunen än dialogen med revisionen och politiken vid rapportering. Vid en granskning skall uppgifter utlämnas av förvaltningen. Detta är något revisionen kan titta på inför bokslutet.

Myrsteg mot seniorboende på Klockarbergsvägen 8. Högern helt emot.

En omvandling av hyreshuset på Klockarbergsvägen 8 till seniorboende har varit en aktuell fråga under flera år. Kontakter med Statens Bostadsomvandling AB har varit framgångsrika och har nu kommit så långt att förvaltningen behöver 700 000 kr för en förstudie. Den högerextrema moderate gruppledaren Bo Öberg har hela tiden stretat emot och har istället försökt få huset sålt till någon privat aktör. Vad sådant kan leda till har vi sett många exempel på i grannkommunerna (vanskötsel och social dumpning).

Förra gången ärendet om SBO var uppe lyckades oppositionen anförd av samme Öberg hejda processen genom att ge förvaltningen ett stort antal utredningsuppdrag som skulle utföras innan man gick vidare.

Förvaltningen föreslog att man istället skulle upphandla ett nytt bostadsförsörjningsprogram, som skulle ge svar på bland annat de frågor som nu ställdes. Kommunen är enligt Bostadsförsörjningslagen skyldig att varje mandatperiod fastställa riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har ännu inte skett under den här mandatperioden.

Bo Öberg yrkade nu avslag både på förslaget om fortsatt utredning av omvandlingen av Klockarbergsvägen 8 och om ett nytt bostadsförsörjningsprogram.

Socialdemokraternas Pentti Lahtinen, ordförande i tekniska utskottet, yrkade bifall till förslaget om fortsatt utredning av SBO-omvandlingen. Kommunstyrelsens ordförande, också socialdemokrat, ville istället att hela frågan skulle skickas tillbaka till förvaltningen för att få svar på vilka tidigare ställda frågor som ännu var obesvarade. Det blev också kommunstyrelsens beslut.

73 procent av kommunerna kan ha livsmedelsstrategi. Inte genomförbart i Skinnskatteberg

Vänsterpartiet hade i en motion föreslagit att kommunen ska utarbeta en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande). Som exempel på vad som kan finnas i en sådan nämndes köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Kommunstyrelsen beslöt att säga nej till förslaget med motiveringen att ”motionen innehåller skallkrav som i det stora hela inte är genomförbara.”

Skinnskattebergs kommunstyrelse gör därmed en helt annan bedömning än vad man gjort i tre fjärdedelar av alla andra kommuner. I senaste kommunranking från tidskriften ”Aktuell Hållbarhet” svarar 73 procent av kommunerna att de har beslutat en sådan livsmedelsstrategi. Men i Skinnskatteberg vet man bättre!

Det gick bättre med förslag om måltiders klimatpåverkan

Däremot gick det bättre med en andra motion från Vänsterpartiet om att kommunen ska följa upp måltidsverksamhetens klimatpåverkan. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå fullmäktige att bifalla motionen.

Ett litet steg på vägen mot en modern flaggpolicy?

Det har länge varit en skamfläck för Skinnskattebergs kommun att man inte flaggar officiellt för de nationella minoriteterna samer, romer och tornedalingar samt för hbtq-personer på deras respektive högtidsdagar.

Kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) föreslog nu att förvaltningen skulle få i uppdrag ”att göra en liten omvärldsanalys vad gäller just flaggning av nationella minoriteter/Pride samt flaggningens ungefärliga kostnader för kommunen som Politiken sedan kan ta ställning till. Om relevans, även beakta vår kommuns storlek.”

Detta fick den samlade högern att gå i taket. Bo Öberg (M), Anders Nordenbris (”L”) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) gick alla emot förslaget. Däremot stödde Centerns Helena Norrby förslaget, så nu får förvaltningen se hur det är i grannkommunerna (några exempel kan vara Fagersta, Norberg och Region Västmanland som alla har en sådan policy, sedär var den lilla omvärldsanalysen klar).

Högerextremisterna Öberg, Nordenbris och Bergstedt kommer säkert att fortsätta att sätta sig på tvären. De kommer säkert att påstå att det blir för dyrt. Åtminstone Öberg och Bergstedt har tidigare velat anslå miljoner till kommunens marknadsföring. Jag för min del tror att deras motstånd mot nationella minoriteter och hbtq-personer beror på något annat.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar