måndag 23 september 2019

Det hände i september i Skinnskatteberg1894 Mordet i Hed. Sundell frikänd.
Köping, fredagen den 14 september. Slutrannsakning angående mordet i Hed 1885 förekom vid Skinnskattebergs häradsrätt i går. Häktade arbetaren Carl Erik Sundell, som angifvit sig sjelf såsom föröfvare af mordet å arbetskarlen Westerberg, men sedermera återtagit bekännelsen. Blef i brist på bindande bevisning frikänd. Sundell qvarhålles häktad till dess domen understälts hofrättens pröfning. (DN 15/9 1894)

Tidningen Vestkusten (av alla!) kunde meddela ytterligare detaljer:

Sjelfangifvelse af mördare. Arbetaren Carl Erik Sundell, född 1837 i Vestmanlands län. angaf sig hos polisen den 21 juli för att ha föröfvat mord å 49-årige dagkarlen Christian Westerberg, hvars lik hittades i Tomasbosjön den 25 juli 1885. Strax efter det mordet föröfvats misstänktes Sundell skarpt, men han förnekade då all vetskap om brottet, och fortsatte att neka vid förnyade förhör. Anlednlngen till sjelfangifvelsen torde få tillskrifvas hans brist på existensmedel. (Vestkusten 16/8 1894)

1900 Epidemisjukstuga
Dagens Nyheter rapporterar att Västmanlands läns landsting beslutat om nybyggnationer. Det handlar om ett småskollärarinneseminarium i Västerås samt epidemisjukstugor i Norberg, Heby, Östervåla, Skinnskatteberg, Simtuna, Kolbäck, Väster Färnebo och Ramnäs.

1907 Reuterswärd spökar
Död under begrafning i kyrkan. Organisten får slag under det han spelar.
SKINNSKATTEBERG, måndag. Ett dödsfall under egendomliga omständigheter inträffade i går, i det Skinnskattebergs församlings organist Carl Erik Norström plötsligen afled i kyrkan, under det han spelade ingångsmarschen vid hofmarskalken Reuterswärds jordfästning. Dödsorsaken var hjärtslag. (DN 3/9 1907)

1908 … men ihågkoms med en tio tons stenbumling
På Patrik Reuterswärds graf å Skinnskattebergs kyrkogård har rests som minnesvård ett kolossalt stenblock om 10,000 kilos vikt. Rundt det väldiga blocket äro mindre stenar uppställda. (DN 10/9 1908)

1912 Två nya grufvor i Skinnskatteberg
Förarbeten pågå för etablerande af järnmalmsbrytning i två nya grufvor i Skinnskatteberg, hållande ända till 70-procentig malm, till hvilka Forsbacka järnverks aktiebolag inlöst inmutningsrätt. (DN 27/9 1912)

1913 Baggå bruk sålt
Godsägare Gustaf Larsson, Ekebyhammar, Fellingsbro, har genom egendomsagenten Elof Engquist, Sala, sålt Baggå bruk i Skinnskattebergs socken, Västmanland, med tillhörande vattenfall, snickerifabrik och underlydande torp till godsägare K. E. Olsson, Josefsdal, Sala med tillträde i nästa oktober. (DN 14/9 1913)

1932 Blixten tänder oförsäkrad ladugård
VÄSTERÅS, måndag. T.T. Under lördagens kraftiga åskväder slog blixten ned hos arrendator A. Eriksson, Sunnanfors, Skinnskatteberg. Ladugården med inneliggande foder samt en mängd höns lades i aska. Det brunna var oförsäkrat. Hos en granne slog blixten ned i ladugården och dödade en ko, dock utan att antända. (DN 13/9 1932)

1934 Ingrid ritar

Ingrid går till skolam

Ingrid Hasselrot, 13 år, Skinnskatteberg har tecknat de här båda trevliga bilderna. Den översta visar oss Ingrid på väg till skolan och på den här bilden se vi Ingrids vän och lekkamrat, Hunden Bessie. (DN 23/9 1934)

Hunden Bessie
1935 Baggås arbetsläger upplöses
KÖPING, fredag. T.T. Baggå arbetsläger i Skinnskatteberg som grundades för två år sedan, skall upplösas före den 5 oktober och innan dess skola de 27 pojkar som för närvarande vistas i lägret vara överflyttade till en arbetsplats i Bångbro. Baggålägrets stora kaninfarm skall sändas till Lång i Värmland. (DN 28/9 1935)

1937 Statsministern synar skog i Skinnskatteberg
VÄSTERÅS, onsdag. T.T. Statens skogar och industrianläggningar i Skinnskatteberg besågos under onsdagen av statsminister Hansson och jordbruksminister Pehrsson-Bramstorp, vilka åtföljdes av generaldirektör Kuylenstjerna och försäljningschefen i domänstyrelsen K.O. Norlin. Sällskapet, som färdades i bil, vistades hela dagen i Skinnskattebergstrakten. (DN 23/9 1937)


Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar