måndag 20 februari 2012

Den borgerliga kleptokratin i aktion


Allt sedan de borgerliga maktövertagandena i kommuner och landsting i valet 2006 har en modell tillämpats där man genom privatisering (så kallad avknoppning) har förskingrat skattebetalarnas egendom. Det har gått till så här: En verksamhet – t ex en förskola eller en vårdcentral – har utan budgivning sålts till underpris. Vanligen har man nöjt sig med att ta betalt för inventarierna. Efter något eller några år har verksamheten sålts vidare till marknadspris till så kallade riskkapitalister (egentligen riskfrikapitalister eftersom verksamheten är skattefinansierad).

Det finns hur många exempel som helst. Jag har tidigare skrivit om hur modellen tillämpades på förskolan i min gamla hemkommun Upplands Väsby.

Det är numera helt klarlagt att det här är olagligt:

  • Förfarandet strider mot kommunallagen därför att man minskar den kommunala förmögenheten. Marknadsvärdet tillhör ju kommunen och dess skattebetalare men förs över till privata fickor. Detta är inte god kommunal hushållning. Beslut som strider mot kommunallagen kan upphävas av förvaltningsdomstol om det överklagas.

  • Förfarandet strider mot kommunallagen därför att enskilda och enskilda företag stöds på andra kommunmedlemmars och företags bekostnad. Detta strider mot grundläggande principer i kommunallagen. Beslut kan upphävas av förvaltningsdomstol om det överklagas. Förvaltningsdomstolarna har i flera fall avkunnat sådana domar.

  • Förfarandet strider mot EU-rätten. Det är ett olagligt statsstöd (EU-rätten ser kommunerna som en del av statsmakten) till vissa företag i en konkurrenssituation. Det företag som fått stödet kan tvingas betala tillbaka det. Om man t ex köpt en verksamhet för en miljon och marknadsvärdet är 14 miljoner kan köparen tvingas betala 13 miljoner till kommunen.

  • Det har också ifrågasatts om förfarandet också är brottsligt. Det skulle då handla om grovt trolöshet mot huvudman. Det finns flera polisanmälningar och i något fall pågår förundersökning. De som riskerar att hamna i finkan är de som fattat beslut om försäljningen.

Om man närmare vill studera de kommunal- och EU-rättsliga aspekterna finns en utredning av statskontoret att tillgå. Läs statskontorets utredning här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar