söndag 26 juli 2015

”Nollorna del 2” eller ”Det bidde inte ens en tummetott”

Skinnskattebergs kommun styrs efter valet förra hösten av en koalition mellan de borgerliga och det rasistiska Sverigedemokraterna ledd av den populistiska folkpartipolitikern Carina Sándor. I ett tidigare inlägg har jag granskat vilken aktivitet Sverigedemokraterna bidragit med i kommunalpolitiken. Resultatet blev magert: De två SD:arna har aldrig öppnat näbben i fullmäktige. De har inte skrivit några motioner, interpellationer eller frågor. De har skolkat från flera kommunstyrelsesammanträden och när de varit med har de yttrat sig en (1) gång. Nu har turen kommit till att granska vad den nya majoriteten har åstadkommit politiskt under sitt första halvår. Vilka beslut har blivit annorlunda än de skulle ha blivit om de rödgröna fortsatt styra?

Jag har granskat kommunfullmäktiges protokoll från slutet av oktober 2014 när de nyvalda ledamöterna intog sina platser till och med juni i år, sammanlagt sex möten. I 14 av de ärenden där det fattats beslut har partierna uttryckt olika ståndpunkter. Detta har kommit till uttryck genom att man lagt egna förslag, genom att man röstat olika i voteringar och/eller genom att man har reserverat sig emot beslut. I alla andra frågor har beslut tagits i enighet (sammanlagt har fullmäktige under denhär tiden behandlat 89 frågor om man bara räknar protokollens paragrafer).

I de flesta frågor har den nya majoriteten inte haft någon betydelse alls
Två av de 14 frågorna där partierna haft olika ståndpunkter gäller motioner från Moderaterna, där det föreslagits att man ska införa en ”besökshund” i äldreboendena och att man ska servera alkohol på äldreboendena. I båda dessa frågor var de andra borgerliga partierna (inklusive SD) och de rödgröna överens om att säga nej. Här skulle med andra ord resultatet ha blivit detsamma med den gamla rödgröna majoriteten.

I tre frågor har Socialdemokraterna och de borgerliga varit ense om att säga nej till förslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I en av dessa frågor – det gällde om det nya LSS-boendet skulle finansieras med lån eller med egna skattemedel – sprack Socialdemokraterna. Några ledamöter valde att sluta upp på V:s och Mp:s linje att inte ytterligare skuldsätta kommunen.

I fyra av de 14 frågorna har de borgerliga tvingats backa från sin ursprungliga inställning, anslutit sig till förslag från S eller Mp, eller helt enkelt deklarerat att de inte deltar i beslutet. Det har gällt val av ordförande i revisionen, att den långsiktiga målsättningen för den f d folkhögskolan ska vara att åstadkomma en företagsby, att höjningen av kommunalrådets arvode inte skulle utgå retroaktivt och ändringar i förslaget till policy om jäv och mutor.

Alliansen mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna har slagits för sina maktpositioner
Kvar blir alltså bara fem frågor där det är uppenbart att den nya borgerliga+SD-majoriteten har drivit igenom andra beslut än vad som skulle ha blivit fallet om de rödgröna fått bestämma. Fyra av dessa fem frågor har egentligen inte varit sakfrågor. Det har istället handlat om vad man kan kalla maktpolitik, d v s vem som ska ha olika uppdrag och hur den politiska organisationen ska se ut.

Oenigheten började när det nyvalda fullmäktige skulle välja sin egen ordförande. De borgerliga och de rödgröna förde fram varsin kandidat. Med hjälp av Sverigedemokraternas röster valdes de borgerligas kandidat – moderaten Bo Öberg. I ljuset av det resultatet avstod sedan de rödgröna från att föra fram egna kandidater till övriga ordförandeuppdrag, såsom den viktiga posten som ordförande i kommunstyrelsen. En annan stridsfråga gällde kommunstyrelsens storlek. Skinnskattebergs kommun har med tanke på sin storlek en extremt stor kommunstyrelse: 15 ledamöter och 15 suppleanter. Skinnskattebergs kommunstyrelse är därmed större än kommunstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö som bara har 13 ledamöter.

De rödgröna partierna föreslog att kommunstyrelsen skulle minskas till 13. Också i denna fråga blev det strid på kniven. Med hjälp av SD kunde de borgerliga förhindra att kommunstyrelsen minskades. Den springande punkten var inte någon särskild omsorg om den kommunala demokratin, utan snarare att i en mindre kommunstyrelse hade Sverigedemokraterna blivit utan representation. Fp+SD-alliansens maktställning hade då hotats.

En ytterligare fråga har handlat om det ganska obetydliga uppdraget som överförmyndare, där de rödgröna velat tillsätta en politisk nämnd, medan Folkpartiet och Sverigedemokraterna drivit igenom att en folkpartipolitiker skulle väljas.

Den så kallade ”Alliansbudgeten” omfattade mindre än en halv procent av kommunens utgifter
Kommunens driftbudget omfattar ungefär 314 miljoner kronor. De borgerliga och de rödgröna hade inför beslutet i fullmäktige i höstas kommit överens om hur 313 miljoner skulle fördelas på olika ändamål och verksamheter. Alldeles i sluttampen av budgetarbetet lyckades ekonomikontoret hitta en miljon som man inte hade känt till förut. Här skilde det sig åt. De rödgröna ville satsa det mesta på äldreomsorgen medan de borgerliga föreslog en annan fördelning av den hittade miljonen:

  • Man föreslog en ”förstudie av Nyhammars förskola inklusive fritids och samlingssal”. Det skulle kosta 50 000 kronor.
  • Vidare föreslog de borgerliga att det skulle inrättas en tjänst som oppositionsråd med 75 procents tjänstgöring. Det var meningen att sossarna skulle ha den tjänsten. För att inte kostnadsökningen skulle sticka alltför mycket i ögonen föreslog man samtidigt att tjänsten som kommunalråd skulle minskas till 75 procent.
  • Det föreslogs också en ökning av anslaget till skolskjutsar. Syftet var att kunna betala skolskjuts för de elever som valt att gå i Malmaskolan i Kolsva istället för Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg


Alla var alltså överens om 99,7 procent av budgeten. De egna borgerliga förslagen som kallades ”alliansens budget” omfattade alltså 0,3 procent.

Utöver driftbudgetförslagen föreslog man två nya investeringar:
  • 50 000 kronor skulle användas till skyltar vid förskolor, fritidshem och Sturehuset
  • 300 000 kronor skulle användas till en ny lekpark i Färna

·        De borgerliga föreslog alltså nya investeringar för 350 000 kronor, vilket är drygt fyra procent mer än i det ursprungliga budgetförslaget som alla var överens om.

Under stort buller och bång röstades ”alliansens budget” igenom av den nya fullmäktigemajoriteten, d v s de borgerliga och Sverigedemokraterna.

Ingenting blev verklighet
Hur gick det sen med dessa fem punkter?

Nyhammars förskola har länge dragits med för små lokaler. Den frågan började utredas redan på den gamla majoritetens tid. Nu ser det ut som om det skulle bli en lösning genom ombyggnader av den befintliga fastigheten. Någon förstudie för 50 000 kronor har inte setts till. Och definitivt inget fritidshem och ingen samlingssal.

Sossarna som över huvud taget inte var tillfrågade om de ville ha den nya tjänsten som oppositionsråd tackade nej. Så det bidde ingenting. Därefter har borgarna fört en kamp för att återställa kommunalrådstjänsten till 100 procent.

Några beslut om fria skolskjutsar till Kolsva i Köpings kommun har inte fattats. Och inte lär det bli något sådant heller eftersom det skulle strida mot både kommunallagen och skollagen. Om ett sådant beslut skulle tas, skulle det bums upphävas av förvaltningsrätten.

Några nya skyltar vid Sturehuset (ett slags fritidsgård) och någon ny lekpark i Färna har inte setts till. De har såvitt jag kunnat se inte ens skönjts vid horisonten som ärenden i kommunstyrelsen och dess tekniska utskott.

Poff! Det bidde ingenting.

Mycket skrik och lite ull
Om man ska sammanfatta, kan man konstatera att i 85 procent av alla ärenden som kommunfullmäktige haft på sitt bord har partierna varit överens. I resterande frågor har partierna haft olika åsikt. I de flesta av dessa – 10 procent av alla fullmäktigeärenden – har slutresultatet inte påverkats av den nya majoriteten. Det har blivit på samma sätt som om den gamla rödgröna majoriteten suttit kvar. Nu är vi uppe i 95 procent av alla fullmäktigeärenden.

Av de resterande frågorna – där besluten blivit annorlunda – där Folkparti+SD-majoriteten har som man numera säger gjort skillnad, har de flesta handlat om att man velat stärka och försvara sina nyvunna maktpositioner. Det har inte på något sätt handlat om någon verksamhet som har betydelse för kommunens invånare.

I budgetbeslutet drev den nya majoriteten igenom några frågor – omfattande mindre än en procent av hela budgetens omslutning – som kan ha betydelse för kommunens invånare. Inget av dessa har emellertid genomförts, utan har stannat som ord på papper.

Vad bidde det då?
Det bidde ingenting.
Jasså, bidde det ingenting? Det var bra mäster skräddare. Tack så mycket mäster skräddare. Adjö, adjö mäster skräddare.
Och så gick den lille mannen och kom aldrig mer igen.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar