torsdag 28 oktober 2021

(V) om Skinnskattebergs politiska organisation

 Fullmäktiges presidium har initierat en diskussion om kommunens politiska organisation. Ett antal frågeställningar har föreslagits partigrupperna för diskussion. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har utarbetat ett svar på presidiets frågeställningar.


Kommunal demokrati handlar dels om ledet mellan medborgarna och kommunen, dels om hur kommunen är organiserad så att de direkt och indirekt valda ombudens beslut får genomslag i verksamheten. När det gäller det första ledet är det förmodligen (ingen har undersökt det) så att medborgarna är ganska ointresserade och oengagerade. Detta är ett stort problem, men det är i första hand partiernas uppgift att lösa. Det finns inte mycket kommunen kan göra.

Dock kan kommunen förbättra den information som medborgarna behöver för att ha en chans att engagera sig. Öppet tillgängligt är endast dagordningar och protokoll. Vanligen är det omöjligt att utläsa av dessa vilka beslut som föreslås bli fattade eller som har fattats. Endast med tillgång till beslutsunderlagen kan det göras begripligt vad ärenden och beslut handlar om. Här kan kommunen faktiskt göra en insats genom att i större utsträckning offentliggöra beslutsunderlag.

Svensk lokal demokrati vilar på att ett relativt stort antal ”vanliga medborgare” är engagerade som förtroendevalda. Ju färre valda, desto mer professionaliserad blir organisationen. Fler valda ökar chansen att medborgarna i bekantskapskretsen har en förtroendevald att vända sig till. Minskningar av antalet valda brukar vanligtvis gå ut över redan svagt representerade grupper som kvinnor (inte underrepresenterade i Skinnskatteberg), arbetare, invandrare och minoriteter, unga, gamla. Inte sällan är dessa svagt representerade grupper också missgynnade i samhället utanför kommunalpolitiken. De svaga blir än svagare. Vänsterpartiet säger nej till en minskning av fullmäktige.

Att kommunstyrelsen är ansvarig för all kommunal verksamhet gör att ingen har tillräcklig insyn, kunskap och intresse för enskilda verksamheter. Att lägga ansvaret ”högst upp” innebär paradoxalt nog att allt blir nedprioriterat. Gigantiska föredragningslistor med detaljärenden från vitt skilda verksamheter gör också att ingen energi kan ägnas åt övergripande och strategiska beslut.

Vänsterpartiet förespråkar därför ett återinförande av en nämndorganisation.

Antal facknämnder kan lämpligen vara 2 – 3 stycken. Kommunstyrelsen kan minskas i storlek.

Det har anförts att en nämndorganisation skulle medföra suboptimering (var och slåss för sitt). Forskningen visar att detta sällan blir fallet. Det är istället den partipolitiska logiken som slår igenom. Liksom det är partiernas uppgift att engagera medborgarna, är det partiernas uppgift att styra den politiska organisationen.

Turbulensen i kommunen 2020-21 har visat farorna med en enhetlig kommunal organisation. En politisk nämndorganisation bör därför också avspeglas i förvaltningsorganisationen, där varje nämnd ansvarar för en eller flera egna förvaltningar. Kommundirektören är därför inte direkt hierarkiskt överordnad förvaltningscheferna.

Samarbete med andra kommuner bör eftersträvas dels på sådana områden där underlaget för egen expertis är för litet, dels i sådana frågor där det lokala politiska handlingsutrymmet är litet (framförallt gäller det myndighetsutövning). Exempel på områden där det är lämpligt med samarbete kan vara fler administrativa funktioner än löneadministrationen (IT kan vara ett sådant område), brandförsvaret (finns redan), sådan myndighetsutövning som nu åligger miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarverksamheten. Fler finns.

Huvuddelen av de förtroendevalda åtar sig sitt uppdrag i en strävan att påverka kommunens beslut och inte av ekonomiska skäl. Fullgörande av förtroendeuppdrag kompenseras med sammanträdesarvoden och för vissa uppdrag årsarvoden. Den som för deltagande i sammanträden förlorar inkomst har rätt till ersättning för detta. Arvoden avser allt arbete som läggs ned på deltagande i ett sammanträde, alltså även inläsning av handlingar och andra förberedelser. Vi ser ingen anledning att höja arvoden eller införa särskilda arvoden för förberedelser.

Sammanfattningsvis:

  • Det är partiernas uppgift att engagera medborgarna.
  • Kommunen bör i större utsträckning offentliggöra beslutsunderlag.
  • Nej till minskning av fullmäktige.
  • Inför 2 – 3 facknämnder med egna förvaltningar.
  • Samarbete med andra kommuner där underlaget för specialistfunktioner är för litet och/eller där det lokala politiska handlingsutrymmet är litet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar