tisdag 12 juni 2018

Anförande i Skinnskattebergs fullmäktige 4 juni 2018


Kommunrevisionen består av fem av fullmäktige valda revisorer. Jag är ordförande, Karin Lindström är vice ordförande. Dessutom ingår Anders Nordenbris, Sara Pettersson Ruyter och Christina Stenberg. Vi har hjälp av en revisionsbyrå som vi själva har upphandlat. Denna har under 2017 varit KPMG. Vi har i år genomfört en nya upphandling och sedan den 1 maj är det Komredo AB i Västerås som är vårt biträde.

Vår uppgift är vara kritiska. Det har inte varit svårt
Revisionens uppgift är att vara kritisk. Det har inte varit svårt. Vi ska kritiskt granska den verksamhet som kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för. Uppdraget sammanfattas i den revisionsberättelse som finns i fullmäktiges handlingar.

Till grund för revisionsberättelsen ligger tre slags granskningar: Det är vad vi kallar ”grundläggande granskning”; granskning av delårsrapport och årsbokslut samt slutligen ”fördjupade granskningar.”

I den grundläggande granskningen har vi tagit del av sammanträdeshandlingar och protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden. Vi har också närvarat vid sammanträden med fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Vi har vid särskilda tillfällen träffat hela kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden för att diskutera frågor som kan ha betydelse för bedömningen.

Endast ett av kommunens mål är mätbart, och det har inte uppnåtts
För det andra har vi med hjälp av vårt anlitade biträde granskat delårsrapporten och årets bokslut. Inga allvarliga anmärkningar har riktats mot hur bokföringen sköts. Däremot har vid båda tillfällena kritik riktats mot målstyrningssystemet. De fem kommungemensamma målen uppvisar brister. Det handlar bland annat om att mål sätts för hela mandatperioden utan att brytas ned i etappmål som ska uppnås under året. När det gäller dessa mål är det med andra ord omöjligt att avgöra om de uppnåtts eller ej. Den viktigaste invändningen är dock att det saknas observerbara indikatorer för målen. Också det är ett förhållande som gör det omöjligt att säga om målet har uppnåtts. Det enda mätbara målet är ”Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet”. Och det målet har definitivt inte uppnåtts.

För att sammanfatta: För fyra av de fem målen kan man inte uttala sig om de uppnåtts eller inte och det femte målet har inte uppnåtts.

Det här är en allvarlig brist, eftersom kommunallagen föreskriver att det ska finnas mål för verksamheten. Under de hittills sju år jag varit med i kommunrevisionen har vi i varje granskning av delårsrapport och årsbokslut framfört denna kritik. Vid ett tillfälle under förra mandatperioden riktade revisionen också en anmärkning mot kommunstyrelsen på grund av bristerna i målstyrningen. Fullmäktige anslöt sig inte till anmärkningen med motiveringen att arbete pågick för att göra målen mer operationella. Vid vårt senaste sammanträffande med kommunstyrelsen ställde jag frågan till kommunstyrelsens ordförande och fick då svaret ”det är på gång”. Kommunstyrelsens tungfotade hantering av målstyrningen är uppseendeväckande. Och detta gäller inte bara år 2017, utan det gäller kommunstyrelsen under båda de senaste två mandatperioderna.

Brister i kort- och kontanthanteringen. Näringslivsarbetet har inte bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande.
Jag har berört två av de grunder vi har för vår slutliga bedömning, den grundläggande granskningen och granskningen av delårsrapport och årsbokslut. Den tredje grunden är fördjupade granskningar, som vi med hjälp av våra biträden genomför på särskilt utvalda områden. Avseende år 2017 har två sådana granskningar genomförts. Den första handlade om kommunens kort- och kontanthantering, och den andra om kommunens näringslivsarbete. I båda granskningarna görs en rad kritiska iakttagelser.

I granskningen av kort- och kontanthanteringen är den sammanfattande bedömningen att kommunen inte har tillräckliga riktlinjer och rutiner för kort- och kontanthanteringen. Stickprov som granskarna har gjort visar brister i underlag t ex saknade kvitton, ofullständiga signaturer och registreringsnummer som inte stämmer med förteckningen.

I granskningen av näringslivsarbetet är den sammanfattande bedömningen att näringslivsarbetet inte till fullo bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande. Styrningen och uppföljningen av resultat måste förbättras. När det gäller Aspebäckens tilltänkta företagsby konstateras att 250 kvadratmeter av 300 uthyrningsbara ännu inte är uthyrda.

Revisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och inte på uppdrag av fullmäktiges ordförande
De här fördjupade granskningarna är särskilt betydelsefulla när man ska bedöma hur kommunstyrelsen och nämnderna har skött sitt uppdrag under året. Det är därför viktigt att fullmäktige får ta del av dem. Såvitt jag har kunnat se har fullmäktiges ledamöter inte fått rapporterna. Inte heller har de publicerats på kommunens hemsida.

Revisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och inte på uppdrag av fullmäktiges ordförande. Det är därför naturligt att rapporter som revisionen lämnar till fullmäktiges presidium ska lämnas vidare till ledamöterna. Det har inte skett.

Revisionen är alltså på flera punkter kritisk till hur kommunstyrelsen har förvaltat sitt uppdrag. Målstyrningssystemet är inte så utformat att man kan avgöra i vilken utsträckning fullmäktiges mål har uppnåtts. Vi har observerat allvarliga brister i både näringslivsarbetet och i kort- och kontanthanteringen. Det kunde kanske tyckas att den här kritiken borde föranleda något slags sanktioner. Revisionen har dock stannat för att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
Däremot hoppas jag att de kritiska punkter som kommit fram ska leda till förbättringar i linje med de rekommendationer som revisionen har lämnat.

När det gäller Miljö- och byggnadsnämnden och Valnämnden som så smått påbörjat sin verksamhet under 2017 har vi inte funnit anledning till någon kritik. Jag kommer därför inte att ytterligare kommentera dem på de följande dagordningspunkterna, utan nöjer mig med att yrka att dessa nämnder och deras ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Om du vill se hela fullmäktigemötet följ länken


Praeterea censeo

Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar