lördag 25 september 2021

Min vänster


Min vänster är en del av det stora upplysningsprojektet som bottnar i det sena 1700-talets tänkande och omvälvningar. Det var de franska och amerikanska revolutionerna, som lade grunden för idéerna om jämlikhet, solidaritet, demokrati och individens frihet.

Det finns inga andeväsen

Gudar, andar, jävlar och djinner må finnas som sociala konstruktioner. Som sociala konstruktioner kan de ha betydelse för mänskligt handlande. Religioner och vidskepelse har genom historien använts för att disciplinera människorna. De är därigenom inte oviktiga för samhället. De sociala konstruktioner som växt upp kring gudatron innehåller levnadsregler. Dessa kan ha innehåll som liknar upplysningens värden. Det kristna kärleksbudskapet är ett sådant. Religioner kan om sådana regler lyfts fram ha positiva konsekvenser, liksom att deras regler kan anpassas efter makten och förtrycka människorna.

Andeväsen är sociala konstruktioner, och kan som sådana ha sociala konsekvenser. Men de existerar inte i den objektiva världen.

Vetenskapen ger oss kunskap om den objektiva världen

Människans kunskap om den objektiva världen bygger på vetenskapen. Vetenskapen är en metod där teorier samspelar med observationer i den objektiva världen. Teoretiska, generella, påståenden växer fram ur iakttagelser av regelbundenheter i verkligheten. Ur de teoretiska påståendena härleds hypoteser som är påståenden som kan jämföras med nya iakttagelser. Om hypotes och iakttagelse inte stämmer måste de teoretiska satserna justeras eller rent av förkastas. Genom upprepade sådana kretslopp mellan teori och iakttagelser förfinas kunskapen.

Mänskligt handlande styrs också av sociala konstruktioner

Den vetenskapliga metoden har utvecklats inom naturvetenskapen men kan också tillämpas på det mänskliga handlandet. Men föreställningen att kunskapen om mänskligt handlande kan fullständigt knytas samman med kunskapen om naturvetenskapliga fenomen är en chimär. Människan skiljer sig från de naturvetenskapliga fenomenen genom att hon har känslor, förmåga att anpassa sitt handlande för att uppnå mål och förmågan att lära. Hon styrs också av de sociala konstruktionerna och de strukturer som dessa bildar. Vi måste därför vara medvetna om att den vetenskapliga metod som utvecklats inom naturvetenskapen kan ge kunskap också om människorna och samhället, men att den kunskapen alltid kommer att vara mindre säker.

Sociala strukturer är inga sammansvärjningar

På kort sikt är vi alla strukturernas fångar. Särskilt sega är de förgivettagna strukturerna, de som vi knappt är medvetna om, och som vi saknar begrepp för att resonera om. Sådana strukturer kan vara de som skapas av vidskepelse och tron på andeväsen, kapitalismen, patriarkatet som underordnar kvinnor, nationalismen och rasismen. I ett längre perspektiv kan strukturerna förändras. Det sker dels genom deras inneboende dynamik, men också genom medvetandegörande och kamp.

I brist på medvetande om strukturerna kan det ligga nära till hands att skylla på sammansvärjningar. Det kan vara föreställningar om att vetenskaplig kunskap är tillkommen, inte genom vetenskaplig metod, utan genom att mäktiga krafter köpt forskare. Mer bisarra föreställningar är att makten finns hos till exempel en judisk sammansvärjning.

Tron på sammansvärjningar sammanfattas som konspirationsteorier. Dit hör till exempel nationalismen, rasismen, klimatförnekelsen, anti-vaccinationsrörelsen. Sådana konspirationsteorier tar avstånd från grunderna för mänsklig kunskap och vänder blicken bort från de förtryckande strukturerna.

Min vänster

  • Är en del av upplysningsprojektet
  • Bygger på värden om jämlikhet, solidaritet, demokrati och individens frihet
  • Tar avstånd från idéer om att andeväsen existerar i den objektiva världen
  • Har som utgångspunkt att kunskap kan vinnas genom den vetenskapliga metod som är ett samspel mellan teoretiska satser och iakttagelser
  • Accepterar att kunskap om människorna och samhället måste ta hänsyn till sociala konstruktioner och strukturer
  • Genom medvetandegörande och kamp kan strukturerna förändras
  • Konspirationsteorier vänder blicken från de processer som kan förändra strukturerna och är därmed reaktionära

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar