söndag 17 november 2019

Blir det en skattesänkning eller klimatsatsning i Skinnskatteberg?

I morgon kl 18 samlas kommunfullmäktige i Skinnskatteberg för att ta ställning till kommunens budget för år 2020. Mötet är öppet för allmänheten och äger rum i kommunhuset, ingång från väg 233. Det finns fyra olika förslag att ta ställning till: Socialdemokraternas, borgaralliansens, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets.

Borgarna och SD föreslår en skattesänkning med 5 öre per intjänad hundralapp, vilket för en inkomsttagare som tjänar 30 000 kronor i månaden innebär en förstärkning med femton (15) kronor i månaden. Eftersom de borgerliga och Sverigedemokraterna har majoritet i fullmäktige är det troligt att skattesänkningsförslaget går igenom.

Innehållsmässigt är det mycket små skillnader mellan de tre förslagen. Vänsterpartiets budgetförslag skiljer sig från dessa. Den meningslösa skattesänkningen går V förstås emot. Det nya är annars en klimatsatsning. Vänstern föreslår att fullmäktige antar ett 16-punktsprogram för klimatet och att pengar anslås för att sätta igång genomförandet.

Här följer Vänsterpartiets budgetförslag med det klimatpolitiska programmet:

En budget för klimatet

Kommunalskatten

Kommunstyrelsen föreslår en sänkning av kommunalskatten med fem öre per skattekrona. Förslaget är oansvarigt och meningslöst. En genomsnittlig inkomsttagare skulle med den föreslagna skattesänkningen få femton (15) kronor mer i månaden att röra sig med
·       Vänsterpartiet yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att sänka kommunalskatten med fem öre per skattekrona.

Skinnskatteberg för klimatet

Vi föreslår ett 16-punktersprogram för kommunens hittills obefintliga klimatarbete. För att starta implementeringen av programmet anslår vi 461 tkr. Detta förslag avser utökad verksamhet i kommunstyrelsens och övriga partiers budgetförslag.
·       Vänsterpartiet yrkar att fullmäktige fastställer det bifogade programmet ”Skinnskatteberg för klimatet” samt anslår 461 tkr för att starta implementeringen av programmet.

Nej till ny brandstation för 30 miljoner

I kommunstyrelsens och övriga partiers förslag till investeringsbudget föreslås under 2020 15 mkr till uppförande av en ny brandstation. Bygget beräknas dessutom kosta omkring lika mycket nästföljande år. Brandstationen riskerar därmed att bli den största investering kommunen någonsin gjort. Vi yrkar avslag. Man får söka billigare lösningar.
·       Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget att anslå 15 mkr till byggande av en ny brandstation.

Dags att sätta spaden i marken för nya bostäder

Byggande av fler bostäder är en överlevnadsfråga för kommunen. Frågan har dragits i en oöverträffad långbänk. Nu är det dags att sätta spaden i marken.
·     Vänsterpartiet yrkar att 15 mkr anslås till byggande av ett nytt hyreshus.


SKINNSKATTEBERG FÖR KLIMATET

Ett 16-punktsprogram


Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara noll är 2045. Skinnskatteberg släppte 2017 ut 24 000 ton koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 hade utsläppen minskat med 20 procent. Om vi ska uppnå målet 2045 får minskningstakten inte avtar.

Kommunen som organisation står med uppvärmning, transporter och måltider för en del av växthusgasutsläppen. Dessa måste förstås minska. Men det räcker inte. Andra aktörer i lokalsamhället – företag, organisationer, hushåll och enskilda – måste reducera sina utsläpp.

Kommunen måste ta ledningen i lokalsamhället genom att vara en förebild, genom samhällsplanering, informationsspridning och samarbeten.

Det här är ett program med 16 åtgärder för att kommunen ska ta ledningen i lokalsamhällets klimatarbete.

1.       Utarbeta en koldioxidbudget som kartlägger klimatpåverkande utsläpp för att undersöka vilket arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål.
2.       Anta politiskt en sektorsövergripande handlingsplan med insatser för att minska utsläppen av växthusgaser.
3.       Påbörja ett systematiskt arbete för att aktivt informera och engagera kommuninvånarna och det lokala näringslivet kring växthuseffekten och vad var och en kan göra för att minska sin påverkan.
4.       Planera för fler områden för etablering av vindkraft.
5.       Installera solceller på kommunens förvaltningsbyggnader (till exempel Klockarbergsskolan, Hemgården och Aspebäcken) och hyreshus.
6.       Ta initiativ till en kommunal solpark där företag, föreningar och enskilda kan köpa andelar.
7.       Anställdas resor: Utbildning i sparsam körning, tjänstecyklar, ruttplanering för minskad körsträcka samt uppmuntra anställda att åka cykel, kollektivt eller samåka till arbetet.
8.       Fler video- eller telefonmöten både i förvaltningen och den politiska organisationen.
9.       Digitalisering av sammanträdeshandlingar.
10.   Besluta om en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade). Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.
11.   Regelbunden uppföljning av offentliga måltiders klimatpåverkan.
12.   Ökad turtäthet på lokala busslinjer. Ny busslinje till Baggådalen.
13.   Kommunen måste aktivt påverka tidtabeller för den regionala busstrafiken. Kommunen agerar gentemot regionen för ett rimligare biljettsystem med nolltaxa som långsiktigt mål.
14.   Kommunen säkerställer att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar.
15.   Kommunen ska så snart som möjligt byta ut sin flotta av personbilar och lätta lastbilar mot fordon med fossilfria bränslen.
16.   Kommunen söker etablera olika former av samarbete med det lokala näringslivet. Det kan gälla gemensamma projekt, rådgivning, resande och persontransporter, vindkraft, biogas, information, strategiarbete och utbildning.

Kom till fullmäktige i morgon måndag och se fullmäktige välja mellan den föreslagna klimatsatsningen och 15 kronor i månaden i skattesänkning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar