söndag 28 januari 2018

Bok om kommunal revision för gratis nedladdning


Den kommunala demokratin har dåligt rykte bland medborgarna. Om medborgarna ska kunna ut­kräva ansvar krävs att de har in­formation och att de har verktyg för att avsätta politiker som inte levererar. Den kommunala re­visionen skulle kunna bidra till den nödvändiga genomskinlig­heten.

Med startpunkt i min er­farenhet som förtroendevald re­visor i Skinnskatteberg – en av landet minsta kommuner – dis­kuteras bristerna i ansvarsutkrä­vandet. Diskussionen byggs upp kring tre ansvarsfall som varit aktuella i kommunen.

Bristerna beror ofta på beroen­deförhållanden och intressekon­flikter. Avslutningsvis diskute­ras hur systemet för ansvarsut­krävande skulle kunna förbätt­ras i dessa avseenden.

Ladda ned boken i pdf-format här 


Sprid gärna länken!


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar