fredag 17 april 2015

Beslut att höja kommunalrådslön var olagligt

Fullmäktige i Skinnskatteberg beslöt vid sitt förra sammanträde att höja det populistiska kommunalrådet Carina Sándors lön med 33 procent till 50 000 kronor i månaden. Förvaltningsrätten i Uppsala har i en dom meddelat att fullmäktiges beslut var olagligt och upphäver beslutet.

Jag överklagade beslutet på tre grunder: För det första hade Carina Sándor själv deltagit i beslutet i kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att höja hennes lön. Hon var då jävig och därmed var kommunstyrelsens beslut ogiltigt. När fullmäktige så småningom tog upp förslaget var detta inte förberett av kommunstyrelsen eftersom kommunstyrelsens beslut var ogiltigt. Fullmäktige får enligt lagen inte fatta beslut utan att styrelsen har berett ärendet.

För det andra yrkade representanter för de rödgröna att ärendet skulle strykas från fullmäktiges dagordning. Fullmäktiges ordförande, moderaten Bo Öberg, ställde då proposition och frågade om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras till kommunstyrelsen. Omröstningen utföll 15 – 15. För återremiss röstade de rödgröna. Mot röstade de borgerliga, inklusive Carina Sándor själv, och en sverigedemokrat. Bo Öberg avgjorde då frågan med sin utslagsröst mot återremiss. Detta var fel. Om minst en tredjedel av fullmäktige vill ha återremiss ska det bli det, och här hade halva fullmäktige röstat för återremiss.

För det tredje var Carina Sándor i fullmäktige, liksom hon varit i styrelsen, jävig, men deltog ändå i beslutet.

Förvaltningsrätten konstaterar i sina domskäl:
… det överklagade beslutet reglerar hur mycket kommunstyrelsens ordförande ska erhålla i arvode, vilket är en fråga som personligen angår kommunstyrelsens ordförande själv. Då kommunstyrelsens ordförande således varit jävig i fråga om det beslutade arvodet skulle hon enligt 6 kap. 24 kommunallagen och 5 kap 20 § samma lag inte ha deltagit i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Förvaltningsrätten finner därmed att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
När det gäller frågan om återremiss skriver rätten:
Det är dock ostridigt att fullmäktiges ordförande uppfattade yrkandet som ett yrkande om återremiss och ställde proposition avseende denna fråga. Vid den omröstning som därefter hölls röstade över en tredjedel av ledamöterna för att ärendet skulle återremitteras … Beslutet har därmed inte heller på denna grund tillkommit i laga ordning.
Rättens slutsats blir att beslutet att ”…omdisponera 150 000 kronor från arvode för oppositionsråd till arvode för kommunstyrelsens ordförande ska upphävas.”

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar